Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Credința

111Iar credința este încredințarea despre cele

11.1
Rom. 8.24,252 Cor. 4.18
5.7
nădăjduite, o dovadă despre lucrurile ce nu sunt văzute. 2Căci
11.2
Vers. 39.

prin ea au căpătat mărturie bătrânii. 3Prin credință pricepem că veacurile
11.3
Gen. 1.1Ps. 33.6In. 1.32 Pet. 3.5
au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu, încât ceea ce este văzut n‐a fost făcut din cele ce se arată.

Pilde de credință

4Prin credință Abel

11.4
Gen. 4.41 In. 3.12
a adus lui Dumnezeu o mai bună jertfă decât Cain, prin care a primit mărturia că este drept, Dumnezeu mărturisind în privința darurilor lui; și prin ea el deși a murit vorbește încă.
11.4
Gen. 4.10
5Prin credință Enoh
11.5
Mat. 23.35Gen. 5.22,24
a fost strămutat ca să nu vadă moartea și n‐a fost aflat, pentru că Dumnezeu îl strămutase. Căci mai înainte de strămutarea sa a primit mărturia că a plăcut lui Dumnezeu: 6Și fără credință nu este cu putință a‐i plăcea; pentru că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că este răsplătitorul celor ce‐l caută. 7Prin credință Noe
11.7
Gen. 6.13,22
, după ce a fost înștiințat de Dumnezeu despre cele ce nu se vedeau încă, fiind cuprins de o teamă sfântă, a
11.7
1 Pet. 3.20
pregătit o corabie pentru mântuirea casei sale, prin care a osândit lumea și s‐a făcut moștenitor al dreptății
11.7
Rom. 3.22
4.13Fil. 3.9
, care este potrivit credinței.

Pilda lui Avraam și a Sarei

8Prin credință Avraam

11.8
Gen. 12.1,4Fapte. 7.2‐4
, fiind chemat, s‐a supus ca să iasă la locul pe care avea să‐l ia ca moștenire și a ieșit neștiind încotro merge. 9Prin credință a stat vremelnic în țara făgăduinței, ca într‐o țară străină, locuind în
11.9
Gen. 12.8
13.3,18
18.1,9
corturi, cu Isaac și Iacov, împreună moștenitori
11.9
Cap. 6.17.

cu el ai aceleiași făgăduințe, 10căci aștepta cetatea care are temelii
11.10
Cap. 12.22;
13.14
, al
11.10
Cap. 3.4.
Ap. 21.2,10
cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. 11Prin credință chiar și
11.11
Gen. 17.19
18.11,14
21.2
Sara a
11.11
Lc. 1.36
primit putere spre întemeiere de sămânță și afară din vremea cuvenită a vârstei, fiindcă a socotit credincios
11.11
Rom. 4.21
pe cel ce a făgăduit. 12Pentru aceea și de la unul singur și încă
11.12
Rom. 4.19
amorțit, au fost născuți oameni în mulțime ca
11.12
Gen. 22.17Rom. 4.18
stelele cerului și ca nisipul fără număr care este pe țărmul mării. 13Aceștia toți au murit în credință, neluând
11.13
Vers. 39.

cu ei făgăduințele, ci
11.13
Vers. 27.
In. 8.56
văzându‐le de departe și urându‐le bun venit și mărturisind
11.13
Gen. 23.4
47.91 Cron. 29.15Ps. 39.12
119.191 Pet. 1.17
2.11
că sunt străini și călători pe pământ. 14Căci cei ce zic unele ca acestea arată
11.14
Cap. 13.11.

că ei caută cu stăruință o patrie. 15Și într‐adevăr, dacă aveau în minte pe aceea din care ieșiseră, aveau vreme ca să se întoarcă. 16Dar acum doresc una mai bună, adică cerească. Pentru aceea Dumnezeu nu se rușinează de ei ca să
11.16
Ex. 3.6,15Mat. 22.32Fapte. 7.32
fie numit Dumnezeul lor; căci le‐a
11.16
Fil. 3.20
pregătit o cetate. 17Prin credință Avraam
11.17
Gen. 22.1,9
a adus jertfă pe Isaac, când a fost încercat; și el, care primise cu bucurie făgăduințele, aducea
11.17
Iac. 2.21
jertfă pe singurul născut, 18el căruia i s‐a și zis: În
11.18
Gen. 21.12Rom. 9.7
Isaac ți se va numi sămânța! 19Socotind că Dumnezeu este puternic
11.19
Rom. 4.17,19,21
ca să scoale și dintre cei morți; de unde în pildă l‐a și primit înapoi.

Pilda lui Isaac, Iacov și Iosif

20Prin credință Isaac

11.20
Gen. 27.27,39
a binecuvântat pe Iacov și pe Esau, chiar cu privire la cele ce aveau să vină. 21Prin credință Iacov a binecuvântat
11.21
Gen. 48.5,16,20
, când era să moară, pe fiecare din fiii lui Iosif și s‐a
11.21
Gen. 47.31
închinat rezemat pe vârful toiagului său. 22Prin credință Iosif
11.22
Gen. 50.24,25Ex. 13.19
, când i s‐a apropiat sfârșitul, a pomenit despre ieșirea copiilor lui Israel și a dat poruncă în privința oaselor sale.

Pilda lui Moise

23Prin credință Moise

11.23
Ex. 2.2Fapte. 7.20
, după ce a fost născut, a fost ascuns trei luni de părinții lui, pentru că au văzut că băiatul era frumos și nu s‐au temut de porunca
11.23
Ex. 1.16,22
împăratului. 24Prin credință Moise
11.24
Ex. 2.10,11
, când s‐a făcut mare, n‐a primit să fie numit fiul fiicei lui Faraon, 25alegând
11.25
Ps. 84.10
mai bine să sufere răul cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile pentru o vreme ale păcatului, 26socotind ocara
11.26
Cap. 13.13.

lui Hristos mai mare bogăție decât comorile Egiptului; căci se uita la răsplătire
11.26
Cap. 10.35.

. 27Prin credință a
11.27
Ex. 10.28,29
12.37
13.17,18
părăsit Egiptul, netemându‐se de mânia împăratului; căci a stăruit ca
11.27
Vers. 13.

văzând pe cel ce nu se vede. 28Prin credință a
11.28
Ex. 12.21
făcut Paștile și stropirea sângelui, ca cel ce pierdea pe cei întâi‐născuți să nu atingă pe ai lor. 29Prin credință au
11.29
Ex. 14.22,29
trecut prin Marea Roșie ca pe pământ uscat; pe când egiptenii, făcând încercare cu ea, au fost înghițiți.

Pilda curvei Rahav

30Prin credință zidurile

11.30
Ios. 6.20
Ierihonului au căzut, după ce au fost înconjurate șapte zile. 31Prin credință Rahav
11.31
Ios. 6.23Iac. 2.25
curva n‐a pierit împreună cu cei neascultători, fiindcă primise cu pace
11.31
Ios. 2.1
pe iscoditori. 32Și ce să mai zic? Căci nu‐mi va ajunge vremea dacă istorisesc despre Ghedeon
11.32
Jud. 6.11
, Barac
11.32
Jud. 4.6
, Samson
11.32
Jud. 13.24
, Ieftaie
11.32
Jud. 11.1
12.7
, despre David
11.32
1 Sam. 16.1,13
17.45
și Samuel
11.32
1 Sam. 1.20
12.20
și despre proroci, 33care prin credință au biruit împărății, au lucrat dreptate, au
11.33
2 Sam. 7.11
dobândit făgăduințe, au
11.33
Jud. 14.5,61 Sam. 17.34,35Dan. 6.22
astupat gurile leilor, 34au
11.34
Dan. 3.25
stins puterea focului, au
11.34
1 Sam. 20.11 Reg. 19.32 Reg. 6.16
scăpat de ascuțișuri de sabie, s‐au împuternicit din slăbiciune
11.34
2 Reg. 20.7Iov 42.10Ps. 6.8
, s‐au făcut tari în război, au făcut
11.34
Jud. 15.8,151 Sam. 14.1317.51,522 Sam. 8.1
să plece tabere de străini; 35femeile
11.35
1 Reg. 172 Reg. 4.35
au primit prin înviere pe morții lor, iar alții întinși pe roată au fost chinuiți
11.35
Fapte. 22.25
, neprimind răscumpărarea, ca să dobândească o mai bună înviere; 36iar alții au fost încercați prin batjocuriri și biciuiri, ba încă prin legături
11.36
Gen. 39.20Ier. 20.2
37.15
și temniță; 37au
11.37
1 Reg. 21.132 Cron. 24.21Fapte. 7.58
14.19
fost uciși cu pietre, au fost fierăstruiți, au fost ispitiți, au murit de moarte cu sabia, au umblat
11.37
2 Reg. 1.8Mat. 3.4
încoace și încolo în
11.37
Zah. 13.4
piei de oaie, în piei de capră; fiind în lipsă, necăjiți, suferind răul, 38(ei, de care lumea nu era vrednică) au rătăcit în pustii și în munți și în
11.38
1 Reg. 18.4
19.9
peșteri și în crăpăturile pământului. 39Și aceștia toți, deși au primit mărturie
11.39
Vers. 2.13.

prin credința lor, n‐au luat cu sine făgăduința, 40Dumnezeu având în vedere mai dinainte ceva
11.40
Cap. 7.22;
8.6
mai bun pentru noi, ca ei să nu ajungă
11.40
Cap. 5.9;
12.23Ap. 6.11
la desăvârșire fără noi.