Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Fără dreptate nu e mântuire

101Israel este ca o viță buiacă

10.1
Naum 2.2
, își aduce roade: după belșugul roadelor sale și‐a înmulțit altarele
10.1
Cap. 8.11;
; după bunătatea pământului său, a făcut stâlpi
10.1
Cap. 8.4.
frumoși. 2Inima lor este împărțită
10.2
1 Reg. 18.21Mat. 6.24
: acum vor fi găsiți vinovați. El le va răsturna altarele, le va sfărâma stâlpii. 3Căci acum
10.3
Cap. 3.4;
zic ei: Noi n‐avem împărat, fiindcă nu ne‐am temut de Domnul. Și ce poate face împăratul pentru noi? 4Vorbesc vorbe deșarte, jură mincinos când fac legăminte. De aceea și judecata răsare
10.4
Deut. 29.18Amos 5.7
6.12Fapte. 8.23Evr. 12.15
ca o cucută în brazdele țarinei. 5Locuitorii Samariei se vor teme de vițelul
10.5
1 Reg. 12.28,29
din Bet‐Aven
10.5
Cap. 4.15.
; căci poporul său va jeli pentru el și preoții închinători la idoli vor tremura pentru el, pentru slava
10.5
1 Sam. 4.21,22
lui, căci s‐a depărtat din el. 6Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului
10.6
Cap. 5.13.
Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și Israel se va rușina de sfatul
10.6
Cap. 11.6.
său. 7Samaria
10.7
Vers. 3, 15.
, împăratul său va pieri ca spuma pe fața apei. 8Și înălțimile
10.8
Cap. 4.15.
din Aven, păcatul
10.8
Deut. 9.211 Reg. 12.30
lui Israel, vor fi nimicite; spinul și ciulinul vor răsări pe altarele lor și
10.8
Cap. 9.6.
vor zice munților: Acoperiți‐ne! și dealurilor: Cădeți
10.8
Is. 2.19Lc. 23.30Ap. 6.16
9.6
peste noi! 9Din zilele din Ghibea ai păcătuit, Israele
10.9
Cap. 9.9.
: acolo au stat; lupta
10.9
Jud. 20
împotriva copiilor nelegiuirii nu‐i ajunge în Ghibea. 10Îi voi mustra după plăcerea mea
10.10
Deut. 28.63
și popoarele se vor aduna
10.10
Ier. 16.16Ezec. 23.46,47
împotriva lor, când vor fi legați pentru cele două nelegiuiri ale lor. 11Și Efraim este o juncană
10.11
Ier. 50.11Mica 4.13
învățată, care iubește să calce grâul, dar am trecut pe grumazul ei cel frumos. Voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara, Iacov va grăpa. 12Semănați
10.12
Prov. 11.8
pentru voi înșivă în dreptate, secerați după îndurare; desțeleniți
10.12
Ier. 4.3
pământul vostru cel înțelenit, căci este vremea să căutați pe Domnul, până va veni și va ploua dreptate peste voi. 13Ați
10.13
Iov 4.8Prov. 22.8
arat nelegiuire, ați secerat nedreptate; ați mâncat rodul minciunii. Căci te‐ai încrezut în calea ta, în mulțimea vitejilor tăi. 14De aceea
10.14
Cap. 13.16.
o zarvă se va ridica între popoarele tale și toate cetățuile tale se vor dărâma, cum a dărâmat Șalman Bet‐Arbelul
10.14
2 Reg. 18.34
19.13
în ziua luptei: mama
10.14
Cap. 13.16.
a fost zdrobită deasupra copiilor. 15Așa vă va face vouă Betelul pentru răutatea răutății voastre, în zorile dimineții împăratul lui Israel va pieri
10.15
Vers. 7.
cu desăvârșire.

11

Nerecunoștința lui Israel

111Când Israel

11.1
Cap. 2.15.
era tânăr, l‐am iubit și am chemat
11.1
Mat. 2.15
pe fiul meu
11.1
Ex. 4.22,23
din Egipt. 2Pe cât îi chemau prorocii, pe atâta se depărtau de la ei: jertfeau
11.2
2 Reg. 17.1613.2
Baalilor și ardeau tămâie chipurilor cioplite. 3Totuși eu am învățat
11.3
Deut. 1.31
32.10,11,12Is. 46.3
pe Efraim să umble. Îi luam în brațele mele, dar n‐au cunoscut că
11.3
Ex. 15.26
voiam să‐i tămăduiesc. 4I‐am tras cu legături de om, cu funii de iubire. Și le‐am fost ca cei ce ridică jugul
11.4
Lev. 26.13
de pe grumajii lor și le‐am dat să mănânce
11.4
Ps. 78.25
încet. 5El nu se va întoarce în țara
11.5
Cap. 8.13;
Egiptului, ci asirianul va fi împăratul lui, căci n‐au voit să se întoarcă
11.5
2 Reg. 17.13,14
la mine. 6Și sabia va sta peste cetățile lui și‐i va strica zăvoarele și le va mistui, pentru sfaturile
11.6
Cap. 10.6.
lor. 7Și poporul meu este pe povârnișul dării înapoi
11.7
Ier. 3.68.5
de la mine; deși ei îi cheamă
11.7
Cap. 7.16.
la Cel Preaînalt, nimeni nu‐l va înălța. 8Cum
11.8
Ier. 9.7
să te dau, Efraime? Cum să te părăsesc, Israele? Cum să te fac ca Adma
11.8
Gen. 14.8
19.24,25Deut. 29.23Amos 4.11
? Cum să te pun ca Țeboimul? Inima
11.8
Deut. 32.36Is. 63.15Ier. 31.20
mea s‐a întors în mine, îndurările mele s‐au aprins împreună. 9Nu voi îndeplini aprinderea mâniei mele, nu voi mai strica Efraimul, căci eu sunt Dumnezeu
11.9
Num. 23.19Is. 55.8,9Mal. 3.6
și nu om, Cel Sfânt în mijlocul tău și nu voi veni în mânie. 10Ei vor merge după Domnul, el va răcni
11.10
Is. 31.4Ioel 3.16Amos 1.2
ca un leu, căci el va răcni și copiii vor alerga tremurând de la apus
11.10
Zah. 8.7
. 11Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și ca o porumbiță
11.11
Is. 60.8
din țara Asiriei și‐i
11.11
Ezec. 28.25,26
37.21,25
voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul. 12Efraim
11.12
Cap. 12.1.
mă înconjură cu minciună și casa lui Israel cu înșelăciune; dar Iuda cârmuiește încă cu Dumnezeu și este credincios cu Cel Sfânt.

12

O pildă pentru poporul său

121Efraim

12.1
Cap. 8.7.
paște vânt și urmărește vântul de la răsărit; toată ziua înmulțește minciunile și pustiirea; și ei fac legământ
12.1
2 Reg. 17.47.11
cu Asiria și untdelemnul
12.1
Is. 30.6
57.9
este dus în Egipt. 2Domnul
12.2
Cap. 4.1.
are o ceartă cu Iuda și va cerceta pe Iacov după căile lui și‐i va răsplăti după faptele lui. 3În pântece el a apucat călcâiul
12.3
Gen. 25.26
fratelui său și în tăria sa s‐a luptat
12.3
Gen. 32.24
cu Dumnezeu. 4Da, s‐a luptat cu Îngerul și l‐a biruit; el a plâns și i‐a făcut cerere, l‐a aflat în Betel
12.4
Gen. 28.12,19
35.9,10,15
și acolo a vorbit cu noi. 5Și Domnul Dumnezeul oștirilor, — Domnul este amintirea lui
12.5
Ex. 3.15
. 6De aceea
12.6
Cap. 14.1.
întoarce‐te la Dumnezeul tău. Păzește îndurarea și judecata și așteaptă
12.6
Ps. 37.7
pe Dumnezeul tău necurmat. 7El este un negustor, în mâna lui sunt cumpene
12.7
Prov. 11.1Amos 8.5
de înșelăciune, iubește să înșele. 8Și Efraim a zis: Totuși
12.8
Zah. 11.5Ap. 3.17
am ajuns bogat, mi‐am dobândit putere: în toate ostenelile mele nu vor găsi în mine nicio nelegiuire care să fie păcat. 9Dar eu
12.9
Cap. 13.4.
sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului; te voi face iarăși
12.9
Lev. 23.42,43Neem. 8.17Zah. 14.16
să locuiești în corturi ca în zilele de sărbători mari. 10Eu am vorbit
12.10
2 Reg. 17.13
prorocilor și am înmulțit vedeniile și prin proroci am vorbit în asemănări. 11Dacă Galaad
12.11
Cap. 5.1;
este nelegiuire, cu adevărat ei sunt deșertăciune. În Ghilgal
12.11
Cap. 4.15;
jertfesc tauri și altarele
12.11
Cap. 8.11;
lor sunt ca grămezi de pietre pe brazdele țarinelor. 12Și Iacov a fugit
12.12
Gen. 28.5Deut. 26.5
în câmpia Aramului și Israel a slujit pentru o nevastă și pentru o nevastă
12.12
Gen. 29.20,28
a păzit oi. 13Și Domnul a suit pe Israel printr‐un proroc
12.13
Ex. 12.50,51
13.3Ps. 77.20Is. 63.11Mica 6.4
din Egipt și printr‐un proroc a fost păstrat. 14Efraim
12.14
2 Reg. 17.11‐18
l‐a întărâtat foarte amar, de aceea și sângele lui va fi lăsat asupra lui și Domnul lui îi
12.14
Dan. 11.18
va întoarce ocara
12.14
Deut. 28.37
lui.