Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Nerecunoștința lui Israel

111Când Israel

11.1
Cap. 2.15.
era tânăr, l‐am iubit și am chemat
11.1
Mat. 2.15
pe fiul meu
11.1
Ex. 4.22,23
din Egipt. 2Pe cât îi chemau prorocii, pe atâta se depărtau de la ei: jertfeau
11.2
2 Reg. 17.1613.2
Baalilor și ardeau tămâie chipurilor cioplite. 3Totuși eu am învățat
11.3
Deut. 1.31
32.10,11,12Is. 46.3
pe Efraim să umble. Îi luam în brațele mele, dar n‐au cunoscut că
11.3
Ex. 15.26
voiam să‐i tămăduiesc. 4I‐am tras cu legături de om, cu funii de iubire. Și le‐am fost ca cei ce ridică jugul
11.4
Lev. 26.13
de pe grumajii lor și le‐am dat să mănânce
11.4
Ps. 78.25
încet. 5El nu se va întoarce în țara
11.5
Cap. 8.13;
Egiptului, ci asirianul va fi împăratul lui, căci n‐au voit să se întoarcă
11.5
2 Reg. 17.13,14
la mine. 6Și sabia va sta peste cetățile lui și‐i va strica zăvoarele și le va mistui, pentru sfaturile
11.6
Cap. 10.6.
lor. 7Și poporul meu este pe povârnișul dării înapoi
11.7
Ier. 3.68.5
de la mine; deși ei îi cheamă
11.7
Cap. 7.16.
la Cel Preaînalt, nimeni nu‐l va înălța. 8Cum
11.8
Ier. 9.7
să te dau, Efraime? Cum să te părăsesc, Israele? Cum să te fac ca Adma
11.8
Gen. 14.8
19.24,25Deut. 29.23Amos 4.11
? Cum să te pun ca Țeboimul? Inima
11.8
Deut. 32.36Is. 63.15Ier. 31.20
mea s‐a întors în mine, îndurările mele s‐au aprins împreună. 9Nu voi îndeplini aprinderea mâniei mele, nu voi mai strica Efraimul, căci eu sunt Dumnezeu
11.9
Num. 23.19Is. 55.8,9Mal. 3.6
și nu om, Cel Sfânt în mijlocul tău și nu voi veni în mânie. 10Ei vor merge după Domnul, el va răcni
11.10
Is. 31.4Ioel 3.16Amos 1.2
ca un leu, căci el va răcni și copiii vor alerga tremurând de la apus
11.10
Zah. 8.7
. 11Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și ca o porumbiță
11.11
Is. 60.8
din țara Asiriei și‐i
11.11
Ezec. 28.25,26
37.21,25
voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul. 12Efraim
11.12
Cap. 12.1.
mă înconjură cu minciună și casa lui Israel cu înșelăciune; dar Iuda cârmuiește încă cu Dumnezeu și este credincios cu Cel Sfânt.

12

O pildă pentru poporul său

121Efraim

12.1
Cap. 8.7.
paște vânt și urmărește vântul de la răsărit; toată ziua înmulțește minciunile și pustiirea; și ei fac legământ
12.1
2 Reg. 17.47.11
cu Asiria și untdelemnul
12.1
Is. 30.6
57.9
este dus în Egipt. 2Domnul
12.2
Cap. 4.1.
are o ceartă cu Iuda și va cerceta pe Iacov după căile lui și‐i va răsplăti după faptele lui. 3În pântece el a apucat călcâiul
12.3
Gen. 25.26
fratelui său și în tăria sa s‐a luptat
12.3
Gen. 32.24
cu Dumnezeu. 4Da, s‐a luptat cu Îngerul și l‐a biruit; el a plâns și i‐a făcut cerere, l‐a aflat în Betel
12.4
Gen. 28.12,19
35.9,10,15
și acolo a vorbit cu noi. 5Și Domnul Dumnezeul oștirilor, — Domnul este amintirea lui
12.5
Ex. 3.15
. 6De aceea
12.6
Cap. 14.1.
întoarce‐te la Dumnezeul tău. Păzește îndurarea și judecata și așteaptă
12.6
Ps. 37.7
pe Dumnezeul tău necurmat. 7El este un negustor, în mâna lui sunt cumpene
12.7
Prov. 11.1Amos 8.5
de înșelăciune, iubește să înșele. 8Și Efraim a zis: Totuși
12.8
Zah. 11.5Ap. 3.17
am ajuns bogat, mi‐am dobândit putere: în toate ostenelile mele nu vor găsi în mine nicio nelegiuire care să fie păcat. 9Dar eu
12.9
Cap. 13.4.
sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului; te voi face iarăși
12.9
Lev. 23.42,43Neem. 8.17Zah. 14.16
să locuiești în corturi ca în zilele de sărbători mari. 10Eu am vorbit
12.10
2 Reg. 17.13
prorocilor și am înmulțit vedeniile și prin proroci am vorbit în asemănări. 11Dacă Galaad
12.11
Cap. 5.1;
este nelegiuire, cu adevărat ei sunt deșertăciune. În Ghilgal
12.11
Cap. 4.15;
jertfesc tauri și altarele
12.11
Cap. 8.11;
lor sunt ca grămezi de pietre pe brazdele țarinelor. 12Și Iacov a fugit
12.12
Gen. 28.5Deut. 26.5
în câmpia Aramului și Israel a slujit pentru o nevastă și pentru o nevastă
12.12
Gen. 29.20,28
a păzit oi. 13Și Domnul a suit pe Israel printr‐un proroc
12.13
Ex. 12.50,51
13.3Ps. 77.20Is. 63.11Mica 6.4
din Egipt și printr‐un proroc a fost păstrat. 14Efraim
12.14
2 Reg. 17.11‐18
l‐a întărâtat foarte amar, de aceea și sângele lui va fi lăsat asupra lui și Domnul lui îi
12.14
Dan. 11.18
va întoarce ocara
12.14
Deut. 28.37
lui.

13

Păcatul și pedeapsa lui Israel

131Când vorbea Efraim, era tremur; se înălța în Israel. Dar

13.1
2 Reg. 17.16,18
a păcătuit prin Baal și a murit. 2Și acum ei păcătuiesc tot mai mult și și‐au făcut chipuri turnate din argintul lor
13.2
Cap. 2.8;
, idoli după priceperea lor. Toate acestea sunt lucruri de meșter. Ei zic despre ele: Oamenii care jertfesc să sărute vițeii
13.2
1 Reg. 19.18
. 3De aceea vor fi ca norul de dimineață
13.3
Cap. 6.4.
și ca roua de dimineață care trece, ca pleava
13.3
Dan. 2.35
spulberată cu vârtej din arie și ca fumul din zăbrele. 4Dar eu
13.4
Is. 43.11
sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului și n‐ai cunoscut alt Dumnezeu
13.4
Is. 43.11
45.21
afară de mine și nu este mântuitor afară de mine. 5Eu
13.5
Deut. 2.7
32.10
te‐am cunoscut în pustie, în pământul
13.5
Deut. 8.15
32.10
secetei. 6După pășunea
13.6
Deut. 8.12,14
32.15
lor s‐au săturat; s‐au săturat și li s‐a înălțat inima. De aceea m‐au uitat
13.6
Cap. 8.14.
. 7De aceea le voi fi ca un leu
13.7
Plâng. 3.10
; îi voi pândi ca un leopard
13.7
Ier. 5.6
la drum. 8Îi voi întâmpina ca o ursoaică
13.8
2 Sam. 17.8Prov. 17.12
lipsită de pui și le voi sfâșia învelitoarea inimii și acolo îi voi înghiți ca o leoaică. Fiarele câmpului îi vor sfâșia. 9Este pieirea
13.9
Prov. 6.32Mal. 1.9
ta, Israele, că ești împotriva mea, împotriva ajutorului
13.9
Vers. 4.
tău. 10Unde este deci împăratul tău ca să te mântuiască
13.10
Deut. 32.38
în toate cetățile tale? Și judecătorii tăi, de care ai zis
13.10
1 Sam. 8.5,19
: Dă‐mi împărat și mai mari? 11Ți‐am dat un împărat
13.11
1 Sam. 8.7
10.19
15.22,23
16.1
în mânia mea și l‐am luat în urgia mea. 12Nelegiuirea
13.12
Deut. 32.34Iov 14.17
lui Efraim este strânsă, păcatul său este păstrat. 13Dureri de femeie în facere
13.13
Is. 13.8Ier. 30.6
vor veni peste el, este un fiu
13.13
Prov. 22.3
neînțelept; căci nu era acolo la vremea spargerii nașterii
13.13
2 Reg. 19.3
. 14Îi voi scăpa din mâna Șeolului
13.14
Is. 25.8Ezec. 37.12
, îi voi răscumpăra din moarte. Moarte, unde
13.14
1 Cor. 15.54,55
sunt ciumile tale? Șeolule, unde este pieirea ta? Pocăința
13.14
Ier. 15.6Rom. 11.29
va fi ascunsă de ochii mei! 15Deși va fi roditor
13.15
Gen. 41.52
48.19
între frații lui, un vânt de răsărit
13.15
Ier. 4.11Ezec. 17.10
19.12
va veni, vântul Domnului se va ridica din pustie și izvorul lui va usca și fântâna lui va seca; el va prăda vistieria tuturor vaselor de preț. 16Samaria își va purta vina; căci s‐a răzvrătit
13.16
2 Reg. 18.12
împotriva Dumnezeului său. Vor cădea de sabie
13.16
2 Reg. 8.12
15.16Is. 13.16Amos 1.13Naum 3.10
; pruncii lor sugaci vor fi zdrobiți și femeile lor însărcinate vor fi spintecate.