Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Neștiința și nelegiuirea cumplită a poporului

41Ascultați cuvântul Domnului, copii ai lui Israel! Căci Domnul are o ceartă

4.1
Is. 1.18
3.13,14Ier. 25.31Mica 6.2
cu locuitorii țării; căci în țară nu este adevăr, nici îndurare, nici cunoștință
4.1
Ier. 4.22
5.4
de Dumnezeu: 2Jurarea și minciuna și uciderea și furtul și preacurvia s‐au răspândit și sânge se atinge de sânge. 3Pentru aceasta țara jelește
4.3
Ier. 4.28
12.4Amos 5.16
8.8
și oricine locuiește în ea va lâncezi
4.3
Țef. 1.3
cu fiarele câmpului și păsările cerurilor. Da, chiar peștii mării vor fi luați. 4Dar nimeni să nu se certe și nimeni să nu mustre, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă
4.4
Deut. 17.12
cu preotul. 5Și tu te vei poticni ziua
4.5
Ier. 6.4,5
15.8
și cu tine se va poticni și prorocul noaptea; și voi nimici pe mama ta. 6Poporul meu
4.6
Is. 5.13
este nimicit din lipsa de cunoștință. Pentru că ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda ca să nu‐mi fii preot; pentru că ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. 7Pe cât
4.7
Cap. 13.6.
s‐au înmulțit pe atât au păcătuit împotriva mea: le voi schimba slava
4.7
1 Sam. 2.30Mal. 2.9Fil. 3.19
în rușine. 8Ei mănâncă păcatul poporului meu și sufletul lor dorește nelegiuirea lor. 9Și ca poporul așa va fi și preotul
4.9
Is. 24.2Ier. 5.31
; și voi cerceta căile lor în ei și le voi răsplăti faptele. 10Și vor mânca
4.10
Lev. 26.26Mica 6.14Hag. 1.6
și nu se vor sătura; vor curvi și nu se vor înmulți: căci s‐au lăsat de a ține seamă de Domnul. 11Curvia și vinul și mustul răpesc inima
4.11
Is. 28.7Ecl. 7.7
. 12Poporul meu întreabă lemnele
4.12
Ier. 2.27Hab. 2.19
sale și toiagul său le spune: căci duhul curviei
4.12
Is. 44.20
i‐a rătăcit și au curvit de la Dumnezeul lor. 13Ei jertfesc
4.13
Is. 1.29
57.5,7Ezec. 6.13
20.28
pe vârfurile munților și ard tămâie pe dealuri sub stejar și plop și terebint pentru că umbra lor este bună: de aceea
4.13
Amos 7.17Rom. 1.28
fiicele voastre curvesc și miresele voastre preacurvesc. 14Nu voi pedepsi pe fiicele voastre pentru curvia lor, nici pe miresele voastre pentru preacurvia lor: căci ei înșiși se trag la o parte cu curvele și jertfesc cu desfrânatele; și poporul fără pricepere
4.14
Vers. 1, 6.
va fi răsturnat. 15Chiar dacă tu, Israele, curvești, totuși Iuda să nu facă fărădelege! Nu veniți
4.15
Cap. 9.15;
la Ghilgal, nici nu vă suiți la Bet‐Aven
4.15
1 Reg. 12.29
, nici nu jurați
4.15
Amos 8.14Țef. 1.5
: Viu este Domnul. 16Căci Israel s‐a îndărătnicit
4.16
Ier. 3.6
7.24
8.5Zah. 7.11
ca o juncană îndărătnică. Și acum Domnul îi va paște ca pe un miel în loc larg! 17Efraim s‐a lipit de idoli: lăsați‐l
4.17
Mat. 15.14
. 18Băutura lor este acră; se dedau cu totul la curvie, cârmuitorii
4.18
Mica 3.11
7.3
lor iubesc cu aprindere ocara. 19Vântul
4.19
Ier. 4.11,12
51.1
l‐a strâns în aripile sale și se vor rușina
4.19
Is. 1.29Ier. 2.26
de jertfele lor.

5

Amândouă împărățiile sunt amenințate

51Ascultați aceasta, preoților, și luați aminte, casă a lui Israel! Și pleacă urechea casă a împăratului! Căci asupra voastră este judecata aceasta; căci ați fost un laț

5.1
Cap. 6.9.
la Mițpa și o cursă întinsă pe Tabor. 2Și răzvrătitorii s‐au cufundat
5.2
Is. 29.15
în măcel, dar eu mustru pe toți. 3Cunosc
5.3
Amos 3.2
pe Efraim și Israel nu este ascuns de mine; căci acum, Efraime, tu ai curvit
5.3
Ezec. 23.5
, Israel s‐a pângărit. 4Faptele lor nu‐i lasă să se întoarcă la Dumnezeul lor; căci duhul curviei
5.4
Cap. 4.12.
este în mijlocul lor și ei nu cunosc pe Domnul. 5Și mândria
5.5
Cap. 7.10.
lui Israel mărturisește înaintea feței lui: de aceea Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor; ba chiar și Iuda va cădea cu ei. 6Vor merge
5.6
Prov. 1.28Is. 1.15Ier. 11.11Ezec. 8.18Mica 3.4In. 7.34
cu turmele lor și cu cirezile lor să caute pe Domnul dar nu‐l vor afla; s‐a retras de la ei. 7S‐au purtat cu necredincioșie
5.7
Is. 48.8Ier. 3.20
5.11Mal. 2.11
împotriva Domnului căci au născut copii străini! Acum luna
5.7
Zah. 11.8
nouă îi va înghiți cu moștenirile lor. 8Suflați
5.8
Cap. 8.1.
din corn în Ghibea și din trâmbiță în Rama! Sunați
5.8
Is. 10.30
tare în Bet‐Aven
5.8
Ios. 7.2
. Îndărătul tău
5.8
Jud. 5.14
, Beniamine! 9Efraim va fi o pustie în ziua mustrării; am făcut cunoscut între semințiile lui Israel ce este sigur. 10Mai marii lui Iuda sunt ca cei ce strămută
5.10
Deut. 19.14
27.17
semnele de hotare; voi vărsa urgia mea asupra lor ca apa. 11Efraim este asuprit
5.11
Deut. 28.33
, sfărâmat prin judecată. Căci a umblat cu voia sa după poruncă de om.
5.11
1 Reg. 12.28Mica 6.16
12De aceea eu sunt ca molia pentru Efraim și ca putreziciunea
5.12
Prov. 12.4
pentru casa lui Iuda. 13Efraim și‐a văzut boala și Iuda rana
5.13
Ier. 30.12
. Atunci Efraim a mers în Asiria
5.13
2 Reg. 15.1912.1
și a trimis la împăratul
5.13
Cap. 10.6.
Iareb; dar el n‐a putut să vă însănătoșească, nici să vă vindece de rana voastră. 14Căci voi fi
5.14
Plâng. 3.10
ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu, chiar eu, voi sfâșia
5.14
Ps. 50.22
și mă voi depărta; voi răpi și nu va fi cine să scape. 15Mă voi duce, mă voi întoarce la locul meu, până vor cunoaște
5.15
Lev. 26.40,41Ier. 29.12,13Ezec. 6.9
20.43
36.31
că sunt vinovați și vor căuta fața mea: În strâmtorarea
5.15
Ps. 78.34
lor mă vor căuta cu tot dinadinsul.

6

Pedeapsa duce la pocăință

61Veniți și să ne întoarcem la Domnul: căci el a sfâșiat

6.1
Deut. 32.391 Sam. 2.6Iov 5.18
și el
6.1
Ier. 30.17
ne va vindeca; el a lovit și el ne va lega rana. 2După două zile
6.2
1 Cor. 15.4
ne va însufleți: a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea feței lui. 3Și vom cunoaște
6.3
Is. 54.13
, vom urma a cunoaște pe Domnul; ieșirea lui este sigură ca zorile dimineții
6.3
2 Sam. 23.4
și va veni
6.3
Ps. 72.6
la noi ca ploaia
6.3
Iov 29.23
, ca ploaia târzie care adapă pământul. 4Ce
6.4
Cap. 11.8.
să‐ți fac, Efraime? Ce să‐ți fac, Iudo? căci bunătatea voastră este ca norul
6.4
Cap. 13.3.
de dimineață și trece ca roua de dimineață. 5De aceea i‐am cioplit prin proroci
6.5
Ier. 1.10
5.14
; i‐am ucis prin cuvintele
6.5
Ier. 23.29Evr. 4.12
gurii mele… și judecata mea iese ca lumina. 6Căci milă
6.6
1 Sam. 15.22Ecl. 5.1Mica 6.8Mat. 9.13
12.7
voiesc și nu jertfă
6.6
Ps. 50.8,9Prov. 21.3Is. 1.11
; și cunoștința
6.6
Ier. 22.16In. 17.3
de Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. 7Dar ei au călcat
6.7
Cap. 8.1.
legământul ca Adam; acolo s‐au purtat necredincios
6.7
Cap. 5.7.
cu mine. 8Galaad
6.8
Cap. 12.11.
este cetatea lucrătorilor nelegiuirii, ea este plină de urme de sânge. 9Și cum pândește pe cineva o ceată de hoți, așa ucide tagma preoților
6.9
Ier. 11.9Ezec. 22.25
pe drumul Sihemului, de făptuiesc rușini. 10Am văzut un lucru
6.10
Ier. 5.30
de groază în casa lui Israel: acolo este curvia
6.10
Cap. 4.12, 13, 17.
lui Efraim; Israel s‐a pângărit. 11Și pentru tine, Iudo, este hotărât
6.11
Ier. 51.33Ioel 3.13Ap. 14.15
un seceriș, când voi întoarce
6.11
Ps. 126.1
robia poporului meu.