Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Pedeapsa duce la pocăință

61Veniți și să ne întoarcem la Domnul: căci el a sfâșiat

6.1
Deut. 32.391 Sam. 2.6Iov 5.18
și el
6.1
Ier. 30.17
ne va vindeca; el a lovit și el ne va lega rana. 2După două zile
6.2
1 Cor. 15.4
ne va însufleți: a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea feței lui. 3Și vom cunoaște
6.3
Is. 54.13
, vom urma a cunoaște pe Domnul; ieșirea lui este sigură ca zorile dimineții
6.3
2 Sam. 23.4
și va veni
6.3
Ps. 72.6
la noi ca ploaia
6.3
Iov 29.23
, ca ploaia târzie care adapă pământul. 4Ce
6.4
Cap. 11.8.
să‐ți fac, Efraime? Ce să‐ți fac, Iudo? căci bunătatea voastră este ca norul
6.4
Cap. 13.3.
de dimineață și trece ca roua de dimineață. 5De aceea i‐am cioplit prin proroci
6.5
Ier. 1.10
5.14
; i‐am ucis prin cuvintele
6.5
Ier. 23.29Evr. 4.12
gurii mele… și judecata mea iese ca lumina. 6Căci milă
6.6
1 Sam. 15.22Ecl. 5.1Mica 6.8Mat. 9.13
12.7
voiesc și nu jertfă
6.6
Ps. 50.8,9Prov. 21.3Is. 1.11
; și cunoștința
6.6
Ier. 22.16In. 17.3
de Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. 7Dar ei au călcat
6.7
Cap. 8.1.
legământul ca Adam; acolo s‐au purtat necredincios
6.7
Cap. 5.7.
cu mine. 8Galaad
6.8
Cap. 12.11.
este cetatea lucrătorilor nelegiuirii, ea este plină de urme de sânge. 9Și cum pândește pe cineva o ceată de hoți, așa ucide tagma preoților
6.9
Ier. 11.9Ezec. 22.25
pe drumul Sihemului, de făptuiesc rușini. 10Am văzut un lucru
6.10
Ier. 5.30
de groază în casa lui Israel: acolo este curvia
6.10
Cap. 4.12, 13, 17.
lui Efraim; Israel s‐a pângărit. 11Și pentru tine, Iudo, este hotărât
6.11
Ier. 51.33Ioel 3.13Ap. 14.15
un seceriș, când voi întoarce
6.11
Ps. 126.1
robia poporului meu.

7

Mustrarea stricăciunii poporului

71Când am voit să vindec pe Israel, atunci s‐a descoperit nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei. Căci ei fac înșelăciune

7.1
Cap. 5.1;
: și hoțul intră și ceata tâlharilor se lățește pe afară. 2Și ei nu zic în inimile lor că eu țin minte
7.2
Ier. 17.1
toată nelegiuirea lor. Acum faptele lor
7.2
Ps. 9.16Prov. 5
îi împresoară; ele sunt înaintea
7.2
Ps. 90.8
feței mele. 3Ei desfată pe împărat în răutatea lor și pe cei mari cu minciunile
7.3
Rom. 1.32
lor. 4Toți
7.4
Ier. 9.2
preacurvesc, ca un cuptor aprins al brutarului, care încetează să ațâțe focul după ce a început să frământe aluatul până la dospirea lui. 5În ziua împăratului nostru, mai marii au slăbit de aprinderea vinului; el a întins mâna sa batjocoritorilor. 6Căci și‐au apropiat inima ca un cuptor stând la pândă; brutarul lor doarme toată noaptea; dimineața arde ca un foc înflăcărat. 7Toți sunt aprinși ca un cuptor și sfâșie pe judecătorii lor. Toți împărații
7.7
Cap. 8.4.
lor au căzut
7.7
2 Reg. 15.10,14,25,30
; nu este între ei cine
7.7
Is. 64
să strige către mine. 8Efraim se amestecă
7.8
Ps. 106.35
cu popoarele; Efraim este o turtă neîntoarsă. 9Străinii
7.9
Cap. 8.7.
i‐au mâncat puterea și el nu știe; da, peri albi s‐au ivit ici‐colo pe el și nu știe. 10Și mândria
7.10
Cap.
lui Israel mărturisește înaintea feței sale; și cu toate acestea ei nu se întorc
7.10
Is. 9.13
la Domnul Dumnezeul lor, nici nu‐l caută. 11Și Efraim
7.11
Cap. 11.11.
este ca o porumbiță proastă, fără pricepere. Ei cheamă Egiptul
7.11
2 Reg. 15.19
17.49.3
12.1
, merg în Asiria. 12Când vor merge, îmi voi întinde
7.12
Ezec. 12.13
lațul asupra lor, îi voi doborî ca pe păsările cerurilor, îi voi pedepsi după cum a auzit
7.12
Lev. 26.14Deut. 28.152 Reg. 17.13,18
adunarea lor. 13Vai de ei! Căci au rătăcit de la mine. Pierzare lor! căci au făcut fărădelege împotriva mea. Și eu voiam să‐i răscumpăr
7.13
Mica 6.4
, dar ei vorbesc minciuni împotriva mea. 14Și n‐au strigat
7.14
Iov 35.9,10Ps. 78.36Ier. 3.10Zah. 7.5
către mine în inima lor, când urlau pe paturile lor: se adună pentru grâu și must; s‐au depărtat de la mine. 15I‐am deprins în adevăr, le‐am întărit brațele, dar ei cugetă rău împotriva mea. 16Se întorc
7.16
Cap. 11.7.
, dar nu la Cel Preaînalt; sunt
7.16
Ps. 78.57
ca un arc amăgitor. Mai marii lor cad de sabie pentru turbarea
7.16
Ps. 73.9
limbii lor; aceasta va fi batjocura lor în țara Egiptului
7.16
Cap. 9.3, 6.
.

8

Năvălirea vrăjmașului

81Cornul

8.1
Cap. 5.8.
la gura ta! El vine ca un vultur
8.1
Deut. 28.49Ier. 4.13Hab. 1.8
împotriva casei Domnului, pentru că au călcat
8.1
Cap. 6.7.
legământul meu și s‐au răzvrătit împotriva legii mele; 2vor striga
8.2
Ps. 78.34
către mine: Dumnezeul meu, te cunoaștem
8.2
Tit 1.16
, noi Israel. 3Israel a lepădat binele, vrăjmașul îl va urmări. 4Și‐au pus
8.4
2 Reg. 15.13,17,25
împărați, dar nu prin mine; au făcut domnitori, și eu n‐am știut; și‐au făcut idoli din argintul
8.4
Cap. 2.8;
lor și din aurul lor, ca să fie stârpiți. 5Samario, vițelul tău te‐a lepădat; mânia mea s‐a aprins împotriva lor; până când
8.5
Ier. 13
nu vor fi în stare de nevinovăție? 6Căci din Israel este și acesta: un meșter l‐a făcut și nu este Dumnezeu; căci vițelul Samariei se va face fărâme! 7Căci ei seamănă
8.7
Prov. 22.8
vânt și vor secera furtună: n‐are un fir de grâu, de‐ar odrăsli, n‐ar da făină; și de ar da poate, străinii
8.7
Cap. 7.9.
o vor înghiți. 8Israel este înghițit
8.8
2 Reg. 17.6
, acum sunt între neamuri ca un vas
8.8
Ier. 22.28
48.38
netrebnic. 9Căci s‐au suit
8.9
2 Reg. 15.19
la Asiria ca un măgar sălbatic
8.9
Ier. 2.24
, singur; Efraim și‐a tocmit
8.9
Is. 30.6
iubiți, 10da, deși au făcut ei daruri între neamuri, acum îi voi aduna
8.10
Ezec. 16.37
și vor începe să fie strâmtorați sub sarcina împăratului mai marilor
8.10
Is. 10.8Ezec. 26.7Dan. 2.37
. 11Pentru că Efraim a înmulțit altarele
8.11
Cap. 12.11.
ca să păcătuiască, altarele i‐au fost spre păcătuire. 12I‐am scris cele zece mii de lucruri ale
8.12
Deut. 4.6,8Ps. 119.18
147.19,20
legii mele, dar sunt socotite ca un lucru străin. 13Ei junghie
8.13
Ier. 7.21Zah. 7.6
carne ca pentru jertfele darurilor mele și o mănâncă; dar
8.13
Ier. 14.10,129.4Amos 5.22
Domnul nu se desfată în ele; acum
8.13
Cap. 9.9.
își va aduce aminte de nelegiuirea lor și va cerceta păcatele lor; se
8.13
Deut. 28.6811.5
vor întoarce în Egipt. 14Căci
8.14
Deut. 32.18
Israel a uitat pe Făcătorul
8.14
Is. 29.23Ef. 2.10
său și zidește
8.14
1 Reg. 12.31
palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite: dar eu voi
8.14
Ier. 17.27Amos 2.5
trimite foc asupra cetăților lor și va mistui palatele lor.