Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Năvălirea vrăjmașului

81Cornul

8.1
Cap. 5.8.
la gura ta! El vine ca un vultur
8.1
Deut. 28.49Ier. 4.13Hab. 1.8
împotriva casei Domnului, pentru că au călcat
8.1
Cap. 6.7.
legământul meu și s‐au răzvrătit împotriva legii mele; 2vor striga
8.2
Ps. 78.34
către mine: Dumnezeul meu, te cunoaștem
8.2
Tit 1.16
, noi Israel. 3Israel a lepădat binele, vrăjmașul îl va urmări. 4Și‐au pus
8.4
2 Reg. 15.13,17,25
împărați, dar nu prin mine; au făcut domnitori, și eu n‐am știut; și‐au făcut idoli din argintul
8.4
Cap. 2.8;
lor și din aurul lor, ca să fie stârpiți. 5Samario, vițelul tău te‐a lepădat; mânia mea s‐a aprins împotriva lor; până când
8.5
Ier. 13
nu vor fi în stare de nevinovăție? 6Căci din Israel este și acesta: un meșter l‐a făcut și nu este Dumnezeu; căci vițelul Samariei se va face fărâme! 7Căci ei seamănă
8.7
Prov. 22.8
vânt și vor secera furtună: n‐are un fir de grâu, de‐ar odrăsli, n‐ar da făină; și de ar da poate, străinii
8.7
Cap. 7.9.
o vor înghiți. 8Israel este înghițit
8.8
2 Reg. 17.6
, acum sunt între neamuri ca un vas
8.8
Ier. 22.28
48.38
netrebnic. 9Căci s‐au suit
8.9
2 Reg. 15.19
la Asiria ca un măgar sălbatic
8.9
Ier. 2.24
, singur; Efraim și‐a tocmit
8.9
Is. 30.6
iubiți, 10da, deși au făcut ei daruri între neamuri, acum îi voi aduna
8.10
Ezec. 16.37
și vor începe să fie strâmtorați sub sarcina împăratului mai marilor
8.10
Is. 10.8Ezec. 26.7Dan. 2.37
. 11Pentru că Efraim a înmulțit altarele
8.11
Cap. 12.11.
ca să păcătuiască, altarele i‐au fost spre păcătuire. 12I‐am scris cele zece mii de lucruri ale
8.12
Deut. 4.6,8Ps. 119.18
147.19,20
legii mele, dar sunt socotite ca un lucru străin. 13Ei junghie
8.13
Ier. 7.21Zah. 7.6
carne ca pentru jertfele darurilor mele și o mănâncă; dar
8.13
Ier. 14.10,129.4Amos 5.22
Domnul nu se desfată în ele; acum
8.13
Cap. 9.9.
își va aduce aminte de nelegiuirea lor și va cerceta păcatele lor; se
8.13
Deut. 28.6811.5
vor întoarce în Egipt. 14Căci
8.14
Deut. 32.18
Israel a uitat pe Făcătorul
8.14
Is. 29.23Ef. 2.10
său și zidește
8.14
1 Reg. 12.31
palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite: dar eu voi
8.14
Ier. 17.27Amos 2.5
trimite foc asupra cetăților lor și va mistui palatele lor.

9

Păcatele lui Israel și urmările

91Nu te bucura, Israele, cu veselie, ca popoarele; căci ai curvit

9.1
Cap. 4.12;
de la Dumnezeul tău, ai iubit plata de curvă
9.1
Ier. 44.17
în toate ariile de grâu. 2Aria
9.2
Cap. 2.9, 12.
și teascul nu‐i vor hrăni și mustul le va lipsi. 3Nu vor rămâne în țara
9.3
Lev. 25.23Ier. 2.7,16,18
Domnului, ci
9.3
Cap. 8.13;
Efraim se va întoarce în Egipt și vor
9.3
Ezec. 4.13Dan. 1.8
mânca ce este necurat în Asiria
9.3
2 Reg. 17.6
. 4Nu
9.4
Cap. 3.4.
vor turna daruri de vin Domnului și
9.4
Ier. 6.20
jertfele lor nu‐i vor fi plăcute; le vor fi ca pâinea
9.4
Deut. 26.14
celor ce sunt în durere. Toți cei ce vor mânca din ea se vor pângări, căci pâinea lor va fi pentru
9.4
Lev. 17.11
sufletul lor; nu va intra în casa Domnului. 5Ce veți face în ziua de adunare
9.5
Cap. 2.11.
și în ziua sărbătorii Domnului? 6Căci iată, au plecat din pricina pieirii; totuși Egiptul
9.6
Cap. 7.16. Vers. 3.
îi va aduna, Moful îi va înmormânta. Lucrurile lor plăcute de argint
9.6
Is. 5.6
32.13
34.13
le va stăpâni urzica, spini vor fi în corturile lor. 7Au venit zilele cercetării, au venit zilele răsplătirii: Israel va cunoaște. Prorocul este un nebun, cel însuflat
9.7
Ezec. 13.3Mica 2.11Țef. 3.4
este smintit, din pricina mărimii nelegiuirii tale și a vrăjmășiei celei mari. 8Efraim era un străjer
9.8
Ier. 6.17
31.6Ezec. 3.17
33.7
cu Dumnezeul meu. Prorocul e un laț de păsărar pe toate căile sale, o vrăjmășie în casa Dumnezeului său. 9S‐au stricat
9.9
Is. 31.6
adânc ca în zilele Ghibei
9.9
Jud. 19.22
. El
9.9
Cap. 8.13.
își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va cerceta păcatele. 10Am aflat pe Israel ca un strugure în pustie. Am văzut pe părinții voștri, ca întâile roade
9.10
Is. 28.4Mica 7.1
ale smochinului la început
9.10
Cap. 2.15.
; dar au mers la Baal‐Peor
9.10
Num. 25.3Ps. 106.28
și s‐au despărțit
9.10
Cap. 4.14.
spre rușine
9.10
Ier. 11.13Jud. 6.32
și au ajuns
9.10
Ps. 81.12Ezec. 20.8Amos 4.5
de urâciune ca ibovnicul lor. 11Efraim, slava lor va zbura ca o pasăre: nu va fi nici naștere, nici însărcinare, nici zămislire! 12Căci chiar
9.12
Iov 27.14
de și‐ar crește copiii, totuși îi voi lipsi
9.12
Deut. 28.41,62
de ei, ca niciun bărbat să nu rămână; căci vai
9.12
Deut. 31.172 Reg. 17.18
și de ei, când mă voi depărta
9.12
1 Sam. 28.15,16
de la ei! 13Efraim
9.13
Ezec. 26
27
28
, cum am văzut, era ca Tirul sădit în loc plăcut; dar Efraim
9.13
Vers. 16. Cap. 13.16.
își va scoate copiii înaintea ucigașului. 14Dă‐le Doamne!… Ce să dai?… Dă‐le pântece
9.14
Lc. 23.29
sterp și țâțe seci. 15Toată răutatea lor este în Ghilgal
9.15
Cap. 4.15;
, căci acolo i‐am urât: pentru răutatea
9.15
Cap. 1.6.
faptelor lor îi voi goni din casa mea; nu‐i voi mai iubi; toți mai marii
9.15
Is. 1.23
lor sunt răzvrătitori. 16Efraim este bătut, rădăcina lor s‐a uscat; nu vor face rod. Și chiar de ar naște
9.16
Vers. 13.
, voi omorî rodul iubit al pântecelui lor. 17Dumnezeul meu i‐a lepădat, căci nu l‐au ascultat și vor rătăci
9.17
Deut. 28.64,65
între popoare.

10

Fără dreptate nu e mântuire

101Israel este ca o viță buiacă

10.1
Naum 2.2
, își aduce roade: după belșugul roadelor sale și‐a înmulțit altarele
10.1
Cap. 8.11;
; după bunătatea pământului său, a făcut stâlpi
10.1
Cap. 8.4.
frumoși. 2Inima lor este împărțită
10.2
1 Reg. 18.21Mat. 6.24
: acum vor fi găsiți vinovați. El le va răsturna altarele, le va sfărâma stâlpii. 3Căci acum
10.3
Cap. 3.4;
zic ei: Noi n‐avem împărat, fiindcă nu ne‐am temut de Domnul. Și ce poate face împăratul pentru noi? 4Vorbesc vorbe deșarte, jură mincinos când fac legăminte. De aceea și judecata răsare
10.4
Deut. 29.18Amos 5.7
6.12Fapte. 8.23Evr. 12.15
ca o cucută în brazdele țarinei. 5Locuitorii Samariei se vor teme de vițelul
10.5
1 Reg. 12.28,29
din Bet‐Aven
10.5
Cap. 4.15.
; căci poporul său va jeli pentru el și preoții închinători la idoli vor tremura pentru el, pentru slava
10.5
1 Sam. 4.21,22
lui, căci s‐a depărtat din el. 6Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului
10.6
Cap. 5.13.
Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și Israel se va rușina de sfatul
10.6
Cap. 11.6.
său. 7Samaria
10.7
Vers. 3, 15.
, împăratul său va pieri ca spuma pe fața apei. 8Și înălțimile
10.8
Cap. 4.15.
din Aven, păcatul
10.8
Deut. 9.211 Reg. 12.30
lui Israel, vor fi nimicite; spinul și ciulinul vor răsări pe altarele lor și
10.8
Cap. 9.6.
vor zice munților: Acoperiți‐ne! și dealurilor: Cădeți
10.8
Is. 2.19Lc. 23.30Ap. 6.16
9.6
peste noi! 9Din zilele din Ghibea ai păcătuit, Israele
10.9
Cap. 9.9.
: acolo au stat; lupta
10.9
Jud. 20
împotriva copiilor nelegiuirii nu‐i ajunge în Ghibea. 10Îi voi mustra după plăcerea mea
10.10
Deut. 28.63
și popoarele se vor aduna
10.10
Ier. 16.16Ezec. 23.46,47
împotriva lor, când vor fi legați pentru cele două nelegiuiri ale lor. 11Și Efraim este o juncană
10.11
Ier. 50.11Mica 4.13
învățată, care iubește să calce grâul, dar am trecut pe grumazul ei cel frumos. Voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara, Iacov va grăpa. 12Semănați
10.12
Prov. 11.8
pentru voi înșivă în dreptate, secerați după îndurare; desțeleniți
10.12
Ier. 4.3
pământul vostru cel înțelenit, căci este vremea să căutați pe Domnul, până va veni și va ploua dreptate peste voi. 13Ați
10.13
Iov 4.8Prov. 22.8
arat nelegiuire, ați secerat nedreptate; ați mâncat rodul minciunii. Căci te‐ai încrezut în calea ta, în mulțimea vitejilor tăi. 14De aceea
10.14
Cap. 13.16.
o zarvă se va ridica între popoarele tale și toate cetățuile tale se vor dărâma, cum a dărâmat Șalman Bet‐Arbelul
10.14
2 Reg. 18.34
19.13
în ziua luptei: mama
10.14
Cap. 13.16.
a fost zdrobită deasupra copiilor. 15Așa vă va face vouă Betelul pentru răutatea răutății voastre, în zorile dimineții împăratul lui Israel va pieri
10.15
Vers. 7.
cu desăvârșire.