Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Pedeapsa judecătorilor nedrepți

101Vai de cei ce hotărăsc

10.1
Ps. 58.2
94.20
hotărârile nelegiuite și de scriitorii care scriu apăsarea 2ca să depărteze pe sărac de la judecată și să răpească dreptul celor necăjiți ai poporului meu, ca văduvele să fie prada lor și să despoaie pe orfani! 3Și ce
10.3
Iov 31.14
veți face în ziua cercetării
10.3
Osea 9.7Lc. 19.44
și în pieirea năprăznică ce va veni de departe? La cine veți fugi după ajutor și unde vă veți lăsa slava? 4Doar se vor pleca sub cei prinși și vor cădea sub cei uciși. Cu
10.4
Cap. 5.25;
toate acestea mânia sa nu se întoarce și mâna sa tot întinsă este.

Obrăznicia și smerirea lui Asur

5Ah, Asirianul, nuiaua mâniei mele! Și toiagul

10.5
Ier. 51.20
care este în mâna lui este urgia mea. 6Îl voi trimite împotriva unui neam
10.6
Cap. 9.17.
fățarnic și îi voi da porunci
10.6
Ier. 34.22
împotriva poporului mâniei mele ca să prade prăzi și să răpească răpiri și să‐i calce ca noroiul de pe ulițe. 7Dar
10.7
Gen. 50.20Mica 4.12
el nu cugetă așa și inima lui nu se gândește astfel; ci în inima lui este să nimicească și să stârpească nu puține neamuri. 8Căci
10.8
2 Reg. 18.24,3319.10
zice: Oare nu toți mai marii mei sunt împărați? 9Oare nu este Calnoul
10.9
Amos 6.2
ca
10.9
2 Cron. 35.20
și Carchemișul? Oare nu este Hamatul ca și Arpadul? Oare nu este Samaria ca
10.9
2 Reg. 16.9
și Damascul? 10După cum mâna mea a ajuns împărățiile idolilor și chipurile lor cioplite erau mai multe decât ale Ierusalimului și ale Samariei, 11cum am făcut Samariei și idolilor săi, oare nu tot astfel voi face Ierusalimului și chipurilor sale? 12Și va fi așa: după ce Domnul va împlini tot lucrul său peste
10.12
2 Reg. 19.31
muntele Sion și peste Ierusalim, voi
10.12
Ier. 50.18
pedepsi rodul îngâmfării inimii împăratului Asiriei și slava ochilor săi semeți. 13Fiindcă
10.13
Is. 37.24Ezec. 28.4Dan. 4.30
a zis: Prin puterea mâinii mele am făcut‐o și prin înțelepciunea mea căci am pricepere; și am strămutat hotarele popoarelor și le‐am prădat comorile și am surpat, ca un puternic, pe cei ce șed pe scaune de domnie; 14și mâna
10.14
Iov 31.25
mea a ajuns ca pe un cuib, bogăția popoarelor, și cum strânge cineva ouăle părăsite, așa am strâns eu tot pământul și n‐a fost nimeni care să bată din aripă, sau să‐și deschidă gura sau să cârâiască. 15Oare se va făli
10.15
Ier. 51.20
securea împotriva celui ce taie cu ea? Se va mândri fierăstrăul împotriva celui ce‐l mișcă? Ca și când toiagul ar mișca pe cei ce‐l ridică! Ca și când bățul ar ridica pe cel ce nu este lemn. 16De aceea Domnul Dumnezeul oștirilor va trimite slăbire printre cei grași
10.16
Cap. 5.17.
ai săi și sub slava lui va aprinde o ardere, ca arderea focului: 17Și lumina lui Israel va fi un foc și Sfântul său o flacără; și
10.17
Cap. 9.18;
va aprinde și va înghiți spinii săi și scaii săi într‐o singură zi, 18și va mistui slava pădurii sale și a mănoasei sale câmpii
10.18
2 Reg. 19.23
, suflet și carne; și vor fi ca un bolnav care piere. 19Și rămășița copacilor pădurii sale va fi puțină: un copil îi va putea scrie. 20Și va fi așa: în ziua aceea rămășița lui Israel și cei scăpați ai casei lui Iacov nu
10.20
2 Reg. 16.72 Cron. 28.20
se vor mai rezema pe cel ce i‐a lovit ci se vor rezema pe Domnul, Sfântul lui Israel, în adevăr. 21Rămășița
10.21
Cap. 7.3.
se va întoarce, rămășița lui Iacov, la Dumnezeul cel puternic. 22Căci chiar
10.22
Rom. 9.27
dacă ar fi poporul tău Israel ca nisipul mării
10.22
Cap. 6.13.
, numai o rămășiță din el se va întoarce; nimicirea
10.22
Cap. 28.22.
hotărâtă se va vărsa în dreptate: 23Căci Domnul Dumnezeul oștirilor va face în mijlocul țării întregi o
10.23
Cap. 28.22.
nimicire, da, și hotărâtă. 24De aceea așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Nu
10.24
Cap. 37.6.
te teme, poporul meu, care locuiești în Sion, de Asirian. El te va lovi cu toiag și va ridica bățul său asupra ta în felul Egiptului
10.24
Ex. 14
. 25Căci
10.25
Cap. 54.7.
încă foarte puțin și urgia
10.25
Dan. 11.36
va fi împlinită și mânia mea spre nimicirea lor. 26Și Domnul oștirilor va stârni un bici
10.26
2 Reg. 19.35
împotriva lui, ca în bătaia
10.26
Jud. 7.25
Madianului la stânca Oreb. Și toiagul
10.26
Ex. 14.26,27
său va fi peste mare și‐l va înălța în felul Egiptului. 27Și va fi așa: în ziua aceea sarcina sa se
10.27
Cap. 14.25.
va depărta de pe umărul tău și jugul său de pe grumazul tău și jugul se va sfărâma de mult untdelemn
10.27
Ps. 105.15Dan. 9.241 In. 2.20
. 28El a venit la Aiat, a trecut prin Migron, își lasă calabalâcul în Micmaș. 29Au trecut trecătoarea
10.29
1 Sam. 13.23
; își fac popasul în Gheba
10.29
1 Sam. 11.4
; Rama se cutremură, Ghibea lui Saul a fugit. 30Înalță‐ți glasul, fiică
10.30
1 Sam. 25.44
a Galimului! Ascultă, Laiso
10.30
Jud. 18.7
! Sărmane
10.30
Ios. 21.18
Anatot! 31Madmena
10.31
Ios. 15.31
fuge; locuitorii Ghebimului fug la adăpost, 32chiar azi se va opri în
10.32
1 Sam. 21.1
22.19Neem. 11.32
Nob. El își clatină
10.32
Cap. 13.2.
mâna la muntele fiicei
10.32
Cap. 37.22.
Sionului, dealul Ierusalimului… 33Iată, Domnul Dumnezeul oștirilor taie ramurile cu groază și cei înalți la statură vor fi tăiați și cei
10.33
Amos 2.9
semeți se vor smeri 34și va face luminiș în desimea pădurii cu fierul și Libanul va cădea prin unul măreț.

11

Domnia dreaptă a Odraslei lui Isai

111Și o odraslă va

11.1
Cap. 53.2.
ieși din tulpina lui Isai
11.1
Fapte. 19.23
și o
11.1
Cap. 4.2.
ramură va rodi din rădăcinile lui. 2Și Duhul
11.2
Cap. 61.1.
Domnului se va odihni peste el, duhul înțelepciunii și al priceperii, duhul sfatului și al puterii, duhul cunoștinței și al temerii de Domnul. 3Și plăcerea lui va fi temerea de Domnul și nu va judeca după părerea ochilor săi, nici nu va hotărî după auzul urechilor sale. 4Ci
11.4
Ps. 72.2,4Ap. 19.11
va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî drept pentru cei blânzi ai pământului și va lovi pământul cu nuiaua gurii sale și va ucide
11.4
Iov 4.9Mal. 4.62 Tes. 2.8Ap. 1.16
2.16
19.15
pe cel rău cu suflarea buzelor sale. 5Și dreptatea
11.5
Ef. 6.14
va fi brâul rărunchilor săi și credincioșia brâul coapselor sale. 6Și lupul va
11.6
Cap. 65.25.
locui cu mielul și leopardul se va culca cu iedul; și vițelul și puiul de leu și vitele îngrășate la un loc și le va mâna un copil. 7Și vaca și ursoaica vor paște; puii lor se vor culca împreună: și leul va mânca paie ca boul, 8și pruncul sugător se va juca la gaura năpârcii și copilul înțercat își va băga mâna în vizuina basiliscului. 9Nu
11.9
Iov 5.2335.9
vor vătăma, nici nu vor nimici pe tot muntele meu cel sfânt. Căci pământul va fi plin
11.9
Hab. 2.14
de cunoștința Domnului, cum acopăr apele marea. 10Și în
11.10
Cap. 2.11.
ziua aceea va fi așa: rădăcina
11.10
Vers. 1.
lui Isai care va sta ca steag al popoarelor
11.10
Rom. 15.10
, neamurile o vor căuta și locul său de odihnă
11.10
Evr. 4.1
va fi slavă. 11Și va fi așa: în ziua aceea
11.11
Cap. 2.11.
Domnul iarăși își va întinde mâna, a doua oară, ca să dobândească rămășița poporului său, care va fi rămas de la
11.11
Zah. 10.10
Asiria și de la Egipt, și de la Patros și de la Cuș și de la Elam și de la Șinear, și de la Hamat și de la ostroavele mării. 12Și va înălța un steag neamurilor și va aduna pe cei izgoniți ai lui Israel și va strânge pe cei
11.12
In. 7.35Iac. 1.1
risipiți ai lui Iuda din cele patru colțuri ale pământului. 13Și pisma
11.13
Ier. 3.18Ezec. 37.16,17,22Osea 1.11
lui Efraim se va depărta și necazul lui Iuda va înceta; Efraim nu va pismui pe Iuda și Iuda nu va asupri pe Efraim. 14Și vor zbura pe umărul filistenilor în jos, către apus. Vor prăda împreună pe copiii răsăritului; își vor întinde mâna asupra Edomului
11.14
Dan. 11.41
și Moabului și copiii lui Amon vor
11.14
Cap. 60.14.
asculta de ei. 15Și Domnul va seca
11.15
Zah. 10.11
limba mării Egiptului și își va clătina mâna asupra Râului cu vântul său cel arzător și‐l va lovi în șapte pâraie și va face
11.15
Ap. 16.12
pe oameni să treacă peste el cu încălțămintea uscată. 16Și va
11.16
Cap. 19.23.
fi o cale pentru rămășița poporului său, care va fi rămas de la Asiria, cum
11.16
Ex. 14.29
a fost pentru Israel în ziua când s‐a suit din țara Egiptului.

12

Cântare de mulțumire a celor mântuiți

121Și în

12.1
Cap. 2.11.
ziua aceea vei zice: Îți voi mulțumi, Doamne! Căci deși te‐ai mâniat pe mine, mânia ta s‐a abătut și m‐ai mângâiat. 2Iată, Dumnezeu este mântuirea mea; mă voi încrede în el și nu mă voi teme. Căci Domnul
12.2
Ex. 15.2
Dumnezeu este tăria
12.2
Ps. 83.18Ps. 118.14
și cântarea mea și el s‐a făcut mântuirea mea. 3De aceea veți scoate cu veselie apă
12.3
In. 4.10,14
7.37,38
din izvoarele mântuirii. 4Și în ziua aceea veți zice: Mulțumiți
12.4
1 Cron. 14.16Ps. 105.1
Domnului, chemați numele lui, spuneți
12.4
Ps. 145.4,5,6
faptele lui între popoare, pomeniți
12.4
Ps. 34.3
cu slavă că numele lui este înălțat. 5Cântați
12.5
Ex. 15.1,21Ps. 68.32
98.1
Domnului căci a făcut fapte mari. Aceasta este cunoscută în tot pământul! 6Strigă
12.6
Cap. 54.1.
și chiuie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul
12.6
Ps. 71.22
89.18
lui Israel.