Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Domnia dreaptă a Odraslei lui Isai

111Și o odraslă va

11.1
Cap. 53.2.
ieși din tulpina lui Isai
11.1
Fapte. 19.23
și o
11.1
Cap. 4.2.
ramură va rodi din rădăcinile lui. 2Și Duhul
11.2
Cap. 61.1.
Domnului se va odihni peste el, duhul înțelepciunii și al priceperii, duhul sfatului și al puterii, duhul cunoștinței și al temerii de Domnul. 3Și plăcerea lui va fi temerea de Domnul și nu va judeca după părerea ochilor săi, nici nu va hotărî după auzul urechilor sale. 4Ci
11.4
Ps. 72.2,4Ap. 19.11
va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî drept pentru cei blânzi ai pământului și va lovi pământul cu nuiaua gurii sale și va ucide
11.4
Iov 4.9Mal. 4.62 Tes. 2.8Ap. 1.16
2.16
19.15
pe cel rău cu suflarea buzelor sale. 5Și dreptatea
11.5
Ef. 6.14
va fi brâul rărunchilor săi și credincioșia brâul coapselor sale. 6Și lupul va
11.6
Cap. 65.25.
locui cu mielul și leopardul se va culca cu iedul; și vițelul și puiul de leu și vitele îngrășate la un loc și le va mâna un copil. 7Și vaca și ursoaica vor paște; puii lor se vor culca împreună: și leul va mânca paie ca boul, 8și pruncul sugător se va juca la gaura năpârcii și copilul înțercat își va băga mâna în vizuina basiliscului. 9Nu
11.9
Iov 5.2335.9
vor vătăma, nici nu vor nimici pe tot muntele meu cel sfânt. Căci pământul va fi plin
11.9
Hab. 2.14
de cunoștința Domnului, cum acopăr apele marea. 10Și în
11.10
Cap. 2.11.
ziua aceea va fi așa: rădăcina
11.10
Vers. 1.
lui Isai care va sta ca steag al popoarelor
11.10
Rom. 15.10
, neamurile o vor căuta și locul său de odihnă
11.10
Evr. 4.1
va fi slavă. 11Și va fi așa: în ziua aceea
11.11
Cap. 2.11.
Domnul iarăși își va întinde mâna, a doua oară, ca să dobândească rămășița poporului său, care va fi rămas de la
11.11
Zah. 10.10
Asiria și de la Egipt, și de la Patros și de la Cuș și de la Elam și de la Șinear, și de la Hamat și de la ostroavele mării. 12Și va înălța un steag neamurilor și va aduna pe cei izgoniți ai lui Israel și va strânge pe cei
11.12
In. 7.35Iac. 1.1
risipiți ai lui Iuda din cele patru colțuri ale pământului. 13Și pisma
11.13
Ier. 3.18Ezec. 37.16,17,22Osea 1.11
lui Efraim se va depărta și necazul lui Iuda va înceta; Efraim nu va pismui pe Iuda și Iuda nu va asupri pe Efraim. 14Și vor zbura pe umărul filistenilor în jos, către apus. Vor prăda împreună pe copiii răsăritului; își vor întinde mâna asupra Edomului
11.14
Dan. 11.41
și Moabului și copiii lui Amon vor
11.14
Cap. 60.14.
asculta de ei. 15Și Domnul va seca
11.15
Zah. 10.11
limba mării Egiptului și își va clătina mâna asupra Râului cu vântul său cel arzător și‐l va lovi în șapte pâraie și va face
11.15
Ap. 16.12
pe oameni să treacă peste el cu încălțămintea uscată. 16Și va
11.16
Cap. 19.23.
fi o cale pentru rămășița poporului său, care va fi rămas de la Asiria, cum
11.16
Ex. 14.29
a fost pentru Israel în ziua când s‐a suit din țara Egiptului.

12

Cântare de mulțumire a celor mântuiți

121Și în

12.1
Cap. 2.11.
ziua aceea vei zice: Îți voi mulțumi, Doamne! Căci deși te‐ai mâniat pe mine, mânia ta s‐a abătut și m‐ai mângâiat. 2Iată, Dumnezeu este mântuirea mea; mă voi încrede în el și nu mă voi teme. Căci Domnul
12.2
Ex. 15.2
Dumnezeu este tăria
12.2
Ps. 83.18Ps. 118.14
și cântarea mea și el s‐a făcut mântuirea mea. 3De aceea veți scoate cu veselie apă
12.3
In. 4.10,14
7.37,38
din izvoarele mântuirii. 4Și în ziua aceea veți zice: Mulțumiți
12.4
1 Cron. 14.16Ps. 105.1
Domnului, chemați numele lui, spuneți
12.4
Ps. 145.4,5,6
faptele lui între popoare, pomeniți
12.4
Ps. 34.3
cu slavă că numele lui este înălțat. 5Cântați
12.5
Ex. 15.1,21Ps. 68.32
98.1
Domnului căci a făcut fapte mari. Aceasta este cunoscută în tot pământul! 6Strigă
12.6
Cap. 54.1.
și chiuie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul
12.6
Ps. 71.22
89.18
lui Israel.

13

Timpuri mesianice

131Sarcina

13.1
Cap. 21.1;
Babilonului, pe care a văzut‐o Isaia, fiul lui Amoț. 2Ridicați
13.2
Cap. 5.26;
un steag pe
13.2
Ier. 51.25
muntele pleșuv! Înălțați glasul spre ei, faceți
13.2
Cap. 10.32.
cu mâna, ca să intre în porțile celor aleși. 3Am poruncit sfinților mei, da, am chemat pentru mânia mea pe vitejii
13.3
Ioel 3.11
mei, pe cei ce
13.3
Ps. 149.2,5,6
se bucură în măreția mea. 4Glas de mulțime pe munți, ca de mare popor, glas de vuiet al împărățiilor popoarelor adunate împreună! Domnul oștirilor cercetează oastea de luptă. 5Ei vin dintr‐o țară depărtată, de la marginea cerurilor, Domnul și uneltele mâniei sale ca să strice toată țara. 6Urlați, căci ziua
13.6
Țef. 1.7Ap. 6.17
Domnului este aproape
13.6
Iov 31.23Ioel 1.15
; va veni ca o dărăpănare de la Cel Atotputernic. 7De aceea toate mâinile vor slăbi și orice inimă de om se va topi 8și se vor înspăimânta: îi vor apuca dureri și chinuri
13.8
Ps. 48.6
, se vor suci ca o femeie în facere; vor încremeni unul la altul, fețele lor vor fi fețe de flăcări. 9Iată, ziua
13.9
Mal. 4.1
Domnului vine nemiloasă cu urgie și cu aprinderea mâniei, ca să pustiască pământul și va stârpi de pe el pe păcătoși
13.9
Ps. 104.35Prov. 2.22
. 10Căci stelele cerurilor și orionii lor nu‐și vor da lumina lor, soarele se va întuneca
13.10
Cap. 24.21, 23.
în răsăritul său și luna nu‐și va răspândi lumina. 11Și voi pedepsi lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirea lor. Și voi
13.11
Cap. 2.17.
face să înceteze trufia celor semeți și voi smeri îngâmfarea celor aprigi. 12Voi face pe bărbat mai scump decât aurul curat, și pe om decât aurul de Ofir. 13De aceea
13.13
Hag. 2.6
voi cutremura cerurile și pământul va fi clătinat din locul său de urgia Domnului oștirilor și în ziua
13.13
Ps. 110.5Plâng. 1.12
aprinderii mâniei lui. 14Și va fi așa: ca o căprioară urmărită și ca o turmă pe care n‐o adună nimeni, fiecare se
13.14
Ier. 50.16
51.9
va întoarce la poporul său și fiecare va fugi în țara sa. 15Toți cei ce vor fi găsiți, vor fi străpunși și toți cei uniți cu ei vor cădea de sabie. 16Și pruncii lor vor fi zdrobiți
13.16
Ps. 137.9Naum 3.10Zah. 14.2
înaintea ochilor lor, casele lor prădate și nevestele lor siluite. 17Iată
13.17
Cap. 21.2.
, voi stârni împotriva lor pe Mezi, care nu se uită la argint și n‐au plăcere de aur. 18Și arcurile lor vor doborî pe tineri și nu vor avea milă de rodul pântecelui. Ochiul lor nu va cruța pe copii. 19Și
13.19
Cap. 14.4, 22.
Babilonul, slava împărățiilor, fala mândriei Haldeilor, va fi ca atunci când a nimicit Dumnezeu Sodoma
13.19
Gen. 19.24,25Deut. 29.23Ier. 49.18
50.40
și Gomora. 20În veac nu va fi locuit
13.20
Ier. 50.3,39
51.29,62
și nu va locui nimeni în el din neam în neam. Și Arabul nu‐și va întinde acolo cortul, nici păstorii nu‐și vor culca turmele acolo. 21Ci
13.21
Cap. 34.11, 15.
fiarele pustiei se vor culca acolo și bufnițele vor umplea casele lor. Acolo vor locui struții și caprele păroase vor juca acolo. 22Și șacalii vor urla unul la altul în palatele lor și câinii sălbatici în castelele plăcute. Și vremea lui este aproape
13.22
Ier. 51.33
să vină și zilele lui nu se vor lungi.