Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Proorocie împotriva Damascului

171Sarcina

17.1
Ier. 49.23Amos 1.3Zah. 9.1
Damascului. Iată, Damascul încetează de a fi o cetate și va fi o grămadă de dărâmături. 2Cetățile Aroerului sunt părăsite: vor fi pentru turme; și se vor culca și nimeni nu le va
17.2
Ier. 7.33
speria. 3Și cetățuia
17.3
Cap. 7.16;
va înceta din Efraim și împărăția din Damasc și rămășița Siriei: vor fi ca slava copiilor lui Israel, zice Domnul oștirilor. 4Și va fi așa: în ziua aceea slava lui Iacov se va subția și grăsimea
17.4
Cap. 10.16.
cărnii sale va slăbi. 5Și va fi ca secerătorul care strânge grâul și seceră spicele cu brațul său; da, va
17.5
Ier. 51.33
fi ca cel ce adună spice în valea Refaimului. 6Dar vor
17.6
Cap. 24.13.
rămâne în ea după cules, ca la bătutul măslinului: două, trei boabe sus pe vârful pomului; patru, cinci pe crengile sale roditoare, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. 7În ziua aceea omul va privi
17.7
Mica 7.7
, spre Făcătorul său și ochii lui se vor uita la Sfântul lui Israel. 8Și nu va privi la altare, lucrul mâinilor sale, nici nu se va uita la ce au făcut degetele sale, nici la Astartee, nici la chipurile soarelui. 9În ziua aceea cetățile sale întărite vor fi ca locurile părăginite dintr‐o pădure și ca vârful muntelui pe care l‐au părăsit ei în fața copiilor lui Israel. Și va fi o pustiire. 10Căci ai uitat pe Dumnezeul
17.10
Ps. 68.19
mântuirii tale și nu ți‐ai adus aminte de stânca puterii tale. De aceea sădești saduri plăcute și le pui cu lăstari străini. 11În ziua sădirii tale le îngrădești și dimineața faci să‐ți înflorească sămânța; dar secerișul fuge în ziua durerii și întristării deznădăjduite.

Proorocie împotriva lui Israel

12Ah! vuiet de multe popoare! Vuiesc ca

17.12
Ier. 6.23
vuietul mărilor și mugetul neamurilor! Mugesc ca mugetul apelor mari. 13Neamurile mugesc ca mugetul multor ape: dar El le va mustra
17.13
Ps. 9.5
și vor fugi departe. Vor fi gonite
17.13
Ps. 83.13Osea 13.3
ca pleava munților înaintea vântului și ca vârtejul de pulbere înaintea furtunii. 14Către seară, iată tulburare; înainte de dimineață nu sunt. Aceasta este partea celor ce ne prădează și sorțul celor ce ne jefuiesc.

18

Etiopia dă cinste lui Dumnezeu

181Ah, țară

18.1
Cap. 20.4, 5.
care umbrești cu aripi, care ești dincolo de râurile Etiopiei, 2care trimiți împuterniciți pe mare și în corăbii de papir pe ape zicând: Mergeți, soli iuți, la un neam
18.2
Vers. 7.
înalt și neted, la un popor groaznic de la început încolo; la un neam care măsoară cu frânghie și calcă în picioare, pe a cărui țară o împart râurile. 3Voi toți locuitorii lumii și locuitorii de pe pământ, când se va înălța steagul pe munți, vedeți, și când
18.3
Cap. 3.26.
se va sufla din trâmbiță, auziți! 4Căci așa mi‐a zis Domnul: Mă voi odihni și voi privi în locuința mea, ca o arșiță curată la lumina soarelui, ca norul de rouă în arșița secerișului. 5Căci înainte de seceriș, când a trecut floarea și floarea se face aguridă, el va tăia mlădițele cu cosoarele și va lua și va tăia ramurile de viță, care se întind. 6Vor fi lăsate împreună păsărilor răpitoare ale munților și fiarelor pământului ca să văreze peste ele păsările răpitoare și să ierneze peste ele toate fiarele pământului. 7În vremea aceea se va aduce
18.7
Ps. 68.31
72.10Țef. 3.10Mal. 1.11
un dar Domnului oștirilor de la un popor înalt și neted, de la poporul cel groaznic din început încolo, un neam care măsoară cu frânghie și calcă în picioare, pe a cărui țară o împart râurile, la locul numelui Domnului oștirilor, la muntele Sion.

19

Pedepse împotriva Egiptului

191Sarcina

19.1
Ier. 46.13Ezec. 29
30
Egiptului. Iată, Domnul călărește
19.1
Ps. 18.10
104.3
pe un nor iute și vine în Egipt. Și idolii
19.1
Ex. 12.12Ier. 43.12
Egiptului se clatină înaintea lui și inima Egiptului se va topi în mijlocul lui. 2Și voi ațâța
19.2
Jud. 7.221 Sam. 14.16,202 Cron. 20.23
pe Egipteni împotriva Egiptenilor și se vor bate, fiecare împotriva fratelui său și fiecare împotriva aproapelui său: cetate cu cetate și împărăție cu împărăție. 3Și duhul Egiptului va pieri în mijlocul său și‐i voi înghiți sfatul: și vor căuta
19.3
Cap. 8.19;
pe idoli și fermecători și pe cei ce cheamă duhurile morților și pe ghicitori. 4Și voi da pe Egipteni în
19.4
Cap. 20.4.
mâna unui domn nemilos și un împărat aspru va domni peste ei, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 5Și apele
19.5
Ier. 51.36Ezec. 30.12
vor seca din mare și râul va pieri și se va usca. 6Și râurile vor puți și canalele
19.6
2 Reg. 19.24
Egiptului se vor deșerta și se vor usca, trestia și papura se vor veșteji. 7Livezile de lângă Nil, pe malurile Nilului, și orice este semănat lângă Nil se va usca, se va spulbera și nu va mai fi. 8Și pescarii se vor boci, toți cei ce aruncă undița în Nil vor jeli și cei ce întind mreje pe fața apelor vor lâncezi. 9Și cei ce lucrează inul
19.9
1 Reg. 10.28Prov. 7.16
pieptănat și cei ce țes bumbac vor fi rușinați. 10Și stâlpii săi vor fi sfărâmați, toți cei ce fac bălți de pește vor fi cu sufletul întristat. 11Mai marii Țoanului
19.11
Num. 13.22
au ajuns nebuni de tot, sfatul celor mai înțelepți sfetnici ai lui Faraon s‐a prostit. Cum ziceți lui Faraon: Eu sunt fiul înțelepților, fiul vechilor împărați? 12Unde
19.12
1 Cor. 1.20
sunt deci înțelepții tăi? Să‐ți spună acum și să știe ce a hotărât Domnul oștirilor asupra Egiptului! 13Mai marii Țoanului au înebunit, mai marii
19.13
Ier. 2.16
Nofului sunt amăgiți și cei ce sunt pietrele din unghiul semințiilor sale au rătăcit Egiptul. 14Domnul a turnat un
19.14
1 Reg. 22.22
duh de stricăciune în mijlocul său și au rătăcit Egiptul în fiecare faptă a sa, cum se clatină un om beat în vărsătura sa. 15Și nu va fi nicio lucrare pentru Egipt, pe care s‐o poată face capul
19.15
Cap. 9.14.
sau coada, ramura de finic sau papura.

Impreunarea Egiptului cu Asur și Israel

16În ziua aceea Egiptul va fi

19.16
Ier. 51.30Naum 3.13
ca femeile și va tremura și se va teme de clătinarea mâniei Domnului oștirilor pe care
19.16
Cap. 11.15.
o clatină asupra lui. 17Și țara lui Iuda va fi spaima Egiptenilor. Oricui i se va pomeni de ea, se va înfricoșa din pricina sfatului Domnului oștirilor pe care l‐a hotărât împotriva lui. 18În ziua aceea vor fi cinci cetăți în țara Egiptului, vorbind
19.18
Țef. 3.9
limba Canaanului și jurând pe Domnul oștirilor. Una se va numi: Cetatea Pieirii. 19În ziua aceea va
19.19
Gen. 28.18Ex. 24.4Ios. 22.10,26,27
fi un altar pentru Domnul în mijlocul țării Egiptului și un
19.19
Ios. 4.20
22.27
stâlp la hotarul lui pentru Domnul: 20Și va fi drept semn și mărturie pentru Domnul oștirilor în țara Egiptului. Căci vor striga către Domnul din pricina apăsătorilor și le va trimite un mântuitor și apărător care‐i va izbăvi. 21Și Domnul se va face cunoscut Egiptenilor și Egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea: și se vor
19.21
Mal. 1.11
închina cu jertfă și dar de mâncare și vor jurui juruință Domnului și o vor împlini. 22Și Domnul va lovi Egiptul; va lovi și va vindeca; și se vor întoarce la Domnul și el se va lăsa înduplecat de ei și‐i va vindeca. 23În ziua aceea va fi
19.23
Cap. 11.16.
o cale mare de la Egipt la Asiria și Asirianul va veni în Egipt și Egipteanul în Asiria: și Egiptul se va închina cu Asiria. 24În ziua aceea Israel va fi al treilea cu Egiptul și cu Asiria, o binecuvântare în mijlocul pământului, 25căci Domnul oștirilor îi va binecuvânta, zicând: Binecuvântat Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea
19.25
Ps. 100.3Osea 2.23Ef. 2.10
mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea.