Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Împotriva Babilonului

211Sarcina pustiei mării. Cum

21.1
Zah. 9.14
mătură vârtejurile în Miazăzi, așa vine el din pustie, dintr‐o țară groaznică. 2Aspră vedenie mi s‐a descoperit: vânzătorul lucrează cu vânzare și prădătorul
21.2
Cap. 33.1.
prădează. Suie‐te
21.2
Cap. 13.17. Ier. 19.31.
, Elame! Impresoară, Medio! Am făcut să înceteze toată suspinarea lui. 3De aceea coapsele
21.3
Cap. 15.5;
mi s‐au umplut de durere, m‐au apucat chinuri
21.3
Cap. 13.8.
ca chinurile unei femei în facere. Sunt plecat în jos de nu pot auzi; sunt tulburat de nu pot vedea. 4Inima îmi bate, groaza mă înspăimântă: amurgul
21.4
Deut. 28.67
desfătării mele mi s‐a schimbat în tremur. 5Ei
21.5
Dan. 5.5
pregătesc masa, pândesc, mănâncă, beau: Sculați‐vă, mai marilor, ungeți scutul! 6Căci așa mi‐a zis Domnul: Du‐te, pune un păzitor să spună ce a văzut. 7Și
21.7
Vers. 9.
a văzut care, călăreți, câte doi, un car cu măgari, un car cu cămile. Și a ascultat cu luare aminte, cu multă băgare de seamă. 8Și a strigat ca un leu: Doamne, stau mereu la turnul de
21.8
Hab. 2.1
strajă ziua și sunt pus de strajă toate nopțile. 9Și iată, vine un car cu oameni, călăreți câte doi! Și el a răspuns și a zis: A
21.9
Ier. 51.8Ap. 14.8
18.2
căzut Babilonul! Și toate
21.9
Cap. 46.1.
chipurile cioplite ale dumnezeilor săi sunt sfărâmate la pământ. 10O
21.10
Ier. 51.33
, treieratul meu, și rodul ariei mele! Ceea ce am auzit de la Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, v‐am spus.

Împotriva Edomului și Arabiei

11Sarcina

21.11
1 Cron. 1.30Ier. 19.7,8Ezec. 35.2Obad. 1
Dumei. Cineva strigă către mine din Seir: Păzitorule, cât este din noapte? Păzitorule, cât este din noapte? 12Păzitorul a zis: Vine dimineața și noaptea. Dacă voiți să întrebați, întrebați; întoarceți‐vă, veniți. 13Sarcina
21.13
Ier. 49.28
împotriva Arabiei. În pădurea Arabiei veți mânea noaptea, caravane ale Dedaniților
21.13
1 Cron. 1.9,32
! 14Aduceți apă în întâmpinarea celui însetat. Locuitorii țării Tema ies cu pâinea lor înaintea celui fugar. 15Căci ei fug înaintea sabiei, înaintea sabiei scoase și înaintea arcului întins și înaintea greutății războiului. 16Căci așa mi‐a zis Domnul: Într‐un an, după
21.16
Cap. 16.14.
anii unui simbriaș, va pieri toată slava Chedarului
21.16
Ps. 120.5
. 17Și rămășița numărului arcașilor celor puternici ai copiilor Chedarului se va împuțina. Căci Domnul Dumnezeul lui Israel a vorbit.

22

Împresurarea Ierusalimului

221Sarcina văii vedeniei. Ce‐ți este, de te sui toată pe acoperișuri? 2Tu, cea plină de vuiet, cetate

22.2
Cap. 32.13.
zgomotoasă, cetate voioasă! Oamenii uciși ai tăi nu sunt uciși de sabie, nici n‐au murit în luptă. 3Toți mai marii tăi au fugit împreună, sunt luați legați fără arc. Toți cei ce se află în tine sunt legați cu toții; ei fugeau în depărtare. 4De aceea am zis: Priviți încolo de la mine, să plâng
22.4
Ier. 4.19
9.1
cu amar. Nu vă grăbiți să mă mângâiați pentru pierderea fiicei poporului meu. 5Căci
22.5
Cap. 37.3.
este o zi de tulburare și de
22.5
Plâng. 1.5
2.2
strivire și de încurcătură de la Domnul Dumnezeul oștirilor în valea vedeniei; o surpare a zidurilor și o strigare spre munți. 6Și Elamul
22.6
Ier. 49.35
poartă tolba cu care de bărbați și de călăreți și Chirul
22.6
Cap. 15.1.
dezvelește scutul. 7Și va fi așa: văile tale cele mai alese se vor umplea de care și călăreții se vor așeza în șir la poartă. 8Și el ridică mahrama lui Iuda și te‐ai uitat în ziua aceea la armele din
22.8
1 Reg. 7.2
10.17
casa pădurii. 9Și ați văzut
22.9
2 Reg. 20.202 Cron. 32.4,5,30
că spărturile cetății lui David sunt multe și ați adunat apele iazului de jos. 10Și ați numărat casele Ierusalimului și ați stricat casele ca să întăriți zidul. 11Și ați făcut
22.11
Neem. 3.16
un șanț între cele donă ziduri pentru apele iazului celui vechi, dar nu v‐ați uitat la făcătorul
22.11
Cap. 37.26.
său, nici nu v‐ați uitat la cel ce din vechime l‐a întocmit. 12Și în ziua aceea Domnul Dumnezeul oștirilor a chemat
22.12
Ioel 1.13
la plâns și la bocet și la pleșuvie
22.12
Ezra 9.3Mica 1.16
și la încingere cu sac. 13Și iată, bucuria și veselia, înjunghierea boilor și tăierea oilor, mâncarea cărnii și băutul vinului: Să mâncăm
22.13
Cap. 56.12.
și să bem căci mâine vom muri. 14Și s‐a
22.14
Cap. 5.9.
descoperit în urechile mele de la Domnul oștirilor: Cu adevărat nelegiuirea aceasta nu
22.14
1 Sam. 3.14Ezec. 24.13
vi se va ierta până la moartea voastră, zice Domnul Dumnezeul oștirilor.

Șebna este alungat

15Așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Du‐te, intră la economul acela, la Șebna

22.15
2 Reg. 18.37
care este mai mare
22.15
1 Reg. 1.6
peste casă și zi: 16Ce faci aici? Și pe cine ai aici de ți‐ai săpat aici un mormânt ca cel ce‐și sapă mormântul
22.16
2 Sam. 18.18Mat. 27.60
sus, tăindu‐și în stâncă o locuință pentru sine? 17Iată, Domnul te va arunca cu puterea
22.17
Est. 7.8
unui om puternic și te va face rotocol. 18Te va învârti ca pe un ghem și te va asvârli ca pe o minge într‐o țară largă. Acolo vei muri și acolo vor fi carele slavei tale, tu, rușinea casei domnului tău. 19Și te voi alunga din slujba ta și el te va smulge din starea ta. 20Și va fi așa: în ziua aceea voi chema pe robul meu Eliachim
22.20
2 Reg. 18.18
, fiul lui Hilchia, 21și‐l voi îmbrăca cu cămașa ta, și‐l voi întări cu cingătoarea ta și voi da domnia ta în mâna lui și el va fi un tată locuitorilor Ierusalimului și casei lui Iuda. 22Și voi pune pe umărul său cheia casei lui David și va deschide și nimeni nu va închide
22.22
Iov 12.14Ap. 3.7
și va închide și nimeni nu va deschide. 23Și‐l voi întări ca pe un
22.23
Ezra 9.8
cui într‐un loc tare și va fi ca un scaun de domnie de slavă pentru casa tatălui său. 24Și vor atârna pe el toată slava casei tatălui său, pe urmașii și vlăstarele sale, toate vasele cele mici, de la potire până la ulcioare. 25În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, cuiul care a fost înțepenit în locul tare va fi îndepărtat și va fi tăiat și va cădea și sarcina care este deasupra lui va fi stârpită; căci Domnul a vorbit.

23

Căderea Tirului

231Sarcina

23.1
Ier. 25.22
47.4Ezec. 26
27
28Amos 1.9Zah. 9.2,4
Tirului. Urlați, corăbii ale Tarsisului, căci este pustiit, așa că nu mai este în el nici casă, nici intrare! Din
23.1
Vers. 12.
țara Chitim li se descoperă. 2Amuțiți, locuitori ai țărmului, pe care te‐au umplut negustorii Sidonului, care trec pe fața mării. 3Și pe ape mari sămânța Șihorului, secerișul Nilului, era venitul său; și
23.3
Ezec. 27.3
el era târgul neamurilor. 4Rușinează‐te, Sidoane! Căci marea a vorbit, Cetățuia mării, zicând: N‐am avut dureri de facere, nici n‐am născut, nici n‐am hrănit tineri, nici n‐am crescut fecioare. 5Când
23.5
Cap. 19.16.
va veni știrea în Egipt, vor tremura de știrea despre Tir. 6Treceți la Tarsis! Urlați, locuitori ai țărmului! 7Oare aceasta este cetatea
23.7
Cap. 22.2.
voastră cea veselă, a cărei obârșie este din zilele vechi? Picioarele ei o vor duce să locuiască departe! 8Cine a hotărât aceasta împotriva Tirului care împărțea
23.8
Ezec. 28.2,12
cununi, ai cărui negustori erau mai mari și ai cărui târgoveți erau cei mai de seamă ai pământului? 9Domnul oștirilor a hotărât aceasta ca să întineze mândria oricărei slave, ca să înjosească pe toți cei mai de seamă ai pământului. 10Răspândește‐te peste țara ta, ca Nilul, fată a Tarsisului: cingătoare nu mai este! 11El și‐a întins mâna asupra mării, a clătinat împărățiile, Domnul a dat poruncă în privința Canaanului să‐i strice întăriturile. 12Și a zis: Nu
23.12
Ap. 18.22
te vei mai bucura, fecioară apăsată, fată a Sidonului. Scoală‐te, treci
23.12
Vers. 1.
la Chitim, nici acolo nu vei avea odihnă. 13Iată țara Haldeilor! Poporul acesta nu mai este. Asirianul l‐a întemeiat pentru cei ce locuiesc
23.13
Ps. 72.9
în pustie; au ridicat turnurile lui, au surpat palatele lui, l‐au prefăcut în dărâmături. 14Urlați
23.14
Vers. 1.
, corăbii ale Tarsisului. Căci vi s‐a pustiit cetățuia. 15Și va fi așa: în ziua aceea Tirul va fi uitat șaptezeci de ani, cât zilele unui împărat. Și la sfârșitul celor șaptezeci de ani îi va fi Tirului ca în cântarea despre curvă. 16Ia o harpă, umblă prin cetate, curvă uitată! Cântă dulce, cântă cântări multe ca să‐și aducă aminte de tine. 17Și va fi așa: la sfârșitul celor șaptezeci de ani Domnul va cerceta Tirul și el se va întoarce la simbria sa și va
23.17
Ap. 17.2
curvi cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului. 18Și marfa sa și simbria sa vor
23.18
Zah. 14.20,21
fi sfinte pentru Domnul: nu se va păstra și nu se va strânge; căci marfa sa va fi pentru cei ce locuiesc înaintea Domnului, ca să mănânce și să se sature și să aibă veșminte trainice.