Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Împresurarea Ierusalimului

221Sarcina văii vedeniei. Ce‐ți este, de te sui toată pe acoperișuri? 2Tu, cea plină de vuiet, cetate

22.2
Cap. 32.13.
zgomotoasă, cetate voioasă! Oamenii uciși ai tăi nu sunt uciși de sabie, nici n‐au murit în luptă. 3Toți mai marii tăi au fugit împreună, sunt luați legați fără arc. Toți cei ce se află în tine sunt legați cu toții; ei fugeau în depărtare. 4De aceea am zis: Priviți încolo de la mine, să plâng
22.4
Ier. 4.19
9.1
cu amar. Nu vă grăbiți să mă mângâiați pentru pierderea fiicei poporului meu. 5Căci
22.5
Cap. 37.3.
este o zi de tulburare și de
22.5
Plâng. 1.5
2.2
strivire și de încurcătură de la Domnul Dumnezeul oștirilor în valea vedeniei; o surpare a zidurilor și o strigare spre munți. 6Și Elamul
22.6
Ier. 49.35
poartă tolba cu care de bărbați și de călăreți și Chirul
22.6
Cap. 15.1.
dezvelește scutul. 7Și va fi așa: văile tale cele mai alese se vor umplea de care și călăreții se vor așeza în șir la poartă. 8Și el ridică mahrama lui Iuda și te‐ai uitat în ziua aceea la armele din
22.8
1 Reg. 7.2
10.17
casa pădurii. 9Și ați văzut
22.9
2 Reg. 20.202 Cron. 32.4,5,30
că spărturile cetății lui David sunt multe și ați adunat apele iazului de jos. 10Și ați numărat casele Ierusalimului și ați stricat casele ca să întăriți zidul. 11Și ați făcut
22.11
Neem. 3.16
un șanț între cele donă ziduri pentru apele iazului celui vechi, dar nu v‐ați uitat la făcătorul
22.11
Cap. 37.26.
său, nici nu v‐ați uitat la cel ce din vechime l‐a întocmit. 12Și în ziua aceea Domnul Dumnezeul oștirilor a chemat
22.12
Ioel 1.13
la plâns și la bocet și la pleșuvie
22.12
Ezra 9.3Mica 1.16
și la încingere cu sac. 13Și iată, bucuria și veselia, înjunghierea boilor și tăierea oilor, mâncarea cărnii și băutul vinului: Să mâncăm
22.13
Cap. 56.12.
și să bem căci mâine vom muri. 14Și s‐a
22.14
Cap. 5.9.
descoperit în urechile mele de la Domnul oștirilor: Cu adevărat nelegiuirea aceasta nu
22.14
1 Sam. 3.14Ezec. 24.13
vi se va ierta până la moartea voastră, zice Domnul Dumnezeul oștirilor.

Șebna este alungat

15Așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Du‐te, intră la economul acela, la Șebna

22.15
2 Reg. 18.37
care este mai mare
22.15
1 Reg. 1.6
peste casă și zi: 16Ce faci aici? Și pe cine ai aici de ți‐ai săpat aici un mormânt ca cel ce‐și sapă mormântul
22.16
2 Sam. 18.18Mat. 27.60
sus, tăindu‐și în stâncă o locuință pentru sine? 17Iată, Domnul te va arunca cu puterea
22.17
Est. 7.8
unui om puternic și te va face rotocol. 18Te va învârti ca pe un ghem și te va asvârli ca pe o minge într‐o țară largă. Acolo vei muri și acolo vor fi carele slavei tale, tu, rușinea casei domnului tău. 19Și te voi alunga din slujba ta și el te va smulge din starea ta. 20Și va fi așa: în ziua aceea voi chema pe robul meu Eliachim
22.20
2 Reg. 18.18
, fiul lui Hilchia, 21și‐l voi îmbrăca cu cămașa ta, și‐l voi întări cu cingătoarea ta și voi da domnia ta în mâna lui și el va fi un tată locuitorilor Ierusalimului și casei lui Iuda. 22Și voi pune pe umărul său cheia casei lui David și va deschide și nimeni nu va închide
22.22
Iov 12.14Ap. 3.7
și va închide și nimeni nu va deschide. 23Și‐l voi întări ca pe un
22.23
Ezra 9.8
cui într‐un loc tare și va fi ca un scaun de domnie de slavă pentru casa tatălui său. 24Și vor atârna pe el toată slava casei tatălui său, pe urmașii și vlăstarele sale, toate vasele cele mici, de la potire până la ulcioare. 25În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, cuiul care a fost înțepenit în locul tare va fi îndepărtat și va fi tăiat și va cădea și sarcina care este deasupra lui va fi stârpită; căci Domnul a vorbit.

23

Căderea Tirului

231Sarcina

23.1
Ier. 25.22
47.4Ezec. 26
27
28Amos 1.9Zah. 9.2,4
Tirului. Urlați, corăbii ale Tarsisului, căci este pustiit, așa că nu mai este în el nici casă, nici intrare! Din
23.1
Vers. 12.
țara Chitim li se descoperă. 2Amuțiți, locuitori ai țărmului, pe care te‐au umplut negustorii Sidonului, care trec pe fața mării. 3Și pe ape mari sămânța Șihorului, secerișul Nilului, era venitul său; și
23.3
Ezec. 27.3
el era târgul neamurilor. 4Rușinează‐te, Sidoane! Căci marea a vorbit, Cetățuia mării, zicând: N‐am avut dureri de facere, nici n‐am născut, nici n‐am hrănit tineri, nici n‐am crescut fecioare. 5Când
23.5
Cap. 19.16.
va veni știrea în Egipt, vor tremura de știrea despre Tir. 6Treceți la Tarsis! Urlați, locuitori ai țărmului! 7Oare aceasta este cetatea
23.7
Cap. 22.2.
voastră cea veselă, a cărei obârșie este din zilele vechi? Picioarele ei o vor duce să locuiască departe! 8Cine a hotărât aceasta împotriva Tirului care împărțea
23.8
Ezec. 28.2,12
cununi, ai cărui negustori erau mai mari și ai cărui târgoveți erau cei mai de seamă ai pământului? 9Domnul oștirilor a hotărât aceasta ca să întineze mândria oricărei slave, ca să înjosească pe toți cei mai de seamă ai pământului. 10Răspândește‐te peste țara ta, ca Nilul, fată a Tarsisului: cingătoare nu mai este! 11El și‐a întins mâna asupra mării, a clătinat împărățiile, Domnul a dat poruncă în privința Canaanului să‐i strice întăriturile. 12Și a zis: Nu
23.12
Ap. 18.22
te vei mai bucura, fecioară apăsată, fată a Sidonului. Scoală‐te, treci
23.12
Vers. 1.
la Chitim, nici acolo nu vei avea odihnă. 13Iată țara Haldeilor! Poporul acesta nu mai este. Asirianul l‐a întemeiat pentru cei ce locuiesc
23.13
Ps. 72.9
în pustie; au ridicat turnurile lui, au surpat palatele lui, l‐au prefăcut în dărâmături. 14Urlați
23.14
Vers. 1.
, corăbii ale Tarsisului. Căci vi s‐a pustiit cetățuia. 15Și va fi așa: în ziua aceea Tirul va fi uitat șaptezeci de ani, cât zilele unui împărat. Și la sfârșitul celor șaptezeci de ani îi va fi Tirului ca în cântarea despre curvă. 16Ia o harpă, umblă prin cetate, curvă uitată! Cântă dulce, cântă cântări multe ca să‐și aducă aminte de tine. 17Și va fi așa: la sfârșitul celor șaptezeci de ani Domnul va cerceta Tirul și el se va întoarce la simbria sa și va
23.17
Ap. 17.2
curvi cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului. 18Și marfa sa și simbria sa vor
23.18
Zah. 14.20,21
fi sfinte pentru Domnul: nu se va păstra și nu se va strânge; căci marfa sa va fi pentru cei ce locuiesc înaintea Domnului, ca să mănânce și să se sature și să aibă veșminte trainice.

24

Iuda pustiit

241Iată! Domnul golește pământul și‐l pustiește și răstoarnă și risipește pe locuitorii lui! 2Și va fi poporului ca și preotului

24.2
Osea 4.9
, slujitorului ca și domnului său, slujnicei ca și doamnei sale, cumpărătorului
24.2
Ezec. 7.12,13
ca și vânzătorului, celui ce împrumută ca și celui împrumutat, cămătarului ca și datornicului. 3Țara va fi golită de tot și pustiită de tot. Căci Domnul a vorbit cuvântul acesta. 4Pământul jelește și se veștejește; lumea lâncezește și se veștejește; poporul trufaș al țării lâncezește. 5Și pământul
24.5
Gen. 3.17Num. 35.33
este pângărit sub locuitorii săi: căci au călcat legile, au schimbat așezământul, au rupt legământul cel veșnic. 6Pentru aceasta blestemul
24.6
Mal. 4.6
înghite pământul și locuitorii din el sunt socotiți vinovați; pentru aceasta locuitorii pământului sunt arși și au rămas puțini oameni. 7Mustul
24.7
Cap. 16.8, 9.
jelește, via lâncezește, toți cei ce erau cu inima voioasă suspină. 8Veselia timpanelor
24.8
Ier. 7.34
16.9
25.10Ezec. 26.13Osea 2.11Ap. 18.22
încetează, vuietul celor ce se veselesc se sfârșește, bucuria harfei încetează. 9Nu beau vin cu un cântec: băutura tare este amară celor ce o beau. 10Cetatea pustie este sfărâmată; fiecare casă este închisă că nimeni nu intră în ea. 11În ulițe este o strigare pentru vin. Orice bucurie este întunecată, veselia țării s‐a dus în robie. 12Pustiirea rămâne în cetate și poarta este lovită cu o dărâmătură, 13căci așa va fi în mijlocul pământului: între popoare, ca
24.13
Cap. 17.5, 6.
scuturatul unui măslin, ca strângerea boabelor după sfârșitul culesului viei. 14Aceștia își vor înălța glasul, vor chiui; pentru măreția Domnului vor striga tare de la mare. 15De aceea slăviți pe Domnul în răsărit, numele
24.15
Mal. 1.11
Domnului Dumnezeului lui Israel, în ostroavele mării. 16De la marginea pământului noi am auzit cântări: Slavă celui Drept. Și eu am zis: Vai, mă sting! Mă sting! Vai de mine! Vânzătorii
24.16
Ier. 5.11
s‐au purtat ca vânzători; da, vânzătorii s‐au purtat ca foarte vânzători. 17Groaza
24.17
1 Reg. 19.17Ier. 48.43,44Amos 5.19
și groapa și cursa sunt asupra ta, locuitor al țării. 18Și va fi așa: cel ce fuge de vuietul fricii va cădea în groapă și cel ce se ridică din mijlocul gropii se va prinde în cursă: căci ferestrele
24.18
Gen. 7.11
cerurilor de sus sunt deschise și temeliile
24.18
Ps. 18.7
pământului se clatină. 19Pământul
24.19
Ier. 4.23
este sfărâmat, pământul se desface, pământul este zguduit cu putere. 20Pământul se
24.20
Cap. 19.14.
clatină încoace și încolo ca cel beat și se mișcă încoace și încolo ca o colibă de noapte; și abaterea lui este grea peste el și cade și nu se mai ridică. 21Și va fi așa: în ziua aceea Domnul va pedepsi oștirea celor înalți în înălțime și pe împărații
24.21
Ps. 76.12
pământului de pe pământ. 22Și vor fi strânși ca adunarea celor întemnițați pentru groapă și vor fi închiși în închisoare și după multe zile vor fi cercetați. 23Și luna
24.23
Cap. 13.10;
va roși și soarele se va rușina. Căci Domnul oștirilor va împărăți
24.23
Ap. 19.4,6
pe muntele
24.23
Evr. 12.22
Sion și în Ierusalim și înaintea bătrânilor săi în slavă.