Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Căderea Tirului

231Sarcina

23.1
Ier. 25.22
47.4Ezec. 26
27
28Amos 1.9Zah. 9.2,4
Tirului. Urlați, corăbii ale Tarsisului, căci este pustiit, așa că nu mai este în el nici casă, nici intrare! Din
23.1
Vers. 12.
țara Chitim li se descoperă. 2Amuțiți, locuitori ai țărmului, pe care te‐au umplut negustorii Sidonului, care trec pe fața mării. 3Și pe ape mari sămânța Șihorului, secerișul Nilului, era venitul său; și
23.3
Ezec. 27.3
el era târgul neamurilor. 4Rușinează‐te, Sidoane! Căci marea a vorbit, Cetățuia mării, zicând: N‐am avut dureri de facere, nici n‐am născut, nici n‐am hrănit tineri, nici n‐am crescut fecioare. 5Când
23.5
Cap. 19.16.
va veni știrea în Egipt, vor tremura de știrea despre Tir. 6Treceți la Tarsis! Urlați, locuitori ai țărmului! 7Oare aceasta este cetatea
23.7
Cap. 22.2.
voastră cea veselă, a cărei obârșie este din zilele vechi? Picioarele ei o vor duce să locuiască departe! 8Cine a hotărât aceasta împotriva Tirului care împărțea
23.8
Ezec. 28.2,12
cununi, ai cărui negustori erau mai mari și ai cărui târgoveți erau cei mai de seamă ai pământului? 9Domnul oștirilor a hotărât aceasta ca să întineze mândria oricărei slave, ca să înjosească pe toți cei mai de seamă ai pământului. 10Răspândește‐te peste țara ta, ca Nilul, fată a Tarsisului: cingătoare nu mai este! 11El și‐a întins mâna asupra mării, a clătinat împărățiile, Domnul a dat poruncă în privința Canaanului să‐i strice întăriturile. 12Și a zis: Nu
23.12
Ap. 18.22
te vei mai bucura, fecioară apăsată, fată a Sidonului. Scoală‐te, treci
23.12
Vers. 1.
la Chitim, nici acolo nu vei avea odihnă. 13Iată țara Haldeilor! Poporul acesta nu mai este. Asirianul l‐a întemeiat pentru cei ce locuiesc
23.13
Ps. 72.9
în pustie; au ridicat turnurile lui, au surpat palatele lui, l‐au prefăcut în dărâmături. 14Urlați
23.14
Vers. 1.
, corăbii ale Tarsisului. Căci vi s‐a pustiit cetățuia. 15Și va fi așa: în ziua aceea Tirul va fi uitat șaptezeci de ani, cât zilele unui împărat. Și la sfârșitul celor șaptezeci de ani îi va fi Tirului ca în cântarea despre curvă. 16Ia o harpă, umblă prin cetate, curvă uitată! Cântă dulce, cântă cântări multe ca să‐și aducă aminte de tine. 17Și va fi așa: la sfârșitul celor șaptezeci de ani Domnul va cerceta Tirul și el se va întoarce la simbria sa și va
23.17
Ap. 17.2
curvi cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului. 18Și marfa sa și simbria sa vor
23.18
Zah. 14.20,21
fi sfinte pentru Domnul: nu se va păstra și nu se va strânge; căci marfa sa va fi pentru cei ce locuiesc înaintea Domnului, ca să mănânce și să se sature și să aibă veșminte trainice.

24

Iuda pustiit

241Iată! Domnul golește pământul și‐l pustiește și răstoarnă și risipește pe locuitorii lui! 2Și va fi poporului ca și preotului

24.2
Osea 4.9
, slujitorului ca și domnului său, slujnicei ca și doamnei sale, cumpărătorului
24.2
Ezec. 7.12,13
ca și vânzătorului, celui ce împrumută ca și celui împrumutat, cămătarului ca și datornicului. 3Țara va fi golită de tot și pustiită de tot. Căci Domnul a vorbit cuvântul acesta. 4Pământul jelește și se veștejește; lumea lâncezește și se veștejește; poporul trufaș al țării lâncezește. 5Și pământul
24.5
Gen. 3.17Num. 35.33
este pângărit sub locuitorii săi: căci au călcat legile, au schimbat așezământul, au rupt legământul cel veșnic. 6Pentru aceasta blestemul
24.6
Mal. 4.6
înghite pământul și locuitorii din el sunt socotiți vinovați; pentru aceasta locuitorii pământului sunt arși și au rămas puțini oameni. 7Mustul
24.7
Cap. 16.8, 9.
jelește, via lâncezește, toți cei ce erau cu inima voioasă suspină. 8Veselia timpanelor
24.8
Ier. 7.34
16.9
25.10Ezec. 26.13Osea 2.11Ap. 18.22
încetează, vuietul celor ce se veselesc se sfârșește, bucuria harfei încetează. 9Nu beau vin cu un cântec: băutura tare este amară celor ce o beau. 10Cetatea pustie este sfărâmată; fiecare casă este închisă că nimeni nu intră în ea. 11În ulițe este o strigare pentru vin. Orice bucurie este întunecată, veselia țării s‐a dus în robie. 12Pustiirea rămâne în cetate și poarta este lovită cu o dărâmătură, 13căci așa va fi în mijlocul pământului: între popoare, ca
24.13
Cap. 17.5, 6.
scuturatul unui măslin, ca strângerea boabelor după sfârșitul culesului viei. 14Aceștia își vor înălța glasul, vor chiui; pentru măreția Domnului vor striga tare de la mare. 15De aceea slăviți pe Domnul în răsărit, numele
24.15
Mal. 1.11
Domnului Dumnezeului lui Israel, în ostroavele mării. 16De la marginea pământului noi am auzit cântări: Slavă celui Drept. Și eu am zis: Vai, mă sting! Mă sting! Vai de mine! Vânzătorii
24.16
Ier. 5.11
s‐au purtat ca vânzători; da, vânzătorii s‐au purtat ca foarte vânzători. 17Groaza
24.17
1 Reg. 19.17Ier. 48.43,44Amos 5.19
și groapa și cursa sunt asupra ta, locuitor al țării. 18Și va fi așa: cel ce fuge de vuietul fricii va cădea în groapă și cel ce se ridică din mijlocul gropii se va prinde în cursă: căci ferestrele
24.18
Gen. 7.11
cerurilor de sus sunt deschise și temeliile
24.18
Ps. 18.7
pământului se clatină. 19Pământul
24.19
Ier. 4.23
este sfărâmat, pământul se desface, pământul este zguduit cu putere. 20Pământul se
24.20
Cap. 19.14.
clatină încoace și încolo ca cel beat și se mișcă încoace și încolo ca o colibă de noapte; și abaterea lui este grea peste el și cade și nu se mai ridică. 21Și va fi așa: în ziua aceea Domnul va pedepsi oștirea celor înalți în înălțime și pe împărații
24.21
Ps. 76.12
pământului de pe pământ. 22Și vor fi strânși ca adunarea celor întemnițați pentru groapă și vor fi închiși în închisoare și după multe zile vor fi cercetați. 23Și luna
24.23
Cap. 13.10;
va roși și soarele se va rușina. Căci Domnul oștirilor va împărăți
24.23
Ap. 19.4,6
pe muntele
24.23
Evr. 12.22
Sion și în Ierusalim și înaintea bătrânilor săi în slavă.

25

Preamărirea Domnului

251Doamne, tu ești Dumnezeul meu; te

25.1
Ex. 15.2Ps. 118.28
voi înălța; voi lăuda numele tău căci
25.1
Ps. 98.1
ai făcut lucruri minunate, adică sfaturi
25.1
Num. 23.19
de demult în credincioșie și adevăr. 2Căci ai făcut din cetate o
25.2
Cap. 21.9;
movilă, din cetatea întărită o dărâmătură, un palat al străinilor ca să nu fie cetate, niciodată nu se va zidi. 3De aceea poporul cel puternic te va slăvi
25.3
Ap. 11.13
, cetatea de neamuri îngrozitoare se va teme de tine. 4Căci tu ai fost o cetățuie
25.4
Cap. 4.6.
celui sărac, o cetățuie celui nevoiaș în strâmtorarea lui, un loc de scăpare de furtună, o umbră împotriva arșiței. Căci suflarea celor groaznici a fost ca furtuna pentru un zid. 5Ca arșița în uscăciune vei supune zarva străinilor: ca arșița de umbra norului, așa va fi smerită cântarea celor groaznici. 6Și Domnul
25.6
Prov. 9.2Mat. 22.4
oștirilor va face pe acest
25.6
Cap. 2.2, 3.
munte tuturor
25.6
Dan. 7.14Mat. 8.11
popoarelor un ospăț de mâncări grase, ospăț de vinuri pe drojdii, de mâncări grase, pline de măduvă, de vinuri bine limpezite de drojdii. 7Și va înghiți în muntele acesta învelitoarea
25.7
2 Cor. 3.15Ef. 4.18
care învelește toate popoarele și mahrama care acoperă toate neamurile. 8El a înghițit
25.8
Osea 13.141 Cor. 15.54Ap. 20.14
21.4
moartea pe veci. Și Domnul Dumnezeu va șterge
25.8
Ap. 7.17
21.4
lacrimile de pe toate fețele și va depărta ocara poporului său de pe tot pământul. Căci Domnul a vorbit. 9Și în ziua aceea se va zice: Iată, acesta este Dumnezeul nostru; l‐am așteptat
25.9
Gen. 49.18Tit 2.13
și ne va mântui. Acesta este Domnul: l‐am așteptat, ne vom bucura
25.9
Ps. 20.5
și ne vom desfăta în mântuirea lui. 10Căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta și Moabul va fi călcat sub el, cum se calcă paiele în bălegar. 11Și își va întinde mâinile în mijlocul lui, cum le întinde înotătorul ca să înoate și va coborî mândria lui cu meșteșugurile mâinilor lui. 12Și va pleca cetățuia înaltă
25.12
Cap. 26.5.
a zidurilor tale, o va coborî, o va arunca la pământ, în țărână.