Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Iuda pustiit

241Iată! Domnul golește pământul și‐l pustiește și răstoarnă și risipește pe locuitorii lui! 2Și va fi poporului ca și preotului

24.2
Osea 4.9
, slujitorului ca și domnului său, slujnicei ca și doamnei sale, cumpărătorului
24.2
Ezec. 7.12,13
ca și vânzătorului, celui ce împrumută ca și celui împrumutat, cămătarului ca și datornicului. 3Țara va fi golită de tot și pustiită de tot. Căci Domnul a vorbit cuvântul acesta. 4Pământul jelește și se veștejește; lumea lâncezește și se veștejește; poporul trufaș al țării lâncezește. 5Și pământul
24.5
Gen. 3.17Num. 35.33
este pângărit sub locuitorii săi: căci au călcat legile, au schimbat așezământul, au rupt legământul cel veșnic. 6Pentru aceasta blestemul
24.6
Mal. 4.6
înghite pământul și locuitorii din el sunt socotiți vinovați; pentru aceasta locuitorii pământului sunt arși și au rămas puțini oameni. 7Mustul
24.7
Cap. 16.8, 9.
jelește, via lâncezește, toți cei ce erau cu inima voioasă suspină. 8Veselia timpanelor
24.8
Ier. 7.34
16.9
25.10Ezec. 26.13Osea 2.11Ap. 18.22
încetează, vuietul celor ce se veselesc se sfârșește, bucuria harfei încetează. 9Nu beau vin cu un cântec: băutura tare este amară celor ce o beau. 10Cetatea pustie este sfărâmată; fiecare casă este închisă că nimeni nu intră în ea. 11În ulițe este o strigare pentru vin. Orice bucurie este întunecată, veselia țării s‐a dus în robie. 12Pustiirea rămâne în cetate și poarta este lovită cu o dărâmătură, 13căci așa va fi în mijlocul pământului: între popoare, ca
24.13
Cap. 17.5, 6.
scuturatul unui măslin, ca strângerea boabelor după sfârșitul culesului viei. 14Aceștia își vor înălța glasul, vor chiui; pentru măreția Domnului vor striga tare de la mare. 15De aceea slăviți pe Domnul în răsărit, numele
24.15
Mal. 1.11
Domnului Dumnezeului lui Israel, în ostroavele mării. 16De la marginea pământului noi am auzit cântări: Slavă celui Drept. Și eu am zis: Vai, mă sting! Mă sting! Vai de mine! Vânzătorii
24.16
Ier. 5.11
s‐au purtat ca vânzători; da, vânzătorii s‐au purtat ca foarte vânzători. 17Groaza
24.17
1 Reg. 19.17Ier. 48.43,44Amos 5.19
și groapa și cursa sunt asupra ta, locuitor al țării. 18Și va fi așa: cel ce fuge de vuietul fricii va cădea în groapă și cel ce se ridică din mijlocul gropii se va prinde în cursă: căci ferestrele
24.18
Gen. 7.11
cerurilor de sus sunt deschise și temeliile
24.18
Ps. 18.7
pământului se clatină. 19Pământul
24.19
Ier. 4.23
este sfărâmat, pământul se desface, pământul este zguduit cu putere. 20Pământul se
24.20
Cap. 19.14.
clatină încoace și încolo ca cel beat și se mișcă încoace și încolo ca o colibă de noapte; și abaterea lui este grea peste el și cade și nu se mai ridică. 21Și va fi așa: în ziua aceea Domnul va pedepsi oștirea celor înalți în înălțime și pe împărații
24.21
Ps. 76.12
pământului de pe pământ. 22Și vor fi strânși ca adunarea celor întemnițați pentru groapă și vor fi închiși în închisoare și după multe zile vor fi cercetați. 23Și luna
24.23
Cap. 13.10;
va roși și soarele se va rușina. Căci Domnul oștirilor va împărăți
24.23
Ap. 19.4,6
pe muntele
24.23
Evr. 12.22
Sion și în Ierusalim și înaintea bătrânilor săi în slavă.

25

Preamărirea Domnului

251Doamne, tu ești Dumnezeul meu; te

25.1
Ex. 15.2Ps. 118.28
voi înălța; voi lăuda numele tău căci
25.1
Ps. 98.1
ai făcut lucruri minunate, adică sfaturi
25.1
Num. 23.19
de demult în credincioșie și adevăr. 2Căci ai făcut din cetate o
25.2
Cap. 21.9;
movilă, din cetatea întărită o dărâmătură, un palat al străinilor ca să nu fie cetate, niciodată nu se va zidi. 3De aceea poporul cel puternic te va slăvi
25.3
Ap. 11.13
, cetatea de neamuri îngrozitoare se va teme de tine. 4Căci tu ai fost o cetățuie
25.4
Cap. 4.6.
celui sărac, o cetățuie celui nevoiaș în strâmtorarea lui, un loc de scăpare de furtună, o umbră împotriva arșiței. Căci suflarea celor groaznici a fost ca furtuna pentru un zid. 5Ca arșița în uscăciune vei supune zarva străinilor: ca arșița de umbra norului, așa va fi smerită cântarea celor groaznici. 6Și Domnul
25.6
Prov. 9.2Mat. 22.4
oștirilor va face pe acest
25.6
Cap. 2.2, 3.
munte tuturor
25.6
Dan. 7.14Mat. 8.11
popoarelor un ospăț de mâncări grase, ospăț de vinuri pe drojdii, de mâncări grase, pline de măduvă, de vinuri bine limpezite de drojdii. 7Și va înghiți în muntele acesta învelitoarea
25.7
2 Cor. 3.15Ef. 4.18
care învelește toate popoarele și mahrama care acoperă toate neamurile. 8El a înghițit
25.8
Osea 13.141 Cor. 15.54Ap. 20.14
21.4
moartea pe veci. Și Domnul Dumnezeu va șterge
25.8
Ap. 7.17
21.4
lacrimile de pe toate fețele și va depărta ocara poporului său de pe tot pământul. Căci Domnul a vorbit. 9Și în ziua aceea se va zice: Iată, acesta este Dumnezeul nostru; l‐am așteptat
25.9
Gen. 49.18Tit 2.13
și ne va mântui. Acesta este Domnul: l‐am așteptat, ne vom bucura
25.9
Ps. 20.5
și ne vom desfăta în mântuirea lui. 10Căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta și Moabul va fi călcat sub el, cum se calcă paiele în bălegar. 11Și își va întinde mâinile în mijlocul lui, cum le întinde înotătorul ca să înoate și va coborî mândria lui cu meșteșugurile mâinilor lui. 12Și va pleca cetățuia înaltă
25.12
Cap. 26.5.
a zidurilor tale, o va coborî, o va arunca la pământ, în țărână.

26

Cântarea de laudă a poporului lui Dumnezeu

261În ziua

26.1
Cap. 2.11.
aceea în țara lui Iuda se va cânta cântarea aceasta: Avem o Cetate tare; mântuirea
26.1
Cap. 60.18.
va fi pusă drept ziduri și întărituri. 2Deschideți
26.2
Ps. 118.19,20
porțile și va intra neamul cel drept, care păzește credincioșia. 3Tu vei păzi în pace desăvârșită mintea care se sprijinește pe tine, căci se încrede în tine. 4Încredeți‐vă în Domnul pururea: căci
26.4
Cap. 45.17.
în Domnul Dumnezeu este o stâncă veșnică. 5Căci el coboară pe cei ce locuiesc în înălțime, el pleacă cetatea
26.5
Cap. 25.12;
cea înălțată, o pleacă până la pământ și o aruncă în pulbere. 6Piciorul o va călca, picioarele celor necăjiți și pașii celor săraci. 7Calea
26.7
Ps. 37.23
dreptului este neprihănire. Tu, cel neprihănit, netezești calea dreptului. 8Da, în calea
26.8
Cap. 64.5.
judecăților tale, Doamne, te‐am așteptat: dorința sufletului nostru este după numele tău și după amintirea ta. 9Sufletul
26.9
Ps. 63.6
meu te dorește noaptea; da, duhul meu înăuntrul meu te caută de timpuriu, căci, când judecățile tale sunt pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. 10Dacă
26.10
Ecl. 8.12Rom. 2.4
se va face îndurare celui rău, nu învață dreptatea; în pământul
26.10
Ps. 143.10
dreptății el va nedreptăți și nu se va uita la măreția Domnului. 11Mâna ta, Doamne, este înălțată, ei
26.11
Iov 34.27Ps. 28.5
n‐o văd; dar vor vedea râvna ta pentru poporul tău și vor fi rușinați; da, focul va mistui pe potrivnicii tăi. 12Doamne, tu vei porunci pace pentru noi, căci ai săvârșit toate lucrurile noastre pentru noi. 13Doamne Dumnezeul nostru, alți
26.13
2 Cron. 12.8
domni afară de tine au domnit peste noi; dar numai prin tine vom pomeni numele tău. 14Ei sunt morți: nu vor trăi. Sunt umbră, nu se vor scula, căci i‐ai cercetat și i‐ai stârpit și le‐ai pierdut toată pomenirea. 15Ai înmulțit neamul, Doamne, ai înmulțit neamul: tu ești slăvit. Ai lărgit toate marginile țării. 16Doamne, în strâmtorare
26.16
Osea 5.15
te‐au căutat, și‐au vărsat în șoaptă rugăciunea când pedeapsa ta era asupra lor. 17Ca o femeie însărcinată
26.17
Cap. 13.8.
, aproape de facere, în dureri de facere, care strigă în durerile sale, așa am fost noi înaintea ta, Doamne. 18Am fost însărcinați, am fost în dureri de facere; am născut oarecum vânt; n‐am făcut izbăvire pe pământ și locuitorii
26.18
Ps. 17.14
lumii n‐au căzut. 19Morții
26.19
Ezec. 37.1
tăi vor trăi, trupurile mele moarte se vor scula. Treziți‐vă
26.19
Dan. 12.2
și cântați, locuitori ai pulberii! Căci roua ta este ca roua ierburilor și pământul va arunca afară umbrele. 20Vino, poporul meu, intră
26.20
Ex. 12.22,23
în cămările tale și închide‐ți ușile după tine. Ascunde‐te
26.20
Ps. 30.52 Cor. 4.17
pentru puțină vreme, până va trece mânia. 21Căci, iată, Domnul iese
26.21
Mica 1.3Iuda 14
din locul său ca să cerceteze nelegiuirea locuitorilor pământului în ei și pământul va descoperi sângele său și nu va mai acoperi pe ucișii săi.