Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Pedepse pentru păcate

31Căci, iată, Domnul, Dumnezeul oștirilor îndepărtează

3.1
Ier. 37.21
38.9
din Ierusalim și din Iuda sprijinul și toiagul, tot sprijinul
3.1
Lev. 26.26
de pâine și tot sprijinul de apă: 2pe cel viteaz
3.2
2 Reg. 24.4
și pe bărbătul de război, pe judecător și pe proroc și pe ghicitor și pe bătrân; 3și pe mai marele peste cincizeci și pe omul încărcat cu cinste și pe sfetnic și pe cel iscusit între meșteri și pe cel iscusit în descântece. 4Și le voi da copii
3.4
Ecl. 10.16
drept mai mari ai lor și pruncii vor domni peste ei. 5Și poporul va fi apăsat, om de om și fiecare de aproapele său. Copilul se va semeți împotriva bătrânului și cel de nimic împotriva celui încărcat de cinste. 6Când va apuca omul pe fratele său, în casa tatălui său, zicând: Tu ai o manta, fii domnul nostru și dărâmătura aceasta va fi sub mâna ta: 7El va ridica mâna în ziua aceea zicând: Nu pot să fiu legător de răni, căci în casa mea nu este nici pâine, nici manta. Nu mă veți face domn al poporului. 8Căci Ierusalimul
3.8
Mica 3.12
se poticnește și Iuda cade, pentru că limba lor și faptele lor sunt împotriva Domnului, întărâtând ochii slavei lui. 9Privirea feței lor mărturisește împotriva lor și ei își spun păcatul ca Sodoma:
3.9
Gen. 13.13
18.20,21
19.5
nu‐l ascund. Vai de sufletul lor! Căci au făcut să vină rău asupra lor înșile. 10Spuneți celui drept că îi va fi bine
3.10
Ecl. 8.12
căci
3.10
Ps. 128.2
vor mânca rodul faptelor lor. 11Vai de cel rău
3.11
Ps. 11.6Ecl. 8.13
: îi va fi rău. Căci i se va face ce au făcut mâinile lui. 12Cât pentru poporul meu, copiii
3.12
Vers. 4.
sunt apăsătorii săi și femeile domnesc peste el. Poporul meu, cei ce te povățuiesc
3.12
Cap. 9.16.
te rătăcesc și înghit calea cărărilor tale. 13Domnul se ridică să pârască și stă în picioare să judece
3.13
Mica 6.2
popoarele. 14Domnul va intra în judecată cu bătrânii poporului său și cu mai marii săi: Voi ați mâncat via
3.14
Cap. 5.7.
; prada de la cel sărac este în casele voastre. 15Ce socotiți de zdrobiți
3.15
Cap. 58.4.
pe poporul meu și râșniți fața săracilor? zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 16Și Domnul a zis: Fiindcă fetele Sionului s‐au mândrit și umblă cu gâtul întins și fac cu ochii și umblă mărunțel și zăngănesc cu verigile de la picioarele lor, 17de aceea Domnul va pleșuvi
3.17
Deut. 28.27
creștetul capului fetelor Sionului și Domnul va dezgoli
3.17
Cap. 47.2, 3.
rușinea lor. 18În ziua aceea Domnul va ridica podoabelor verigilor gleznelor și sorișorii și lunișoarele
3.18
Jud. 8.21
, 19cerceii și brățările și mahramele; 20podoabele de cap și lănțișoarele de la glezne și brâiele și cutiile de parfum și amuletele; 21inelele și cerceii de nas; 22veșmintele de sărbători și hainele și mantalele și pungile 23și hainele străvezii și cămășile subțiri și turbanele și mahramele lungi. 24Și va fi așa: în loc de miroznă plăcută va fi putreziciune și în loc de cingătoare, o funie; și în loc de păr încrețit, chelie
3.24
Cap. 22.12.
; și în loc de veșmânt larg, sac încins; înfierare în loc de frumusețe. 25Bărbații tăi vor cădea de sabie și vitejii tăi în război. 26Și porțile
3.26
Ier. 14.2Plâng. 1.4
2.10
ei vor plânge și vor jeli; și ea va ședea despuiată pe pământ.

4

O rămășiță va fi mântuită

41Și în

4.1
Cap. 2.11, 17.
ziua aceea șapte femei se vor apuca de un singur bărbat, zicând: Vom mânca
4.1
2 Tes. 3.12
pâinea noastră și ne vom îmbrăca cu veșmintele noastre, numai să fim numite după numele tău; ridică‐ne ocara
4.1
Lc. 1.25
! 2În ziua aceea Odrasla
4.2
Ier. 23.5Zah. 3.8
6.12
Domnului va fi spre frumusețe și slavă și rodul pământului spre măreție și strălucire pentru cei scăpați ai lui Israel. 3Și va fi așa: cel ce va rămâne în Sion și cel lăsat în Ierusalim, se
4.3
Cap. 60.21.
va numi sfânt, adică fiecare ce este scris
4.3
Fil. 4.3Ap. 3.5
printre cei vii în Ierusalim: 4după ce va spăla Domnul
4.4
Mal. 3.2,9
murdăria fetelor Sionului și va curăți sângele Ierusalimului din mijlocul lui, prin duhul de judecată și prin duhul de ardere. 5Și Domnul va face peste toată locuința muntelui Sion și peste adunările lui un nor
4.5
Ex. 13.21
și un fum ziua și lucirea unei flăcări de foc
4.5
Zah. 2.5
noaptea. Căci peste toată slava va fi o învelitoare. 6Și ziua va fi o colibă de umbră împotriva căldurii, și adăpost
4.6
Cap. 25.4.
și covercă împotriva vijeliei și ploii.

5

Pilda cu via

51Voi cânta prea iubitului meu o cântare, a iubitului meu despre via

5.1
Ps. 80.8Cânt. 8.12Ier. 2.21Mat. 21.33Mc. 12.1Lc. 20.9
sa. Prea Iubitul meu avea o vie pe un deal foarte mănos. 2Și a săpat‐o și a adunat pietrele și a sădit‐o cu vița cea mai aleasă. Și a zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc în ea; și aștepta
5.2
Deut. 32.6
să facă struguri buni dar a făcut struguri sălbatici. 3Și acum, locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați
5.3
Rom. 3.4
, vă rog, între mine și via mea. 4Ce mai era de făcut pentru via mea și nu i‐am făcut? De ce, când mă așteptam să facă struguri, a făcut struguri sălbatici? 5Și acum vă voi spune ce voi face viei mele: îi voi lua gardul și va fi mâncată; îi voi surpa
5.5
Ps. 80.12
zidul și va fi călcată; 6și o voi pustii; va fi netăiată și nesăpată și vor ieși în ea scai și spini; și voi porunci și norilor să nu plouă ploaie peste ea. 7Căci via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sadul desfătării lui. Și el aștepta judecată și iată vărsare de sânge; dreptate și iată un strigăt. 8Vai de cei ce înșiră casă
5.8
Mica 2.2
lângă casă, lipesc câmp de câmp până nu mai este loc și locuiți singuri în mijlocul țării! 9În urechile mele zice Domnul oștirilor
5.9
Cap. 22.14.
: Cu adevărat multe case vor rămâne pustii, cele mari și frumoase fără locuitori. 10Căci, zece pogoane de vie vor da un bat
5.10
Ezec. 45.11
și un omer de sămânță va da o efă. 11Vai
5.11
Prov. 23.29,30Ecl. 10.16
de cei ce se scoală de dimineață și aleargă după băutură tare; care zăbovesc până noaptea, până îi înfierbântă vinul! 12Și harfa
5.12
Amos 6.5,6
și alăuta, timpana și flautul și vinul sunt la ospețele lor, dar la lucrarea
5.12
Iov 34.27Ps. 28.5
Domnului nu se uită și lucrul mâinilor lui nu‐l văd. 13De aceea
5.13
Osea 4.6
poporul meu este dus în robie
5.13
Cap. 1.3.
din lipsă de cunoștință: și fruntașii lui suferă de foame și mulțimea lui se usucă de sete. 14De aceea Șeolul și‐a lărgit dorința și și‐a deschis gura fără măsură: și slava lor se va coborî în el și mulțimea lor și vuietul lor și tot ce este vesel în ei. 15Și omul de rând se pleacă
5.15
Cap. 2.9, 11, 17.
și bărbatul cel mare se smerește și ochii celor mândri se smeresc: 16dar Domnul oștirilor este înălțat prin judecată și Dumnezeu, Sfântul, este sfințit prin dreptate. 17Atunci mieii vor paște ca pe pășunea lor și călătorii se vor hrăni din locurile pustiite ale celor grași
5.17
Cap. 10.16.
. 18Vai de cei ce trag nelegiuirea cu funia deșertăciunii și păcatul ca și cu frânghiile de car! 19Care zic
5.19
Cap. 69.5.
: Să se grăbească să‐și facă iute lucrarea ca s‐o vedem și să se apropie și să vină sfatul Sfântului lui Israel ca să‐l cunoaștem! 20Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău; care fac întunericul lumină și lumina întuneric, care fac amarul dulce și dulcele amar! 21Vai de cei înțelepți
5.21
Prov. 3.7Rom. 1.22
12.16
în ochii lor și cuminți înaintea fețelor lor! 22Vai
5.22
Vers. 11.
de cei ce sunt tari la băut vin și bărbați viteji la amestecarea băuturii tari; 23care
5.23
Prov. 17.15
24.24
îndreptățesc pe cel rău pentru mită și iau dreptatea celui drept de la el! 24De aceea, cum
5.24
Ex. 15.7
mistuie limba de foc miriștea și iarba uscată se afundă în flacără, tot așa rădăcina
5.24
Iov 18.16Osea 9.16Amos 2.9
lor va fi ca putreziciunea și floarea lor se va sui ca praful: fiindcă au lepădat legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. 25De
5.25
2 Reg. 22.13,17
aceea mânia Domnului s‐a aprins împotriva poporului său și și‐a întins mâna împotriva lor și i‐a lovit; și se
5.25
Ier. 4.24
cutremură munții și trupurile lor moarte sunt ca gunoiul în mijlocul ulițelor. Cu
5.25
Lev. 26.1410.4
toate acestea mânia sa nu se întoarce și mâna lui tot întinsă este. 26Și
5.26
Cap. 11.12.
va înălța un steag neamurilor de departe și va fluiera
5.26
Cap. 7.18.
unuia de la marginea
5.26
Deut. 28.49Ps. 72.8Mal. 1.11
pământului: și iată, va veni
5.26
Ioel 2.7
iute, în pripă. 27Niciunul dintre ei nu va fi obosit, niciunul nu se va poticni; nici unul nu va moțăi și nici nu va dormi; niciunul nu‐și va avea dezlegat brâul
5.27
Dan. 5.6
coapselor, nici ruptă cureaua încălțămintelor. 28Săgețile
5.28
Ier. 5.16
lor sunt ascuțite și toate arcurile lor întinse. Copitele cailor lor vor fi ca cremenea și roatele lor ca un vârtej. 29Răcnetul lor este ca al leoaicii, răcnesc ca puii de leu; da, sforăie și apucă prada și o duc la adăpost și nu va fi cine să‐i izbăvească. 30Și în ziua aceea vor mugi împotriva lor ca mugetul mării; și se
5.30
Cap. 8.22.
vor uita pe pământ și iată întuneric și strâmtorare și lumina este întunecată de norii lui.