Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
46

Răsturnarea idolilor din Babilon

461Bel s‐a plecat

46.1
Cap. 21.9.
, Nebo s‐a încovoiat. Idolii lor sunt pe dobitoace și pe vite. Lucrurile pe care le purtați sunt încărcate, sunt o sarcină
46.1
Ier. 10.5
pentru dobitocul ostenit. 2Ele se încovoaie, se pleacă jos împreună: n‐au putut scăpa sarcina și ele
46.2
Ier. 48.7
înșile sunt duse în prinsoare. 3Ascultați‐mă, casă a lui Iacov, și toată rămășița casei lui Israel, care ați fost purtați de mine din pântece și care
46.3
Ex. 17.4Deut. 1.31
32.11Ps. 71.6
ați fost purtați din sân: 4Până la bătrânețe eu
46.4
Ps. 102.27Mal. 3.6
sunt Același și până la peri cărunți eu vă voi purta. Eu v‐am făcut și eu vă voi
46.4
Ps. 48.14
71.18
duce; da, vă voi purta și vă voi scăpa. 5Cu
46.5
Cap. 40.18, 25.
cine mă veți asemăna și mă veți face deopotrivă, sau mă veți pune alături ca să fim deopotrivă? — 6Ei
46.6
Cap. 40.19;
varsă aur din sac și cântăresc argint în cumpănă; tocmesc un argintar și el îi face un dumnezeu: ei cad jos și se închină. 7Îl
46.7
Ier. 10.5
ridică pe umeri, îl poartă și‐l așază la locul său și el stă acolo. Nu se mișcă din locul său și dacă strigă
46.7
Cap. 45.20.
cineva către el, nu răspunde, nu‐l mântuiește din strâmtorare. 8Aduceți‐vă
46.8
Cap. 44.19;
aminte de aceasta și arătați‐vă bărbați. Luați la inimă, voi cei fărădelege. 9Aduceți‐vă
46.9
Deut. 32.7
aminte de cele de mai înainte, din vechime, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul
46.9
Cap. 45.5, 21.
; Eu sunt Dumnezeu și nu este nimeni asemenea mie! 10Care
46.10
Cap. 45.21.
din început spun sfârșitul și din vremuri străvechi cele nefăcute încă, zicând: Sfatul
46.10
Ps. 33.11Prov. 19.21
21.30Fapte. 5.39Evr. 6.17
meu va sta și voi face toată plăcerea mea, 11chemând pasărea răpitoare de la
46.11
Cap. 41.2, 25.
răsărit, pe bărbatul sfatului
46.11
Cap. 44.28;
meu dintr‐o țară depărtată. Da, am
46.11
Num. 23.19
vorbit și o voi împlini, am cugetat‐o și o voi și face. 12Ascultați‐mă, voi cei tari
46.12
Ps. 76.5
la inimă, cei depărtați
46.12
Rom. 10.3
de dreptate! 13Eu apropii
46.13
Cap. 51.5.
dreptatea mea; nu
46.13
Hab. 2.3
va fi departe și mântuirea
46.13
Cap. 62.11.
mea nu va întârzia. Și voi da mântuire în Sion și lui Israel slava mea.

47

Pieirea îndârjitului Babilon

471Coboară‐te

47.1
Ier. 48.18
și șezi
47.1
Cap. 3.26.
în țărână, fecioară, fată a Babilonului! Șezi pe pământ, fără scaun de domnie, fată a Haldeilor! Căci nu te vei mai numi plăpândă și gingașă. 2Ia
47.2
Ex. 11.5Jud. 16.21Mat. 24.41
râșnița și râșnește făină! Ridică‐ți mahrama, suflecă‐ți poalele! Dezgolește‐ți șoldul, treci râurile! 3Goliciunea
47.3
Cap. 3.17;
ta se va dezgoli, da, rușinea ta se va vedea. Voi face răzbunare
47.3
Rom. 12.19
și nu voi cruța pe nimeni. 4Răscumpărătorul nostru, Domnul oștirilor
47.4
Cap. 43.3, 14.
este numele lui, Sfântul lui Israel. 5Șezi tăcând
47.5
1 Sam. 2.9
și intră în întuneric, fată a Haldeilor! Căci
47.5
Vers. 7. Cap. 13.19.
nu te vei mai numi Doamna împărățiilor. 6M‐am
47.6
2 Sam. 24.142 Cron. 28.9Zah. 1.15
mâniat pe poporul meu, am pângărit
47.6
Cap. 43.28.
moștenirea mea și i‐am dat în mâna ta; tu nu le‐ai arătat îndurare. Ai îngreuiat
47.6
Deut. 28.50
foarte mult jugul tău asupra bătrânului 7și ai zis: Voi fi doamnă
47.7
Vers. 5.
în veac. N‐ai luat
47.7
Cap. 46.8.
aceste lucruri în inima ta, nici
47.7
Deut. 32.29
nu ți‐ai adus aminte de sfârșitul lor. 8Acum dar ascultă aceasta, tu cea dedată plăcerilor, care locuiești fără grijă, care zici în inima ta: Eu
47.8
Vers. 10.
sunt și nu este alta afară de mine. Nu voi ședea văduvă și nu
47.8
Ap. 18.7
voi cunoaște pierderea de copii. 9Dar amândouă
47.9
Cap. 51.19.
acestea vor veni asupra ta într‐o
47.9
1 Tes. 5.3
clipă, într‐o singură zi: pierderea de copii și văduvia. Vor veni peste tine în plinătatea lor cu toată mulțimea farmecelor tale cu tot marele
47.9
Naum 3.4
număr al descântecelor tale. 10Căci
47.10
Ps. 52.7
te‐ai încrezut în răutatea ta. Ai zis
47.10
Cap. 29.15.
: Nu mă vede nimeni. Înțelepciunea ta și cunoștința ta te‐au amăgit și
47.10
Vers. 8.
ai zis în inima ta: Eu sunt și nu este alta afară de mine! 11De aceea va veni răul peste tine, nu vei ști de unde se ridică; și va cădea peste tine nevoia pe care n‐o vei îndepărta și pustiirea
47.11
1 Tes. 5.3
pe care n‐ai bănuit‐o va veni peste tine deodată. 12Stai acum cu descântecele tale și cu mulțimea farmecelor tale, cu care te‐ai muncit din tinerețea ta. Poate vei trage vreun folos din ele, poate vei băga groază. 13Ești obosită
47.13
Cap. 57.10.
de mulțimea sfaturilor tale. Să se scoale acum și să te mântuiască cei ce
47.13
Cap. 44.25.
împart cerurile, privitorii stelelor, care prezic după lunile noi cele ce vor veni peste tine! 14Iată, vor fi ca miriștea
47.14
Naum 1.10Mal. 4.1
: focul îi va arde. Nu vor putea să se izbăvească de sub puterea flăcării: nu va fi cărbune la care să se încălzească, nici foc ca să stea înaintea lui. 15Așa îți vor fi aceia cu
47.15
Ap. 18.11
care te‐ai ostenit, cu care ai negustorit din tinerețea ta. Fiecare se va trage la o parte, nu este nimeni să te mântuiască.

48

Mustrarea necredincioșiei lui Israel

481Ascultați aceasta, casă a lui Iacov, care sunteți chemați cu numele lui Israel și

48.1
Ps. 68.26
ieșiți din apele lui Iuda, care
48.1
Deut. 6.13Țef. 1.5
jurați pe numele Domnului și mărturisiți pe Dumnezeul lui Israel, dar
48.1
Ier. 4.2
5.2
nu în adevăr, nici în dreptate. 2Căci ei sunt numiți după
48.2
Cap. 52.1.
cetatea sfântă și se
48.2
Mica 3.11Rom. 2.17
reazemă pe Dumnezeul lui Israel: Domnul oștirilor este numele lui. 3Am spus de atunci cele dinainte și au ieșit din gura mea și le‐am făcut
48.3
Cap. 41.22;
să fie auzite. Le‐am făcut pe neașteptate și
48.3
Ios. 21.45
s‐au întâmplat. 4Pentru că știam că ești îndărătnic și grumazul
48.4
Ex. 32.9Deut. 31.27
tău este vână de fier și fruntea ta de aramă. 5De aceea ți le‐am
48.5
Vers. 3.
spus de atunci, înainte ca să se întâmple, te‐am făcut să le auzi, ca să nu zici: Idolul meu le‐a făcut și chipul meu cioplit și chipul meu turnat le‐au poruncit. 6Tu ai auzit, vezi toate acestea și nu le veți mărturisi voi oare? Te‐am făcut să auzi lucruri noi din vremea aceasta și lucruri ascunse pe care nu le știai. 7Acum sunt făcute și nu de demult și înaintea zilei acesteia nu le‐ai auzit ca să nu zici: Iată le știam! 8Da, n‐ai auzit, nici n‐ai știut, nici nu ți s‐a deschis urechea de demult; căci știam că totdeauna te vei purta cu necredincioșie și din
48.8
Ps. 58.3
pântece te‐ai numit neascultător. 9Pentru
48.9
Ps. 79.9
106.8Ezec. 20.9,14,22,44
numele meu îmi voi amâna
48.9
Ps. 78.38
mânia și pentru lauda mea mă stăpânesc cu privire la tine, ca să nu te stârpesc. 10Iată, te‐am topit dar nu ca argintul; te‐am ales în cuptorul
48.10
Ps. 66.10
strâmtorării. 11Pentru
48.11
Vers. 9.
mine, pentru mine o voi face; căci
48.11
Deut. 32.26,27Ezec. 20.9
cum să fie pângărit numele meu? Și nu
48.11
Cap. 42.8.
voi da altuia slava mea. 12Ascultă‐mă, Iacove, și tu, Israele, cel chemat al meu. Eu sunt Același: eu
48.12
Deut. 32.39
sunt cel dintâi și eu sunt cel
48.12
Cap. 41.4;
din urmă. 13Da, mâna
48.13
Ps. 102.25
mea a întemeiat pământul și dreapta mea a întins cerurile: când le
48.13
Cap. 40.26.
chem, se scoală împreună. 14Adunați‐vă
48.14
Cap. 41.22;
toți și ascultați: care din ei a spus acestea? Acela pe care l‐a iubit Domnul
48.14
Cap. 45.1.
va împlini plăcerea
48.14
Cap. 44.28.
lui asupra Babilonului și brațul său va fi peste Haldei. 15Eu, eu am vorbit; da, eu
48.15
Cap. 45.1, 2, etc.
l‐am chemat; eu l‐am adus și calea sa va propăși. 16Apropiați‐vă de mine, ascultați aceasta: n‐am
48.16
Cap. 45.19.
vorbit în ascuns de la început; din vremea când a fost, acolo sunt eu; și acum m‐a trimis Domnul
48.16
Cap. 61.1, 24.
și Duhul său. 17Așa zice Domnul
48.17
Cap. 43.14;
, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te învață spre folos, cel ce te călăuzește
48.17
Ps. 32.8
pe calea pe care să mergi. 18O
48.18
Deut. 32.29Ps. 81.13
! dacă ai fi ascultat de poruncile mele! Atunci
48.18
Ps. 119.165
pacea ta ar fi fost ca un râu și dreptatea ta ca valurile mării. 19Și sămânța
48.19
Gen. 22.17Osea 1.10
ta ar fi fost ca nisipul și urmașii măruntaielor tale ca prundișul ei. Nu li s‐ar fi stârpit numele, nici nu s‐ar fi șters dinaintea mea! 20Ieșiți
48.20
Cap. 52.11.
din Babilon, fugiți de la Haldei! Cu glas de cântare, spuneți, faceți să se audă aceasta, răspândiți‐o până la marginea pământului. Spuneți: Domnul a răscumpărat
48.20
Ex. 19.4,5,6
pe robul său Iacov! 21Și ei n‐au însetat
48.21
Cap. 41.17, 18.
când îi povățuia prin pustiuri; a făcut
48.21
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 105.41
să le curgă ape din stâncă; da, a despicat stânca și apele au țâșnit. 22Nu este pace
48.22
Cap. 57.21.
pentru cei răi, zice Domnul.