Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
47

Pieirea îndârjitului Babilon

471Coboară‐te

47.1
Ier. 48.18
și șezi
47.1
Cap. 3.26.
în țărână, fecioară, fată a Babilonului! Șezi pe pământ, fără scaun de domnie, fată a Haldeilor! Căci nu te vei mai numi plăpândă și gingașă. 2Ia
47.2
Ex. 11.5Jud. 16.21Mat. 24.41
râșnița și râșnește făină! Ridică‐ți mahrama, suflecă‐ți poalele! Dezgolește‐ți șoldul, treci râurile! 3Goliciunea
47.3
Cap. 3.17;
ta se va dezgoli, da, rușinea ta se va vedea. Voi face răzbunare
47.3
Rom. 12.19
și nu voi cruța pe nimeni. 4Răscumpărătorul nostru, Domnul oștirilor
47.4
Cap. 43.3, 14.
este numele lui, Sfântul lui Israel. 5Șezi tăcând
47.5
1 Sam. 2.9
și intră în întuneric, fată a Haldeilor! Căci
47.5
Vers. 7. Cap. 13.19.
nu te vei mai numi Doamna împărățiilor. 6M‐am
47.6
2 Sam. 24.142 Cron. 28.9Zah. 1.15
mâniat pe poporul meu, am pângărit
47.6
Cap. 43.28.
moștenirea mea și i‐am dat în mâna ta; tu nu le‐ai arătat îndurare. Ai îngreuiat
47.6
Deut. 28.50
foarte mult jugul tău asupra bătrânului 7și ai zis: Voi fi doamnă
47.7
Vers. 5.
în veac. N‐ai luat
47.7
Cap. 46.8.
aceste lucruri în inima ta, nici
47.7
Deut. 32.29
nu ți‐ai adus aminte de sfârșitul lor. 8Acum dar ascultă aceasta, tu cea dedată plăcerilor, care locuiești fără grijă, care zici în inima ta: Eu
47.8
Vers. 10.
sunt și nu este alta afară de mine. Nu voi ședea văduvă și nu
47.8
Ap. 18.7
voi cunoaște pierderea de copii. 9Dar amândouă
47.9
Cap. 51.19.
acestea vor veni asupra ta într‐o
47.9
1 Tes. 5.3
clipă, într‐o singură zi: pierderea de copii și văduvia. Vor veni peste tine în plinătatea lor cu toată mulțimea farmecelor tale cu tot marele
47.9
Naum 3.4
număr al descântecelor tale. 10Căci
47.10
Ps. 52.7
te‐ai încrezut în răutatea ta. Ai zis
47.10
Cap. 29.15.
: Nu mă vede nimeni. Înțelepciunea ta și cunoștința ta te‐au amăgit și
47.10
Vers. 8.
ai zis în inima ta: Eu sunt și nu este alta afară de mine! 11De aceea va veni răul peste tine, nu vei ști de unde se ridică; și va cădea peste tine nevoia pe care n‐o vei îndepărta și pustiirea
47.11
1 Tes. 5.3
pe care n‐ai bănuit‐o va veni peste tine deodată. 12Stai acum cu descântecele tale și cu mulțimea farmecelor tale, cu care te‐ai muncit din tinerețea ta. Poate vei trage vreun folos din ele, poate vei băga groază. 13Ești obosită
47.13
Cap. 57.10.
de mulțimea sfaturilor tale. Să se scoale acum și să te mântuiască cei ce
47.13
Cap. 44.25.
împart cerurile, privitorii stelelor, care prezic după lunile noi cele ce vor veni peste tine! 14Iată, vor fi ca miriștea
47.14
Naum 1.10Mal. 4.1
: focul îi va arde. Nu vor putea să se izbăvească de sub puterea flăcării: nu va fi cărbune la care să se încălzească, nici foc ca să stea înaintea lui. 15Așa îți vor fi aceia cu
47.15
Ap. 18.11
care te‐ai ostenit, cu care ai negustorit din tinerețea ta. Fiecare se va trage la o parte, nu este nimeni să te mântuiască.

48

Mustrarea necredincioșiei lui Israel

481Ascultați aceasta, casă a lui Iacov, care sunteți chemați cu numele lui Israel și

48.1
Ps. 68.26
ieșiți din apele lui Iuda, care
48.1
Deut. 6.13Țef. 1.5
jurați pe numele Domnului și mărturisiți pe Dumnezeul lui Israel, dar
48.1
Ier. 4.2
5.2
nu în adevăr, nici în dreptate. 2Căci ei sunt numiți după
48.2
Cap. 52.1.
cetatea sfântă și se
48.2
Mica 3.11Rom. 2.17
reazemă pe Dumnezeul lui Israel: Domnul oștirilor este numele lui. 3Am spus de atunci cele dinainte și au ieșit din gura mea și le‐am făcut
48.3
Cap. 41.22;
să fie auzite. Le‐am făcut pe neașteptate și
48.3
Ios. 21.45
s‐au întâmplat. 4Pentru că știam că ești îndărătnic și grumazul
48.4
Ex. 32.9Deut. 31.27
tău este vână de fier și fruntea ta de aramă. 5De aceea ți le‐am
48.5
Vers. 3.
spus de atunci, înainte ca să se întâmple, te‐am făcut să le auzi, ca să nu zici: Idolul meu le‐a făcut și chipul meu cioplit și chipul meu turnat le‐au poruncit. 6Tu ai auzit, vezi toate acestea și nu le veți mărturisi voi oare? Te‐am făcut să auzi lucruri noi din vremea aceasta și lucruri ascunse pe care nu le știai. 7Acum sunt făcute și nu de demult și înaintea zilei acesteia nu le‐ai auzit ca să nu zici: Iată le știam! 8Da, n‐ai auzit, nici n‐ai știut, nici nu ți s‐a deschis urechea de demult; căci știam că totdeauna te vei purta cu necredincioșie și din
48.8
Ps. 58.3
pântece te‐ai numit neascultător. 9Pentru
48.9
Ps. 79.9
106.8Ezec. 20.9,14,22,44
numele meu îmi voi amâna
48.9
Ps. 78.38
mânia și pentru lauda mea mă stăpânesc cu privire la tine, ca să nu te stârpesc. 10Iată, te‐am topit dar nu ca argintul; te‐am ales în cuptorul
48.10
Ps. 66.10
strâmtorării. 11Pentru
48.11
Vers. 9.
mine, pentru mine o voi face; căci
48.11
Deut. 32.26,27Ezec. 20.9
cum să fie pângărit numele meu? Și nu
48.11
Cap. 42.8.
voi da altuia slava mea. 12Ascultă‐mă, Iacove, și tu, Israele, cel chemat al meu. Eu sunt Același: eu
48.12
Deut. 32.39
sunt cel dintâi și eu sunt cel
48.12
Cap. 41.4;
din urmă. 13Da, mâna
48.13
Ps. 102.25
mea a întemeiat pământul și dreapta mea a întins cerurile: când le
48.13
Cap. 40.26.
chem, se scoală împreună. 14Adunați‐vă
48.14
Cap. 41.22;
toți și ascultați: care din ei a spus acestea? Acela pe care l‐a iubit Domnul
48.14
Cap. 45.1.
va împlini plăcerea
48.14
Cap. 44.28.
lui asupra Babilonului și brațul său va fi peste Haldei. 15Eu, eu am vorbit; da, eu
48.15
Cap. 45.1, 2, etc.
l‐am chemat; eu l‐am adus și calea sa va propăși. 16Apropiați‐vă de mine, ascultați aceasta: n‐am
48.16
Cap. 45.19.
vorbit în ascuns de la început; din vremea când a fost, acolo sunt eu; și acum m‐a trimis Domnul
48.16
Cap. 61.1, 24.
și Duhul său. 17Așa zice Domnul
48.17
Cap. 43.14;
, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te învață spre folos, cel ce te călăuzește
48.17
Ps. 32.8
pe calea pe care să mergi. 18O
48.18
Deut. 32.29Ps. 81.13
! dacă ai fi ascultat de poruncile mele! Atunci
48.18
Ps. 119.165
pacea ta ar fi fost ca un râu și dreptatea ta ca valurile mării. 19Și sămânța
48.19
Gen. 22.17Osea 1.10
ta ar fi fost ca nisipul și urmașii măruntaielor tale ca prundișul ei. Nu li s‐ar fi stârpit numele, nici nu s‐ar fi șters dinaintea mea! 20Ieșiți
48.20
Cap. 52.11.
din Babilon, fugiți de la Haldei! Cu glas de cântare, spuneți, faceți să se audă aceasta, răspândiți‐o până la marginea pământului. Spuneți: Domnul a răscumpărat
48.20
Ex. 19.4,5,6
pe robul său Iacov! 21Și ei n‐au însetat
48.21
Cap. 41.17, 18.
când îi povățuia prin pustiuri; a făcut
48.21
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 105.41
să le curgă ape din stâncă; da, a despicat stânca și apele au țâșnit. 22Nu este pace
48.22
Cap. 57.21.
pentru cei răi, zice Domnul.

49

Lumina neamurilor

491Ascultați‐mă

49.1
Cap. 41.1.
, ostroave! Și auziți popoare îndepărtate! Domnul
49.1
Vers. 5.
m‐a chemat din pântece; din măruntaiele mamei mele a pomenit de numele meu 2și mi‐a făcut gura
49.2
Cap. 11.1;
ca o sabie ascuțită. M‐a ascuns sub
49.2
Cap. 51.16.
umbra mâinii sale și m‐a făcut o
49.2
Ps. 45.5
săgeată poleită; m‐a ascuns în tolba sa. 3Și mi‐a zis: Tu ești robul
49.3
Cap. 42.1.
meu, Israele, în
49.3
Cap. 44.23.
care mă voi slăvi. 4Și
49.4
Ezec. 3.19
eu am zis: În zadar m‐am ostenit, mi‐am cheltuit puterea pentru nimic și fără folos; totuși judecata mea este la Domnul și răsplătirea mea la Dumnezeul meu. 5Și acum, zice Domnul, care
49.5
Vers. 1.
m‐a întocmit din pântece ca să fiu robul lui, ca să întorc la el pe Iacov: deși Israel nu este
49.5
Mat. 23.37
strâns, voi fi slăvit în ochii Domnului și Dumnezeul meu va fi puterea mea. 6Da, el zice: Este puțin să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să întorci pe cei păstrați ai lui Israel; te voi da și ca lumină
49.6
Cap. 42.6;
neamurilor ca să fii mântuirea mea, până la marginea pământului. 7Așa zice Domnul, Răscumpărătorul lui Israel, Sfântul său, celui pe care
49.7
Cap. 53.3.
omul îl disprețuiește, celui pe care‐l urăște neamul slujitorului domnilor: Impărații
49.7
Ps. 72.10,11
vor vedea și se vor scula; mai marii, și ți se vor închina; pentru Domnul, care este credincios, Sfântul lui Israel, care te‐a ales. 8Așa zice Domnul: În
49.8
Ps. 69.132 Cor. 6.2
vremea primirii ți‐am răspuns și în ziua mântuirii te‐am ajutat. Și te voi păzi și te voi da
49.8
Cap. 42.6.
ca legământ poporului ca să întocmești țara, ca să‐i faci să moștenească moștenirile pustiite, 9zicând celor închiși
49.9
Cap. 42.7.
: Ieșiți! Celor ce sunt în întuneric: Arătați‐vă! Vor paște pe căi și pășunea lor va fi pe toate înălțimile goale. 10Nu vor flămânzi
49.10
Ap. 7.16
nici nu vor înseta, nici nu‐i
49.10
Ps. 121.6
va lovi arșița nici soarele: căci cel ce are milă de ei îi va povățui și călăuzi
49.10
Ps. 23.2
pe lângă izvoarele de apă. 11Și voi
49.11
Cap. 40.4.
face toți munții mei o cale și drumurile mele se vor înălța. 12Iată
49.12
Cap. 43.5, 6.
, aceștia vor veni de departe: și iată aceștia de la miazănoapte și de la apus și aceștia din țara Sinim! 13Chiuiți
49.13
Cap. 44.23.
ceruri și bucură‐te, pământule și izbucniți în cântări, munților. Căci Domnul a mângăiat pe poporul său și va avea milă de cei strâmtorați ai săi. 14Și Sionul a zis
49.14
Cap. 40.27.
: Domnul m‐a părăsit și Domnul m‐a uitat. 15Poate
49.15
Ps. 103.13Mal. 3.17Mat. 7.11
o femeie să uite pe sugătorul ei ca să n‐aibă milă de fiul pântecelui ei
49.15
Rom. 11.29
? Chiar de vor uita acestea, eu nu te voi uita. 16Iată, te‐am săpat pe
49.16
Ex. 13.9Cânt. 8.6
palmele mâinilor mele. Zidurile tale sunt necurmat înaintea mea! 17Fiii tăi se grăbesc și
49.17
Vers. 19.
cei ce te‐au surpat și te‐au pustiit vor ieși de la tine. 18Ridică‐ți
49.18
Cap. 60.4.
în jur ochii tăi și vezi! Toți aceștia se adună împreună și vin către tine! Viu sunt eu, zice Domnul, te vei îmbrăca cu toți ca
49.18
Prov. 17.6
și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. 19Căci cât despre locurile tale pustii și ținuturile pustiite ale tale și țara ta care a fost stricată, vei
49.19
Cap. 54.1, 2.
fi acum prea strâmt pentru locuitori și cei ce te înghițeau vor fi departe. 20Copiii
49.20
Cap. 60.4.
lipsei
49.20
Mat. 3.9Rom. 11.11,12
tale de copii vor zice la urechile tale: Locul este prea strâmt pentru mine; dă‐mi loc să locuiesc. 21Atunci vei zice în inima ta: Cine mi‐a născut pe aceștia, căci eram lipsită de copii și pustiită și surghiunită și izgonită? Și cine a crescut pe aceștia? Iată rămăsesem singură; aceștia unde erau? 22Așa
49.22
Cap. 60.4;
zice Domnul Dumnezeu: Iată, îmi voi înălța mâna către neamuri și voi ridica steagul meu către popoare și vor aduce pe fiii tăi în sân și vor aduce pe fetele tale pe umăr. 23Și împărații
49.23
Ps. 72.11
vor fi crescătorii tăi și împărătesele lor doicele tale: se vor pleca cu fețele la pământ înaintea ta și vor linge
49.23
Ps. 72.9Mica 7.17
țărâna picioarelor tale! Și vei cunoaște că eu sunt Domnul; și
49.23
Ps. 34.22Rom. 5.5
9.33
10.11
cei ce mă așteaptă nu se vor rușina. 24Se va
49.24
Mat. 12.29Lc. 11.21,22
lua oare prada de la cel tare? Și vor scăpa oare cei prinși pe drept? 25Căci așa zice Domnul: Chiar și cei prinși ai celui tare vor fi luați și prada celui groaznic va fi izbăvită: și mă voi certa cu cei ce se ceartă cu tine și voi mântui pe copiii tăi. 26Și pe cei ce te‐au apăsat îi voi
49.26
Cap. 9.20.
hrăni cu însăși carnea lor și se vor îmbăta cu însuși sângele
49.26
Ap. 14.20
16.6
lor, ca de must. Și va
49.26
Ps. 9.16
cunoaște orice carne că eu, Domnul, sunt Mântuitorul tău și Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.