Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
52

Mântuirea Sionului vestită prin soli ai păcii

521Deșteaptă‐te, deșteaptă‐te

52.1
Cap. 51.9, 17.
, îmbracă‐te cu puterea ta, Sioane; îmbracă‐ți hainele cele frumoase, Ierusalime, cetate
52.1
Neem. 11.1Mat. 4.5Ap. 21.2
sfântă. Căci
52.1
Cap. 85.8;
de acum încolo nu va mai intra la tine cel
52.1
Ap. 21.27
netăiat împrejur și cel necurat. 2Scutură‐ți
52.2
Cap. 3.26;
țărâna! Ridică‐te, șezi pe scaun, Ierusalime! Dezleagă‐ți
52.2
Zah. 2.7
legăturile de la grumazul tău, fiică prinsă a Sionului! 3Căci așa zice Domnul: Ați fost vânduți pe nimic
52.3
Ps. 44.12Ier. 15.13
și veți fi răscumpărați fără argint. 4Căci așa zice Domnul: Poporul meu s‐a coborât la început în Egipt
52.4
Gen. 46.6Fapte. 7.14
, ca să stea vremelnic acolo și Asiria i‐a apăsat fără cuvânt. 5Și acum ce fac eu aici, zice Domnul, când poporul meu a fost luat pe nimic? Cei ce‐i stăpânesc îi fac să urle, zice Domnul, și numele meu este blestemat
52.5
Ezec. 36.20,23Rom. 2.24
necurmat, toată ziua. 6De aceea poporul meu va cunoaște numele meu, va cunoaște în ziua aceea, că eu însumi sunt cel ce zice: Iată‐mă. 7Cât
52.7
Naum 1.15Rom. 10.15
de frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, care aduce vești bune de bine, care vestește mântuirea, care zice Sionului: Dumnezeul
52.7
Ps. 93.1
96.10
97.1
tău împărățește! 8Glasul străjerilor tăi! Ei înalță glasul, cântă cu toții; căci vor vedea ochi către ochi când se va întoarce Domnul în Sion. 9Săltați de bucurie, cântați tare împreună, locuri pustii ale Ierusalimului. Căci
52.9
Cap. 51.3.
Domnul mângâie pe poporul său, a răscumpărat
52.9
Cap. 48.20.
Ierusalimul. 10Domnul
52.10
Ps. 98.2,3
și‐a dezgolit sfântul său braț înaintea ochilor tuturor neamurilor și toate
52.10
Lc. 3.6
marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. 11Plecați
52.11
Cap. 48.20.
, plecați, ieșiți de acolo! Nu vă atingeți de ce este necurat! Ieșiți din mijlocul ei! Curățiți‐vă
52.11
Lev. 22.2
, cei ce purtați vasele Domnului! 12Căci nu
52.12
Ex. 12.33,39
veți ieși cu iuțeală, nici nu veți merge cu fugă. Căci
52.12
Mica 2.13
Domnul va merge înaintea voastră și
52.12
Num. 10.25Ex. 14.19
Dumnezeul lui Israel va fi coada oștirii voastre. 13Iată, robul
52.13
Cap. 42.1.
meu va lucra cu înțelepciune; se
52.13
Fil. 2.9
va ridica și se va înălța și va fi foarte înalt! 14Precum mulți erau uimiți de tine (fața
52.14
Ps. 22.6,7
lui era așa de schimonosită, mai mult decât orice om, și chipul lui mai mult decât fiii oamenilor), 15așa
52.15
Ezec. 36.25Fapte. 2.33Evr. 9.13,14
va uimi multe neamuri; împărații
52.15
Cap. 49.7, 23.
își vor astupa gurile la el; căci vor vedea ceea ce
52.15
Cap. 55.5.
nu li se spusese și vor înțelege ceea ce încă nu auziseră.

53

Suferințele Robului Domnului

531Cine a crezut

53.1
In. 12.38Rom. 10.16
vestirea noastră? Și cui s‐a descoperit brațul
53.1
Cap. 51.9.
Domnului? 2Căci el a crescut
53.2
Cap. 11.1.
înaintea lui ca o odraslă fragedă și ca o rădăcină dintr‐un pământ uscat. N‐are
53.2
Cap. 52.14.
nici chip, nici frumusețe; și când îl vedem nu este nicio frumusețe ca să‐l dorim. 3El a fost disprețuit
53.3
Ps. 22.6
și lepădat de oameni. Omul durerilor și cunoscut
53.3
Evr. 4.15
cu suferința și ca unul de care își ascund oamenii fețele a fost disprețuit și nu
53.3
In. 1.10,11
l‐am prețuit. 4Negreșit, el
53.4
Mat. 8.17Evr. 9.281 Pet. 2.24
a purtat suferințele noastre și s‐a împovărat cu durerile noastre: totuși noi l‐am socotit lovit, bătut de Dumnezeu și chinuit. 5Dar el a fost rănit
53.5
Rom. 4.251 Cor. 15.31 Pet. 3.18
pentru fărădelegile noastre, a fost zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa păcii noastre era asupra lui și prin rănile
53.5
1 Pet. 2.24
lui suntem vindecați. 6Noi
53.6
Ps. 119.1761 Pet. 2.25
toți ne‐am rătăcit ca oile, ne‐am întors fiecare la calea sa și Domnul a descărcat asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. 7El a fost apăsat și chinuit dar nu și‐a
53.7
Mat. 26.63
27.12,14Mc. 14.61
15.51 Pet. 2.23
deschis gura. Ca un miel dus
53.7
Fapte. 8.32
la junghiere și ca o oaie care este mută înaintea celor ce o tund, așa nu și‐a deschis gura. 8El a fost răpit de la apăsare și de la judecată; și neamul lui, cine dintre ei s‐a gândit că a fost stârpit
53.8
Dan. 9.26
din pământul celor vii pentru fărădelegea poporului meu căruia i se datora lovitura? 9Și i‐au pus mormântul
53.9
Mat. 27.57,58,60
cu cei răi și a fost cu cel bogat în moartea lui, măcar că nu făcuse nicio asuprire și nu era niciun vicleșug
53.9
1 Pet. 2.221 In. 3.5
în gura lui. 10Totuși a plăcut Domnului să‐l lovească; l‐a supus la suferință. După ce va aduce sufletul său jertfă
53.10
2 Cor. 5.211 Pet. 2.24
pentru vină, el va vedea o sămânță, își va lungi zilele
53.10
Rom. 6.9
și plăcerea
53.10
Ef. 1.5,92 Tes. 1.11
Domnului va propăși în mâna lui. 11Va vedea din chinul sufletului său și se va sătura. Prin
53.11
In. 17.32 Pet. 1.3
cunoștința lui robul
53.11
Cap. 42.1;
meu cel drept
53.11
1 In. 2.1
va învăța pe mulți în dreptate
53.11
Rom. 5.18,19
și va purta
53.11
Vers. 4.5.
nelegiuirile lor. 12De
53.12
Ps. 2.8Fil. 2.9
aceea îi voi da o parte cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că și‐a turnat sufletul la moarte și
53.12
Col. 2.15
a fost numărat
53.12
Mc. 15.28Lc. 22.37
cu cei fărădelege și a purtat păcatele multora și a mijlocit
53.12
Lc. 23.34Rom. 8.34Evr. 7.25
9.241 In. 2.1
pentru cei fărădelege.

54

Fericirea care‐l așteaptă pe Israel

541Bucură‐te, cea stearpă

54.1
Țef. 3.14Gal. 4.27
, tu care nu nășteai! Izbucnește în cântare de bucurie și chiuie, tu care n‐aveai dureri de facere! Căci
54.1
1 Sam. 2.5
mai mulți sunt copiii celei părăsite decât copiii celei măritate, zice Domnul. 2Lărgește‐ți
54.2
Cap. 49.19, 20.
locul cortului și să întindă ei covoarele locuințelor tale: nu cruța; lungește‐ți funiile și întărește‐ți țărușii. 3Căci te vei întinde la dreapta și la stânga și sămânța
54.3
Cap. 55.5;
ta va stăpâni neamurile și va face să fie locuite cetățile pustiite. 4Nu te teme căci nu te vei rușina, nici nu vei roși; căci nu vei fi dată de rușine. Căci vei uita rușinea tinereții tale și nu‐ți vei mai aduce aminte de ocara văduviei tale. 5Căci
54.5
Ier. 3.14
Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul
54.5
Lc. 1.32
oștirilor este numele lui și Sfântul lui Israel este Răscumpărătorul tău. El se va numi Dumnezeul
54.5
Zah. 14.9Rom. 3.29
întregului pământ. 6Căci Domnul te‐a
54.6
Cap. 62.4.
chemat ca pe o nevastă părăsită și întristată în duh și ca pe o nevastă din tinerețe, care a fost lepădată, zice Dumnezeul tău. 7Te‐am părăsit pentru o scurtă
54.7
Ps. 30.560.102 Cor. 4.17
clipă, dar
54.7
Cap. 55.3.
te voi aduna cu mari îndurări. 8În vărsarea mâniei mi‐am ascuns fața de tine pentru o clipă, dar mă voi îndura de tine cu îndurare veșnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău. 9Căci aceasta‐mi este ca apele lui Noe, când am jurat că apele lui Noe
54.9
Gen. 8.21
9.11Ier. 31.35,36
nu vor mai trece asupra pământului: așa am jurat că nu mă voi mai mânia pe tine, nici nu te voi mai mustra. 10Căci munții se vor muta
54.10
Ps. 46.2Mat. 5.18
și dealurile se vor clătina, dar
54.10
Ps. 89.33,34
mila mea nu se va muta de la tine, nici legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, cel ce se îndură de tine. 11O, strâmtorato, bătuto de furtună și nemângâiato! Iată, voi pune pietrele tale în culori
54.11
1 Cron. 29.2Ap. 21.18
frumoase și voi pune temeliile tale cu safire; 12și voi face crestele tale de rubine și porțile tale de nestemate și toate hotarele tale de pietre scumpe. 13Și toți copiii tăi vor fi ucenicii
54.13
Cap. 11.9.
Domnului și pacea copiilor tăi va fi mare
54.13
Ps. 119.165
. 14Vei fi întărită în dreptate, vei fi departe de apăsare căci nu te vei teme; și de groază, căci nu se va apropia de tine. 15Iată, se vor aduna împreună, dar nu de la mine: oricine se va aduna împreună împotriva ta, va cădea din pricina ta. 16Iată eu am făcut pe fierar, care suflă în cărbunii de foc și scoate o unealtă pentru lucrul său. Și eu am făcut pe pustiitor ca să nimicească. 17Nicio armă gătită împotriva ta nu va propăși și orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului și dreptatea
54.17
Cap. 45.24, 25.
lor de la mine, zice Domnul.