Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Pilda cu via

51Voi cânta prea iubitului meu o cântare, a iubitului meu despre via

5.1
Ps. 80.8Cânt. 8.12Ier. 2.21Mat. 21.33Mc. 12.1Lc. 20.9
sa. Prea Iubitul meu avea o vie pe un deal foarte mănos. 2Și a săpat‐o și a adunat pietrele și a sădit‐o cu vița cea mai aleasă. Și a zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc în ea; și aștepta
5.2
Deut. 32.6
să facă struguri buni dar a făcut struguri sălbatici. 3Și acum, locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați
5.3
Rom. 3.4
, vă rog, între mine și via mea. 4Ce mai era de făcut pentru via mea și nu i‐am făcut? De ce, când mă așteptam să facă struguri, a făcut struguri sălbatici? 5Și acum vă voi spune ce voi face viei mele: îi voi lua gardul și va fi mâncată; îi voi surpa
5.5
Ps. 80.12
zidul și va fi călcată; 6și o voi pustii; va fi netăiată și nesăpată și vor ieși în ea scai și spini; și voi porunci și norilor să nu plouă ploaie peste ea. 7Căci via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sadul desfătării lui. Și el aștepta judecată și iată vărsare de sânge; dreptate și iată un strigăt. 8Vai de cei ce înșiră casă
5.8
Mica 2.2
lângă casă, lipesc câmp de câmp până nu mai este loc și locuiți singuri în mijlocul țării! 9În urechile mele zice Domnul oștirilor
5.9
Cap. 22.14.
: Cu adevărat multe case vor rămâne pustii, cele mari și frumoase fără locuitori. 10Căci, zece pogoane de vie vor da un bat
5.10
Ezec. 45.11
și un omer de sămânță va da o efă. 11Vai
5.11
Prov. 23.29,30Ecl. 10.16
de cei ce se scoală de dimineață și aleargă după băutură tare; care zăbovesc până noaptea, până îi înfierbântă vinul! 12Și harfa
5.12
Amos 6.5,6
și alăuta, timpana și flautul și vinul sunt la ospețele lor, dar la lucrarea
5.12
Iov 34.27Ps. 28.5
Domnului nu se uită și lucrul mâinilor lui nu‐l văd. 13De aceea
5.13
Osea 4.6
poporul meu este dus în robie
5.13
Cap. 1.3.
din lipsă de cunoștință: și fruntașii lui suferă de foame și mulțimea lui se usucă de sete. 14De aceea Șeolul și‐a lărgit dorința și și‐a deschis gura fără măsură: și slava lor se va coborî în el și mulțimea lor și vuietul lor și tot ce este vesel în ei. 15Și omul de rând se pleacă
5.15
Cap. 2.9, 11, 17.
și bărbatul cel mare se smerește și ochii celor mândri se smeresc: 16dar Domnul oștirilor este înălțat prin judecată și Dumnezeu, Sfântul, este sfințit prin dreptate. 17Atunci mieii vor paște ca pe pășunea lor și călătorii se vor hrăni din locurile pustiite ale celor grași
5.17
Cap. 10.16.
. 18Vai de cei ce trag nelegiuirea cu funia deșertăciunii și păcatul ca și cu frânghiile de car! 19Care zic
5.19
Cap. 69.5.
: Să se grăbească să‐și facă iute lucrarea ca s‐o vedem și să se apropie și să vină sfatul Sfântului lui Israel ca să‐l cunoaștem! 20Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău; care fac întunericul lumină și lumina întuneric, care fac amarul dulce și dulcele amar! 21Vai de cei înțelepți
5.21
Prov. 3.7Rom. 1.22
12.16
în ochii lor și cuminți înaintea fețelor lor! 22Vai
5.22
Vers. 11.
de cei ce sunt tari la băut vin și bărbați viteji la amestecarea băuturii tari; 23care
5.23
Prov. 17.15
24.24
îndreptățesc pe cel rău pentru mită și iau dreptatea celui drept de la el! 24De aceea, cum
5.24
Ex. 15.7
mistuie limba de foc miriștea și iarba uscată se afundă în flacără, tot așa rădăcina
5.24
Iov 18.16Osea 9.16Amos 2.9
lor va fi ca putreziciunea și floarea lor se va sui ca praful: fiindcă au lepădat legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. 25De
5.25
2 Reg. 22.13,17
aceea mânia Domnului s‐a aprins împotriva poporului său și și‐a întins mâna împotriva lor și i‐a lovit; și se
5.25
Ier. 4.24
cutremură munții și trupurile lor moarte sunt ca gunoiul în mijlocul ulițelor. Cu
5.25
Lev. 26.1410.4
toate acestea mânia sa nu se întoarce și mâna lui tot întinsă este. 26Și
5.26
Cap. 11.12.
va înălța un steag neamurilor de departe și va fluiera
5.26
Cap. 7.18.
unuia de la marginea
5.26
Deut. 28.49Ps. 72.8Mal. 1.11
pământului: și iată, va veni
5.26
Ioel 2.7
iute, în pripă. 27Niciunul dintre ei nu va fi obosit, niciunul nu se va poticni; nici unul nu va moțăi și nici nu va dormi; niciunul nu‐și va avea dezlegat brâul
5.27
Dan. 5.6
coapselor, nici ruptă cureaua încălțămintelor. 28Săgețile
5.28
Ier. 5.16
lor sunt ascuțite și toate arcurile lor întinse. Copitele cailor lor vor fi ca cremenea și roatele lor ca un vârtej. 29Răcnetul lor este ca al leoaicii, răcnesc ca puii de leu; da, sforăie și apucă prada și o duc la adăpost și nu va fi cine să‐i izbăvească. 30Și în ziua aceea vor mugi împotriva lor ca mugetul mării; și se
5.30
Cap. 8.22.
vor uita pe pământ și iată întuneric și strâmtorare și lumina este întunecată de norii lui.

6

Isaia vede slava Domnului

61În anul morții împăratului

6.1
2 Reg. 15.17
Ozia am văzut
6.1
1 Reg. 22.19In. 12.41Ap. 4.2
pe Domnul șezând pe un scaun de domnie înalt și ridicat și poalele lui au umplut templul. 2Serafimii stăteau deasupra lui; fiecare avea șase aripi: cu două își acoperea fața, cu două își acoperea
6.2
Ezec. 1.11
picoarele și cu două zbura. 3Și striga unul către altul și zicea: Sfânt
6.3
Ap. 4.8
, sfânt, sfânt, este Domnul oștirilor; tot
6.3
Ps. 72.19
pământul este plin de slava lui. 4Și temeliile pragurilor se zguduiau de glasul celui ce striga și casa
6.4
Ex. 40.341 Reg. 8.10
s‐a umplut de fum. 5Atunci
6.5
Ex. 4.10
6.30Jud. 6.22
13.22Ier. 1.6
am zis: Vai de mine! căci sunt pierdut; căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate; căci ochii mei au văzut pe Împăratul, Domnul oștirilor. 6Și unul din serafimi a zburat spre mine și avea în mână un cărbune aprins pe care‐l luase cu cleștele de pe altar
6.6
Ap. 8.3
. 7Și l‐a atins
6.7
Ier. 1.9Dan. 10.16
de gura mea și a zis: Iată, acesta s‐a atins de buzele tale și nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. 8Și am auzit glasul Domnului zicând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi
6.8
Gen. 1.26
3.22
11.7
? Și eu am zis: Iată‐mă, trimite‐mă. 9Și el a zis: Du‐te și spune poporului acestuia: Auzind veți auzi
6.9
Cap. 43.8.
și nu veți înțelege și văzând veți vedea și nu veți cunoaște. 10Îngrașă inima
6.10
Ps. 119.70
poporului acestuia și îngreuiază‐i urechile și lipește‐i ochii: ca
6.10
Ier. 5.21
să nu vadă cu ochii săi și să nu audă cu urechile sale și să nu înțeleagă cu inima sa și să se întoarcă și să fie vindecat. 11Atunci am zis: Doamne, până
6.11
Mica 3.12
când? Și el a zis: Până se vor pustii cetățile, fără locuitori și casele fără oameni și ogorul se va pustii cu totul, 12și Domnul
6.12
2 Reg. 25.21
va îndepărta pe om și vor fi multe locuri pustii în mijlocul țării. 13Și a zecea parte tot va fi în ea și se va întoarce și va fi păscută, ca terebintul și stejarul a căror tulpină rămâne după tăiere: tulpina sa este sămânța
6.13
Ezra 9.2Mal. 2.15Rom. 11.5
sfântă.

7

Proorocie împotriva lui Israel și Asiriei

71Și a fost așa: în zilele lui Ahaz

7.1
2 Reg. 16.52 Cron. 28.5,6
, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s‐au suit la Ierusalim să facă război împotriva lui dar n‐au putut să‐l biruie. 2Și s‐a spus casei lui David, zicând: Siria s‐a unit cu Efraim. Și inima lui și inima poporului său a tremurat cum tremură copacii pădurii înaintea vântului. 3Atunci Domnul a zis lui Isaia: Ieși acum spre întâmpinarea lui Ahaz, tu și Șear‐Iașub
7.3
Cap. 10.21.
, fiul tău, la marginea canalului
7.3
2 Reg. 18.17
de apă al iazului de sus, pe calea țarinei albitorului; 4și să‐i zici: Ia seama și fii liniștit; nu te teme și să nu ți se înmoaie inima înaintea acestor două cozi de tăciuni fumegători, din pricina aprinderii mâniei lui Rețin și a Siriei și a fiului lui Remalia. 5Fiindcă Siria, Efraim și fiul lui Remalia au făcut sfat rău împotriva ta, zicând: 6Să ne suim împotriva lui Iuda și să‐l hărțuim și să facem o spărtură în el pentru noi și să punem împărat în el pe fiul lui Tabeel; 7așa zice Domnul Dumnezeu: Aceasta
7.7
Prov. 21.30
nu se va înfăptui, nici nu se va întâmpla; 8căci
7.8
2 Sam. 8.6
capul Siriei este Damascul și capul Damascului Rețin. Și în șaizeci și cinci de ani Efraim va fi sfărâmat și nu va mai fi popor. 9Și capul lui Efraim este Samaria și capul Samariei este fiul lui Remalia. Dacă
7.9
2 Cron. 20.20
nu credeți, cu adevărat nu veți sta. 10Și Domnul a vorbit iarăși lui Ahaz, zicând: 11Cere‐ți
7.11
Jud. 6.36Mat. 12.38
un semn de la Domnul Dumnezeul tău; cere‐l fie în adâncime fie în înălțime. 12Și Ahaz a zis: Nu voi cere și nu voi ispiti pe Domnul. 13Și el a zis: Ascultă dar, casă a lui David: Oare puțin vă este să obosiți pe oameni de obosiți și pe Dumnezeul meu? 14De aceea Domnul însuși vă va da un semn: Iată, fecioara
7.14
Mat. 1.23Lc. 1.31,34
va zămisli și va naște un
7.14
Cap. 9.6.
fiu și‐i va pune numele Emanuel
7.14
Cap. 8.8.
. 15El va mânca smântână și miere până când va ști să lepede răul și să aleagă binele. 16Căci
7.16
Cap. 8.4.
înainte de a ști copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara celor doi
7.16
2 Reg. 15.30
16.9
împărați de care ești necăjit, va fi părăsită. 17Domnul
7.17
2 Cron. 28.19
va aduce asupra ta și asupra poporului tău și asupra casei tatălui tău zile care n‐au venit din ziua când s‐a
7.17
1 Reg. 12.16
rupt Efraim de la Iuda: pe împăratul Asiriei. 18Și va fi așa: în ziua aceea Domnul va șuiera
7.18
Cap. 5.26.
muștei care este la marginea râurilor Egiptului și albinei care este în țara Asiriei. 19Și vor veni și se vor așeza toate în văi pustii și în crăpăturile
7.19
Cap. 2.19.
stâncilor și pe toți mărăcinii și pe toate pășunile. 20În ziua aceea Domnul va rade cu briciul
7.20
2 Reg. 16.7,82 Cron. 28.20,21Ezec. 5.1
tocmit de dincolo de Râu, adică cu împăratul Asiriei, capul și părul picioarelor: și va lua și barba. 21Și va fi așa: în ziua aceea un om va hrăni o juncă și două oi. 22Și va fi așa: de belșugul laptelui ce vor da, va mânca smântână. Căci oricine rămâne în mijlocul țării va mânca smântână și miere. 23Și va fi așa: în ziua aceea orice loc, unde erau o mie de vițe pentru o mie de arginți, vor
7.23
Cap. 5.6.
fi spini și scai: 24Vor veni într‐acolo cu săgeți și cu arcuri, căci toată țara va fi spini și scai. 25Și toți munții care au fost săpați cu cazmaua, acolo nu vei veni de teamă de spini și scai; și vor fi pentru trimiterea boilor în ei și pentru călcarea oilor pe ei.