Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
61

Vestirea mântuirii

611Duhul

61.1
Cap. 11.2.
Domnului Dumnezeu este peste mine, fiindcă Domnul m‐a
61.1
Ps. 45.7
uns ca să aduc o veste bună celor blânzi. M‐a trimis să leg
61.1
Ps. 147.3
rănile celor zdrobiți la inimă; să vestesc slobozenie
61.1
Cap. 42.7.
celor prinși și deschiderea închisorii celor încătușați. 2
61.2
Lev. 25.9
vestesc anul îndurării Domnului și ziua
61.2
Cap. 34.8;
răzbunării Dumnezeului nostru; ca să mângăi
61.2
Cap. 57.18.
pe toți cei ce jelesc; 3ca să pun și să
61.3
Ps. 30.11
dau celor ce jelesc în Sion podoaba în locul cenușei, untdelemnul bucuriei în locul jelirii, veșmântul laudei în locul duhului de îngreunare: ca să se numească: Terebinți ai dreptății, sădirea
61.3
Cap. 60.21.
Domnului, ca
61.3
In. 15.8
el să fie slăvit. 4Și vor zidi
61.4
Cap. 49.8;
dărâmăturile de demult; vor ridica pustiirile de mai înainte și vor drege cetățile pustiite, locurile pustii din neam în neam. 5Și străinii
61.5
Ef. 2.12
vor sta și vor pășuna turmele voastre. Și fiii străinilor vor fi plugarii voștri și vierii voștri, 6iar
61.6
Ex. 19.61 Pet. 2.5,9Ap. 1.6
5.10
voi vă veți numi: Preoți ai Domnului; oamenii vă vor chema: Slujitori ai Dumnezeului nostru. Veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți
61.6
Cap. 60.5, 11, 16.
făli în slava lor. 7În
61.7
Cap. 40.2.
locul rușinii voastre veți avea îndoită cinste și în locul ocării se vor bucura de partea lor. De aceea în țara lor vor stăpâni îndoit; vor avea o bucurie veșnică. 8Căci
61.8
Ps. 11.7
eu, Domnul, iubesc judecata, urăsc
61.8
Cap. 1.11, 13.
răpirea cu nelegiuirea și le voi da plata în adevăr și
61.8
Cap. 55.3.
voi face cu ei un legământ veșnic. 9Și sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor între popoare. Toți cei ce‐i vor vedea îi vor cunoaște, că
61.9
Cap. 65.23.
sunt sămânța pe care a binecuvântat‐o Domnul. 10
61.10
Hab. 3.18
voi bucura mult în Domnul, mi se va veseli sufletul în Dumnezeul meu; căci
61.10
Ps. 132.9,16
m‐a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m‐a învelit cu mantia dreptății, ca
61.10
Cap. 49.18.
un mire, care‐și pune podoabele și ca o mireasă, care se împodobește cu sculele ei. 11Căci precum pământul face să răsară lăstarul său, și precum grădina face să crească sămănăturile sale, tot așa Domnul Dumnezeu va face dreptatea
61.11
Ps. 72.3
85.11
și lauda
61.11
Cap. 60.18;
să răsară înaintea tuturor neamurilor.

62

Strălucirea Sionului

621Pentru Sion nu voi tăcea și pentru Ierusalim nu mă voi odihni până când dreptatea sa va ieși ca lucirea luminii și mântuirea sa ca făclia care arde. 2Și neamurile vor vedea

62.2
Cap. 60.3.
dreptatea ta și toți împărații slava ta. Și
62.2
Vers. 4, 12. Cap. 65.15.
vei fi numit cu un nume nou, pe care‐l va hotărî gura Domnului. 3Și vei fi o cunună
62.3
Zah. 9.16
de frumusețe în mâna Domnului și o cunună împărătească în mâna Dumnezeului tău. 4Nu
62.4
Osea 1.101 Pet. 2.10
te vei mai numi: Părăsită
62.4
Cap. 49.14;
. Nici țara ta nu se va mai numi: Pustiită
62.4
Cap. 54.1.
. Ci te vei numi: Plăcerea mea este în ea. Și țara ta: Măritată. Căci Domnul are plăcere în tine și țara ta va fi măritată. 5Căci cum se însoară tânărul cu o fecioară, așa
62.5
Cap. 65.19.
se vor însura fiii tăi cu tine și cu bucuria mirelui de mireasă se va bucura Dumnezeul tău de tine. 6Pe zidurile tale, Ierusalime, am
62.6
Ezec. 3.17
33.7
așezat păzitori; niciodată nu vor tăcea, zi și noapte: voi care vă aduceți aminte de Domnul nu tăceți 7și nu‐i dați odihnă până când va întemeia și până va face Ierusalimul o
62.7
Cap. 61.11.
laudă pe pământ. 8Domnul a jurat pe dreapta sa și pe brațul tăriei sale: Da, nu voi mai da
62.8
Deut. 28.31Ier. 5.17
grâul tău hrană vrăjmașilor tăi; și fiii străinului nu vor bea mustul tău, pentru care te‐ai ostenit. 9Ci cei ce l‐au adunat îl vor mânca și vor lăuda pe Domnul și cei ce l‐au cules îl vor bea în
62.9
Deut. 12.12
14.23,26
16.11,14
curțile sfântului meu locaș. 10Treceți, treceți prin porți! Pregătiți
62.10
Cap. 40.3;
calea poporului! Înălțați, înălțați drumul! Scoateți afară pietrele! Înălțați
62.10
Cap. 11.12.
un steag popoarelor! 11Iată Domnul a vestit până la marginea pământului: Spuneți
62.11
Zah. 9.9Mat. 21.5In. 12.15
fiicei Sionului: Iată mântuirea ta vine; iată
62.11
Cap. 40.10.
plata lui este cu el și răsplătirea lui înaintea lui! 12Și‐i vor numi: Poporul sfânt, Răscumpărații Domnului. Și tu te vei numi: Căutată, Cetate nepărăsită
62.12
Vers. 4.
.

63

O zi de răzbunare

631Cine este acesta care vine din Edom, cu veșminte roșii din Boțra? Acesta care este slăvit în haina sa, mergând în mărimea puterii sale? Eu cel ce vorbesc în dreptate, puternic ca să mântuiesc. 2De ce ești roș

63.2
Ap. 19.13
în haina ta și hainele tale ca ale celui ce calcă în teasc? 3Am călcat singur
63.3
Plâng. 1.15Ap. 14.19,20
19.15
în teasc și nimeni din popoare nu era cu mine; da, le‐am călcat în mânia mea și i‐am strivit în furia mea; și sângele lor este stropit pe hainele mele și mi‐am mânjit toată îmbrăcămintea. 4Căci ziua răzbunării
63.4
Cap. 34.8;
era în inima mea și venise anul celor răscumpărați ai mei. 5Și m‐am uitat
63.5
Cap. 41.28;
și nu era nimeni
63.5
In. 16.32
să ajute și m‐am mirat că nu era cine să sprijine: de aceea brațul
63.5
Ps. 98.1
meu mi‐a adus mântuire și urgia mea m‐a sprijinit. 6Și am călcat popoarele în mânia mea și le‐am
63.6
Ap. 16.16
îmbătat în urgia mea și le‐am vărsat sângele pe pământ.

Laudă pentru mântuirile de mai înainte

7Voi aminti îndurările Domnului și laudele Domnului, după toate cele ce a dăruit asupra noastră Domnul și bunătatea cea mare către casa lui Israel, pe care le‐a făcut‐o după milele sale și după mulțimea îndurărilor sale. 8Căci a zis: Cu adevărat ei sunt poporul meu, copii care nu vor amăgi. Și el a fost Mântuitorul lor. 9În toată strâmtorarea

63.9
Jud. 10.16Zah. 2.8Fapte. 9.4
lor el a fost strâmtorat și Îngerul
63.9
Ex. 14.19
23.20,21
33.14Mal. 3.1Fapte. 12.11
feței lui i‐a mântuit: în dragostea
63.9
Deut. 7.7,8
sa și în mila sa i‐a răscumpărat și i‐a ridicat
63.9
Ex. 19.4Deut. 1.31
32.11,12
și i‐a purtat în toate zilele din vechime. 10Dar ei s‐au răzvrătit
63.10
Ex. 15.24Num. 14.11Ps. 78.56
95.9
și au supărat
63.10
Ps. 78.40Fapte. 7.51Ef. 4.30
pe sfântul său Duh: de aceea el s‐a schimbat
63.10
Ex. 23.21
în vrăjmaș al lor și el însuși a luptat împotriva lor. 11Dar și‐a adus aminte de zilele din vechime, de Moise și de poporul său zicând: Unde este cel ce i‐a scos din mare
63.11
Ex. 14.30
32.11,12Num. 14.13,14Ier. 2.6
cu păstorii turmei sale? Unde este cel ce a pus
63.11
Num. 11.17,25Neem. 9.20Dan. 4.8Hag. 2.5
pe sfântul său Duh în mijlocul lor; 12care a făcut ca brațul său
63.12
Ex. 15.6
slăvit să meargă la dreapta lui Moise, — care a despicat
63.12
Ex. 14.21Ios. 3.16
apele înaintea lor, ca să‐și facă un nume veșnic, 13care i‐a călăuzit
63.13
Ps. 106.9
prin adâncuri, ca un cal în pustie și nu s‐au poticnit? 14Cum se coboară o vită în vale, așa le‐a dat odihnă Duhul Domnului. Așa ai povățuit tu pe poporul tău, ca
63.14
2 Sam. 7.23
să‐ți faci un nume slăvit. 15Privește
63.15
Deut. 26.15Ps. 80.14
din ceruri și vezi din locuința
63.15
Ps. 33.14
sfințeniei și slavei tale! Unde este râvna ta și puterea ta, fiorul măruntaielor tale
63.15
Ier. 31.20Osea 11.8
și milele tale duioase? S‐au oprit ele față de mine? 16Căci
63.16
Deut. 32.61 Cron. 29.10
tu ești Tatăl nostru chiar dacă nu
63.16
Iov 14.21Ecl. 9.5
ne știe Avraam și Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru; numele tău este din veșnicie: Răscumpărătorul nostru. 17De ce, Doamne, ne‐ai lăsat
63.17
Ps. 119.10
să rătăcim de la căile tale și ne‐ai învârtoșat
63.17
Cap. 6.10.
inima de la teama ta? Întoarce‐te
63.17
Num. 10.36Ps. 90.13
pentru slujitorii tăi semințiile moștenirii tale. 18Poporul tău cel
63.18
Deut. 7.6
26.19Dan. 8.24
sfânt a stăpânit puțină vreme; potrivnicii noștri
63.18
Ps. 74.7
au călcat în picioare locașul tău sfințit. 19Am ajuns ca aceia peste care niciodată n‐ai domnit, care nu s‐au numit după numele tău.