Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Prăbușirea Siriei și a lui Israel

81Și Domnul mi‐a zis: Ia‐ți o tablă mare și scrie

8.1
Cap. 30.8.
pe ea cu condei de om: Pentru Maher‐Șalal, Haș‐Baz. 2Și mi‐am luat martori credincioși, pe preotul Urie
8.2
2 Reg. 16.10
și pe Zaharia, fiul lui Berechia. 3Și m‐am apropiat de prorociță și ea a zămislit și a născut un fiu. Și Domnul mi‐a zis: Pune‐i numele: Maher‐Șalal‐Haș‐Baz. 4Căci
8.4
Cap. 7.16.
înainte de a ști copilul să strige: Tatăl meu! și Mamă‐mea! bogățiile
8.4
2 Reg. 15.29
16.9
Damascului și prada Samariei vor fi duse dinaintea împăratului Asiriei. 5Și Domnul mi‐a vorbit iarăși, zicând: 6Fiindcă poporul acesta leapădă apele lin‐curgătoare ale Siloeului
8.6
Neem. 3.15In. 9.7
și se bucură de
8.6
Cap. 7.1, 2, 6.
Rețin și de fiul lui Remalia, 7de aceea, iată, Domnul va aduce peste ei apele puternice și multe ale Râului, pe împăratul
8.7
Cap. 10.12.
Asiriei și toată slava lui. Și el se va sui peste toate canalurile lui și va trece peste toate malurile sale. 8Și va mătura prin Iuda; va năpădi și se va revărsa, va ajunge până la gât. Și întinderea aripilor sale va
8.8
Cap. 30.28.
umplea lărgimea țării tale, Emanuele
8.8
Cap. 7.14.
! 9Însoțiți‐vă, popoarelor, și fiți zdrobite
8.9
Ioel 3.9,11
și plecați urechea, voi toți care locuiți departe de pământ! Încingeți‐vă și fiți zdrobiți! Încingeți‐vă și fiți zdrobiți! 10Sfătuiți‐vă
8.10
Iov 5.12
și se va zădărnici! Vorbiți o vorbă și
8.10
Cap. 7.7.
nu va sta, căci
8.10
Cap. 7.14.
cu noi este Dumnezeu. 11Căci așa mi‐a vorbit Domnul cu mână tare și m‐a învățat să nu umblu în calea poporului acestuia, zicând: 12Să nu numiți Uneltire, pe tot ce numește poporul
8.12
Cap. 7.2.
acesta Uneltire. Și
8.12
1 Pet. 3.14,15
nu vă temeți de teama lui, nici nu vă înfricoșați. 13Pe
8.13
Num. 20.12
Domnul oștirilor, pe el să‐l sfințiți; și el
8.13
Ps. 76.7Lc. 12.5
să fie temerea voastră și el să fie înfricoșarea voastră. 14Și el
8.14
Ezec. 11.16
va fi locașul sfințit și piatra
8.14
Cap. 28.16.
de poticnire și stâncă de zdruncinare pentru amândouă casele lui Israel, cursă și laț pentru locuitorii Ierusalimului. 15Și mulți din ei se
8.15
Mat. 21.44Lc. 20.18Rom. 9.32
11.25
vor poticni de ea și vor cădea și vor fi sfărâmați și vor da în cursă și vor fi prinși. 16Leagă mărturia, pecetluiește legea între ucenicii mei. 17Și eu voi aștepta pe Domnul care își ascunde
8.17
Cap. 54.8.
fața de casa lui Iacov și voi nădăjdui
8.17
Hab. 2.3Lc. 2.25,38
în el. 18Iată
8.18
Evr. 2.13
, eu și copiii pe care mi i‐a dat Domnul, suntem
8.18
Ps. 71.7Zah. 3.8
semne și minuni în Israel de la Domnul oștirilor care locuiește pe muntele Sion. 19Și când vă vor zice: Întrebați
8.19
1 Sam. 28.8
pe cei ce cheamă duhurile morților și pe ghicitorii care ciripesc
8.19
Cap. 29.4.
și îngână… Să nu întrebe un popor pe Dumnezeul său? Să meargă ei la
8.19
Ps. 106.28
cei morți pentru cei vii? 20La
8.20
Lc. 16.29
lege și la mărturie! Dacă nu
8.20
Mica 3.6
vorbesc după cuvântul acesta, nu este niciun revărsat de ziuă pentru ei. 21Și vă vor cutreiera greu apăsați și flămânzi. Și va fi așa: când vor flămânzi, se vor aprinde și vor blestema
8.21
Ap. 16.11
pe împăratul lor și pe Dumnezeul lor și vor privi în sus; 22și se vor
8.22
Cap. 5.30.
uita la pământ și iată, strâmtorare și întuneric, întunecare de neliniște și vor fi izgoniți în întuneric
8.22
Cap. 9.1.
gros.

9

Nașterea și domnia Domnului păcii

91Totuși nu va fi întuneric

9.1
Cap. 8.22.
pentru țara care era în neliniște. În vremea
9.1
2 Reg. 15.292 Cron. 16.4
dintâi a adus ocară peste Zabulon și țara lui Neftali dar în
9.1
Lev. 26.242 Reg. 17.5,61 Cron. 5.26
vremea din urmă a făcut slăvită calea mării dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. 2Poporul
9.2
Mat. 4.16Ef. 5.8,14
care umbla în întuneric a văzut o lumină mare, cei ce ședeau în țara umbrei morții, peste ei a strălucit lumina. 3Tu ai înmulțit neamul, i‐ai mărit bucuria: se bucură înaintea ta cu bucuria secerișului, cum se bucură când
9.3
Jud. 5.30
împart prada. 4Căci ai sfărâmat jugul sarcinii sale și toiagul
9.4
Cap. 10.5;
de pe umărul său, nuiaua apăsătorului său, ca în ziua Madianului
9.4
Jud. 7.22Ps. 83.9
. 5Căci toată cizma omului încălțat cu cizma în învălmășeală și veșmintele tăvălite în sânge, vor
9.5
Cap. 66.15, 16.
fi pentru ars și mâncarea focului. 6Căci
9.6
Cap. 7.14.
un copil ni s‐a născut, un fiu
9.6
In. 3.16
ni s‐a dat și domnia
9.6
Mat. 28.181 Cor. 15.25
va fi pe umărul său; și‐i vor pune numele: Minunat
9.6
Jud. 13.18
, Sfetnic, Dumnezeu
9.6
Tit 2.13
Puternic, Tatăl Veșniciei, Domn
9.6
Ef. 2.14
al păcii. 7Creșterea domniei lui și a păcii nu va avea
9.7
Dan. 2.44Lc. 1.32,33
sfârșit, pe scaunul de domnie al lui David și în împărăția sa, ca s‐o întărească și s‐o sprijinească cu judecată și cu dreptate de acum și până în veac. Râvna
9.7
2 Reg. 19.31
Domnului oștirilor va face aceasta.

Pedepse pentru Israel

8Domnul a trimis un cuvânt în Iacov și a căzut asupra lui Israel. 9Și tot poporul va cunoaște, chiar Efraim și locuitorul Samariei, care zic în mândria și trufia inimii: 10Cărămizile au căzut dar vom zidi cu pietre cioplite; sicomorii s‐au tăiat dar îi vom înlocui cu cedrii. 11De aceea Domnul va ridica pe potrivnicii lui Rețin împotriva lui și va întărâta pe vrăjmașii săi: 12pe Sirieni din față și pe filisteni dinapoi și vor înghiți pe Israel cu gura deschisă. Cu

9.12
Cap. 5.25;
toate acestea mânia sa nu se întoarce, mâna sa tot întinsă este. 13Dar poporul
9.13
Ier. 5.3Osea 7.10
nu s‐a întors la cel ce l‐a lovit și n‐a căutat pe Domnul oștirilor. 14De aceea Domnul va stârpi din Israel capul și coada, finicul și papura într‐o
9.14
Cap. 10.17.
singură zi. 15Bătrânul și fruntașul, el este capul; și prorocul care învață minciuni, el este coada. 16Căci povățuitorii
9.16
Cap. 3.12.
poporului acestuia îl rătăcesc și cei ce sunt povățuiți de ei sunt înghițiți. 17De aceea Domnul nu se va bucura de tinerii
9.17
Ps. 147.10,11
lui și nu se va îndura de orfanii săi și de văduvele sale. Căci fiecare
9.17
Mica 7.2
este un fățarnic și făcător de rele și orice gură vorbește nebunie. Cu toate
9.17
Vers. 12.21. Cap. 5.25;
acestea mânia sa nu se întoarce și mâna sa tot întinsă este. 18Căci răutatea arde
9.18
Cap. 10.17.
ca focul, mistuie scai și spini și aprinde desișurile pădurii și se înalță rotocol într‐un stâlp de fum. 19De mânia Domnului oștirilor este arsă
9.19
Cap. 8.22.
țara și poporul este mâncarea focului: nimeni
9.19
Mica 7.2,6
nu cruță pe fratele său. 20Și se răpește în dreapta și este flămând, și mănâncă la stânga și
9.20
Lev. 26.26
nu se satură. Mănâncă fiecare
9.20
Cap. 49.26.
carnea brațului său: 21Manase pe Efraim și Efraim pe Manase și amândoi împreună împotriva lui Iuda. Cu toate
9.21
Vers. 12.17. Cap. 5.25;
acestea mânia sa nu se întoarce și mâna sa tot întinsă este.

10

Pedeapsa judecătorilor nedrepți

101Vai de cei ce hotărăsc

10.1
Ps. 58.2
94.20
hotărârile nelegiuite și de scriitorii care scriu apăsarea 2ca să depărteze pe sărac de la judecată și să răpească dreptul celor necăjiți ai poporului meu, ca văduvele să fie prada lor și să despoaie pe orfani! 3Și ce
10.3
Iov 31.14
veți face în ziua cercetării
10.3
Osea 9.7Lc. 19.44
și în pieirea năprăznică ce va veni de departe? La cine veți fugi după ajutor și unde vă veți lăsa slava? 4Doar se vor pleca sub cei prinși și vor cădea sub cei uciși. Cu
10.4
Cap. 5.25;
toate acestea mânia sa nu se întoarce și mâna sa tot întinsă este.

Obrăznicia și smerirea lui Asur

5Ah, Asirianul, nuiaua mâniei mele! Și toiagul

10.5
Ier. 51.20
care este în mâna lui este urgia mea. 6Îl voi trimite împotriva unui neam
10.6
Cap. 9.17.
fățarnic și îi voi da porunci
10.6
Ier. 34.22
împotriva poporului mâniei mele ca să prade prăzi și să răpească răpiri și să‐i calce ca noroiul de pe ulițe. 7Dar
10.7
Gen. 50.20Mica 4.12
el nu cugetă așa și inima lui nu se gândește astfel; ci în inima lui este să nimicească și să stârpească nu puține neamuri. 8Căci
10.8
2 Reg. 18.24,3319.10
zice: Oare nu toți mai marii mei sunt împărați? 9Oare nu este Calnoul
10.9
Amos 6.2
ca
10.9
2 Cron. 35.20
și Carchemișul? Oare nu este Hamatul ca și Arpadul? Oare nu este Samaria ca
10.9
2 Reg. 16.9
și Damascul? 10După cum mâna mea a ajuns împărățiile idolilor și chipurile lor cioplite erau mai multe decât ale Ierusalimului și ale Samariei, 11cum am făcut Samariei și idolilor săi, oare nu tot astfel voi face Ierusalimului și chipurilor sale? 12Și va fi așa: după ce Domnul va împlini tot lucrul său peste
10.12
2 Reg. 19.31
muntele Sion și peste Ierusalim, voi
10.12
Ier. 50.18
pedepsi rodul îngâmfării inimii împăratului Asiriei și slava ochilor săi semeți. 13Fiindcă
10.13
Is. 37.24Ezec. 28.4Dan. 4.30
a zis: Prin puterea mâinii mele am făcut‐o și prin înțelepciunea mea căci am pricepere; și am strămutat hotarele popoarelor și le‐am prădat comorile și am surpat, ca un puternic, pe cei ce șed pe scaune de domnie; 14și mâna
10.14
Iov 31.25
mea a ajuns ca pe un cuib, bogăția popoarelor, și cum strânge cineva ouăle părăsite, așa am strâns eu tot pământul și n‐a fost nimeni care să bată din aripă, sau să‐și deschidă gura sau să cârâiască. 15Oare se va făli
10.15
Ier. 51.20
securea împotriva celui ce taie cu ea? Se va mândri fierăstrăul împotriva celui ce‐l mișcă? Ca și când toiagul ar mișca pe cei ce‐l ridică! Ca și când bățul ar ridica pe cel ce nu este lemn. 16De aceea Domnul Dumnezeul oștirilor va trimite slăbire printre cei grași
10.16
Cap. 5.17.
ai săi și sub slava lui va aprinde o ardere, ca arderea focului: 17Și lumina lui Israel va fi un foc și Sfântul său o flacără; și
10.17
Cap. 9.18;
va aprinde și va înghiți spinii săi și scaii săi într‐o singură zi, 18și va mistui slava pădurii sale și a mănoasei sale câmpii
10.18
2 Reg. 19.23
, suflet și carne; și vor fi ca un bolnav care piere. 19Și rămășița copacilor pădurii sale va fi puțină: un copil îi va putea scrie. 20Și va fi așa: în ziua aceea rămășița lui Israel și cei scăpați ai casei lui Iacov nu
10.20
2 Reg. 16.72 Cron. 28.20
se vor mai rezema pe cel ce i‐a lovit ci se vor rezema pe Domnul, Sfântul lui Israel, în adevăr. 21Rămășița
10.21
Cap. 7.3.
se va întoarce, rămășița lui Iacov, la Dumnezeul cel puternic. 22Căci chiar
10.22
Rom. 9.27
dacă ar fi poporul tău Israel ca nisipul mării
10.22
Cap. 6.13.
, numai o rămășiță din el se va întoarce; nimicirea
10.22
Cap. 28.22.
hotărâtă se va vărsa în dreptate: 23Căci Domnul Dumnezeul oștirilor va face în mijlocul țării întregi o
10.23
Cap. 28.22.
nimicire, da, și hotărâtă. 24De aceea așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Nu
10.24
Cap. 37.6.
te teme, poporul meu, care locuiești în Sion, de Asirian. El te va lovi cu toiag și va ridica bățul său asupra ta în felul Egiptului
10.24
Ex. 14
. 25Căci
10.25
Cap. 54.7.
încă foarte puțin și urgia
10.25
Dan. 11.36
va fi împlinită și mânia mea spre nimicirea lor. 26Și Domnul oștirilor va stârni un bici
10.26
2 Reg. 19.35
împotriva lui, ca în bătaia
10.26
Jud. 7.25
Madianului la stânca Oreb. Și toiagul
10.26
Ex. 14.26,27
său va fi peste mare și‐l va înălța în felul Egiptului. 27Și va fi așa: în ziua aceea sarcina sa se
10.27
Cap. 14.25.
va depărta de pe umărul tău și jugul său de pe grumazul tău și jugul se va sfărâma de mult untdelemn
10.27
Ps. 105.15Dan. 9.241 In. 2.20
. 28El a venit la Aiat, a trecut prin Migron, își lasă calabalâcul în Micmaș. 29Au trecut trecătoarea
10.29
1 Sam. 13.23
; își fac popasul în Gheba
10.29
1 Sam. 11.4
; Rama se cutremură, Ghibea lui Saul a fugit. 30Înalță‐ți glasul, fiică
10.30
1 Sam. 25.44
a Galimului! Ascultă, Laiso
10.30
Jud. 18.7
! Sărmane
10.30
Ios. 21.18
Anatot! 31Madmena
10.31
Ios. 15.31
fuge; locuitorii Ghebimului fug la adăpost, 32chiar azi se va opri în
10.32
1 Sam. 21.1
22.19Neem. 11.32
Nob. El își clatină
10.32
Cap. 13.2.
mâna la muntele fiicei
10.32
Cap. 37.22.
Sionului, dealul Ierusalimului… 33Iată, Domnul Dumnezeul oștirilor taie ramurile cu groază și cei înalți la statură vor fi tăiați și cei
10.33
Amos 2.9
semeți se vor smeri 34și va face luminiș în desimea pădurii cu fierul și Libanul va cădea prin unul măreț.