Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Lupta împotriva poftelor

41De unde sunt războaie și de unde lupte între voi? Nu vin oare de aici, din poftele voastre care

4.1
Rom. 7.23Gal. 5.171 Pet. 2.11
se oștesc în mădularele voastre? 2Poftiți și n‐aveți; omorâți și pizmuiți și nu puteți dobândi: vă luptați și vă războiți; și n‐aveți pentru că nu cereți. 3Cereți
4.3
Iov 27.9
35.12Ps. 18.41Prov. 1.28Is. 1.15Ier. 11.11Mica 3.4Zah. 7.13
și nu primiți, pentru că
4.3
Ps. 66.181 In. 3.22
5.14
cereți rău, ca să cheltuiți în plăcerile voastre. 4Preacurvelor
4.4
Ps. 73.27
, nu știți că prietenia
4.4
1 In. 2.15
lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Deci cine
4.4
In. 15.19
17.14Gal. 1.10
va voi să fie prieten al lumii se face vrăjmaș al lui Dumnezeu. 5Sau vi se pare că în zadar vorbește scriptura? Oare cu pizmă dorește Duhul
4.5
Gen. 6.5
8.21Num. 11.29Prov. 21.10
pe care l‐a făcut să locuiască în noi? 6Însă dă un mai mare har. De aceea scriptura zice: Dumnezeu
4.6
Iov 22.29Ps. 138.6Prov. 3.34
29.23Mat. 23.12Lc. 1.52
14.11
18.141 Pet. 5.5
se împotrivește celor mândri, dar dă har celor smeriți. 7Supuneți‐vă deci lui Dumnezeu; dar împotriviți‐vă
4.7
Ef. 4.27
6.111 Pet. 5.9
diavolului și el va fugi de la voi. 8Apropiați‐vă
4.8
2 Cron. 15.2
de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți‐vă
4.8
Is. 1.16
mâinile, păcătoșilor, și sfințiți‐vă
4.8
1 Pet. 1.221 In. 3.3
inimile, cei
4.8
Cap. 1.8.
cu sufletul împărțit. 9Simțiți
4.9
Mat. 5.4
durere și întristați‐vă și plângeți; râsul vostru să se prefacă în întristare și bucuria în rușine de voi înșivă. 10Smeriți‐vă
4.10
Iov 22.29Mat. 13.12Lc. 14.11
18.141 Pet. 5.6
înaintea Domnului și el vă va înălța. 11Nu
4.11
Ef. 4.311 Pet. 2.1
vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe fratele său sau
4.11
Mat. 7.1Lc. 6.37Rom. 2.11 Cor. 4.5
judecă pe fratele său, vorbește de rău legea și judecă legea; iar dacă judeci legea, nu ești făcător al legii, ci judecător. 12Unul singur este legiuitor și judecător: Cel ce
4.12
Mat. 10.28
poate să mântuiască și să piardă; dar tu
4.12
Rom. 14.4,13
cine ești, care judeci pe aproapele tău?

Către cei ce fac planuri

13Veniți

4.13
Prov. 27.1Lc. 12.18
acum cei ce ziceți: Astăzi sau mâine vom pleca la cetatea cutare și vom face acolo anul și vom face negustorie și vom câștiga. 14Voi care nu știți cele de mâine. Ce este viața voastră? Căci sunteți un abur
4.14
Iov 7.7Ps. 102.31 Pet. 1.241 In. 2.17
care se arată puțin și apoi piere. 15În loc să ziceți: Dacă va
4.15
Fapte. 18.211 Cor. 4.19
16.7Evr. 6.3
voi Domnul și vom trăi, vom face și aceasta sau aceea. 16Dar acum vă lăudați cu lăudăroșiile voastre; orice
4.16
1 Cor. 5.6
laudă de felul acesta este rea. 17Deci cine
4.17
Lc. 12.47In. 9.41
15.22Rom. 1.20,21,32
2.17,18,23
știe să facă bine și nu face, acela are păcat.

5

Către bogații cei răi

51Veniți acum

5.1
Prov. 11.28Lc. 6.241 Tim. 6.9
cei ce sunteți bogați! Plângeți, jelindu‐vă de muncile care vin peste voi. 2Bogățiile voastre au putrezit și veșmintele
5.2
Iov 13.28Mat. 6.20
voastre au fost mâncate de molii. 3Aurul și argintul vostru sunt pline de rugină; și rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și ca focul va mânca trupurile voastre. V‐ați
5.3
Rom. 2.5
adunat comoară în zilele de apoi! 4Iată plata
5.4
Lc. 19.13Iov 24.10,11Ier. 22.13Mal. 3.5
lucrătorilor care au secerat țarinele voastre, care este oprită de voi prin înșelătorie, strigă: și strigătele
5.4
Deut. 24.15
secerătorilor au intrat în urechile Domnului Sabaot. 5V‐ați
5.5
Iov 21.13Amos 6.1,4Lc. 16.19,251 Tim. 5.6
desfătat pe pământ și v‐ați dezmierdat, v‐ați săturat inimile într‐o zi de înjunghiere. 6Ați
5.6
Cap. 2.6.
osândit, ați omorât pe cel drept; el nu vi se împotrivește.

Despre răbdare

7Fiți îndelung răbdători deci, fraților, până la venirea Domnului. Iată plugarul își așteaptă rodul de preț al pământului, fiind îndelung răbdător pentru el, până primește ploaie

5.7
Deut. 11.14Ier. 5.24Osea 6.3Ioel 2.23Zah. 10.1
timpurie și târzie. 8Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți‐vă inimile pentru că
5.8
Fil. 4.5Evr. 10.25,371 Pet. 4.7
venirea Domnului este aproape. 9Nu
5.9
Cap. 4.11.
suspinați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați; iată judecătorul stă
5.9
Mat. 24.331 Cor. 4.5
înaintea ușilor. 10Fraților, luați
5.10
Mat. 5.12Evr. 11.35
ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. 11Iată, fericim
5.11
Ps. 94.12Mat. 5.10,11
10.22
pe cei ce au răbdat: ați auzit de răbdarea
5.11
Iov 1.21,22
2.10
lui Iov și ați văzut sfârșitul de la Domnul
5.11
Iov 42.10
, pentru că Domnul
5.11
Num. 14.18Ps. 103.8
este foarte milos și îndurător.

Despre jurământ

12Dar înainte de toate, frații mei

5.12
Mat. 5.34
, nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ: ci „da” al vostru fie „da”, și „nu” al vostru „nu”, ca să nu cădeți sub judecată.

Despre rugăciune

13Suferă cineva dintre voi? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte laude

5.13
Ef. 5.19Col. 3.16
. 14Este cineva bolnav între voi? Să cheme la sine pe prezbiterii bisericii și ei să se roage pentru el, ungându‐l
5.14
Mc. 6.13
16.18
cu untdelemn în numele Domnului. 15Și rugăciunea credinței va mântui pe bolnav și Domnul îl va scula; și
5.15
Is. 33.24Mat. 9.2
dacă a făcut păcate, i se va ierta. 16Mărturisiți‐vă deci păcatele unii altora și rugați‐vă unii pentru alții ca să fiți tămăduiți: mult
5.16
Gen. 20.17Num. 11.2Deut. 9.18‐20Ios. 10.121 Sam. 12.181 Reg. 13.62 Reg. 4.33
19.15,20
20.2,4Ps. 10.17
34.15
145.18Prov. 15.29
28.9In. 9.311 In. 3.22
poate cererea dreptului când lucrează. 17Ilie era un om de aceleași
5.17
Fapte. 14.15
patimi ca noi și
5.17
1 Reg. 17.1
s‐a rugat cu rugăciune ca să nu plouă și
5.17
Lc. 4.25
n‐a plouat pe pământ trei ani și șase luni. 18Și iarăși
5.18
1 Reg. 18.42,45
s‐a rugat și cerul a dat ploaie și pământul a odrăslit rodul lui. 19Frații mei, dacă
5.19
Mat. 18.15
cineva dintre voi se va rătăci de la adevăr și‐l va întoarce cineva, 20să știe că cel ce a întors pe un păcătos din rătăcirea căii lui va
5.20
Rom. 11.141 Cor. 9.221 Tim. 4.16
mântui un suflet din moarte și va
5.20
Prov. 10.121 Pet. 4.8
acoperi o mulțime de păcate.