Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Israeliții slujesc idolilor

31Și acestea sunt neamurile

3.1
Cap. 2.21, 22.
, pe care le‐a lăsat Domnul ca să încerce prin ele pe Israel, pe toți cei ce nu cunoscuseră războaiele Canaanului, 2numai pentru ca neamurile copiilor lui Israel să cunoască războiul învățându‐l, cel puțin cei care mai înainte nu știuseră nimic de el: 3cei
3.3
Ios. 13.3
cinci domni ai filistenilor și toți cananiții și sidonienii și heviții care locuiesc pe muntele Liban de la muntele Baal‐Hermon până la intrarea în Hamat. 4Și ele
3.4
Cap. 2.22.
erau să încerce pe Israel, prin ele, ca să cunoască dacă vor asculta de poruncile Domnului, pe care le poruncise părinților lor prin Moise.

Otniel

5Și copiii

3.5
Ps. 106.35
lui Israel au locuit între cananiți, hetiți și amoriți și fereziți și heviți și iebusiți. 6Și au luat
3.6
Ex. 34.16Deut. 7.3
pe fetele lor de neveste și au dat pe fetele lor fiilor lor și au slujit dumnezeilor lor. 7Și copiii
3.7
Cap. 2.11.
lui Israel au făcut rău în ochii Domnului și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor și au slujit
3.7
Cap. 2.13.
Baalilor și Astarteelor
3.7
Ex. 34.13Deut. 16.21
. 8Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Israel și i‐a vândut
3.8
Cap. 2.14.
în mâna lui Cușan‐Rișeataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au slujit lui Cușan‐Rișeataim
3.8
Hab. 3.7
opt ani. 9Și copiii lui Israel au strigat
3.9
Vers. 15. Cap. 4.3;
către Domnul și Domnul a sculat copiilor lui Israel un mântuitor
3.9
Cap. 2.16.
, care i‐a mântuit, pe Otniel
3.9
Cap. 1.13.
, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. 10Și Duhul
3.10
Num. 27.1811.29
13.25
14.6,191 Sam. 11.62 Cron. 15.1
Domnului a fost peste el și el a judecat pe Israel și a ieșit la război și Domnul a dat în mâna lui pe Cușan‐Rișeataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost tare împotriva lui Cușan‐Rișeataim. 11Și țara a avut odihnă patruzeci de ani. Și Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.

Ehud

12Și copiii

3.12
Cap. 2.19.
lui Israel iarăși au făcut rău în ochii Domnului și Domnul a întărit pe Eglon
3.12
1 Sam. 12.9
, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră rău în ochii Domnului. 13Și a adunat la sine pe copiii lui Amon și ai lui Amalec
3.13
Cap. 5.14.
și s‐a dus și a bătut pe Israel și au luat în stăpânire cetatea finicilor
3.13
Cap. 1.16.
. 14Și copiii lui Israel au slujit
3.14
Deut. 28.48
lui Eglon, împăratul Moabului, optsprezece ani. 15Și copiii lui Israel au strigat
3.15
Vers. 9.
către Domnul și Domnul le‐a sculat un mântuitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, beniaminitul, bărbat stângaciu; și copiii lui Israel au trimis prin mâna lui un dar lui Eglon, împăratul Moabului. 16Și Ehud și‐a făcut o sabie cu două ascuțișuri, lungă de o șchioapă, și a încins‐o sub veșmântul său la coapsa lui cea dreaptă. 17Și a adus darul la Eglon, împăratul Moabului. Și Eglon era un om foarte gras. 18Și a fost așa: când a sfârșit aducerea darului, a dat drumul oamenilor care purtaseră darul. 19Și s‐a întors
3.19
Ios. 4.20
de la pietrăriile de lângă Ghilgal și a zis: Am o vorbă tainică pentru tine, împărate! Și el a zis: Tăcere! Și toți cei ce stăteau lângă el au ieșit de la el. 20Și Ehud a venit la el. Și el ședea în odaia de sus răcoroasă care era numai pentru el. Și Ehud a zis: Am un cuvânt de la Dumnezeu pentru tine. Și el s‐a ridicat de pe scaun. 21Și Ehud și‐a întins mâna stângă și și‐a luat sabia de la coapsa dreaptă și a înfipt‐o în pântecele lui. 22Și chiar mânerul a intrat după fier și grăsimea s‐a închis peste fier, căci n‐a putut scoate sabia din pântecele lui și a ieșit între picioare. 23Și Ehud a ieșit în pridvor și a închis după el ușile odăii de sus și le‐a încuiat. 24Și după ce a ieșit el, au venit slujitorii și au văzut, și iată, ușile odăii de sus erau încuiate. Și au zis: Negreșit, își acoperă picioarele în odaia sa răcoroasă. 25Și au așteptat până s‐au rușinat; și iată el nu deschidea ușile odăii de sus și au luat cheia și au descuiat, și iată domnul lor zăcea pe pământ mort. 26Și pe când întârziau ei, Ehud a fugit și a trecut pietrăriile și a scăpat la Seira. 27Și a fost așa: când a venit, a suflat
3.27
Cap. 5.14;
în trâmbiță în ținutul muntos
3.27
Ios. 17.1517.1
19.1
al lui Efraim și copiii lui Israel s‐au pogorât cu el din ținutul muntos și el înaintea lor. 28Și el le‐a zis: Urmați‐mă, căci Domnul
3.28
Cap. 7.9, 15.
a dat în mâna voastră pe vrăjmașii voștri, pe moabiți. Și s‐au pogorât după el și au luat lui Moab vadurile
3.28
Ios. 2.7
Iordanului și nu lăsau pe nimeni să treacă. 29Și în vremea aceea au bătut pe moabiți ca la zece mii de oameni, toți grași și toți oameni viteji și n‐a scăpat niciunul. 30Și în ziua aceea Moabul a fost supus sub mâna lui Israel. Și țara
3.30
Vers. 11.
a avut odihnă optzeci de ani.

Șamgar

31Și după el a fost Șamgar

3.31
Cap. 5.6, 8.
, fiul lui Anat. Și el a bătut pe filisteni, șase sute de oameni, cu un țepuș
3.31
1 Sam. 17.47,50
pentru boi. Și a scăpat
3.31
Cap. 2.16.
și el pe Israel
3.31
Cap. 4.1, 3. etc;
.

4

Debora și Barac

41Și copiii

4.1
Cap. 2.19.
lui Israel iarăși au făcut rău în ochii Domnului și Ehud murise. 2Și Domnul
4.2
Cap. 2.14.
i‐a vândut în mâna lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea în Hațor
4.2
Ios. 11.1,10
19.36
. Și mai marele oștirii sale era Sisera
4.2
1 Sam. 12.9Ps. 83.9
, care locuia în Haroșet‐Goim
4.2
Vers. 13.16.
. 3Și copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci avea nouă sute de care de fier
4.3
Cap. 1.19.
și a apăsat
4.3
Cap. 5.8.
tare pe copiii lui Israel, douăzeci de ani. 4Și Debora, o femeie prorociță, nevasta lui Lapidot, judeca pe Israel în vremea aceea. 5Și ea locuia
4.5
Gen. 35.8
sub finicul Deborei, între Rama și Betel în ținutul muntos al lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea, ca să‐i judece. 6Și ea a trimis și a chemat pe Barac
4.6
Evr. 11.32
, fiul lui Abinoam din Chedeș‐Neftali, și i‐a zis: Oare n‐a poruncit Domnul Dumnezeul lui Israel? Du‐te și lățește‐te spre muntele Tabor și ia cu tine zece mii de bărbați din copiii lui Neftali
4.6
Ios. 19.37
și din copiii lui Zabulon. 7Și voi atrage
4.7
Ex. 14.4
la tine la râul Chison
4.7
Cap. 5.21.
pe Sisera, mai marele oastei lui Iabin, carele lui și mulțimea lui, și‐l voi da în mâna ta. 8Și Barac i‐a zis: Dacă vei merge cu mine, atunci voi merge, dar dacă nu vei merge cu mine, nu voi merge. 9Și ea a zis: Da, voi merge cu tine, dar nu va fi spre cinstea ta pe calea pe care mergi, căci Domnul va da
4.9
Cap. 2.14.
pe Sisera în mâna unei femei. Și Debora s‐a sculat și s‐a dus cu Barac la Chedeș. 10Și Barac a chemat pe Zabulon
4.10
Cap. 5.18.
și pe Neftali la Chedeș și s‐au suit la picioarele
4.10
Ex. 11.81 Reg. 20.10
lui zece mii de bărbați, și Debora s‐a suit cu el. 11Și Heber, Chenitul
4.11
Cap. 1.16.
, se despărțise de cheniți, de copiii lui Hobab
4.11
Num. 10.29
, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Țaanaim care este lângă
4.11
Vers. 6.
Chedeș. 12Și au spus lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s‐a suit la muntele Tabor. 13Și Sisera și‐a adunat toate carele, nouă sute de care de fier, și pe tot poporul care era cu el, de la Haroșet‐Goim până la râul Chișon. 14Și Debora a zis lui Barac: Scoală‐te, căci aceasta este ziua în care a dat Domnul pe Sisera în mâna ta! Oare n‐a ieșit Domnul
4.14
Deut. 9.32 Sam. 5.24Ps. 68.7Is. 52.12
înaintea ta? Și Barac s‐a pogorât de pe muntele Tabor și zece mii de bărbați în urma lui. 15Și Domnul
4.15
Ps. 83.9,10Ios. 10.10
a înfrânt pe Sisera și toate carele și toată oastea cu ascuțișul sabiei înaintea lui Barac, și Sisera s‐a dat jos din car și a fugit pe picioare. 16Și Barac a urmărit carele și oastea până la Haroșet‐Goim și toată oastea lui Sisera a căzut sub ascuțișul sabiei: n‐a rămas unul.

Sisera ucis de Iael

17Și Sisera a fugit pe picioare la cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul, căci între labin, împăratul Hațorului, și între casa lui Heber, Chenitul, era pace. 18Și Iael a ieșit spre întâmpinarea lui Sisera și i‐a zis: Abate‐te, domnul meu, abate‐te la mine; nu te teme. Și s‐a abătut la ea în cort și ea l‐a acoperit cu învălitoarea. 19Și el i‐a zis: Dă‐mi, te rog, să beau puțină apă că‐mi este sete. Și ea i‐a deschis burduful

4.19
Cap. 5.25.
cu lapte și i‐a dat să bea și l‐a învelit. 20Și el i‐a zis: Stai la ușa cortului și va fi așa: dacă va veni cineva și te va întreba zicând: Este cineva aici? să răspunzi: Nu. 21Și Iael
4.21
Cap. 5.26.
, nevasta lui Heber, a luat un țăruș al cortului și a luat ciocanul în mână și a venit încet la el, și i‐a bătut țărușul prin tâmple și s‐a înfipt în ogor, căci căzuse într‐un somn adânc și era obosit. Și a murit. 22Și iată pe când Balac urmărea pe Sisera, Iael i‐a ieșit în întâmpinare și i‐a zis: Vino și îți voi arăta pe bărbatul pe care‐l cauți. Și el a venit în cortul ei și, iată, Sisera zăcea mort și țărușul în tâmplele lui. 23Și în ziua aceea Dumnezeu a doborât
4.23
Ps. 18.47
pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel. 24Și mâna copiilor lui Israel înainta și apăsa greu împotriva lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.

5

Cântarea de laudă a Deborei

51Și Debora și Barac, fiul lui Abinoam, au cântat

5.1
Ex. 15.1Ps. 18
în ziua aceea, zicând: 2Căci povățuitorii au povățuit în Israel, căci poporul
5.2
2 Cron. 17.16
s‐a dat de bunăvoie, binecuvântați pe Domnul! 3Ascultați
5.3
Deut. 32.1,3Ps. 2.10
, împăraților! Plecați urechea, mai marilor! Eu, eu voi cânta Domnului, voi face o cântare de laudă Domnului Dumnezeului lui Israel. 4Doamne
5.4
Deut. 33.2Ps. 68.7
, când ai ieșit tu din Seir, când ai plecat din câmpiile Edomului, pământul
5.4
2 Sam. 22.8Ps. 68.8Is. 64.3Hab. 3.3,10
s‐a cutremurat și cerurile au picurat, da, norii au picurat apă. 5Munții
5.5
Deut. 4.11Ps. 97.5
s‐au zguduit înaintea feței Domnului, Sinaiul
5.5
Ex. 19.18
acela înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. 6În zilele lui
5.6
Cap. 3.31.
Șamgar, fiul lui Anat, în zilele Iaelei
5.6
Cap. 4.17.
, căile erau neumblate și călătorii pe drumuri
5.6
Lev. 26.222 Cron. 15.5Is. 33.8Plâng. 1.4
4.18
mari umblau pe cărări strâmbe. 7Cârmuitorii au încetat în Israel, au încetat până m‐am sculat eu, Debora, până m‐am sculat, eu, o mamă
5.7
Is. 49.23
în Israel. 8Își alegeau dumnezei
5.8
Deut. 32.16
noi, atunci războiul era la porți. Se vedea
5.8
1 Sam. 13.19,22
oare un scut sau o suliță, la patruzeci de mii în Israel? 9Inima mea este către dregătorii lui Israel, care
5.9
Vers. 2.
s‐au dat de bunăvoie în popor. Binecuvântați pe Domnul! 10Voi care
5.10
Ps. 105.2
145.5
încălecați pe măgărițe albe, care
5.10
Cap. 10.4;
ședeți pe covoare, și care umblați pe cale, cântați
5.10
Ps. 107.32
! 11Din pricina glasului celor ce împart prada în mijlocul adăpătoarelor: acolo istorisesc ei dreptatea
5.11
1 Sam. 12.7Ps. 145.7
Domnului, dreptatea cârmuirii sale în Israel. Și poporul Domnului s‐a pogorât la porți. 12Deșteaptă‐te
5.12
Ps. 57.8
, deșteaptă‐te, Debora, deșteaptă‐te, deșteaptă‐te, rostește o cântare! Scoală‐te, Barac, și du robia
5.12
Ps. 68.18
ta roabă, fiu al lui Abinoam! 13Apoi, pogoară‐te, tu rămășiță de măreți
5.13
Ps. 49.14
, ca poporul său. Doamne, pogoară‐te cu mine în mijlocul vitejilor. 14Din Efraim
5.14
Cap. 3.13.
vin cei
5.14
Cap. 3.27.
a căror rădăcină e în Amalec. După tine era Beniamin între popoarele tale! Din
5.14
Num. 32.39,40
Machir s‐au pogorât căpetenii și din Zabulon cei ce mânuiau toiagul cârmuitorului. 15Și mai marii lui Isahar erau cu Debora: și Isahar ca și Barac
5.15
Cap. 4.14.
. Au fost trimiși în vale la picioarele lui; la pâraiele lui Ruben au fost mari hotărâri de inimă. 16De ce ai rămas între staule, ca să auzi fluierările turmelor? La pâraiele lui Ruben au fost mari sfătuiri de inimă! 17Galaadul
5.17
Ios. 13.25,31
a rămas dincolo de Iordan, și Dan pentru ce a rămas lângă corăbii? Așer
5.17
Ios. 19.29,31
a șezut pe țărmul mărilor și a rămas în porturile sale. 18Zabulon
5.18
Cap. 4.10.
este un popor care și‐a primejduit viața până la moarte, asemenea și Neftali pe înălțimile câmpiei. 19Împărații au venit, s‐au războit. Atunci împărații Canaanului s‐au războit în Taanac la apele Meghidoului, dar n‐au luat pradă de argint
5.19
Cap. 4.16.
. 20Din ceruri
5.20
Ios. 10.11Ps. 77.11,18
era lupta, stelele din mersurile lor s‐au războit
5.20
Cap. 4.15.
cu Sisera! 21Râul
5.21
Cap. 4.7.
Chison i‐a măturat, vechiul râu, râul Chison! Ai călcat puterea în picioare, suflete al meu! 22Atunci copitele cailor s‐au lovit de goana, de goana puternicilor lor. 23Blestemați Merozul, zice Îngerul Domnului, blestemați, blestemați pe locuitorii lui, căci
5.23
Cap. 21.9, 10.
ei n‐au venit în ajutorul
5.23
1 Sam. 17.47
18.17
25.28
Domnului, în ajutorul Domnului printre viteji. 24Binecuvântată să fie mai pe sus de femei
5.24
Cap. 4.17.
Iael, nevasta lui Heber, Chenitul, binecuvântată
5.24
Lc. 1.28
mai pe sus de femeile care stau în cort! 25El a cerut
5.25
Cap. 4.19.
apă, ea i‐a dat lapte; în potirul celor măreți ea i‐a adus unt. 26Ea și‐a întins mâna
5.26
Cap. 4.21.
spre țăruș și dreapta ei spre ciocanul lucrătorilor și a lovit cu ciocanul pe Sisera, i‐a sfărâmat capul, a sfărâmat și i‐a străpuns tâmpla. 27El s‐a ghemuit la picioarele ei, a căzut, a zăcut jos; s‐a ghemuit la picioarele ei, a căzut. Unde s‐a ghemuit, acolo a căzut nimicit. 28Mama lui Sisera se uită pe fereastră și strigă prin zăbrele: Pentru ce întârzie carul său să vină? Pentru ce zăbovesc pașii carelor sale? 29Cele înțelepte dintre doamnele ei răspund și ea își răspunde singură: 30Oare n‐au găsit ei, n‐au împărțit ei
5.30
Ex. 15.9
prada: o fată, două fete de fiecare cap de bărbat, pradă de veșminte vopsite pentru Sisera, pradă de veșminte vopsite de broderie; o pereche de veșminte vopsite de broderie pentru grumazul prăzii. 31Așa
5.31
Ps. 83.9,10
să fie pierduți toți vrăjmașii tăi, Doamne! lar cei ce te iubesc să fie ca răsăritul soarelui
5.31
2 Sam. 23.4
în puterea
5.31
Ps. 19.5
sa! Și țara a avut odihnă patruzeci de ani.