Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Uneltirea lui Abimelec

91Și Abimelec, fiul lui Ierubaal, s‐a dus la Sihem, la frații

9.1
Cap. 8.31.

mamei sale, și a vorbit către ei și către toate familiile casei tatălui mamei sale, zicând: 2Vorbiți, rogu‐vă, la urechile tuturor locuitorilor Sihemului: Ce este mai bine pentru voi: să domnească peste
9.2
Cap. 8.30.

voi șaptezeci de bărbați, toți fii ai lui Ierubaal, sau să domnească peste voi un singur bărbat? Și aduceți‐vă aminte că eu sunt osul
9.2
Gen. 29.14
vostru și carnea voastră. 3Și frații mamei sale au vorbit toate cuvintele acestea de el în urechile tuturor locuitorilor din Sihem. Și inima lor s‐a plecat spre Abimelec, căci au zis: El este fratele
9.3
Gen. 29.15
nostru. 4Și i‐au dat șaptezeci de sicli de argint din casa lui Baal‐Berit
9.4
Cap. 8.33.

, cu ei Abimelec a tocmit oameni fără căpătâi
9.4
Cap. 11.3.
2 Cron. 13.7Prov. 12.11Fapte. 17.5
și stricați, și l‐au urmat. 5Și a venit în casa tatălui său la Ofra
9.5
Cap. 6.24.

și a ucis
9.5
2 Reg. 11.1,2
pe o singură piatră pe frații săi, pe fiii lui Ierubaal, șaptezeci de bărbați; și a rămas numai Iotam, cel mai mic fiu al lui Ierubaal, căci s‐a ascuns. 6Și toți locuitorii Sihemului s‐au adunat și tot Bet‐Milo și s‐au dus și au făcut împărat pe Abimelec la stejarul stâlpului, care este în Sihem.

Pilda lui Iotam

7Și au spus lui Iotam. Și el s‐a dus și a stătut pe vârful muntelui Garizim

9.7
Deut. 11.29
27.12Ios. 8.33In. 4.20
și și‐a ridicat glasul, și a strigat și le‐a zis: Ascultați‐mă, locuitori ai Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte. 8Copacii
9.8
2 Reg. 14.9
s‐au dus odată să ungă un împărat peste ei. Și au zis măslinului: Domnește
9.8
Cap. 8.22, 23.

peste noi! 9Și măslinul le‐a zis: Să‐mi las eu grăsimea mea cu care
9.9
Ps. 104.15
se cinstește Dumnezeu și omul prin mine și să mă duc să mă clatin peste copaci? 10Și copacii au zis smochinului: Vino, domnește peste noi! 11Și smochinul le‐a zis: Să‐mi las eu dulceața mea și rodul meu cel bun și să mă duc să mă clatin peste copaci? 12Și copacii au zis viței: Vino tu, domnește peste noi! 13Și vița le‐a zis: Să‐mi las eu mustul meu care veselește
9.13
Ps. 104.15
pe Dumnezeu și pe om, și să mă duc să mă clatin peste copaci? 14Și toți copacii au zis spinului: Vino tu, domnește peste noi! 15Și spinul a zis copacilor: Dacă într‐adevăr mă ungeți împărat peste voi, veniți, puneți‐vă încrederea în umbra
9.15
Is. 30.2Dan. 4.12Osea 14.7
mea; iar de nu, să iasă foc
9.15
Vers. 20.
Num. 21.28Ezec. 19.14
din spin și să mistuie
9.15
2 Reg. 14.9Ps. 104.16Is. 2.13
37.24Ezec. 31.3
cedrii Libanului. 16Și acum, dacă ați lucrat cu adevăr și cu desăvârșire, făcând împărat pe Abimelec, și dacă ați lucrat bine cu Ierubaal și casa sa, și dacă i‐ați făcut după vrednicia
9.16
Cap. 8.35.

mâinilor sale; 17căci tatăl meu s‐a luptat pentru voi și și‐a primejduit viața și v‐a scăpat din mâna lui Madian; 18dar voi
9.18
Vers. 5, 6.

v‐ați sculat astăzi împotriva casei tatălui meu și ați ucis pe o singură piatră pe fiii săi, șaptezeci de inși, și ați făcut împărat pe Abimelec, fiul roabei sale, peste locuitorii Sihemului, pentru că este fratele vostru; 19dacă deci ați lucrat cu adevăr și cu desăvârșire cu Ierubaal și cu casa sa în această zi, bucurați‐vă de Abimelec
9.19
Is. 8.6Fil. 3.3
și să se bucure și el de voi! 20Iar de nu, să iasă foc
9.20
Vers. 15.56, 57.

din Abimelec și să mistuie pe locuitorii Sihemului și pe Bet‐Milo, și să iasă foc din locuitorii Sihemului și din Bet‐Milo și să mistuie pe Abimelec. 21Și Iotam a alergat și a fugit și s‐a dus la Beer
9.21
2 Sam. 20.14
și a locuit acolo, de frica lui Abimelec, fratele său.

Sfârșitul rușinos al lui Abimelec

22Și Abimelec a domnit peste Israel trei ani. 23Și Dumnezeu

9.23
1 Sam. 16.14
18.9,101 Reg. 12.15,222 Cron. 10.15
18.19Is. 19.2,14
a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului; și locuitorii Sihemului au fost necredincioși
9.23
Is. 33.1
lui Abimelec; 24ca
9.24
1 Reg. 2.32Est. 9.25Ps. 7.16Mat. 23.35,36
neomenia arătată celor șaptezeci de fii ai lui Ierubaal și sângele lor să fie pus asupra lui Abimelec, fratele lor, care i‐a ucis și asupra locuitorilor Sihemului, care i‐au întărit mâinile, ca să ucidă pe frații săi. 25Și locuitorii Sihemului au pus pândași pentru el pe vârfurile munților și prădau pe toți cei ce treceau pe cale pe lângă ei. Și s‐a spus lui Abimelec. 26Și Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu frații săi și au trecut la Sihem și locuitorii Sihemului s‐au încrezut în el. 27Și au ieșit la câmpii, și au cules viile și au călcat și s‐au veselit, și au intrat în casa
9.27
Vers. 4.

dumnezeului lor și au mâncat și au băut, și au blestemat pe Abimelec. 28Și Gaal, fiul lui Ebed, a zis: Cine
9.28
1 Sam. 25.101 Reg. 12.16
este Abimelec, și cine este Sihem ca să‐i slujim? Nu este el fiul lui Ierubaal și Zebul priveghetorul său? Slujiți bărbaților lui Hamor
9.28
Gen. 34.2,6
, tatăl lui Sihem! Și pentru ce i‐am sluji lui? 29O, de ar fi acest popor în mâna mea
9.29
2 Sam. 15.4
, aș îndepărta pe Abimelec! Și a zis de Abimelec: Înmulțește‐ți oastea și ieși! 30Și Zebul, mai marele cetății, a auzit cuvintele lui Gaal, fiul lui Ebed, și mânia lui s‐a aprins. 31Și a trimis soli cu vicleșug la Abimelec, zicând: Iată Gaal, fiul lui Ebed, și frații săi au venit la Sihem și iată ei întărâtă cetatea împotriva ta. 32Și acum scoală‐te noaptea, tu și poporul care este cu tine, și pândește în câmpii. 33Și va fi așa: dimineața la răsăritul soarelui, scoală‐te de vreme și năpustește‐te asupra cetății, și iată el și poporul care este cu el vor ieși împotriva ta și vei face cu el ce va găsi mâna ta. 34Și Abimelec s‐a sculat noaptea și tot poporul care era cu el, și s‐au pus la pândă împotriva Sihemului în patru cete. 35Și Gaal, fiul lui Ebed, a ieșit și a stătut la intrarea porții cetății. Și Abimelec și tot poporul care era cu el s‐a sculat de la pândă. 36Și Gaal a văzut poporul și a zis lui Zebul: Iată poporul se coboară din vârfurile munților. Și Zebul i‐a zis: Tu vezi umbra munților ca oameni. 37Și Gaal a vorbit iarăși și a zis: Iată poporul se coboară de pe înălțimea țării și o ceată vine pe calea Stejarului Ghicitorului. 38Și Zebul i‐a zis: Unde e acum gura ta cu care
9.38
Vers. 28.29.

ziceai: Cine e Abimelec ca să‐i slujim? Nu este acesta poporul pe care l‐ai disprețuit? Ieși acum, rogu‐te, și luptă‐te cu el. 39Și Gaal a ieșit în fruntea locuitorilor Sihemului și s‐a luptat cu Abimelec. 40Și Abimelec l‐a gonit și el a fugit dinaintea lui și mulți au căzut uciși până la intrarea porții. 41Și Abimelec a locuit în Aruma. Și Zebul a izgonit pe Gaal și pe frații săi ca să nu locuiască în Sihem. 42Și a fost așa: a doua zi poporul a ieșit la câmp și au spus lui Abimemelec. 43Și el a luat poporul și l‐a împărțit în trei cete și a șezut la pândă în câmp. Și s‐a uitat și iată poporul ieșea din cetate. Și s‐a sculat împotriva lor și i‐a bătut. 44Și Abimelec și cetele care erau cu el s‐au năpustit înainte și au stat la intrarea porții cetății, și două din cete s‐au năpustit asupra tuturor celor ce erau în câmpii și i‐au ucis. 45Și Abimelec s‐a luptat împotriva cetății toată ziua aceea și a luat
9.45
Vers. 20.

cetatea și a ucis poporul care era în ea, și a sfărâmat
9.45
Deut. 29.231 Reg. 12.252 Reg. 3.25
cetatea și a presărat‐o cu sare. 46Și toți stăpânii turnului Sihemului au auzit și au intrat în întăritura casei dumnezeului
9.46
Cap. 8.

Berit. 47Și s‐a spus lui Abimelec că toți stăpânii turnului Sihemului s‐au adunat. 48Și Abimelec s‐a suit pe muntele Țalmon
9.48
Ps. 68.14
, el și tot poporul care era cu el, și Abimelec a luat o secure în mâna sa și a tăiat o ramură din copaci și a ridicat‐o și a pus‐o pe umărul său, și a zis către tot poporul care era cu el: Ce m‐ați văzut că fac eu, grăbiți‐vă să faceți ca mine. 49Și tot poporul la fel și‐a tăiat fiecare ramura și au mers după Abimelec, și le‐au pus pe întăritură și au ars cu foc întăritura deasupra lor. Și au murit toți bărbații turnului Sihemului, ca la o mie de bărbați și de femei. 50Și Abimelec s‐a dus la Tebeț și a tăbărât împotriva Tebețului și l‐a luat. 51Și era un turn tare în mijlocul cetății și acolo au fugit toți bărbații și femeile și toți locuitorii cetății; și au încuiat după ei și s‐au suit pe acoperișul turnului. 52Și Abimelec a venit până la turn și s‐a luptat împotriva lui și s‐a apropiat de intrarea turnului ca să‐l ardă cu foc. 53Și o femeie a aruncat
9.53
2 Sam. 11.21
o piatră de la râșniță deasupra pe capul lui Abimelec și i‐a sfărâmat creștetul. 54Și el
9.54
1 Sam. 31.4
a chemat îndată la sine pe tânărul care‐i purta armele și i‐a zis: Scoate‐ți sabia și omoară‐mă ca să nu se zică de mine: L‐a ucis o femeie. Și tânărul său l‐a străpuns și a murit. 55Și bărbații lui Israel văzând că Abimelec a murit, s‐au dus fiecare la locul său. 56Și
9.56
Vers. 24.
Iov 31.3Prov. 5.22
Dumnezeu a întors asupra lui Abimelec răutatea pe care o făcuse tatălui său, ucizând pe cei șaptezeci de frați ai săi. 57Și toată răutatea bărbaților Sihemului Dumnezeu a întors‐o asupra capetelor lor și blestemul
9.57
Vers. 20.

lui Ioatam, fiul lui Ierubaal, a venit asupra lor.