Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Chemarea lui Ieremia

11Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, din preoții care erau în Anatot

1.1
Ios. 21.181 Cron. 6.60
în țara lui Beniamin: 2către care a fost cuvântul Domnului în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în anul al treisprezecelea al domniei lui. 3Și a fost și în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al unsprezecelea
1.3
Cap. 25.3.
al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până
1.3
Cap. 39.2.
la strămutarea Ierusalimului în robie
1.3
Cap. 52.12, 15.
, în luna
1.3
2 Reg. 25.8
a cincea. 4Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 5Mai înainte de a te
1.5
Is. 49.1,5
întocmi în pântece
1.5
Ex. 33.12,17
, te‐am cunoscut; și mai înainte de a ieși tu din pântece, te‐am sfințit
1.5
Lc. 1.15,41Gal. 1.15,16
te‐am pus proroc neamurilor. 6Si eu am zis: Vai, Doamne Dumnezeule
1.6
Ex. 4.10
6.12,30Ios. 6.5
! Iată, eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. 7Și Domnul mi‐a zis: Nu zice: Sunt un copil. Căci vei merge la oricine te voi trimite și vei vorbi orice
1.7
Num. 22.20,38Mat. 28.20
îți voi porunci. 8Nu te teme
1.8
Ezec. 2.6
3.9
de ei, căci eu sunt cu tine
1.8
Ex. 3.12Deut. 31.6,8Ios. 1.5Fapte. 26.17Evr. 13.6
ca să te scap, zice Domnul. 9Atunci Domnul și‐a întins
1.9
Is. 6.7
mâna și mi‐a atins gura; și Domnul mi‐a zis: Iată, am pus cuvintele mele
1.9
Is. 51.16
în gura ta. 10Vezi
1.10
1 Reg. 19.17
, astăzi te‐am pus peste popoare și peste împărăți ca să smulgi
1.10
Cap. 18.7;
și să strici, și să pierzi și să surpi, și să zidești și să sădești. 11Și cuvântul Domnului a fost iarăși către mine, zicând: Ce vezi, Ieremio? Și am zis: Văd un toiag de migdal. 12Și Domnul mi‐a zis: Bine ai văzut; căci eu veghez peste cuvântul meu ca să‐l împlinesc. 13Și cuvântul Domnului a fost către mine a doua oară, zicând: Ce vezi? Și am zis: Văd un cazan
1.13
Ezec. 11.3,7
24.3
fierbând și fața îi este spre miazănoapte. 14Și Domnul mi‐a zis: De la miazănoapte
1.14
Cap. 4.6;
se va deschide răul peste toți locuitorii țării. 15Căci iată voi chema
1.15
Cap. 5.15;
toate familiile împărățiilor de la miazănoapte, zice Domnul, și vor veni și își vor pune fiecare scaunul său de domnie
1.15
Cap. 39.3;
la intrarea porților Ierusalimului și împrejurul tuturor zidurilor și împotriva tuturor cetăților lui Iuda. 16Și voi vesti judecățile mele împotriva lor pentru toată răutatea lor. Fiindcă m‐au părăsit
1.16
Deut. 28.20
și au ars tămâie altor dumnezei și s‐au închinat înaintea lucrărilor mâinilor lor. 17Tu, deci, încinge‐ți coapsele
1.17
1 Reg. 18.462 Reg. 4.29
9.1Iov 38.3Lc. 12.351 Pet. 1.13
și scoală‐te, și vorbește‐le tot ce‐ți voi porunci. Nu te teme
1.17
Ex. 3.12Ezec. 2.6
de ei, ca să nu te fac să te înspăimânți înaintea lor. 18Căci, iată, eu te‐am făcut astăzi o cetate întărită
1.18
Is. 50.7
și un stâlp de fier, și ziduri de aramă împotriva țării întregi; împotriva împăraților lui Iuda și împotriva mai marilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. 19Și se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci eu
1.19
Vers. 8.
sunt cu tine, zice Domnul, ca să te scap.

2

Mustrarea poporului

21Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 2Du‐te și strigă în urechile Ierusalimului, zicând: Așa zice Domnul: Mi‐aduc aminte pentru tine, de bunătatea tinereții

2.2
Ezec. 16.8,22,60
23.8,19Osea 2.15
tale, de iubirea logodirii tale, când ai venit
2.2
Deut. 2.7
după mine în pustie, într‐un pământ nesemănat. 3Israel
2.3
Ex. 19.5,6
era sfânt pentru Domnul, pârga
2.3
Iac. 1.18Ap. 14.4
venitului său. Toți cei ce‐l înghit
2.3
Cap. 12.14. Cap. 50.7.
vor fi vinovați: va veni răul peste ei, zice Domnul. 4Ascultați cuvântul Domnului, casă a lui Iacov, și toate familiile casei lui Israel: 5Așa zice Domnul: Ce nedreptate
2.5
Is. 5.4Mica 6.3
au aflat în mine părinții voștri de s‐au depărtat de mine, și au umblat după deșertăciune
2.5
2 Reg. 17.15Iona 2.8
și s‐au făcut deșerți? 6Și n‐au zis: Unde este Domnul care ne‐a scos
2.6
Is. 63.9,11,13Osea 13.4
din țara Egiptului, care ne‐a povățuit prin pustie
2.6
Deut. 8.15
32.10
, printr‐un pământ de pustiuri și gropi, printr‐un pământ de secetă și al umbrei morții, printr‐un pământ prin care nu trecuse niciun om și unde nimeni nu locuise? 7Și v‐am adus într‐un pământ roditor
2.7
Num. 13.27
14.7,8Deut. 8.7,8,9
, ca să mâncați rodul lui și bunătatea lui; și ați intrat și ați necurățit
2.7
Lev. 18.25,27,28Num. 35.33,34Ps. 78.58,59
106.38
pământul meu și ați prefăcut moștenirea mea în urâciune. 8Preoții n‐au zis: Unde este Domnul? Și cei ce mânuiau legea
2.8
Mal. 2.6,7Rom. 2.20
nu m‐au cunoscut: și păstorii s‐au răsculat împotriva mea și prorocii
2.8
Cap. 23.13.
au prorocit prin Baal și au umblat după lucruri fără
2.8
Vers. 11.
folos. 9Pentru aceasta mă voi certa
2.9
Ezec. 20.35,36Mica 6.2
cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii
2.9
Ex. 20.5Lev. 20.5
copiilor voștri. 10Căci treceți în ostroavele Chitim și vedeți; și trimiteți la Chedar, și luați seama bine și vedeți dacă a fost asa ceva. 11A schimbat
2.11
Mica 4.5
vreun neam dumnezeii săi? Și ei nu sunt
2.11
Ps. 115.4Is. 37.19
dumnezei; dar poporul meu a
2.11
Ps. 106.20Rom. 1.23
schimbat slava sa cu ceea ce
2.11
Vers. 8.
este fără folos. 12Mirați‐vă
2.12
Is. 1.2
, ceruri, de aceasta și înfiorați‐vă; uimiți‐vă foarte mult, zice Domnul. 13Căci poporul meu a făcut două rele: M‐au părăsit pe mine, izvorul apelor vii
2.13
Ps. 36.918.14In. 4.14
și și‐au săpat puțuri, puțuri crăpate, care nu țin apă. 14Oare este Israel un rob
2.14
Ex. 4.22
? Este el un rob născut în casă? De ce a ajuns pradă? 15Puii
2.15
Is. 1.7
de leu au răcnit împotriva lui; și‐au ridicat glasul și i‐au făcut țara pustie. Cetățile sale sunt arse, fără locuitor. 16Chiar și copiii Nofului și ai Tahpanesului
2.16
Cap. 43.7, 8, 9.
au păscut pe creștetul capului tău. 17Oare nu singur ți‐ai făcut
2.17
Cap. 4.18.
aceasta, părăsind pe Domnul Dumnezeul tău în vremea când el te povățuia
2.17
Deut. 32.10
pe cale? 18Și acum ce ai a face
2.18
Is. 30.1,2
tu pe calea Egiptului ca să bei apele
2.18
Ios. 13.3
Șihorului? Și ce ai a face pe calea Asiriei ca să bei apele Râului? 19Răutatea
2.19
Is. 3.9Osea 5.5
ta te va pedepsi și dările tale înapoi te vor mustra. Cunoaște dar și vezi că este rău și amar că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău și că frica mea nu este în tine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 20Căci de demult ți‐ai sfărâmat jugul și ți‐ai rupt legăturile și ai
2.20
Ex. 19.8Ios. 24.18Jud. 10.10,161 Sam. 12.10
zis: Nu voi sluji. Căci pe orice deal
2.20
Deut. 12.2Is. 57.5,7
înalt și sub orice copac verde te‐ai plecat, ai curvit
2.20
Ex. 34.15,16
. 21Și eu, eu te sădisem viță aleasă
2.21
Ex. 15.17Ps. 44.2
80.8Is. 5.160.21Mat. 21.33Mc. 12.1Lc. 20.9
, sămânță cu totul bună. Cum, deci, te‐ai prefăcut înaintea mea într‐o coardă
2.21
Deut. 32.32Is. 1.21
5.4
de viță străină? 22Căci chiar dacă te vei spăla cu leșie
2.22
Iov 9.30
și vei lua săpun mult, totuși nelegiuirea
2.22
Deut. 32.34Iov 14.17Osea 13.12
ta este însemnată înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. 23Cum
2.23
Prov. 30.12
zici: Nu sunt întinat, nu m‐am dus după Baali? Vezi‐ți calea în vale
2.23
Cap. 7.31.
, recunoaște ce ai făcut, dromaderă
2.23
Iov 39.5‐8
iute, încrucișându‐și toate căile; 24măgăriță sălbatică deprinsă cu pustia, care în dorința ei trage pe nas vântul. În aprinderea ei cine o abate? Toți câți o caută nu se vor osteni: o vor afla în luna ei. 25Ferește‐ți piciorul să nu fie desculț și gâtul tău de la sete. Dar
2.25
Cap. 18.12.
tu ai zis: În zadar; nu, căci am iubit pe
2.25
Deut. 32.16
străini și voi merge după ei. 26Cum se rușinează hoțul când este prins, așa se va rușina casa lui Israel; ei, împărații lor, mai marii lor și preoții lor și prorocii lor, 27care zic lemnului: Tu ești tatăl meu. Și pietrei: Tu m‐ai născut. Căci și‐au întors spatele la mine și nu fața; dar în vremea necazului
2.27
Jud. 10.10Ps. 78.34Is. 26.16
lor vor zice: Scoală‐te și mântuiește‐ne! 28Dar unde sunt
2.28
Deut. 32.37Jud. 10.14
dumnezeii tăi pe care ți i‐ai făcut? Să se scoale ei, dacă pot să te mântuiască
2.28
Is. 45.20
la vremea necazului tău: căci ca numărul
2.28
Cap. 11.13.
cetăților tale sunt dumnezeii tăi, o, Iuda! 29Pentru ce vă
2.29
Vers. 23, 35.
certați cu mine? Toți v‐ați răsculat împotriva mea, zice Domnul. 30În zadar am lovit
2.30
Is. 1.5
9.13
pe copiii voștri: n‐au primit nicio îndreptare. Sabia voastră a mâncat
2.30
2 Cron. 36.16Neem. 9.26Mat. 23.29Fapte. 7.521 Tes. 2.15
pe prorocii voștri, ca un leu pierzător. 31O, neam, vedeți cuvântul Domnului: Oare am fost eu o pustie
2.31
Vers. 5.
pentru Israel sau un pământ de întuneric gros? De ce zice poporul meu: Suntem stăpâni
2.31
Ps. 12.4
, nu vom
2.31
Deut. 32.15
mai veni la tine? 32Oare își uită fecioara podoabele, sau mireasa găteala? Dar poporul meu m‐a uitat
2.32
Ps. 106.21Osea 8.14
de zile fără număr. 33Cât de iscusită ești pe calea ta, ca să cauți iubire! De aceea chiar pe femeile rele le‐ai învățat căile tale. 34Și în poalele tale s‐a aflat sângele sufletelor nevoiașilor
2.34
Ps. 106.38
nevinovați pe care nu i‐ai prins spărgând zidul, ci s‐a găsit pentru toate acestea. 35Totuși
2.35
Vers. 23, 29.
zici: Sunt nevinovată; da, mânia lui se va întoarce de la mine. Iată
2.35
Vers. 9.
, voi intra la judecată cu tine, fiindcă
2.35
Prov. 28.131 In. 1.8,10
zici: N‐am păcătuit. 36De ce
2.36
Vers. 18. Cap. 31.22.
alergi atât de mult și‐ți schimbi calea? Te vei rușina
2.36
Is. 30.3
și de Egipt cum
2.36
2 Cron. 28.16,20,21
te‐ai rușinat de Asiria. 37Da, vei ieși de aici cu mâinile
2.37
2 Sam. 13.19
pe cap; căci Domnul a lepădat pe cei în care te încrezi și nu vei propăși cu ei.