Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Tânguire pentru stricăciunea poporului

91Ah, de mi‐ar fi capul

9.1
Is. 22.413.17
14.17Plâng. 2.11
3.48
ape și ochii izvor de lacrimi, ca să plâng zi și noapte pe ucișii fiicei poporului meu! 2O, de aș avea un loc de poposire pentru călătorii în pustie, ca să las pe poporul meu și să mă duc de la el! Căci toți sunt preacurvari
9.2
Cap. 5.7, 8.
, o adunare de oameni vânzători! 3Și își întind
9.3
Ps. 64.3Is. 59.4,13,15
limba, arcul lor de minciună, și sunt viteji în țară, dar nu
9.3
1 Sam. 2.12Osea 4.1
pentru adevăr, căci merg din rău în rău și pe mine nu mă cunosc, zice Domnul. 4Păziți‐vă
9.4
Cap. 12.6.
fiecare de aproapele său și nu vă încredeți în niciun frate. Căci fiecare frate numai înșală și orice prieten umblă cu
9.4
Cap. 6.28.
clevetiri. 5Și înșală fiecare pe aproapele său și nu vorbesc adevărul; și își deprind limba să vorbească minciuni, se ostenesc să facă nelegiuire. 6Locuința ta este în mijlocul înșelăciunii; de înșelăciune nu voiesc să mă cunoască, zice Domnul. 7De aceea, așa zice Domnul oștirilor: Iată, îi voi topi
9.7
Is. 1.25Mal. 3.3
și‐i voi cerca; căci ce să fac
9.7
Osea 11.8
pentru fiica poporului meu? 8Limba lor este o săgeată ucigătoare; vorbește
9.8
Ps. 12.2
120.3
amăgire, fiecare vorbește
9.8
Ps. 28.3
55.21
aproapelui său de pace cu gura, dar în inimă îl pândește. 9Să nu‐i cercetez
9.9
Cap. 5.9, 29.
eu pentru aceste lucruri? zice Domnul: să nu‐și răzbune sufletul meu pe un neam ca acesta? 10Pentru munți voi ridica o plângere și o jelanie și pentru pășunile pustiei
9.10
Cap. 12.4;
o bocire. Căci sunt arse încât niciun om nu trece prin ele și nu se aude glasul vitelor. Păsările cerurilor și dobitoacele
9.10
Cap. 4.25.
au fugit, s‐au dus. 11Și voi face Ierusalimul grămezi
9.11
Is. 25.2
, o locuință de șacali
9.11
Is. 13.22
34.13
, și voi face cetățile lui Iuda o pustie fără locuitori. 12Cine
9.12
Ps. 107.43Osea 14.9
este omul înțelept, ca să înțeleagă aceasta? Și către cine a vorbit gura Domnului ca s‐o spună? Pentru ce este pierdută țara, arsă ca o pustie, încât nimeni nu trece prin ea? 13Și Domnul a zis: Pentru că au părăsit legea mea, pe care le‐am pus‐o înainte, și n‐au ascultat de glasul meu, nici n‐au umblat după el. 14Ci au umblat
9.14
Cap. 3.17;
după învârtoșarea inimii lor și după Baali, cum i‐au
9.14
Gal. 1.14
învățat părinții lor. 15De aceea, așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi hrăni
9.15
Ps. 80.5
pe acest popor cu pelin
9.15
Cap. 8.14;
și‐i voi adăpa cu apă de fiere, 16și‐i voi împrăștia
9.16
Lev. 26.33Deut. 28.64
printre neamurile pe care nici ei, nici părinții lor nu le‐au cunoscut. Și voi trimite
9.16
Lev. 26.33Ezec. 5.2,12
sabia în urma lor până când îi voi nimici. 17Așa zice Domnul oștirilor: Vedeți și chemați plângătoarele
9.17
2 Cron. 35.25Iov 3.8Ecl. 12.5Amos 5.16Mat. 9.23
ca să vină. Și trimiteți după femeile iscusite ca să vină. 18Și să se grăbească și să ridice plângere pentru noi, ca să ne curgă
9.18
Cap. 14.17.
ochii de lacrimi, și pleoapele noastre să izvorască ape. 19Căci un glas de jale se aude din Sion: Cât suntem de prădați! Foarte rușinați!
9.19
Lev. 18.28
20.22
Căci am părăsit țara; căci ne‐au surpat locuințele. 20Ascultați deci, femeilor, cuvântul Domnului, și să primească urechea voastră cuvântul gurii sale și învățați pe fiicele voastre plângere și fiecare pe vecina sa cântarea de jale. 21Căci moartea s‐a suit prin ferestrele noastre, a intrat în palatele noastre ca să stârpească pe prunci
9.21
Cap. 6.11.
din uliță și pe tineri din drumuri largi. 22Vorbește: Așa zice Domnul: Da, trupurile moarte ale oamenilor vor cădea ca gunoiul
9.22
Cap. 8.2;
pe ogorul deschis și ca snopul în urma secerătorului și nimeni nu‐i va aduna. 23Așa zice Domnul: Să nu se laude înțeleptul
9.23
Ecl. 9.11
cu înțelepciunea sa și să nu se laude cel puternic cu puterea sa; să nu se laude bogatul cu bogăția sa; 24ci
9.24
1 Cor. 1.312 Cor. 10.17
cel ce se laudă să se laude cu aceasta, că înțelege și mă cunoaște că eu sunt Domnul care face îndurare, judecată și dreptate pe pământ, căci
9.24
Mica 6.8
7.18
în aceasta mă desfătez, zice Domnul. 25Iată, vin zile, zice Domnul, când
9.25
Rom. 2.8,9
voi cerceta pe toți care sunt tăiați împrejur în netăierea lor împrejur; 26pe Egipt, pe Iuda și pe Edom, pe copiii lui Amon și pe Moab, și pe toți care își taie
9.26
Cap. 25.23;
laturile părului lor, care locuiesc în pustie. Căci toate neamurile sunt netăiate împrejur și toată casa lui Israel este
9.26
Lev. 26.41Ezec. 44.7Rom. 2.28,29
netăiată împrejur la inimă.

10

Idolii și Domnul

101Ascultați cuvântul pe care vi‐l vorbește Domnul, casă a lui Israel! 2Așa zice Domnul: Nu

10.2
Lev. 18.3
20.23
învățați calea neamurilor și nu vă înspăimântați de semnele cerurilor. Căci neamurile se înspăimântă de ele. 3Căci așezămintele neamurilor sunt deșertăciune. Căci unul taie
10.3
Is. 40.19,20
44.9,10
45.20
un copac din pădure, mâini de meșter îl lucrează cu securea. 4Îl împodobesc cu argint și cu aur, îl întăresc
10.4
Is. 41.7
46.7
cu cuie și cu ciocane ca să nu se miște. 5Ei sunt ca un stâlp de finic lucrat în strung, dar nu
10.5
Ps. 115.5
135.16Hab. 2.191 Cor. 12.2
vorbesc. Sunt duși
10.5
Ps. 115.7Is. 46.1,7
, căci nu pot merge. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă
10.5
Is. 41.23
rău și nici nu este în ei să facă bine. 6Nimeni nu este asemenea ție
10.6
Ex. 15.11Ps. 86.8,10
, Doamne! Tu ești mare și numele tău este mare în putere. 7Cine
10.7
Ap. 15.4
să nu se teamă de tine, Împărate al neamurilor! Căci ție ți se cuvine. Căci între
10.7
Ps. 89.6
toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor nu este nimeni asemenea ție. 8Ci cu toții sunt proști
10.8
Ps. 115.8Is. 41.29Hab. 2.18Zah. 10.2Rom. 1.21,22
și nebuni, învățătura idolilor este doar un trunchi. 9Argintul ciocănit în plăci se aduce din Tarsis și aurul
10.9
Dan. 10.5
din Ufaz, lucru de meșter și de mâini de argintar. Veșmântul lor este albastru și purpuriu: toate sunt lucruri
10.9
Ps. 115.4
lucrate de oameni iscusiți. 10Dar Domnul este Dumnezeu
10.10
1 Tim. 6.17
în adevăr, el este Dumnezeul cel viu și Împăratul
10.10
Ps. 10.16
veșniciei. De mânia lui se cutremură pământul și neamurile nu pot să poarte urgia lui. 11Așa le veți zice: Dumnezeii
10.11
Ps. 96.5
care n‐au făcut cerurile și pământul, aceștia vor fi pierduți
10.11
Vers. 15.
de pe fața pământului și de sub ceruri. 12El a făcut
10.12
Gen. 1.1,6,9Ps. 136.5,6
pământul cu puterea sa, a întemeiat
10.12
Ps. 93.1
lumea cu înțelepciunea sa și a întins
10.12
Iov 9.8Ps. 104.2Is. 40.22
cerurile cu priceperea sa. 13Când face să răsune
10.13
Iov 38.34
glasul său, este o mulțime de ape în ceruri și face să se suie
10.13
Ps. 135.7
norii de la marginile pământului; el face fulgere pentru ploaie și scoate vântul din vistieriile sale. 14Orice
10.14
Cap. 51.17, 18.
om ajunge dobitoc
10.14
Prov. 30.2
lipsit de cunoștință; orice argintar
10.14
Is. 42.17
44.11
45.16
rămâne rușinat de chipul său cioplit. Căci chipul
10.14
Hab. 2.18
său turnat este o minciună și nu este nicio suflare în el. 15Sunt deșertăciune, lucru de amăgire: la vremea cercetării lor vor fi pierduți
10.15
Vers. 11.
. 16Partea
10.16
Ps. 16.5
73.26
119.57Plâng. 3.24
lui Iacov nu este ca ei, căci El este cel ce a întocmit toate și Israel
10.16
Deut. 32.9Ps. 74.2
este toiagul moștenirii lui. Numele
10.16
Is. 47.4
51.15
54.532.18
lui este Domnul oștirilor. 17Strânge‐ți lucrurile tale
10.17
Cap. 6.1.
din țară, tu, care locuiești în împresurare! 18Căci așa zice Domnul: Iată, de astă dată voi asvârli
10.18
1 Sam. 25.29
pe locuitorii țării și‐i voi strâmtora ca
10.18
Ezec. 6.10
să‐i găsească. 19Vai de
10.19
Cap. 4.19;
mine
10.19
Ps. 77.10
, de rana mea! Lovitura mea este grea și am zis: Da, aceasta‐i durerea
10.19
Mica 7.9
mea și o voi suferi. 20Cortul
10.20
Cap. 4.20.
meu s‐a pustiit și toate funiile mele s‐au rupt. Copiii mei au ieșit de la mine și nu sunt, nu este cine să‐mi mai întindă cortul și să‐mi ridice covoarele. 21Căci păstorii s‐au îndobitocit și n‐au căutat pe Domnul. Pentru aceasta n‐au propășit și toată turma lor s‐a risipit. 22Un glas de zvon, iată, vine, și o mișcare mare din țara de la miazănoapte
10.22
Cap. 1.15;
, ca să prefacă cetățile lui Iuda într‐o pustie, într‐o locuință
10.22
Cap. 9.11.
de șacali. 23Doamne, cunosc că nu în om
10.23
Prov. 16.1
20.24
este calea sa; nu este în omul care umblă ca să‐și îndrepte pașii săi. 24Doamne
10.24
Ps. 6.1
38.1
, pedepsește‐mă, dar cu judecată; nu în mânia ta, ca să nu mă nimicești. 25Varsă‐ți
10.25
Ps. 79.6
mânia asupra neamurilor care
10.25
Iov 18.211 Tes. 4.52 Tes. 1.8
nu te cunosc și asupra familiilor care nu cheamă numele tău. Căci au mâncat
10.25
Cap. 8.16.
pe Iacov, da, l‐au mâncat, l‐au nimicit și i‐au pustiit locuința.

11

Legământul Domnului

111Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, zicând: 2Ascultați cuvintele legământului acestuia și vorbiți bărbaților lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. 3Și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Blestemat

11.3
Deut. 27.26Gal. 3.10
să fie omul care n‐ascultă de cuvintele legământului acestuia, 4pe care l‐am poruncit părinților voștri în ziua când i‐am scos din țara Egiptului, din
11.4
Deut. 4
201 Reg. 8.51
cuptorul de fier, zicând: Ascultați
11.4
Lev. 26.3,12
de glasul meu și faceți‐le după toate cele ce vă poruncesc. Așa îmi veți fi popor și eu vă voi fi Dumnezeu: 5ca să întăresc jurământul
11.5
Deut. 7.12,13Ps. 105.9,10
pe care l‐am jurat părinților voștri ca să le dau o țară în care curge lapte și miere, ca în ziua de astăzi. Și eu am răspuns și am zis: Amin, Doamne. 6Și Domnul mi‐a zis: Vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului, zicând: Ascultați cuvintele legământului acestuia
11.6
Rom. 2.13Iac. 1.22
și faceți‐le. 7Căci am mărturisit cu tot dinadinsul părinților voștri, în ziua când i‐am scos din țara Egiptului până în ziua de astăzi, sculându‐mă de
11.7
Cap. 7.13, 25;
dimineață și mărturisind, zicând: Ascultați glasul meu. 8Dar n‐au
11.8
Cap. 7.26.
auzit și nu și‐au plecat urechea, ci au umblat
11.8
Cap. 3.17;
fiecare după învârtoșarea inimii lor rele: de aceea am adus asupra lor toate cuvintele legământului acestuia, pe care le‐am poruncit să le facă și n‐au făcut. 9Și Domnul mi‐a zis: Între bărbații lui Iuda și între locuitorii Ierusalimului este o uneltire
11.9
Ezec. 20.25Osea 6.9
. 10S‐au întors înapoi la
11.10
Ezec. 20.18
fărădelegile strămoșilor lor, care n‐au voit să audă cuvintele mele și au umblat după alți dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și casa lui Iuda au rupt legământul meu pe care l‐am făcut cu părinții lor. 11De aceea așa zice Domnul: Iată voi aduce peste ei un rău de care nu vor putea scăpa și vor striga
11.11
Ps. 18.41Prov. 1.28Is. 1.15Mica 3.4Zah. 7.13
către mine, dar nu‐i voi asculta. 12Atunci cetățile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului vor merge și vor striga
11.12
Deut. 32.37,38
către dumnezeii cărora le‐au ars tămâie, dar ei nu vor putea să‐i mântuiască deloc la vremea răului lor. 13Căci după numărul cetăților
11.13
Cap. 2.28.
tale sunt dumnezeii tăi, o, Iuda! Și după numărul ulițelor Ierusalimului ați ridicat altare Rușinii, altare de ars tămâie lui Baal. 14Și tu nu te ruga
11.14
Ex. 32.1014.111 In. 5.16
pentru poporul acesta, nici nu ridica strigăt, nici rugăciune pentru ei. Căci nu voi asculta în vremea când vor striga către mine din răul lor. 15Ce are
11.15
Ps. 50.16Is. 1.11
de făcut iubitul meu în casa mea când cei mai mulți își săvârșesc destrăbălarea
11.15
Ezec. 16.25
lor și s‐a luat de la tine carnea cea sfântă
11.15
Hag. 2.12,13,14Tit 1.15
? Când faci răul, atunci te
11.15
Prov. 2.14
bucuri. 16Domnul ți‐a pus numele: Măslin
11.16
Ps. 52.8Rom. 11.17
pururea verde, frumos, cu roade plăcute: cu glas de mare vuiet a aprins focul peste el și ramurile lui s‐au rupt. 17Căci Domnul oștirilor, care te‐a sădit
11.17
Is. 5.2
, a rostit rău împotriva ta, pentru răul casei lui Israel și al casei lui Iuda, pe care și l‐au făcut întărâtându‐mă la mânie, arzând tămâie lui Baal. 18Și Domnul mi‐a dat cunoștință și cunosc; atunci mi‐ai arătat faptele lor. 19Dar eu eram ca un miel dezmierdat, dus la junghiere. Și n‐am știut că au uneltit uneltiri
11.19
Cap. 18.18.
împotriva mea, zicând: Să nimicim
11.19
Ps. 83.4
pomul și rodul lui și să‐l stârpim din pământul
11.19
Ps. 27.13
116.9
142.5
celor vii, ca să nu i se mai pomenească numele. 20Dar, o, Doamne al oștirilor, cel ce judeci drept, cel ce cerci
11.20
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 7.9Ap. 2.23
rărunchii și inima, voi vedea răzbunarea ta asupra lor: căci ție ți‐am descoperit pricina mea. 21De aceea așa zice Domnul despre bărbații din Anatot, care caută viața
11.21
Cap. 12.5, 6.
ta, zicând: Să nu prorocești
11.21
Amos 2.12
7.13,16Mica 2.6
în numele Domnului ca să nu mori de mâna noastră. 22De aceea așa zice Domnul oștirilor: Iată, îi voi cerceta. Tinerii vor muri de sabie, fiii lor și fetele lor vor muri de foamete; 23și nu va fi nicio rămășiță din ei; căci voi aduce rău peste bărbații din Anatot, în anul
11.23
Cap. 23.12;
cercetării lor.