Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Idolii și Domnul

101Ascultați cuvântul pe care vi‐l vorbește Domnul, casă a lui Israel! 2Așa zice Domnul: Nu

10.2
Lev. 18.3
20.23
învățați calea neamurilor și nu vă înspăimântați de semnele cerurilor. Căci neamurile se înspăimântă de ele. 3Căci așezămintele neamurilor sunt deșertăciune. Căci unul taie
10.3
Is. 40.19,20
44.9,10
45.20
un copac din pădure, mâini de meșter îl lucrează cu securea. 4Îl împodobesc cu argint și cu aur, îl întăresc
10.4
Is. 41.7
46.7
cu cuie și cu ciocane ca să nu se miște. 5Ei sunt ca un stâlp de finic lucrat în strung, dar nu
10.5
Ps. 115.5
135.16Hab. 2.191 Cor. 12.2
vorbesc. Sunt duși
10.5
Ps. 115.7Is. 46.1,7
, căci nu pot merge. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă
10.5
Is. 41.23
rău și nici nu este în ei să facă bine. 6Nimeni nu este asemenea ție
10.6
Ex. 15.11Ps. 86.8,10
, Doamne! Tu ești mare și numele tău este mare în putere. 7Cine
10.7
Ap. 15.4
să nu se teamă de tine, Împărate al neamurilor! Căci ție ți se cuvine. Căci între
10.7
Ps. 89.6
toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor nu este nimeni asemenea ție. 8Ci cu toții sunt proști
10.8
Ps. 115.8Is. 41.29Hab. 2.18Zah. 10.2Rom. 1.21,22
și nebuni, învățătura idolilor este doar un trunchi. 9Argintul ciocănit în plăci se aduce din Tarsis și aurul
10.9
Dan. 10.5
din Ufaz, lucru de meșter și de mâini de argintar. Veșmântul lor este albastru și purpuriu: toate sunt lucruri
10.9
Ps. 115.4
lucrate de oameni iscusiți. 10Dar Domnul este Dumnezeu
10.10
1 Tim. 6.17
în adevăr, el este Dumnezeul cel viu și Împăratul
10.10
Ps. 10.16
veșniciei. De mânia lui se cutremură pământul și neamurile nu pot să poarte urgia lui. 11Așa le veți zice: Dumnezeii
10.11
Ps. 96.5
care n‐au făcut cerurile și pământul, aceștia vor fi pierduți
10.11
Vers. 15.
de pe fața pământului și de sub ceruri. 12El a făcut
10.12
Gen. 1.1,6,9Ps. 136.5,6
pământul cu puterea sa, a întemeiat
10.12
Ps. 93.1
lumea cu înțelepciunea sa și a întins
10.12
Iov 9.8Ps. 104.2Is. 40.22
cerurile cu priceperea sa. 13Când face să răsune
10.13
Iov 38.34
glasul său, este o mulțime de ape în ceruri și face să se suie
10.13
Ps. 135.7
norii de la marginile pământului; el face fulgere pentru ploaie și scoate vântul din vistieriile sale. 14Orice
10.14
Cap. 51.17, 18.
om ajunge dobitoc
10.14
Prov. 30.2
lipsit de cunoștință; orice argintar
10.14
Is. 42.17
44.11
45.16
rămâne rușinat de chipul său cioplit. Căci chipul
10.14
Hab. 2.18
său turnat este o minciună și nu este nicio suflare în el. 15Sunt deșertăciune, lucru de amăgire: la vremea cercetării lor vor fi pierduți
10.15
Vers. 11.
. 16Partea
10.16
Ps. 16.5
73.26
119.57Plâng. 3.24
lui Iacov nu este ca ei, căci El este cel ce a întocmit toate și Israel
10.16
Deut. 32.9Ps. 74.2
este toiagul moștenirii lui. Numele
10.16
Is. 47.4
51.15
54.532.18
lui este Domnul oștirilor. 17Strânge‐ți lucrurile tale
10.17
Cap. 6.1.
din țară, tu, care locuiești în împresurare! 18Căci așa zice Domnul: Iată, de astă dată voi asvârli
10.18
1 Sam. 25.29
pe locuitorii țării și‐i voi strâmtora ca
10.18
Ezec. 6.10
să‐i găsească. 19Vai de
10.19
Cap. 4.19;
mine
10.19
Ps. 77.10
, de rana mea! Lovitura mea este grea și am zis: Da, aceasta‐i durerea
10.19
Mica 7.9
mea și o voi suferi. 20Cortul
10.20
Cap. 4.20.
meu s‐a pustiit și toate funiile mele s‐au rupt. Copiii mei au ieșit de la mine și nu sunt, nu este cine să‐mi mai întindă cortul și să‐mi ridice covoarele. 21Căci păstorii s‐au îndobitocit și n‐au căutat pe Domnul. Pentru aceasta n‐au propășit și toată turma lor s‐a risipit. 22Un glas de zvon, iată, vine, și o mișcare mare din țara de la miazănoapte
10.22
Cap. 1.15;
, ca să prefacă cetățile lui Iuda într‐o pustie, într‐o locuință
10.22
Cap. 9.11.
de șacali. 23Doamne, cunosc că nu în om
10.23
Prov. 16.1
20.24
este calea sa; nu este în omul care umblă ca să‐și îndrepte pașii săi. 24Doamne
10.24
Ps. 6.1
38.1
, pedepsește‐mă, dar cu judecată; nu în mânia ta, ca să nu mă nimicești. 25Varsă‐ți
10.25
Ps. 79.6
mânia asupra neamurilor care
10.25
Iov 18.211 Tes. 4.52 Tes. 1.8
nu te cunosc și asupra familiilor care nu cheamă numele tău. Căci au mâncat
10.25
Cap. 8.16.
pe Iacov, da, l‐au mâncat, l‐au nimicit și i‐au pustiit locuința.

11

Legământul Domnului

111Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, zicând: 2Ascultați cuvintele legământului acestuia și vorbiți bărbaților lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. 3Și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Blestemat

11.3
Deut. 27.26Gal. 3.10
să fie omul care n‐ascultă de cuvintele legământului acestuia, 4pe care l‐am poruncit părinților voștri în ziua când i‐am scos din țara Egiptului, din
11.4
Deut. 4
201 Reg. 8.51
cuptorul de fier, zicând: Ascultați
11.4
Lev. 26.3,12
de glasul meu și faceți‐le după toate cele ce vă poruncesc. Așa îmi veți fi popor și eu vă voi fi Dumnezeu: 5ca să întăresc jurământul
11.5
Deut. 7.12,13Ps. 105.9,10
pe care l‐am jurat părinților voștri ca să le dau o țară în care curge lapte și miere, ca în ziua de astăzi. Și eu am răspuns și am zis: Amin, Doamne. 6Și Domnul mi‐a zis: Vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului, zicând: Ascultați cuvintele legământului acestuia
11.6
Rom. 2.13Iac. 1.22
și faceți‐le. 7Căci am mărturisit cu tot dinadinsul părinților voștri, în ziua când i‐am scos din țara Egiptului până în ziua de astăzi, sculându‐mă de
11.7
Cap. 7.13, 25;
dimineață și mărturisind, zicând: Ascultați glasul meu. 8Dar n‐au
11.8
Cap. 7.26.
auzit și nu și‐au plecat urechea, ci au umblat
11.8
Cap. 3.17;
fiecare după învârtoșarea inimii lor rele: de aceea am adus asupra lor toate cuvintele legământului acestuia, pe care le‐am poruncit să le facă și n‐au făcut. 9Și Domnul mi‐a zis: Între bărbații lui Iuda și între locuitorii Ierusalimului este o uneltire
11.9
Ezec. 20.25Osea 6.9
. 10S‐au întors înapoi la
11.10
Ezec. 20.18
fărădelegile strămoșilor lor, care n‐au voit să audă cuvintele mele și au umblat după alți dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și casa lui Iuda au rupt legământul meu pe care l‐am făcut cu părinții lor. 11De aceea așa zice Domnul: Iată voi aduce peste ei un rău de care nu vor putea scăpa și vor striga
11.11
Ps. 18.41Prov. 1.28Is. 1.15Mica 3.4Zah. 7.13
către mine, dar nu‐i voi asculta. 12Atunci cetățile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului vor merge și vor striga
11.12
Deut. 32.37,38
către dumnezeii cărora le‐au ars tămâie, dar ei nu vor putea să‐i mântuiască deloc la vremea răului lor. 13Căci după numărul cetăților
11.13
Cap. 2.28.
tale sunt dumnezeii tăi, o, Iuda! Și după numărul ulițelor Ierusalimului ați ridicat altare Rușinii, altare de ars tămâie lui Baal. 14Și tu nu te ruga
11.14
Ex. 32.1014.111 In. 5.16
pentru poporul acesta, nici nu ridica strigăt, nici rugăciune pentru ei. Căci nu voi asculta în vremea când vor striga către mine din răul lor. 15Ce are
11.15
Ps. 50.16Is. 1.11
de făcut iubitul meu în casa mea când cei mai mulți își săvârșesc destrăbălarea
11.15
Ezec. 16.25
lor și s‐a luat de la tine carnea cea sfântă
11.15
Hag. 2.12,13,14Tit 1.15
? Când faci răul, atunci te
11.15
Prov. 2.14
bucuri. 16Domnul ți‐a pus numele: Măslin
11.16
Ps. 52.8Rom. 11.17
pururea verde, frumos, cu roade plăcute: cu glas de mare vuiet a aprins focul peste el și ramurile lui s‐au rupt. 17Căci Domnul oștirilor, care te‐a sădit
11.17
Is. 5.2
, a rostit rău împotriva ta, pentru răul casei lui Israel și al casei lui Iuda, pe care și l‐au făcut întărâtându‐mă la mânie, arzând tămâie lui Baal. 18Și Domnul mi‐a dat cunoștință și cunosc; atunci mi‐ai arătat faptele lor. 19Dar eu eram ca un miel dezmierdat, dus la junghiere. Și n‐am știut că au uneltit uneltiri
11.19
Cap. 18.18.
împotriva mea, zicând: Să nimicim
11.19
Ps. 83.4
pomul și rodul lui și să‐l stârpim din pământul
11.19
Ps. 27.13
116.9
142.5
celor vii, ca să nu i se mai pomenească numele. 20Dar, o, Doamne al oștirilor, cel ce judeci drept, cel ce cerci
11.20
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 7.9Ap. 2.23
rărunchii și inima, voi vedea răzbunarea ta asupra lor: căci ție ți‐am descoperit pricina mea. 21De aceea așa zice Domnul despre bărbații din Anatot, care caută viața
11.21
Cap. 12.5, 6.
ta, zicând: Să nu prorocești
11.21
Amos 2.12
7.13,16Mica 2.6
în numele Domnului ca să nu mori de mâna noastră. 22De aceea așa zice Domnul oștirilor: Iată, îi voi cerceta. Tinerii vor muri de sabie, fiii lor și fetele lor vor muri de foamete; 23și nu va fi nicio rămășiță din ei; căci voi aduce rău peste bărbații din Anatot, în anul
11.23
Cap. 23.12;
cercetării lor.

12

Starea tristă a țării din pricina păcatelor

121Doamne, tu ești drept

12.1
Ps. 51.4
când mă judec cu tine. Totuși voi vorbi cu tine de judecăți. De ce propășește
12.1
Iov 12.6
21.7Ps. 37.1,35
73.3Hab. 1.4Mal. 3.15
calea răilor și sunt fericiți toți cei ce se poartă în totul cu necredincioșie? 2I‐ai sădit și au prins rădăcină: cresc și încă dau și rod. Ești aproape
12.2
Is. 29.13Mat. 15.8Mc. 7.6
în gura lor, dar departe de rărunchii lor. 3Dar tu, Doamne, mă cunoști
12.3
Ps. 17.3
139.1
. M‐ai văzut și mi‐ai cercat
12.3
Cap. 11.20.
inima față de tine. Trage‐i ca pe niște oi pentru junghiere și pune‐i deoparte pentru ziua junghierii
12.3
Iac. 5.5
! 4Până când va jeli
12.4
Cap. 23.10.
țara și se vor usca ierburile de pe toată câmpia? De răutatea
12.4
Cap. 4.25;
locuitorilor ei pier vitele
12.4
Ps. 107.34
și păsările. Căci ei zic: El nu va vedea sfârșitul nostru. 5Dacă ai fugit cu cei pedeștri și te‐au obosit, atunci cum te vei întrece cu caii? Și dacă ești încrezător într‐o țară de pace, ce vei face la umflarea
12.5
Ios. 3.151 Cron. 12.15
Iordanului? 6Căci și frații
12.6
Cap. 9.4; 11.19.21.
tăi și casa tatălui tău și ei s‐au purtat cu necredincioșie față de tine, da, au strigat tare după tine. Nu‐i crede,
12.6
Prov. 26.25
chiar dacă‐ți vor vorbi bine. 7Mi‐am părăsit casa, mi‐am lepădat moștenirea, am dat pe iubita sufletului meu în mâinile vrăjmașilor săi. 8Moștenirea mea s‐a făcut pentru mine ca un leu în pădure; și‐a ridicat glasul împotriva mea: de aceea am urât‐o. 9Moștenirea mea este pentru mine o pasăre răpitoare pestriță. Sunt păsări răpitoare împotriva ei în jurul ei? Mergeți,
12.9
Is. 56.9
adunați toate fiarele câmpului, aduceți‐le să mănânce. 10Mulți
12.10
Cap. 6.3.
păstori au stricat via
12.10
Is. 5.15
mea, au călcat
12.10
Is. 63.18
în picioare partea mea, au prefăcut partea mea plăcută într‐o pustie goală. 11Au prefăcut‐o într‐o pustietate; pustiită, ea
12.11
Vers. 4.
jelește la mine: toată țara s‐a pustiit, căci nimeni
12.11
Is. 42.25
n‐o ia la inimă. 12Pe toate înălțimile goale în pustie au venit prădători. Căci sabia Domnului mistuie de la o margine a țării până la cealaltă: nicio carne n‐are pace. 13Au semănat
12.13
Lev. 26.16Deut. 28.38Mica 6.15Hag. 1.6
grâu și au secerat spini; s‐au ostenit și n‐au niciun folos. Rușinați‐vă deci de veniturile voastre, din pricina aprinderii mâniei Domnului. 14Așa zice Domnul împotriva tuturor vecinilor mei celor răi, care se ating
12.14
Zah. 2.8
de moștenirea pe care am dat‐o poporului meu Israel s‐o moștenească: Iată îi voi smulge
12.14
Deut. 30.3
din țara lor și voi smulge casa lui Israel din mijlocul lor. 15Și
12.15
Ezec. 28.25
va fi așa: după ce îi voi smulge, mă voi întoarce și voi avea milă de ei și‐i voi aduce înapoi
12.15
Amos 9.14
pe fiecare la moștenirea sa și pe fiecare la țara sa. 16Și va fi așa: dacă vor învăța cu tot dinadinsul căile poporului meu, ca să jure
12.16
Cap. 4.2.
pe numele meu: Viu este Domnul! cum au învățat pe poporul meu să jure pe Baal, atunci vor fi zidiți
12.16
Ef. 2.20,211 Pet. 2.5
în mijlocul poporului meu. 17Și dacă nu vor asculta,
12.17
Is. 60.12
voi smulge cu desăvârșire acest neam și‐l voi pierde, zice Domnul.