Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Vestirea secetei și foametei

141Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia despre secetă. 2Iuda jelește și porțile

14.2
Is. 3.26
lui lâncezesc; șed în negru
14.2
Cap. 8.21.
pe pământ și strigătul Ierusalimului se
14.2
1 Sam. 5.12
suie. 3Și cei măreți ai lor trimit pe cei mici ai lor după apă; vin la gropi, nu găsesc apă; se întorc cu vasele goale. Se rușinează,
14.3
Ps. 40.14
roșesc și își
14.3
2 Sam. 15.30
învelesc capetele. 4Căci pământul a crăpat pentru că n‐a fost ploaie pe pământ, plugarii s‐au rușinat, își învelesc capetele. 5Chiar cerboaica fată pe câmp și își părăsește puii, căci nu este iarbă; 6și măgarii sălbatici
14.6
Cap. 2.24.
stau pe înălțimile goale, trag vântul pe nări ca șacalii, le slăbesc ochii pentru că nu este iarbă. 7Doamne, deși nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru
14.7
Ps. 25.11
numele tău; căci multe sunt abaterile noastre. Am păcătuit împotriva ta. 8Tu, nădejdea
14.8
Cap. 17.13.
lui Israel, Mântuitorul său la vreme de strâmtorare, de ce să fii tu ca un străin de loc în țară și ca un călător care se abate să mâie noaptea? 9De ce să fii ca un om uimit, ca un viteaz care
14.9
Is. 59.1
nu poate mântui? Totuși tu, Doamne, ești în mijlocul
14.9
Ex. 29.45,46Lev. 26.11,12
nostru și noi ne numim după numele tău; nu ne lăsa. 10Așa zice Domnul către poporul acesta: Așa au iubit
14.10
Cap. 2.23, 24, 25.
ei să rătăcească, nu și‐au oprit picioarele; de aceea Domnul n‐are plăcere de ei. Acum își va aduce
14.10
Osea 8.13
9.9
aminte de nelegiuirea lor și le va cerceta păcatele. 11Și Domnul mi‐a zis: Nu te ruga
14.11
Ex. 32.10
pentru poporul acesta, pentru binele lor. 12Dacă vor posti
14.12
Prov. 1.28Is. 1.15
58.3Ezec. 8.18Mica 3.4Zah. 7.13
, nu le voi auzi strigarea. Și dacă vor aduce
14.12
Cap. 6.20;
o ardere de tot și un dar de mâncare, nu le voi primi; căci îi voi nimici
14.12
Cap. 9.16.
prin sabie și prin foamete și prin ciumă. 13Atunci eu am
14.13
Cap. 4.10.
zis: Vai, Doamne Dumnezeule! Iată prorocii le zic: Nu veți vedea sabie, nici nu veți avea foamete; căci vă voi da pace adevărată în locul acesta. 14Și Domnul mi‐a zis: Prorocii prorocesc
14.14
Cap. 27.10.
minciună în numele meu. Eu nu i‐am
14.14
Cap. 23.21;
trimis, nici nu le‐am poruncit, nici nu le‐am vorbit. Ei vă prorocesc o vedenie mincinoasă și ghicire și un lucru de nimic și înșelăciunea inimii lor. 15De aceea așa zice Domnul despre prorocii care prorocesc în numele meu și nu eu i‐am trimis și
14.15
Cap. 5.12, 13.
care zic: Nu va fi sabie și foamete în țara aceasta. Prin sabie și foamete vor fi nimiciți prorocii aceștia. 16Și poporul căruia îi prorocesc ei va fi aruncat pe ulițele Ierusalimului înaintea foametei și a sabiei și nu va fi cine să‐i înmormânteze
14.16
Ps. 79.3
pe ei, pe nevestele lor și pe fiii lor și pe fiicele lor: căci voi vărsa răutatea lor peste ei. 17Și să le spui cuvântul acesta: Ochii mei varsă lacrimi
14.17
Cap. 9.1;
noaptea și ziua și nu încetează. Căci fecioara
14.17
Cap. 8.21.
, fiica poporului meu, este zdrobită cu zdrobire mare și cu o lovitură foarte grea. 18Dacă ies în câmp
14.18
Ezec. 7.15
, iată, cei uciși de sabie! Și dacă intru în cetate, iată, cei ce pier de bolile foametei! Căci și prorocul și preotul cutreieră țara și n‐au cunoștință. 19Ai lepădat
14.19
Plâng. 5.22
tu oare cu totul pe Iuda? Îi este greață sufletului tău de Sion? De ce ne‐ai lovit și
14.19
Cap. 15.18.
nu este nicio vindecare pentru noi? Am așteptat
14.19
Cap. 8.15.
pace și n‐a venit niciun bine; și o vreme de vindecare și iată groază! 20Ne cunoaștem, Doamne, răutatea noastră, nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit
14.20
Ps. 106.6Dan. 9.8
împotriva ta. 21Pentru numele tău nu ne disprețui, nu lăsa de batjocură scaunul de domnie al slavei tale. Adu‐ți aminte
14.21
Ps. 74.2,20
106.45
, nu rupe legământul tău cu noi. 22
14.22
Zah. 10.1,2
Oare sunt între deșertăciunile
14.22
Deut. 32.21
popoarelor vreunii care să dea ploaie? Sau pot oare cerurile să dea
14.22
Ps. 135.7
147.8Is. 30.2810.13
ploaie? Oare nu tu, o, Doamne Dumnezeul nostru? De aceea noi nădăjduim în tine, căci tu ai făcut toate acestea.

15

Răzbunarea Domnului

151Și Domnul mi‐a zis: Chiar

15.1
Ezec. 14.14
Moise
15.1
Ex. 32.11,12Ps. 99.6
și
15.1
1 Sam. 7.9
Samuel dacă ar sta înaintea mea, totuși sufletul meu n‐ar fi pentru poporul acesta. Alungă‐i de la fața mea și să iasă. 2Și va fi așa: dacă‐ți vor zice: Încotro să ieșim? Atunci le vei spune: Așa zice Domnul: Cei pentru moarte, la moarte
15.2
Cap. 43.11.
, și cei pentru sabie, la sabie, și cei pentru foamete, la foamete, și cei pentru robie, la robie. 3Căci îi voi cerceta
15.3
Lev. 26.16
cu patru feluri de pedepse, zice Domnul: sabie ca să ucidă și câini ca să sfâșie, păsările
15.3
Deut. 28.26
cerurilor și fiarele pământului, ca să mănânce și să strice. 4Și‐i voi da
15.4
Deut. 28.25Ezec. 23.46
ca să fie mânați încoace și încolo între toate împărățiile pământului, pentru Manase
15.4
2 Reg. 1123.26
24.3,4
, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, pentru ceea ce a făcut în Ierusalim. 5Căci cui
15.5
Is. 51.19
îi va fi milă de tine, Ierusalime? Sau cine va jeli pentru tine? Și cine se va abate să te întrebe de sănătate? 6Tu m‐ai
15.6
Cap. 2.13.
lepădat, zice Domnul, ai mers
15.6
Cap. 7.24.
înapoi; de aceea eu mi‐am întins mâna împotriva ta și te voi strica; sunt sătul
15.6
Osea 13.14
de a mă pocăi. 7Și i‐am vânturat cu lopata în porțile țării, i‐am lipsit de copii, am pierdut pe poporul meu; nu s‐au
15.7
Is. 9.13Amos 4.10,11
întors de la căile lor. 8Văduvele lor mi s‐au înmulțit mai mult decât nisipul mărilor; am adus asupra lor, împotriva mamei tinerilor, un prădător la amiază; am făcut să cadă asupra lor deodată neliniște și groază. 9Cea
15.9
1 Sam. 2.5
care născuse șapte lâncezește; își dă sufletul, îi apune
15.9
Amos 8.9
soarele când este încă ziuă; s‐a rușinat și a roșit. Și rămășița lor o voi da sabiei înaintea vrăjmașilor lor, zice Domnul. 10Vai de mine
15.10
Iov 3.1
, mama mea, că m‐ai născut bărbat de ceartă și bărbat de sfadă țării întregi! N‐am dat cu împrumut, nici nu m‐am împrumutat; totuși fiecare din ei mă blestemă. 11Domnul a zis: Cu adevărat te voi izbăvi pentru bine; cu adevărat voi face ca vrăjmașul
15.11
Cap. 39.11, 12;
să‐ți facă cerere la vremea răului și la vremea strâmtorării. 12Oare se va frânge fierul? Fierul de la miazănoapte și arama? 13Avutul tău și vistieriile tale le voi da pradă fără să le fac prețul
15.13
Ps. 44.12
, și aceasta pentru toate păcatele tale și în toate hotarele tale. 14Și‐i voi face să treacă cu vrăjmașii tăi într‐o țară
15.14
Cap. 16.13;
pe care n‐o cunoști; căci un foc s‐a aprins în mânia
15.14
Deut. 32.22
mea; și va arde împotriva voastră. 15Tu, Doamne, știi
15.15
Cap. 12.3.
! Adu‐ți aminte de mine și cercetează‐mă și răzbună‐mă
15.15
Cap. 11.20;
de prigonitorii mei; în îndelunga ta răbdare nu mă lua; cunoaște că pentru tine sufăr ocară
15.15
Ps. 69.7
. 16Cuvintele tale au fost găsite și eu le‐am
15.16
Ezec. 3.1,3Ap. 10.9,10
mâncat și cuvintele
15.16
Iov 23.12Ps. 119.72,111
tale au fost pentru mine bucuria și veselia inimii mele! Căci mă numesc după numele tău, Doamne Dumnezeul oștirilor! 17N‐am șezut în adunarea
15.17
Ps. 1.1
26.4,5
celor veseli, nici nu m‐am veselit. Am șezut singur din pricina mâniei tale, căci m‐ai umplut de mânie. 18De ce este necurmată durerea
15.18
Cap. 30.15.
mea și rana mea de nevindecat? Nu vrea să se vindece. Oare vei fi pentru mine ca
15.18
Cap. 1.18, 19.
izvorul cel amăgitor, ca apele
15.18
Iov 6.15
care nu țin? 19De aceea așa zice Domnul: Dacă te vei întoarce
15.19
Zah. 3.7
, te voi aduce iarăși și vei sta înaintea
15.19
Vers. 1.
mea. Și dacă vei scoate
15.19
Ezec. 22.26
44.23
ce este de preț din ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, dar tu să nu te întorci la ei. 20Și te voi face un zid tare
15.20
Cap. 1.18;
de aramă pentru acest popor și se vor lupta cu tine, dar nu
15.20
Cap. 20.11, 12.
te vor birui: căci eu sunt cu tine ca să te mântuiesc și să te scap, zice Domnul. 21Da, te voi scăpa din mâna celor răi și te voi răscumpăra din pumnul celor grozavi.

16

Vestirea pustiirii și robiei lui Iuda

161Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 2Să nu‐ți iei nevastă și să n‐ai fii nici fete în locul acesta. 3Căci așa zice Domnul despre fiii și fetele născuți în acest loc și despre mamele lor care i‐au născut și despre părinții lor care‐i nasc în țara aceasta: 4Vor muri de morți

16.4
Cap. 15.2.
chinuitoare; nu vor fi plânși
16.4
Cap. 22.18, 19;
, nici nu vor fi înmormântați; vor fi ca gunoiul
16.4
Ps. 83.10
pe fața ogorului, și vor fi nimiciți de sabie și de foamete și trupurile
16.4
Ps. 79.234.20
lor vor fi hrană păsărilor cerurilor și fiarelor pământului. 5Căci așa zice Domnul: Nu intra în casă
16.5
Ezec. 24.17,22,23
de jale, nici nu te duce să bocești sau să plângi pentru ei. Căci mi‐am tras pacea de la poporul acesta, îndurarea și mila mea, zice Domnul. 6Și cei mari și cei mici vor muri în țara aceasta: nu vor fi înmormântați și nu‐i vor plânge
16.6
Cap. 22.18.
și nu‐și vor face tăieturi,
16.6
Lev. 19.28Deut. 14.1
nici nu se vor
16.6
Is. 22.12
pleșuvi pentru ei, 7nici nu vor frânge pâine pentru ei în jale, ca să‐i mângâie pentru cel mort; nici nu‐i vor adăpa cu paharul
16.7
Prov. 31.6,7
mângâierilor pentru tatăl lor sau pentru mama lor. 8Și să nu intri într‐o casă de ospăț ca să șezi cu ei mâncând și bând. 9Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi face să înceteze
16.9
Is. 24.7,8Ezec. 26.13Osea 2.11Ap. 18.23
din locul acesta, înaintea ochilor voștri și în zilele voastre, glasul bucuriei și glasul veseliei, glasul de mire și glasul de mireasă. 10Și va fi așa: când vei spune poporului acestuia toate cuvintele acestea și‐ți vor zice: De ce
16.10
Deut. 29.2422.8
a rostit Domnul tot răul acesta mare împotriva noastră și care este nelegiuirea noastră și care este păcatul nostru cu care am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru? 11Atunci să le zici: Pentru că părinții voștri
16.11
Deut. 29.25
m‐au părăsit, zice Domnul, și au umblat după alți dumnezei și le‐au slujit și li s‐au închinat și pe mine m‐au părăsit și n‐au păzit legea mea. 12Și voi, voi ați făcut și mai rău
16.12
Cap. 7.26.
decât părinții voștri; și iată, fiecare
16.12
Cap. 13.10.
umblă după învârtoșarea inimii sale rele, ca să n‐asculte de mine; 13de aceea
16.13
Deut. 4.26,27,28
28.36,63,64,65
vă voi arunca din țara
16.13
Cap. 15.14.
aceasta într‐o țară pe care n‐o cunoașteți nici voi, nici părinții voștri. Și acolo veți sluji altor dumnezei zi și noapte, căci nu vă voi arăta nicio bunăvoință. 14De aceea, iată, vin
16.14
Is. 43.18
zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara Egiptului! 15Ci: Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miazănoapte și din toate țările unde i‐a alungat. Căci
16.15
Cap. 24.6;
îi voi aduce iarăși în țara lor pe care am dat‐o părinților lor. 16Iată, voi trimite după pescari mulți
16.16
Amos 4.2Hab. 1.15
, zice Domnul, și îi vor pescui; și după aceea voi trimite după vânători mulți și ei îi vor vâna de pe orice munte și de pe orice deal și din crăpăturile stâncilor. 17Căci ochii
16.17
Iov 34.21Prov. 5.21
15.3
mei sunt asupra tuturor căilor lor, nu sunt ascunse de la fața mea, nici fărădelegea lor nu este ascunsă dinaintea ochilor mei. 18Dar mai întâi le voi răsplăti îndoit fărădelegea
16.18
Is. 40.2
și păcatul, pentru că mi‐au pângărit
16.18
Ezec. 43.7,9
țara cu leșurile lucrurilor lor spurcate și mi‐au umplut moștenirea mea cu urâciunile lor. 19Doamne, puterea
16.19
Ps. 18.2
mea și cetățuia mea și scăparea
16.19
Cap. 17.17.
mea în zi de strâmtorare! La tine vor veni neamurile de la marginile pământului și vor zice: Cu adevărat, părinții noștri au moștenit minciuni, deșertăciune și lucruri fără
16.19
Is. 44.1010.5
folos. 20Oare își va face omul dumnezei care nu sunt
16.20
Is. 37.19Gal. 4.8
dumnezei? 21De aceea iată, îi voi face să cunoască de astădată, îi voi face să cunoască mâna mea și puterea mea și vor cunoaște că numele meu
16.21
Ex. 15.3Amos 5.8
este Domnul.