Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Răzbunarea Domnului

151Și Domnul mi‐a zis: Chiar

15.1
Ezec. 14.14
Moise
15.1
Ex. 32.11,12Ps. 99.6
și
15.1
1 Sam. 7.9
Samuel dacă ar sta înaintea mea, totuși sufletul meu n‐ar fi pentru poporul acesta. Alungă‐i de la fața mea și să iasă. 2Și va fi așa: dacă‐ți vor zice: Încotro să ieșim? Atunci le vei spune: Așa zice Domnul: Cei pentru moarte, la moarte
15.2
Cap. 43.11.
, și cei pentru sabie, la sabie, și cei pentru foamete, la foamete, și cei pentru robie, la robie. 3Căci îi voi cerceta
15.3
Lev. 26.16
cu patru feluri de pedepse, zice Domnul: sabie ca să ucidă și câini ca să sfâșie, păsările
15.3
Deut. 28.26
cerurilor și fiarele pământului, ca să mănânce și să strice. 4Și‐i voi da
15.4
Deut. 28.25Ezec. 23.46
ca să fie mânați încoace și încolo între toate împărățiile pământului, pentru Manase
15.4
2 Reg. 1123.26
24.3,4
, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, pentru ceea ce a făcut în Ierusalim. 5Căci cui
15.5
Is. 51.19
îi va fi milă de tine, Ierusalime? Sau cine va jeli pentru tine? Și cine se va abate să te întrebe de sănătate? 6Tu m‐ai
15.6
Cap. 2.13.
lepădat, zice Domnul, ai mers
15.6
Cap. 7.24.
înapoi; de aceea eu mi‐am întins mâna împotriva ta și te voi strica; sunt sătul
15.6
Osea 13.14
de a mă pocăi. 7Și i‐am vânturat cu lopata în porțile țării, i‐am lipsit de copii, am pierdut pe poporul meu; nu s‐au
15.7
Is. 9.13Amos 4.10,11
întors de la căile lor. 8Văduvele lor mi s‐au înmulțit mai mult decât nisipul mărilor; am adus asupra lor, împotriva mamei tinerilor, un prădător la amiază; am făcut să cadă asupra lor deodată neliniște și groază. 9Cea
15.9
1 Sam. 2.5
care născuse șapte lâncezește; își dă sufletul, îi apune
15.9
Amos 8.9
soarele când este încă ziuă; s‐a rușinat și a roșit. Și rămășița lor o voi da sabiei înaintea vrăjmașilor lor, zice Domnul. 10Vai de mine
15.10
Iov 3.1
, mama mea, că m‐ai născut bărbat de ceartă și bărbat de sfadă țării întregi! N‐am dat cu împrumut, nici nu m‐am împrumutat; totuși fiecare din ei mă blestemă. 11Domnul a zis: Cu adevărat te voi izbăvi pentru bine; cu adevărat voi face ca vrăjmașul
15.11
Cap. 39.11, 12;
să‐ți facă cerere la vremea răului și la vremea strâmtorării. 12Oare se va frânge fierul? Fierul de la miazănoapte și arama? 13Avutul tău și vistieriile tale le voi da pradă fără să le fac prețul
15.13
Ps. 44.12
, și aceasta pentru toate păcatele tale și în toate hotarele tale. 14Și‐i voi face să treacă cu vrăjmașii tăi într‐o țară
15.14
Cap. 16.13;
pe care n‐o cunoști; căci un foc s‐a aprins în mânia
15.14
Deut. 32.22
mea; și va arde împotriva voastră. 15Tu, Doamne, știi
15.15
Cap. 12.3.
! Adu‐ți aminte de mine și cercetează‐mă și răzbună‐mă
15.15
Cap. 11.20;
de prigonitorii mei; în îndelunga ta răbdare nu mă lua; cunoaște că pentru tine sufăr ocară
15.15
Ps. 69.7
. 16Cuvintele tale au fost găsite și eu le‐am
15.16
Ezec. 3.1,3Ap. 10.9,10
mâncat și cuvintele
15.16
Iov 23.12Ps. 119.72,111
tale au fost pentru mine bucuria și veselia inimii mele! Căci mă numesc după numele tău, Doamne Dumnezeul oștirilor! 17N‐am șezut în adunarea
15.17
Ps. 1.1
26.4,5
celor veseli, nici nu m‐am veselit. Am șezut singur din pricina mâniei tale, căci m‐ai umplut de mânie. 18De ce este necurmată durerea
15.18
Cap. 30.15.
mea și rana mea de nevindecat? Nu vrea să se vindece. Oare vei fi pentru mine ca
15.18
Cap. 1.18, 19.
izvorul cel amăgitor, ca apele
15.18
Iov 6.15
care nu țin? 19De aceea așa zice Domnul: Dacă te vei întoarce
15.19
Zah. 3.7
, te voi aduce iarăși și vei sta înaintea
15.19
Vers. 1.
mea. Și dacă vei scoate
15.19
Ezec. 22.26
44.23
ce este de preț din ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, dar tu să nu te întorci la ei. 20Și te voi face un zid tare
15.20
Cap. 1.18;
de aramă pentru acest popor și se vor lupta cu tine, dar nu
15.20
Cap. 20.11, 12.
te vor birui: căci eu sunt cu tine ca să te mântuiesc și să te scap, zice Domnul. 21Da, te voi scăpa din mâna celor răi și te voi răscumpăra din pumnul celor grozavi.

16

Vestirea pustiirii și robiei lui Iuda

161Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 2Să nu‐ți iei nevastă și să n‐ai fii nici fete în locul acesta. 3Căci așa zice Domnul despre fiii și fetele născuți în acest loc și despre mamele lor care i‐au născut și despre părinții lor care‐i nasc în țara aceasta: 4Vor muri de morți

16.4
Cap. 15.2.
chinuitoare; nu vor fi plânși
16.4
Cap. 22.18, 19;
, nici nu vor fi înmormântați; vor fi ca gunoiul
16.4
Ps. 83.10
pe fața ogorului, și vor fi nimiciți de sabie și de foamete și trupurile
16.4
Ps. 79.234.20
lor vor fi hrană păsărilor cerurilor și fiarelor pământului. 5Căci așa zice Domnul: Nu intra în casă
16.5
Ezec. 24.17,22,23
de jale, nici nu te duce să bocești sau să plângi pentru ei. Căci mi‐am tras pacea de la poporul acesta, îndurarea și mila mea, zice Domnul. 6Și cei mari și cei mici vor muri în țara aceasta: nu vor fi înmormântați și nu‐i vor plânge
16.6
Cap. 22.18.
și nu‐și vor face tăieturi,
16.6
Lev. 19.28Deut. 14.1
nici nu se vor
16.6
Is. 22.12
pleșuvi pentru ei, 7nici nu vor frânge pâine pentru ei în jale, ca să‐i mângâie pentru cel mort; nici nu‐i vor adăpa cu paharul
16.7
Prov. 31.6,7
mângâierilor pentru tatăl lor sau pentru mama lor. 8Și să nu intri într‐o casă de ospăț ca să șezi cu ei mâncând și bând. 9Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi face să înceteze
16.9
Is. 24.7,8Ezec. 26.13Osea 2.11Ap. 18.23
din locul acesta, înaintea ochilor voștri și în zilele voastre, glasul bucuriei și glasul veseliei, glasul de mire și glasul de mireasă. 10Și va fi așa: când vei spune poporului acestuia toate cuvintele acestea și‐ți vor zice: De ce
16.10
Deut. 29.2422.8
a rostit Domnul tot răul acesta mare împotriva noastră și care este nelegiuirea noastră și care este păcatul nostru cu care am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru? 11Atunci să le zici: Pentru că părinții voștri
16.11
Deut. 29.25
m‐au părăsit, zice Domnul, și au umblat după alți dumnezei și le‐au slujit și li s‐au închinat și pe mine m‐au părăsit și n‐au păzit legea mea. 12Și voi, voi ați făcut și mai rău
16.12
Cap. 7.26.
decât părinții voștri; și iată, fiecare
16.12
Cap. 13.10.
umblă după învârtoșarea inimii sale rele, ca să n‐asculte de mine; 13de aceea
16.13
Deut. 4.26,27,28
28.36,63,64,65
vă voi arunca din țara
16.13
Cap. 15.14.
aceasta într‐o țară pe care n‐o cunoașteți nici voi, nici părinții voștri. Și acolo veți sluji altor dumnezei zi și noapte, căci nu vă voi arăta nicio bunăvoință. 14De aceea, iată, vin
16.14
Is. 43.18
zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara Egiptului! 15Ci: Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miazănoapte și din toate țările unde i‐a alungat. Căci
16.15
Cap. 24.6;
îi voi aduce iarăși în țara lor pe care am dat‐o părinților lor. 16Iată, voi trimite după pescari mulți
16.16
Amos 4.2Hab. 1.15
, zice Domnul, și îi vor pescui; și după aceea voi trimite după vânători mulți și ei îi vor vâna de pe orice munte și de pe orice deal și din crăpăturile stâncilor. 17Căci ochii
16.17
Iov 34.21Prov. 5.21
15.3
mei sunt asupra tuturor căilor lor, nu sunt ascunse de la fața mea, nici fărădelegea lor nu este ascunsă dinaintea ochilor mei. 18Dar mai întâi le voi răsplăti îndoit fărădelegea
16.18
Is. 40.2
și păcatul, pentru că mi‐au pângărit
16.18
Ezec. 43.7,9
țara cu leșurile lucrurilor lor spurcate și mi‐au umplut moștenirea mea cu urâciunile lor. 19Doamne, puterea
16.19
Ps. 18.2
mea și cetățuia mea și scăparea
16.19
Cap. 17.17.
mea în zi de strâmtorare! La tine vor veni neamurile de la marginile pământului și vor zice: Cu adevărat, părinții noștri au moștenit minciuni, deșertăciune și lucruri fără
16.19
Is. 44.1010.5
folos. 20Oare își va face omul dumnezei care nu sunt
16.20
Is. 37.19Gal. 4.8
dumnezei? 21De aceea iată, îi voi face să cunoască de astădată, îi voi face să cunoască mâna mea și puterea mea și vor cunoaște că numele meu
16.21
Ex. 15.3Amos 5.8
este Domnul.

17

Pedepsirea închinării la idoli

171Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi

17.1
Iov 19.24
de fier, cu o muchie de diamant: este săpat
17.1
Prov. 3.3
7.32 Cor. 3.3
pe tăblița inimii lor și pe coarnele altarelor voastre; 2pe când copiii lor își aduc aminte de altarele lor și de Astarteele
17.2
Jud. 3.72 Cron. 24.18
33.3,10Is. 1.29
17.8
lor de lângă copacii verzi pe dealurile înalte. 3O, muntele meu în câmp! Voi da prăzii
17.3
Cap. 15.13.
avutul tău, toate vistieriile tale, și înălțimile tale, pentru păcatul din toate hotarele tale. 4Și tu, de la tine însuți, te vei lăsa de moștenirea ta pe care ți‐am dat‐o; și te voi face să slujești vrăjmașilor tăi în țara
17.4
Cap. 16.13.
pe care n‐o cunoști, căci ați aprins un foc
17.4
Cap. 15.14.
în mânia mea și va arde în veac. 5Așa zice Domnul: Blestemat
17.5
Is. 30.1,2
31.1
este omul care se încrede în om și face carnea
17.5
Is. 31.3
brațul său și a cărui inimă se depărtează de Domnul. 6Căci va fi ca un tamarisc
17.6
Cap. 48.6.
în pustie și nu
17.6
Iov 20.17
va vedea venirea binelui; ci va locui locurile uscate în pustie, un pământ
17.6
Deut. 29.23
sărat și nelocuit. 7Binecuvântat
17.7
Ps. 2.12
34.8
125.1
146.5Prov. 16.20Is. 30.18
este omul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este Domnul. 8Căci va fi ca un copac
17.8
Iov 8.16Ps. 1.3
sădit lângă ape și care își întinde rădăcinile lângă râu și nu se teme de venirea arșiței, ci frunza lui va fi verde și nu se va îngrijora în anul de secetă și nici nu va înceta să dea rod. 9Inima este înșelătoare mai mult decât toate lucrurile și nespus de stricată: cine poate s‐o cunoască? 10Eu, Domnul, cercetez
17.10
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 7.9
139.23,24Prov. 17.320.12Rom. 8.27Ap. 2.23
inima, cerc rărunchii, ca să
17.10
Ps. 62.12Rom. 2.6
dau fiecăruia după căile sale, după rodul faptelor sale. 11Cum stă potârnichea pe ouă pe care nu le‐a făcut, așa este cel ce adună bogății pe nedrept: le va lăsa
17.11
Ps. 55.23
în mijlocul zilelor sale și la sfârșitul său va fi un
17.11
Lc. 12.20
nebun. 12Locul locașului nostru sfințit este un scaun de domnie pe înălțime de la început. 13Doamne, nădejdea
17.13
Cap. 14.8.
lui Israel, toți cei ce
17.13
Ps. 73.27Is. 1.28
te părăsesc se vor rușina. Cei ce se depărtează de la mine vor fi scriși
17.13
Lc. 10.20
în țărână pentru că au părăsit pe Domnul, izvorul
17.13
Cap. 2.13.
apelor vii. 14Vindecă‐mă, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește‐mă și voi fi mântuit, căci tu
17.14
Deut. 10.21Ps. 109.1
148.14
ești lauda mea. 15Iată, aceștia îmi zic: Unde
17.15
Is. 5.19Ezec. 12.22Amos 5.182 Pet. 3.4
este cuvântul Domnului? Să vină acum! 16Dar eu nu m‐am
17.16
Cap. 1.4, etc.
grăbit să nu fiu ca un păstor după tine, nici n‐am dorit ziua rea. Tu știi. Ce a ieșit din buzele mele era înaintea feței tale. 17Nu‐mi fi spaimă: tu ești adăpostul
17.17
Cap. 16.19.
meu în ziua răului! 18Să se rușineze
17.18
Ps. 35.4
40.14
70.2
cei ce mă prigonesc, dar eu să nu mă rușinez
17.18
Ps. 25.2
; să se înspăimânte ei, dar eu să nu mă înspăimânt. Adu asupra lor ziua răului și zdrobește‐i
17.18
Cap. 11.20.
cu o zdrobire îndoită.

Porunca de a sfinți sabatul

19Așa mi‐a zis Domnul: Mergi și stai în poarta copiilor poporului, prin care intră și prin care ies împărații lui Iuda, și în toate porțile Ierusalimului. 20Și zi‐le: Auziți

17.20
Cap. 19.3;
cuvântul Domnului, împărați ai lui Iuda și tot Iuda și toți locuitorii Ierusalimului care intrați prin porțile acestea. 21Așa zice Domnul: Luați seama
17.21
Num. 15.32Neem. 13.19
la sufletele voastre și nu purtați nicio sarcină în ziua sabatului și n‐aduceți nimic prin porțile Ierusalimului. 22Și nu scoateți nicio sarcină din casele voastre în ziua sabatului și nu faceți nicio muncă; ci sfințiți ziua sabatului, cum am poruncit
17.22
Ex. 20.8
23.12
31.13Ezec. 20.12
părinților voștri. 23Dar
17.23
Cap. 7.24, 26;
ei n‐au ascultat, nici nu și‐au plecat urechea, ci și‐au întărit grumazul ca să n‐audă și să nu primească învățătură. 24Și va fi așa: dacă mă veți asculta, zice Domnul, ca să n‐aduceți nicio sarcină prin porțile cetății acesteia în ziua sabatului și să sfințiți ziua sabatului nefăcând niciun lucru în ea: 25atunci vor
17.25
Cap. 22.4.
intra prin porțile cetății acesteia împărați și mai mari, șezând pe scaunul de domnie al lui David, călărind în care și pe cai, ei și mai marii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului: și cetatea aceasta va fi locuită în veac. 26Și vor veni din cetățile lui Iuda și din împrejurimile
17.26
Cap. 32.44;
Ierusalimului și din țara lui Beniamin și de la șes și din ținutul muntos și de la miazăzi
17.26
Zah. 7.7
aducând arderi de tot și jertfe și daruri de mâncare și tămâie și aducând jertfe
17.26
Zah. 7.7
de mulțumire
17.26
Ps. 107.22
116.17
la casa Domnului. 27Dar dacă nu mă veți asculta ca să sfințiți ziua sabatului și să nu purtați sarcină și să nu intrați prin porțile Ierusalimului în ziua sabatului, atunci voi aprinde
17.27
Cap. 21.14;
un foc în porțile lui și
17.27
2 Reg. 25.9
va mistui palatele Ierusalimului și nu se va stinge.