Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Ieremia vestește dărâmarea Ierusalimului

211Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia când a trimis la el împăratul Zedechia pe Pașhur

21.1
Cap. 38.1.
, fiul lui Malchia, și pe Țefania
21.1
2 Reg. 25.18
, fiul lui Maaseia preotul, zicând: 2Întreabă, rogu‐te, pe Domnul
21.2
Cap. 37.3, 7.
pentru noi; căci Nebucadnețar, împăratul Babilonului, face război împotriva noastră; poate că Domnul va lucra pentru noi după toate lucrările sale minunate, ca să se suie el de la noi. 3Și Ieremia le‐a zis: Așa să spuneți lui Zedechia: 4Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată, voi întoarce înapoi armele de război care sunt în mâinile voastre, cu care vă luptați dinafară de ziduri împotriva împăratului Babilonului și împotriva haldeilor care vă împresoară și le voi strânge
21.4
Is. 13.4
în mijlocul cetății acesteia. 5Și mă voi lupta eu însumi împotriva voastră cu mână întinsă
21.5
Ex. 6.6
și cu braț puternic și cu mânie și cu furie și cu aprindere mare. 6Și voi lovi pe locuitorii cetății acesteia, om și vită, și vor muri de o ciumă mare. 7Și după aceea, zice Domnul, voi
21.7
Cap. 37.17;
da pe Zedechia, împăratul lui Iuda, pe slujitorii săi și pe popor și pe cei ce vor fi rămași în cetatea aceasta, din ciumă, sabie și foamete, în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâna vrăjmașilor lor și în mâna celor ce le caută viața; și el îi va lovi cu ascuțișul sabiei: nu‐i va cruța
21.7
Deut. 28.502 Cron. 36.17
, nici nu va avea milă și nici nu se va îndura. 8Și să zici poporului acestuia: Așa zice Domnul: Iată, vă pun
21.8
Deut. 30.19
înainte calea vieții și calea morții. 9Cine va
21.9
Cap. 38.2, 17, 18.
rămâne
21.9
Cap. 39.18;
în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete și de ciumă; dar cine va ieși și va trece la haldeii care vă împresoară va trăi și viața lui îi va fi drept pradă. 10Căci mi‐am pus fața
21.10
Lev. 17.10Amos 9.4
împotriva cetății acesteia spre rău și nu spre bine, zice Domnul: va fi dată în mâna
21.10
Cap. 38.3.
împăratului Babilonului și o va
21.10
Cap. 34.2, 22;
arde cu foc. 11Și despre casa împăratului lui Iuda, ascultați cuvântul Domnului: 12Casă a lui David, așa zice Domnul: Judecați cu dreptate
21.12
Cap. 22.3.
dimineața
21.12
Ps. 101.8
și scăpați pe cel prădat din mâna apăsătorului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să ardă fără să fie cine să stingă, pentru răutatea faptelor voastre. 13Iată, sunt împotriva
21.13
Ezec. 13.8
ta, locuitoare a văii, stânca șesului, zice Domnul; voi care ziceți: Cine
21.13
Cap. 49.4.
se va coborî împotriva noastră și cine va intra în locuințele noastre? 14Și vă voi cerceta după roada
21.14
Prov. 1.31Is. 3.10,11
faptelor voastre, zice Domnul, și voi aprinde un foc în pădurile sale și va mistui toate
21.14
2 Cron. 36.19
împrejurimile sale.

22

Împotriva casei împărătești a lui Iuda

221Așa zice Domnul: Pogoară‐te la casa împăratului lui Iuda și vorbește acolo cuvântul acesta 2și zi: Ascultă cuvântul

22.2
Cap. 17.20.
Domnului, împărat al lui Iuda, care șezi pe scaunul de domnie al lui David, tu și slujitorii tăi și poporul tău care intrați prin porțile acestea. 3Așa zice Domnul: Faceți judecată
22.3
Cap. 21.12.
și dreptate și scăpați pe cel prădat din mâna apăsătorului și nu nedreptățiți, nici nu asupriți
22.3
Vers. 17.
pe străinul de loc, pe orfan și pe văduvă și nu vărsați în locul acesta sânge nevinovat. 4Căci dacă veți face aceasta cu adevărat, atunci vor intra
22.4
Cap. 17.25.
prin porțile casei acesteia împărați care șed în locul lui David pe scaunul său de domnie, călărind în care și pe cai, — el și slujitorii lui și poporul lui. 5Dar dacă nu veți asculta cuvintele acestea, m‐am jurat pe mine însumi
22.5
Evr. 6.13,17
, zice Domnul, că această casă va ajunge pustie. 6Căci așa zice Domnul despre casa împăratului lui Iuda: Tu îmi ești un Galaad, vârful Libanului; totuși cu adevărat te voi face o pustie și cetăți nelocuite. 7Și voi hărăzi pierzători împotriva ta, pe fiecare cu armele sale, și‐ți vor tăia cedrii cei aleși
22.7
Is. 37.24
și‐i vor
22.7
Cap. 21.14.
arunca în foc. 8Și multe neamuri vor trece pe dinaintea acestei cetăți și vor zice fiecare către aproapele său: De ce a făcut Domnul
22.8
Deut. 29.24,251 Reg. 9.8,9
astfel acestei cetăți mari? 9Atunci vor zice: Pentru că
22.9
2 Reg. 22.172 Cron. 34.25
au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor și s‐au închinat la alți dumnezei și le‐au slujit. 10Nu plângeți pe cel
22.10
2 Reg. 22.20
mort și nu‐l jeliți. Dar plângeți, plângeți pe cel ce se duce
22.10
Vers. 11.
. Căci nu se va mai întoarce și nu va mai vedea țara nașterii sale. 11Căci așa zice Domnul despre Șalum
22.11
1 Cron. 3.152 Reg. 23.30
, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul lui Iosia, tatăl său, care
22.11
2 Reg. 23.34
a ieșit din locul acesta: Nu se va mai întoarce aici. 12Căci va muri în locul unde l‐au dus prins și nu va mai vedea țara aceasta. 13Vai
22.13
2 Reg. 23.35
de cel ce își zidește casa prin nedreptate și cămările pe nedrept, care
22.13
Lev. 19.13Deut. 24.14,15Mica 3.10Hab. 2.9Iac. 5.4
se slujește de aproapele său fără plată și nu‐i dă plata sa; 14care zice: Îmi voi zidi o casă largă și cămări încăpătoare! și își taie ferestre; și este căptușită cu cedru și este vopsită cu roș. 15Oare vei domni tu fiindcă te întreci cu cedrul? Oare nu mânca și bea tatăl
22.15
2 Reg. 23.25
tău și făcea judecată și dreptate? Și‐i mergea
22.15
Ps. 128.2Is. 3.10
bine. 16El judeca pricina săracului și nevoiașului și‐i mergea bine. Oare nu era aceasta a mă cunoaște? zice Domnul. 17Dar ochii
22.17
Ezec. 19.6
tăi și inima ta nu sunt decât la zgârcenia ta și la sângele celui nevinovat ca să‐l verse, și la apăsare și la asuprire ca s‐o facă. 18De aceea așa zice Domnul despre Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: Nu‐l vor
22.18
Cap. 16.4, 6.
plânge zicând: Vai
22.18
1 Reg. 13.30
, fratele meu! Sau: Vai, sora mea! Nu‐l vor plânge, zicând: Vai, domnule! Sau: Vai, slava sa! 19Va
22.19
2 Cron. 36.6
fi înmormântat cu înmormântare de măgar, târât și aruncat dincolo de porțile Ierusalimului. 20Suie‐te în Liban și strigă; ridică‐ți glasul în Basan și strigă din Abarim: căci toți iubiții tăi sunt sfărâmați. 21Am vorbit către tine în propășirea ta. Tu ai zis: Nu vreau să ascult. Aceasta a fost calea
22.21
Cap. 3.25;
ta din tinerețea ta, că n‐ai ascultat de glasul meu. 22Vântul va paște pe toți păstorii
22.22
Cap. 23.1.
tăi și iubiții
22.22
Vers. 20.
tăi vor merge în robie; cu adevărat atunci te vei rușina și vei roși pentru toată răutatea ta. 23Tu, care locuiești în Liban, care îți faci cuibul în cedri, cât de vrednic de îndurare ai să fii, când vor veni durerile asupra ta, chinul
22.23
Cap. 6.24.
, ca al unei femei în facere! 24Viu sunt eu, zice Domnul, chiar dacă
22.24
2 Reg. 24.6,81 Cron. 3.16
acest Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar fi o pecete
22.24
Cânt. 8.6Hag. 2.23
pe mâna mea cea dreaptă, și de acolo te‐aș smulge. 25Și te voi da
22.25
Cap. 34.20.
în mâna celor ce‐ți caută viața și în mâna acelora de ale căror fețe te temi, în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâna
22.25
2 Reg. 24.152 Cron. 36.10
haldeilor. 26Și te voi arunca pe tine și pe mama ta care te‐a născut într‐o țară străină, în care nu v‐ați născut: și veți muri acolo. 27Și în țara unde își înalță sufletul ca să se întoarcă, nu se vor întoarce acolo. 28Este oare acest om, Ieconia, un vas disprețuit și sfărâmat, este el un vas
22.28
Ps. 31.12Osea 8.8
în care nu este nicio desfătare? De ce sunt asvârliți, el și sămânța lui, și sunt aruncați într‐o țară pe care n‐o cunosc? 29O, țară
22.29
Deut. 32.1Is. 1.2
34.1Mica 1.2
, țară, țară, ascultă cuvântul Domnului! 30Așa zice Domnul: Scrieți pe omul acesta fără
22.30
1 Cron. 3.16,17Mat. 1.12
copii, ca un om care nu va propăși în zilele lui. Căci din sămânța lui nu va propăși niciun om care să șadă pe scaunul de domnie al lui David
22.30
Cap. 36.30.
și să domnească în Iuda.

23

Împotriva păstorilor răi

231Vai de păstorii

23.1
Cap. 10.21;
care pierd și risipesc oile pășunii mele, zice Domnul. 2De aceea, așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel despre păstorii care păstoresc pe poporul meu: Voi ați împrăștiat oile mele și le‐ați alungat și nu le‐ați cercetat: Iată
23.2
Ex. 32.34
, voi cerceta în voi răutatea faptelor voastre, zice Domnul. 3Și voi aduna
23.3
Cap. 32.37.
rămășița oilor mele din toate țările unde le‐am alungat și le voi aduce iarăși la staulele lor și vor crește și se vor înmulți. 4Și voi ridica păstori
23.4
Cap. 3.15.
peste ele care le vor păstori. Și nu se vor mai teme, nici nu se vor înspăimânta și niciuna nu va lipsi, zice Domnul. 5Iată
23.5
Is. 4.2
11.1
40.10,11Dan. 9.24Zah. 3.8
6.12In. 1.45
vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă dreaptă, și va domni ca împărat și va lucra înțelepțește și va face judecată și dreptate
23.5
Ps. 72.2Is. 9.7
32.1,18
pe pământ. 6În zilele sale Iuda
23.6
Deut. 33.28Zah. 14.11
va fi mântuit și Israel va locui la adăpost
23.6
Cap. 32.37.
. Și acesta este numele
23.6
Cap. 33.16.
lui cu care se va numi: Domnul, Dreptatea noastră. 7De aceea iată, vin
23.7
Cap. 16.14, 15.
zile, zice Domnul, când nu vor mai zice: Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara Egiptului. 8Ci: Viu este Domnul care a scos și care a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miazănoapte și din toate țările
23.8
Is. 43.5,6
unde‐i alungasem; și vor locui în țara lor. 9Despre proroci: Mi se sfărâmă inima în mine, îmi tremură toate oasele
23.9
Hab. 3.16
. Sunt ca un om beat și ca un om biruit de vin din pricina Domnului și din pricina cuvintelor sfințeniei lui. 10Căci țara
23.10
Cap. 5.7, 8;
este plină de preacurvari; căci țara jelește din pricina blestemelor
23.10
Osea 4.2,3
. Pășunile
23.10
Cap. 9.10;
pustiei s‐au uscat și alergarea lor este răutate și puterea lor este cu nedreptate. 11Căci și prorocul
23.11
Cap. 6.13;
și preotul sunt nelegiuiți. Chiar și în
23.11
Cap. 7.30;
casa mea am aflat răutatea lor, zice Domnul. 12De aceea calea
23.12
Ps. 35.6Prov. 4.19
lor va fi pentru ei ca lunecușurile în întuneric. Vor fi împinși și vor cădea pe ea. Căci voi aduce rău
23.12
Cap. 11.23.
asupra lor, anul cercetării lor, zice Domnul. 13Și am văzut nebunie în prorocii Samariei: au prorocit pe
23.13
Cap. 2.8.
Baal și au rătăcit
23.13
Is. 9.16
pe poporul meu Israel. 14Și în prorocii Ierusalimului am văzut un lucru înfricoșat: preacurvesc
23.14
Cap. 29.23.
și umblă în
23.14
Vers. 26.
minciună și întăresc
23.14
Ezec. 13.22
mâinile făcătorilor de rele încât niciunul nu se întoarce de la răutatea sa. Toți au ajuns înaintea mea ca Sodoma
23.14
Deut. 32.32Is. 1.9,10
și locuitorii lui ca Gomora. 15De aceea așa zice Domnul oștirilor despre proroci: Iată, îi voi hrăni cu
23.15
Cap. 8.14;
pelin și‐i voi adăpa cu apă de fiere. Căci de la prorocii Ierusalimului a ieșit nelegiuirea în toată țara. 16Așa zice Domnul oștirilor: N‐ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc: ei vă duc la deșertăciune; vorbesc
23.16
Cap. 14.14. Vers. 21.
o vedenie a inimii lor și nu din gura Domnului. 17Ei zic necurmat celor ce mă disprețuiesc: Domnul a zis: Veți avea
23.17
Cap. 6.14;
pace. Și zic oricui umblă în învârtoșarea inimii sale: Nu
23.17
Mica 3.11
va veni răul asupra voastră. 18Căci cine
23.18
Iov 15.81 Cor. 2.16
a stat în sfatul Domnului ca să fi priceput și să fi auzit cuvântul său? Cine a luat seama la cuvantul său și l‐a auzit? 19Iată, furtuna
23.19
Cap. 25.32;
Domnului, furia lui iese și un vârtej puternic va învălui capul celor răi. 20Mânia
23.20
Cap. 30.24.
Domnului nu se va întoarce până nu va face și până nu va întări gândurile inimii sale: la sfârșitul
23.20
Gen. 49.1
zilelor veți înțelege lămurit. 21Eu n‐am trimis
23.21
Cap. 14.14;
pe acești proroci, totuși au alergat; nu le‐am vorbit, totuși prorocesc. 22Dar dacă ar fi stat
23.22
Vers. 18.
în sfatul meu și ar fi făcut pe poporul meu să audă cuvintele mele, atunci i‐ar fi întors
23.22
Cap. 25.5.
de la calea lor cea rea și de la răutatea faptelor lor. 23Oare sunt eu un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt un Dumnezeu de departe? 24Oare se ascunde
23.24
Ps. 139.7Amos 9.2,3
cineva în locuri ascunse ca să nu‐l văd? zice Domnul. Oare nu umplu
23.24
1 Reg. 8.27Ps. 139.7
eu cerurile și pământul? zice Domnul. 25Am auzit ce zic prorocii care prorocesc minciună în numele meu, zicând: Am visat! Am visat! 26Până când va fi aceasta în inimile prorocilor care prorocesc minciuna și care sunt proroci ai înșelăciunii inimii lor? 27Ei se gândesc să facă pe poporul meu să uite numele meu prin visurile lor, pe care le spune fiecare aproapelui său: cum
23.27
Jud. 3.7
8.33,34
au uitat părinții lor numele meu pentru Baal. 28Prorocul care visează să‐și spună visul; și cel ce are cuvântul meu să vorbească cuvântul meu cu credincioșie. Ce este pleava pentru grâu? zice Domnul. 29Oare nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă stânca? 30De aceea, iată, eu sunt împotriva
23.30
Deut. 18.20
prorocilor, zice Domnul, care fură cuvintele mele, fiecare de la aproapele său. 31Iată, eu sunt împotriva prorocilor, zice Domnul, care își iau limbile lor și zic: El a zis. 32Iată, sunt împotriva celor ce prorocesc visuri mincinoase, zice Domnul, și care le spun și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile lor și cu lăudăroșia
23.32
Țef. 3.4
lor. Și eu nu i‐am trimis, nici nu le‐am poruncit, și ei nu folosesc deloc poporului acestuia, zice Domnul. 33Și dacă poporul acesta, sau un proroc, sau un preot, te vor întreba, zicând: Care este sarcina
23.33
Mal. 1.1
Domnului? Atunci le vei zice: Ce sarcină? Vă voi
23.33
Vers. 39.
lepăda, zice Domnul. 34Și prorocul și preotul și poporul care va zice: Sarcina Domnului! Voi pedepsi pe omul acela și casa lui. 35Așa să ziceți fiecare către aproapele său și fiecare către fratele său: Ce a răspuns Domnul? Și: Ce a vorbit Domnul? 36Și să nu mai pomeniți de sarcina Domnului. Căci cuvântul fiecăruia va fi sarcina sa. Căci ați sucit cuvintele Dumnezeului celui viu, ale Domnului oștirilor, Dumnezeul nostru. 37Așa să zici prorocului: Ce ți‐a răspuns Domnul? Și: Ce a vorbit Domnul? 38Dar fiindcă ziceți: Sarcina Domnului! de aceea așa zice Domnul: Fiindcă spuneți cuvântul acesta: Sarcina Domnului! și eu am trimis la voi zicând: Să nu ziceți: Sarcina Domnului! 39de aceea
23.39
Osea 4.6
iată, vă voi uita
23.39
Vers. 33.
cu desăvârșire și vă voi lepăda departe de la fața mea, pe voi și cetatea pe care v‐am dat‐o vouă și părinților voștri. 40Și voi aduce asupra voastră o
23.40
Cap. 20.11.
ocară veșnică și o rușine veșnică ce nu se va uita.