Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Despre prinsoarea de șaptezeci ani

251Cuvântul care a fost către Ieremia despre tot poporul lui Iuda, în anul al patrulea

25.1
Cap. 36.1.
al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care a fost anul întâi al lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, 2pe care l‐a vorbit Ieremia prorocul către tot poporul lui Iuda și către toți locuitorii Ierusalimului, zicând: 3Din anul
25.3
Cap. 1.2.
al treisprezecelea al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, până în ziua aceasta, acești douăzeci și trei de ani, cuvântul Domnului a fost către mine și v‐am vorbit, sculându‐mă de dimineață și vorbind, dar n‐ați
25.3
Cap. 7.13;
ascultat. 4Și Domnul a trimis la voi pe toți slujitorii săi, pe proroci, sculându‐se de dimineață
25.4
Cap. 7.13, 25;
și trimițând; dar n‐ați ascultat, nici nu v‐ați plecat urechea ca să auziți, 5când ziceau ei: Întoarceți‐vă fiecare
25.5
2 Reg. 17.13Iona 3.8
de la calea sa cea rea și de la răutatea faptelor voastre și locuiți în țara pe care v‐a dat‐o Domnul vouă și părinților voștri din veci și pe veci. 6Și nu mergeți după alți dumnezei ca să le slujiți și să vă închinați lor; și nu mă întărâtați prin lucrul mâinilor voastre și nu vă voi face niciun rău. 7Dar n‐ați ascultat de mine, zice Domnul, și m‐ați întărâtat
25.7
Deut. 32.2132.30
cu lucrul mâinilor voastre, spre paguba voastră. 8De aceea, așa zice Domnul oștirilor: Fiindcă n‐ați ascultat de cuvintele mele, 9iată, voi trimite și voi lua toate
25.9
Cap. 1.15.
familiile de la miazănoapte, zice Domnul, și voi trimite la Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robul
25.9
Cap. 27.1;
meu, și le voi aduce împotriva țării acesteia și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor neamurilor acestora de jur împrejur; și le voi nimici și le voi face de mirare și de șuierat și pustiiri
25.9
Cap. 18.16.
veșnice. 10Și voi face să se piardă de la ei glasul bucuriei
25.10
Is. 24.815.9Ezec. 16.13Osea 2.11
și glasul veseliei, glasul de mire și glasul de mireasă, vuietul pietrelor de moară
25.10
Ecl. 12.4
și lumina de candelă. 11Și toată țara aceasta va ajunge o pustie, o mirare, și neamurile acestea vor sluji împăratului Babilonului șaptezeci de ani. 12Și va fi așa: la împlinirea
25.12
2 Cron. 36.21,22Ezra 1.1Dan. 9.2
celor șaptezeci de ani voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirea lor; și pe țara haldeilor; și o voi face pustietăți
25.12
Is. 13.19
14.23
21.147.1
veșnice. 13Și voi aduce asupra țării aceleia toate cuvintele mele pe care le‐am rostit împotriva ei, tot ce este scris în cartea aceasta, pe care a prorocit‐o Ieremia împotriva tuturor neamurilor. 14Căci
25.14
Cap. 50.9;
multe neamuri și împărați
25.14
Cap. 50.41;
mari vor face robi
25.14
Cap. 27.7.
și din ei; și le voi răsplăti
25.14
Cap. 50.29;
după faptele lor și după lucrul mâinilor lor. 15Căci așa mi‐a zis Domnul Dumnezeul lui Israel: Ia
25.15
Iov 21.20Ps. 75.8Is. 51.17Ap. 14.10
acest potir de vin al mâniei din mâna mea și adapă cu el pe toate neamurile la care te voi trimite. 16Și vor bea
25.16
Cap. 51.7.
și vor fi amețite și vor înnebuni de sabia pe care o voi trimite între ele. 17Atunci am luat potirul din mâna Domnului și am adăpat toate neamurile la care m‐a trimis Domnul: 18adică Ierusalimul și cetățile lui Iuda și pe împărații lui și pe mai marii lui, ca să‐i facă pustii,
25.18
Vers. 9, 11.
o mirare, o fluierare și un blestem,
25.18
Cap. 24.9.
ca astăzi, 19pe Faraon
25.19
Cap. 46.2, 25.
, împăratul Egiptului, și pe slujitorii lui și pe mai marii lui și pe tot poporul său; 20și pe tot poporul cel amestecat
25.20
Vers. 24.
și pe toți împărații țării Uț
25.20
Iov 1.1
și pe toți împărații
25.20
Cap. 47.1, 5, 7.
țării filistenilor și Ascalonul și Gaza și Ecronul și rămășița
25.20
Is. 20.1
Asdodului; 21Edomul
25.21
Cap. 49.7, etc.
și Moabul
25.21
Cap. 48.1.
și pe copiii lui Amon
25.21
Cap. 49.1.
; 22și pe toți împărații Tirului
25.22
Cap. 47.4.
și pe toți împărații Sidonului și pe împărații ostroavelor care sunt dincolo de mare
25.22
Cap. 49.23.
; 23Dedanul
25.23
Cap. 49.8.
și Tema și Buzul și pe toți cei ce au laturile părului tăiate; 24și pe toți împărații Arabiei
25.24
2 Cron. 9.11
și pe toți împărații poporului amestecat
25.24
Vers. 20. Cap. 49.31;
care locuiesc în pustie; 25și pe toți împărații Zimrei, și pe toți împărații Elamului
25.25
Cap. 49.34.
, și pe toți împărații mezilor; 26și pe toți împărații
25.26
Cap. 50.9.
de la miazănoapte, departe și aproape, unul cu altul; și pe toate împărățiile țărilor care sunt pe fața pământului; și împăratul Șeșacului
25.26
Cap. 51.41.
va bea după ei. 27Și le vei zice: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Beți
25.27
Hab. 2.16
și îmbătați‐vă
25.27
Is. 51.21
63.6
și vărsați și cădeți și nu vă mai sculați de sabia pe care o voi trimite între voi. 28Și va fi așa: dacă nu vor voi să ia potirul din mâna ta ca să bea, atunci să le zici: Așa zice Domnul oștirilor: Veți bea negreșit. 29Căci iată, eu încep
25.29
Dan. 9.18,19
să aduc răul asupra cetății
25.29
Prov. 11.31Ezec. 9.6Obad. 16Lc. 23.311 Pet. 4.17
care se numește după numele meu, și să fiți voi oare cu totul nepedepsiți? Nu veți fi nepedepsiți: căci eu voi chema
25.29
Ezec. 38.21
sabia asupra tuturor locuitorilor pământului, zice Domnul oștirilor: 30Și tu prorocește‐le toate cuvintele acestea și zi‐le: Domnul va răcni
25.30
Is. 42.13Ioel 3.16Amos 1.2
din înălțime și va face să răsune glasul lui din locuința lui
25.30
Ps. 11.4
cea sfântă; va răcni puternic împotriva staulului
25.30
1 Reg. 9.3Ps. 132.14
său, va da un chiot
25.30
Is. 16.9
ca cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului. 31Vuietul va veni până la marginea pământului; căci Domnul se socotește cu
25.31
Osea 4.1Mica 6.2
neamurile, va intra
25.31
Is. 66.16Ioel 3.2
la judecată cu orice carne; pe cei răi îi va da sabiei, zice Domnul. 32Așa zice Domnul oștirilor: Iată, răul va ieși de la neam la neam și o furtună
25.32
Cap. 23.19;
mare se va ridica de la marginile pământului. 33Și în ziua aceea cei uciși
25.33
Is. 66.16
de Domnul vor fi de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului: nu vor fi plânși
25.33
Cap. 16.4, 6.
, nici strânși
25.33
Ps. 79.3Ap. 11.9
, nici înmormântați: vor fi gunoi pe fața ogorului. 34Urlați
25.34
Cap. 4.8;
, păstorilor, și strigați! Și tăvăliți‐vă, voi cei măreți ai turmei! Căci s‐au împlinit zilele junghierii voastre și ale împrăștierii voastre și veți cădea ca un vas de preț. 35Și se va pierde fuga de la păstori și scăparea de la cei măreți ai turmei. 36Un glas de strigare al păstorului și un urlet al celor măreți ai turmei! Căci Domnul pustiește pășunea lor 37și staulele cele pașnice amuțesc de aprinderea mâniei Domnului. 38El și‐a părăsit tufarul
25.38
Ps. 76.2
ca un leu, căci țara lor a ajuns o pustietate înaintea furiei apăsătoare și înaintea aprinderii mâniei sale.

26

Dărâmarea Ierusalimului și a Templului

261La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, cuvântul acesta a fost de la Domnul, zicând: 2Așa zice Domnul: Stai în curtea

26.2
Cap. 19.14.
casei Domnului și vorbește tuturor cetăților lui Iuda care vin să se închine în casa Domnului toate cuvintele
26.2
Ezec. 3.10Mat. 28.20
pe care ți le voi porunci să le vorbești lor; nu lăsa
26.2
Fapte. 20.27
niciun cuvânt. 3Poate
26.3
Cap. 36.3.
că vor auzi și se vor întoarce fiecare de la calea sa cea rea, și mă voi căi
26.3
Cap. 18.8.
de răul pe care am de gând să li‐l fac pentru răutatea faptelor lor. 4Și să le zici: Așa zice Domnul: Dacă nu mă
26.4
Lev. 26.14Deut. 28.15
veți asculta ca să umblați în legea mea pe care v‐am pus‐o înainte, 5ca să ascultați de cuvintele slujitorilor mei, prorocii, pe care i‐am trimis
26.5
Cap. 7.13, 25;
la voi, sculându‐mă de dimineață și trimițându‐i, dar n‐ați ascultat, 6voi face casa aceasta ca Silo
26.6
1 Sam. 4.10,11Ps. 78.60
, și cetatea aceasta o voi face un blestem
26.6
Is. 65.15
tuturor neamurilor pământului. 7Și preoții și prorocii și tot poporul au auzit pe Ieremia vorbind cuvintele acestea în casa Domnului. 8Și a fost așa: Ieremia a încetat de vorbit tot ce‐i poruncise Domnul să vorbească la tot poporul și preoții și prorocii și tot poporul l‐a prins, zicând: Vei muri. 9Pentru ce ai prorocit în numele Domnului, zicând: Casa aceasta va fi ca Silo și cetatea aceasta va fi pustiită, fără locuitor? Și tot poporul s‐a adunat împotriva lui Ieremia în casa Domnului. 10Și mai marii lui Iuda au auzit aceste lucruri și s‐au suit din casa împăratului la casa Domnului și au șezut la intrarea porții celei noi a casei Domnului. 11Și preoții și prorocii au vorbit către mai mari și către tot poporul, zicând: Omul acesta este vrednic de moarte căci
26.11
Cap. 38.4.
a prorocit împotriva cetății acesteia, cum ați auzit voi cu urechile voastre. 12Atunci Ieremia a vorbit către toți mai marii și către tot poporul, zicând: Domnul m‐a trimis să prorocesc împotriva casei acesteia și împotriva cetății acesteia toate cuvintele pe care le‐ați auzit. 13Și acum îndreptați‐vă
26.13
Cap. 7.3.
căile și faptele și ascultați de glasul Domnului Dumnezeului vostru; și Domnul se va căi
26.13
Vers. 3, 19.
de răul pe care l‐a rostit împotriva voastră. 14Dar eu, iată, eu sunt
26.14
Cap. 38.5.
în mâna voastră; faceți cu mine cum este bine și drept în ochii voștri. 15Numai să știți negreșit că dacă mă veți omorî, veți aduce sânge nevinovat asupra voastră și asupra cetății acesteia și asupra locuitorilor ei; căci cu adevărat Domnul m‐a trimis la voi ca să vorbesc toate cuvintele acestea în urechile voastre. 16Atunci mai marii și tot poporul au zis către preoți și către proroci: Omul acesta nu este vrednic de moarte, căci ne‐a vorbit în numele Domnului Dumnezeului nostru. 17Și unii din bătrânii țării s‐au ridicat
26.17
Fapte. 5.34
și au vorbit către toată obștea poporului, zicând: 18Mica
26.18
Mica 1.1
, Moraștitul, a prorocit în zilele lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și a vorbit către tot poporul lui Iuda, zicând: Așa zice Domnul oștirilor: Sionul
26.18
Mica 3.12
va fi arat ca un ogor și Ierusalimul va ajunge grămezi de pietre și muntele Casei ca locurile înalte ale unei păduri. 19Oare l‐a omorât Ezechia, împăratul lui Iuda, și tot Iuda? Oare nu s‐a temut
26.19
2 Cron. 32.26
el de Domnul și a cerut bunăvoința Domnului și Domnul s‐a căit
26.19
Ex. 32.142 Sam. 24.16
de răul pe care‐l rostise împotriva lor? Și noi
26.19
Fapte. 5.39
am face un rău mare împotriva sufletelor noastre. 20Și a mai fost un om care a prorocit în numele Domnului: Urie, fiul lui Șemaia, din Chiriat‐Iearim; și el a prorocit împotriva cetății acesteia și împotriva țării acesteia, după toate cuvintele lui Ieremia. 21Și împăratul Ioiachim și toți vitejii lui și toți mai marii au auzit cuvintele lui și împăratul a căutat să‐l omoare; dar Urie a auzit și s‐a temut și a fugit și s‐a dus în Egipt. 22Și împăratul Ioiachim a trimis oameni în Egipt: pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe niște bărbați cu el, în Egipt. 23Și ei au scos pe Urie din Egipt și l‐au adus la împăratul Ioiachim și el l‐a ucis cu sabia și i‐a aruncat trupul său mort în mormintele copiilor poporului. 24Dar mâna
26.24
2 Reg. 22.12,14
lui Ahicam, fiul lui Șafan, a fost cu Ieremia ca să nu‐l dea în mâna poporului ca să‐l omoare.

27

Sfatul lui Ieremia

271La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul

27.1
Vers. 3.12, 20. Cap. 28.1.
lui Iuda, a fost acest cuvânt de la Domnul către Ieremia, zicând: 2Așa îmi zice Domnul: Fă‐ți legături și juguri și pune‐le
27.2
Cap. 28.10, 12.
pe grumazul tău 3și trimite‐le împăratului Edomului și împăratului Moabului și împăratului copiilor lui Amon și împăratului Tirului și împăratului Sidonului prin mâna solilor care vin la Ierusalim la Zedechia, împăratul lui Iuda. 4Și poruncește‐le să zică domnilor lor: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Așa să ziceți domnilor voștri: 5Eu am
27.5
Ps. 115.15
146.6Is. 45.12
făcut pământul, pe om și dobitoc care sunt pe fața pământului, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu cel întins; și l‐am dat
27.5
Ps. 115.16Dan. 4.17,25,32
cui a fost drept în ochii mei. 6Și acum
27.6
Cap. 28.14.
am dat toate aceste țări în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robul
27.6
Cap. 25.9;
meu, și i‐am dat și chiar fiarele
27.6
Cap. 28.14.
câmpului ca să‐i slujească. 7Și toate
27.7
2 Cron. 36.20
neamurile îi vor sluji lui și fiului său și fiului fiului său, până când va veni și vremea
27.7
Cap. 25.12;
țării sale; și atunci neamuri multe și împărați mari îl vor face robul
27.7
Cap. 25.14.
lor. 8Și va fi așa: pe neamul și împăratul care nu va sluji acestui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care nu‐și va pune grumazul sub jugul împăratului Babilonului, pe neamul acela îl voi cerceta, zice Domnul, cu sabia și cu foametea și cu ciuma, până când îi voi nimici prin mâna lui. 9Dar voi nu ascultați de prorocii voștri, nici de ghicitorii voștri, nici de visătorii voștri, nici de prezicătorii voștri de vreme, nici de vrăjitorii voștri care vă vorbesc zicând: Nu veți sluji împăratului Babilonului. 10Căci ei vă prorocesc minciună ca să vă strămute din țara voastră și ca eu să vă alung și să vă pierdeți
27.10
Vers. 14.
. 11Dar pe neamul care își va pune grumazul sub jugul împăratului Babilonului și‐i va sluji, îl voi lăsa să rămână încă în țara sa, zice Domnul; și o vor lucra și vor locui în ea. 12Și am vorbit lui Zedechia
27.12
Cap. 28.1;
, împăratul lui Iuda, după toate cuvintele acestea, zicând: Puneți‐vă grumajii sub jugul împăratului Babilonului și slujiți‐i lui și poporului său și trăiți. 13De ce să muriți
27.13
Ezec. 18.31
, tu și poporul tău, de sabie, de foamete și de ciumă, cum a vorbit Domnul despre neamul care nu va sluji împăratului Babilonului? 14Și n‐ascultați de cuvintele prorocilor care vă vorbesc, zicând: Nu veți sluji împăratului Babilonului! căci ei vă prorocesc
27.14
Cap. 14.14;
minciună. 15Căci eu nu i‐am trimis, zice Domnul, totuși ei prorocesc minciună în numele meu ca să vă alung și ca să vă pierdeți, voi și prorocii care vă prorocesc. 16Și am vorbit și prorocilor și la tot poporul acesta, zicând: Așa zice Domnul: N‐ascultați de cuvintele prorocilor voștri care vă prorocesc zicând: Iată vasele
27.16
2 Cron. 36.7,10Dan. 1.2
casei Domnului se vor aduce îndărăt acum în curând din Babilon, căci ei vă prorocesc minciună. 17Nu‐i ascultați: slujiți împăratului Babilonului și trăiți; de ce să ajungă această cetate o pustie? 18Dar dacă ei sunt proroci și dacă cuvântul Domnului este cu ei, să se roage acum Domnului oștirilor, ca să nu fie duse la Babilon vasele care au rămas în casa Domnului și în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim. 19Căci așa zice Domnul oștirilor despre stâlpii
27.19
2 Reg. 25.13
și despre marea și despre picioarele și despre celelalte vase care au rămas în cetatea aceasta, 20pe care nu le‐a luat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, când a strămutat din Ierusalim
27.20
2 Reg. 24.14,15
în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toți fruntașii lui Iuda și ai Ierusalimului: 21Da, așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre vasele care au rămas în casa Domnului și în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim: 22Ele vor fi duse
27.22
2 Reg. 25.132 Cron. 36.18
la Babilon și vor fi acolo până în ziua când le voi cerceta eu
27.22
2 Cron. 36.2132.5
, zice Domnul, și când le voi sui
27.22
Ezra 1.7
7.19
iarăși și le voi aduce îndărăt în locul acesta.