Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Dărâmarea Ierusalimului și a Templului

261La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, cuvântul acesta a fost de la Domnul, zicând: 2Așa zice Domnul: Stai în curtea

26.2
Cap. 19.14.
casei Domnului și vorbește tuturor cetăților lui Iuda care vin să se închine în casa Domnului toate cuvintele
26.2
Ezec. 3.10Mat. 28.20
pe care ți le voi porunci să le vorbești lor; nu lăsa
26.2
Fapte. 20.27
niciun cuvânt. 3Poate
26.3
Cap. 36.3.
că vor auzi și se vor întoarce fiecare de la calea sa cea rea, și mă voi căi
26.3
Cap. 18.8.
de răul pe care am de gând să li‐l fac pentru răutatea faptelor lor. 4Și să le zici: Așa zice Domnul: Dacă nu mă
26.4
Lev. 26.14Deut. 28.15
veți asculta ca să umblați în legea mea pe care v‐am pus‐o înainte, 5ca să ascultați de cuvintele slujitorilor mei, prorocii, pe care i‐am trimis
26.5
Cap. 7.13, 25;
la voi, sculându‐mă de dimineață și trimițându‐i, dar n‐ați ascultat, 6voi face casa aceasta ca Silo
26.6
1 Sam. 4.10,11Ps. 78.60
, și cetatea aceasta o voi face un blestem
26.6
Is. 65.15
tuturor neamurilor pământului. 7Și preoții și prorocii și tot poporul au auzit pe Ieremia vorbind cuvintele acestea în casa Domnului. 8Și a fost așa: Ieremia a încetat de vorbit tot ce‐i poruncise Domnul să vorbească la tot poporul și preoții și prorocii și tot poporul l‐a prins, zicând: Vei muri. 9Pentru ce ai prorocit în numele Domnului, zicând: Casa aceasta va fi ca Silo și cetatea aceasta va fi pustiită, fără locuitor? Și tot poporul s‐a adunat împotriva lui Ieremia în casa Domnului. 10Și mai marii lui Iuda au auzit aceste lucruri și s‐au suit din casa împăratului la casa Domnului și au șezut la intrarea porții celei noi a casei Domnului. 11Și preoții și prorocii au vorbit către mai mari și către tot poporul, zicând: Omul acesta este vrednic de moarte căci
26.11
Cap. 38.4.
a prorocit împotriva cetății acesteia, cum ați auzit voi cu urechile voastre. 12Atunci Ieremia a vorbit către toți mai marii și către tot poporul, zicând: Domnul m‐a trimis să prorocesc împotriva casei acesteia și împotriva cetății acesteia toate cuvintele pe care le‐ați auzit. 13Și acum îndreptați‐vă
26.13
Cap. 7.3.
căile și faptele și ascultați de glasul Domnului Dumnezeului vostru; și Domnul se va căi
26.13
Vers. 3, 19.
de răul pe care l‐a rostit împotriva voastră. 14Dar eu, iată, eu sunt
26.14
Cap. 38.5.
în mâna voastră; faceți cu mine cum este bine și drept în ochii voștri. 15Numai să știți negreșit că dacă mă veți omorî, veți aduce sânge nevinovat asupra voastră și asupra cetății acesteia și asupra locuitorilor ei; căci cu adevărat Domnul m‐a trimis la voi ca să vorbesc toate cuvintele acestea în urechile voastre. 16Atunci mai marii și tot poporul au zis către preoți și către proroci: Omul acesta nu este vrednic de moarte, căci ne‐a vorbit în numele Domnului Dumnezeului nostru. 17Și unii din bătrânii țării s‐au ridicat
26.17
Fapte. 5.34
și au vorbit către toată obștea poporului, zicând: 18Mica
26.18
Mica 1.1
, Moraștitul, a prorocit în zilele lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și a vorbit către tot poporul lui Iuda, zicând: Așa zice Domnul oștirilor: Sionul
26.18
Mica 3.12
va fi arat ca un ogor și Ierusalimul va ajunge grămezi de pietre și muntele Casei ca locurile înalte ale unei păduri. 19Oare l‐a omorât Ezechia, împăratul lui Iuda, și tot Iuda? Oare nu s‐a temut
26.19
2 Cron. 32.26
el de Domnul și a cerut bunăvoința Domnului și Domnul s‐a căit
26.19
Ex. 32.142 Sam. 24.16
de răul pe care‐l rostise împotriva lor? Și noi
26.19
Fapte. 5.39
am face un rău mare împotriva sufletelor noastre. 20Și a mai fost un om care a prorocit în numele Domnului: Urie, fiul lui Șemaia, din Chiriat‐Iearim; și el a prorocit împotriva cetății acesteia și împotriva țării acesteia, după toate cuvintele lui Ieremia. 21Și împăratul Ioiachim și toți vitejii lui și toți mai marii au auzit cuvintele lui și împăratul a căutat să‐l omoare; dar Urie a auzit și s‐a temut și a fugit și s‐a dus în Egipt. 22Și împăratul Ioiachim a trimis oameni în Egipt: pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe niște bărbați cu el, în Egipt. 23Și ei au scos pe Urie din Egipt și l‐au adus la împăratul Ioiachim și el l‐a ucis cu sabia și i‐a aruncat trupul său mort în mormintele copiilor poporului. 24Dar mâna
26.24
2 Reg. 22.12,14
lui Ahicam, fiul lui Șafan, a fost cu Ieremia ca să nu‐l dea în mâna poporului ca să‐l omoare.

27

Sfatul lui Ieremia

271La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul

27.1
Vers. 3.12, 20. Cap. 28.1.
lui Iuda, a fost acest cuvânt de la Domnul către Ieremia, zicând: 2Așa îmi zice Domnul: Fă‐ți legături și juguri și pune‐le
27.2
Cap. 28.10, 12.
pe grumazul tău 3și trimite‐le împăratului Edomului și împăratului Moabului și împăratului copiilor lui Amon și împăratului Tirului și împăratului Sidonului prin mâna solilor care vin la Ierusalim la Zedechia, împăratul lui Iuda. 4Și poruncește‐le să zică domnilor lor: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Așa să ziceți domnilor voștri: 5Eu am
27.5
Ps. 115.15
146.6Is. 45.12
făcut pământul, pe om și dobitoc care sunt pe fața pământului, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu cel întins; și l‐am dat
27.5
Ps. 115.16Dan. 4.17,25,32
cui a fost drept în ochii mei. 6Și acum
27.6
Cap. 28.14.
am dat toate aceste țări în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robul
27.6
Cap. 25.9;
meu, și i‐am dat și chiar fiarele
27.6
Cap. 28.14.
câmpului ca să‐i slujească. 7Și toate
27.7
2 Cron. 36.20
neamurile îi vor sluji lui și fiului său și fiului fiului său, până când va veni și vremea
27.7
Cap. 25.12;
țării sale; și atunci neamuri multe și împărați mari îl vor face robul
27.7
Cap. 25.14.
lor. 8Și va fi așa: pe neamul și împăratul care nu va sluji acestui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care nu‐și va pune grumazul sub jugul împăratului Babilonului, pe neamul acela îl voi cerceta, zice Domnul, cu sabia și cu foametea și cu ciuma, până când îi voi nimici prin mâna lui. 9Dar voi nu ascultați de prorocii voștri, nici de ghicitorii voștri, nici de visătorii voștri, nici de prezicătorii voștri de vreme, nici de vrăjitorii voștri care vă vorbesc zicând: Nu veți sluji împăratului Babilonului. 10Căci ei vă prorocesc minciună ca să vă strămute din țara voastră și ca eu să vă alung și să vă pierdeți
27.10
Vers. 14.
. 11Dar pe neamul care își va pune grumazul sub jugul împăratului Babilonului și‐i va sluji, îl voi lăsa să rămână încă în țara sa, zice Domnul; și o vor lucra și vor locui în ea. 12Și am vorbit lui Zedechia
27.12
Cap. 28.1;
, împăratul lui Iuda, după toate cuvintele acestea, zicând: Puneți‐vă grumajii sub jugul împăratului Babilonului și slujiți‐i lui și poporului său și trăiți. 13De ce să muriți
27.13
Ezec. 18.31
, tu și poporul tău, de sabie, de foamete și de ciumă, cum a vorbit Domnul despre neamul care nu va sluji împăratului Babilonului? 14Și n‐ascultați de cuvintele prorocilor care vă vorbesc, zicând: Nu veți sluji împăratului Babilonului! căci ei vă prorocesc
27.14
Cap. 14.14;
minciună. 15Căci eu nu i‐am trimis, zice Domnul, totuși ei prorocesc minciună în numele meu ca să vă alung și ca să vă pierdeți, voi și prorocii care vă prorocesc. 16Și am vorbit și prorocilor și la tot poporul acesta, zicând: Așa zice Domnul: N‐ascultați de cuvintele prorocilor voștri care vă prorocesc zicând: Iată vasele
27.16
2 Cron. 36.7,10Dan. 1.2
casei Domnului se vor aduce îndărăt acum în curând din Babilon, căci ei vă prorocesc minciună. 17Nu‐i ascultați: slujiți împăratului Babilonului și trăiți; de ce să ajungă această cetate o pustie? 18Dar dacă ei sunt proroci și dacă cuvântul Domnului este cu ei, să se roage acum Domnului oștirilor, ca să nu fie duse la Babilon vasele care au rămas în casa Domnului și în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim. 19Căci așa zice Domnul oștirilor despre stâlpii
27.19
2 Reg. 25.13
și despre marea și despre picioarele și despre celelalte vase care au rămas în cetatea aceasta, 20pe care nu le‐a luat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, când a strămutat din Ierusalim
27.20
2 Reg. 24.14,15
în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toți fruntașii lui Iuda și ai Ierusalimului: 21Da, așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre vasele care au rămas în casa Domnului și în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim: 22Ele vor fi duse
27.22
2 Reg. 25.132 Cron. 36.18
la Babilon și vor fi acolo până în ziua când le voi cerceta eu
27.22
2 Cron. 36.2132.5
, zice Domnul, și când le voi sui
27.22
Ezra 1.7
7.19
iarăși și le voi aduce îndărăt în locul acesta.

28

Proorocia împotriva lui Hanania

281Și a fost așa: în acelaș

28.1
Cap. 27.1.
an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în anul al patrulea, în luna a cincea, Hanania, fiul lui Azur, prorocul care era în Gabaon, mi‐a vorbit în casa Domnului, înaintea preoților și întregului popor, zicând: 2Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zicând: Am sfărâmat jugul
28.2
Cap. 27.12.
împăratului Babilonului. 3Încă doi
28.3
Cap. 27.16.
ani de zile și voi aduce îndărăt în locul acesta toate vasele casei Domnului pe care le‐a luat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le‐a dus la Babilon. 4Și voi aduce îndărăt în locul acesta pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toți prinșii lui Iuda care s‐au dus în Babilon, zice Domnul, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului. 5Și Ieremia, prorocul, a vorbit prorocului Hanania, înaintea preoților și înaintea întregului popor, care stăteau în casa Domnului. 6Și Ieremia prorocul a zis: Amin
28.6
1 Reg. 1.36
. Așa să facă Domnul. Domnul să împlinească cuvintele tale pe care le‐ai prorocit, ca să aducă îndărăt din Babilon în locul acesta vasele casei Domnului și pe toți cei strămutați. 7Dar, rogu‐te, ascultă cuvântul acesta pe care‐l vorbesc în urechile tale și în urechile întregului popor: 8Prorocii care au fost înainte de mine și înainte de tine din vechime au prorocit și ei împotriva multor țări și împotriva multor împărății mari, despre război și despre rău și despre ciumă. 9Prorocul
28.9
Deut. 18.22
care prorocește de pace, când cuvântul prorocului se va întâmpla, atunci prorocul va fi cunoscut că în adevăr Domnul l‐a trimis. 10Atunci Hanania, prorocul, a luat jugul
28.10
Cap. 27.2.
de pe grumazul prorocului Ieremia și l‐a sfărâmat. 11Și Hanania a vorbit înaintea întregului popor, zicând: Așa zice Domnul: Încă doi ani de zile și așa voi sfărâma jugul lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, de pe
28.11
Cap. 27.7.
grumazul tuturor neamurilor. Și prorocul Ieremia s‐a dus pe calea sa. 12Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia după ce sfărâmase Hanania, prorocul, jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, zicând: 13Du‐te și spune lui Hanania, zicând: Așa zice Domnul: Tu ai sfărâmat jugul de lemn: și în locul lui ai făcut juguri de fier. 14Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Am pus un jug de fier
28.14
Deut. 28.48
pe grumazul tuturor acestor neamuri ca să slujească lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului; și‐i vor sluji: și i‐am dat
28.14
Cap. 27.6.
și fiarele câmpului. 15Atunci Ieremia, prorocul, a zis lui Hanania, prorocul: Ascultă, rogu‐te, Hanania: Nu te‐a trimis Domnul, ci tu
28.15
Cap. 29.31.
faci pe poporul acesta să se încreadă în minciună. 16De aceea așa zice Domnul: Iată, te voi arunca de pe fața pământului: anul acesta vei muri, căci ai vorbit răscoală
28.16
Deut. 13.5
împotriva Domnului. 17Și prorocul Hanania a murit în anul acela, în luna a șaptea.