Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Israel și Iuda vor propăși împreună

311În vremea

31.1
Cap. 30.24.

aceea, zice Domnul, eu voi fi
31.1
Cap. 30.22.

Dumnezeul tuturor familiilor lui Israel și ei îmi vor fi popor. 2Așa zice Domnul: Poporul cel scăpat de sabie a aflat har în pustie: Israel, când a mers
31.2
Num. 10.33Deut. 1.33Ps. 95.11Is. 63.14
ca să‐i dau odihnă. 3Domnul mi s‐a arătat de demult zicând: Da, te‐am iubit
31.3
Mal. 1.2
cu o iubire
31.3
Rom. 11.28,29
veșnică; de aceea te‐am atras
31.3
Osea 11.4
cu îndurare. 4Te voi zidi
31.4
Cap. 33.7.

iarăși și vei fi zidită, fecioară a lui Israel! Te vei împodobi iarăși cu timpanele
31.4
Ex. 15.20Jud. 11.34Ps. 149.3
tale și vei ieși în jocurile celor ce se veselesc. 5Vei sădi
31.5
Is. 65.21Amos 9.14
iarăși vii pe munții Samariei: săditorii vor sădi și vor mânca rod. 6Căci va fi o zi când păzitorii vor striga pe muntele lui Efraim: Sculați‐vă
31.6
Is. 2.3Mica 4.2
și să ne suim la Sion, la Domnul Dumnezeul nostru! 7Căci așa zice Domnul: Cântați
31.7
Is. 12.5,6
cu bucurie pentru Iacov și chiuiți în fruntea neamurilor; vestiți, lăudați și ziceți: Mântuiește, Doamne, poporul tău, pe rămășița lui Israel. 8Iată, îi voi aduce din țara
31.8
Cap. 3.12, 18;
23.7
de la miazănoapte și‐i voi aduna
31.8
Ezec. 20.34,41
34.13
de la marginile pământului și cu ei și pe orb și pe șchiop, pe femeia însărcinată și pe cea care este în dureri de naștere: o adunare mare se va întoarce aici. 9Vor veni
31.9
Ps. 126.5,6
cu plâns și‐i voi aduce cu cereri; îi voi face să umble pe lângă
31.9
Is. 35.8
43.19
49.10,11
pâraiele de apă, pe o cale dreaptă în care nu se vor poticni. Căci eu voi fi tată lui Israel și Efraim va fi întâiul meu născut.
31.9
Ex. 4.22
10Ascultați, neamuri, cuvântul Domnului! Și vestiți‐l în ostroave depărtate și ziceți: Cel ce a împrăștiat pe Israel iarăși îl va aduna
31.10
Is. 40.11Ezec. 34.12,13,14
și‐l va păzi ca păstorul pe turma sa. 11Căci Domnul
31.11
Is. 44.23
48.20
a izbăvit pe Iacov și l‐a răscumpărat din
31.11
Is. 49.24,25
mâna unuia mai tare decât el. 12Și vor veni și vor cânta pe înălțimea
31.12
Ezec. 17.23
20.40
Sionului și vor curge împreună la bunătatea
31.12
Osea 3.5
Domnului, la grâu, la must și la untdelemn, la cei tineri din turmă și din cireadă și sufletul lor va fi ca o grădină
31.12
Is. 58.11
udată și nu vor mai
31.12
Is. 35.10
65.19Ap. 21.4
lâncezi deloc. 13Atunci fecioara se va bucura în joc și cu ea tinerii și bătrânii. Căci le voi schimba jalea în bucurie și‐i voi mângâia și‐i voi veseli din întristarea lor. 14Și voi sătura sufletul preoților cu grăsime și poporul meu se va sătura de bunătatea mea, zice Domnul. 15Așa zice Domnul: Un glas s‐a auzit în Rama
31.15
Mat. 2.17,18
, bocet
31.15
Ios. 18.25
și plângere amară: Rahela plângând pe copiii săi; nu voiește să fie mângâiată pentru copiii ei, căci nu
31.15
Gen. 42.13
sunt. 16Așa zice Domnul: Oprește‐ți glasul de la plâns și ochii de la lacrimi: Căci este o răsplată pentru fapta ta, zice Domnul; și se vor întoarce
31.16
Vers. 4.5.
Ezra 1.5Osea 1.11
din țara vrăjmașului. 17Și este nădejde pentru sfârșitul tău, zice Domnul, și copiii tăi se vor întoarce la hotarul lor. 18Am auzit cu adevărat pe Efraim plângându‐se: Tu m‐ai mustrat și am fost mustrat, ca un junc nedeprins la jug. Întoarce‐mă,
31.18
Plâng. 5.21
și mă voi întoarce, căci tu ești Domnul Dumnezeul meu! 19Și cu adevărat, după ce m‐am întors
31.19
Deut. 30.2
, m‐am căit; și după ce m‐am cunoscut, mi‐am lovit coapsa. M‐am rușinat și am roșit; căci am purtat ocara tinereții mele. 20Îmi este oare Efraim un fiu scump? Este el un copil de desfătări? Căci ori de câte ori vorbesc împotriva lui, necurmat îmi tot aduc aminte de el. De aceea mi se mișcă
31.20
Deut. 32.36Is. 63.15Osea 11.8
măruntaiele pentru el. Voi avea milă
31.20
Is. 57.18Osea 14.4
de el negreșit, zice Domnul. 21Pune‐ți semne pe cale, fă‐ți stâlpi de pietre; pune‐ți
31.21
Cap. 2.18, 23, 26,.

inima spre calea cea bătută, calea pe care te‐ai dus: Întoarce‐te
31.21
Cap. 5.6, 8, 11, 12, 17, 22.

, fecioară a lui Israel, întoarce‐te la aceste cetăți ale tale. 22Până când
31.22
Cap. 2.18, 23, 26.

vei rătăci, fiică neascultătoare
31.22
Cap. 3.6, 8, 11, 12, 14, 22.

? Căci Domnul a făcut un lucru nou pe pământ: femeia va peți pe bărbat. 23Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Vor zice iarăși cuvântul acesta în țara lui Iuda și în cetățile lui când voi întoarce robia lor: Domnul
31.23
Ps. 122.5,6,7,8Is. 1.26
să te binecuvânteze, locuință a dreptății, munte
31.23
Zah. 8.3
de sfințenie. 24Și Iuda va locui în el și în toate
31.24
Cap. 33.12, 13.

cetățile lui împreună, plugarii și cei ce pornesc cu turmele. 25Căci am săturat orice suflet obosit și am îndestulat pe orice suflet întristat. 26La acestea m‐am deșteptat și m‐am uitat și somnul mi‐a fost dulce. 27Iată vin zile, zice Domnul, când voi semăna
31.27
Ezec. 36.9,10,11Osea 2.23Zah. 10.9
casa lui Israel și casa lui Iuda cu sămânță de om și cu sămânță de vită. 28Și va fi așa: precum am vegheat
31.28
Cap. 44.27.

asupra lor ca să dezrădăcinez
31.28
Cap. 1.10;
18.7
și să sfărâm și să surp și să pierd și să întristez, așa voi veghea asupra lor ca să
31.28
Cap. 24.6.

zidesc și să sădesc, zice Domnul. 29În zilele
31.29
Ezec. 18.2,3
acelea nu vor mai zice: Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s‐au strepezit dinții. 30Căci fiecare
31.30
Gal. 6.5,7
va muri pentru nelegiuirea sa, orice om care va mânca aguridă, dinții lui se vor strepezi. 31Iată
31.31
Cap. 32.40;
33.14Ezec. 37.26Evr. 8.8‐12
10.16,17
, vin zile, zice Domnul, când voi încheia un legământ nou cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda: 32nu ca legământul pe care l‐am făcut cu părinții lor în ziua
31.32
Deut. 1.31
când i‐am luat de mână ca să‐i scot din țara Egiptului, legământ al meu pe care l‐au rupt, deși eu eram un bărbat pentru ei, zice Domnul. 33Căci acesta este legământul
31.33
Cap. 32.40.

pe care‐l voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi
31.33
Ps. 40.8Ezec. 11.19,20
36.26,272 Cor. 3.3
pune legea mea înăuntrul lor și o voi scrie în inima lor. Și le voi fi Dumnezeu
31.33
Cap. 24.7;
30.22
32.38
și ei îmi vor fi popor. 34Și nu vor mai învăța fiecare pe aproapele său și fiecare pe fratele său, zicând: Cunoașteți pe Domnul. Căci toți
31.34
Is. 54.13In. 6.451 Cor. 2.101 In. 2.20
mă vor cunoaște, de la cel mai mic al lor până la cel mai mare al lor, zice Domnul. Căci le voi ierta
31.34
Cap. 33.8;
50.20Mica 7.18Fapte. 10.43
13.39Rom. 11.27
nelegiuirea lor și nu‐mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. 35Așa zice Domnul care dă soarele
31.35
Gen. 1.16Ps. 72.5,17
89.2,36,37
119.91
spre lumină ziua, așezămintele lunii și ale stelelor spre lumină noaptea: care stârnește
31.35
Is. 51.15
marea, ca valurile ei să mugească, Domnul
31.35
Cap. 10.16.

oștirilor este numele lui: 36Dacă aceste așezăminte
31.36
Ps. 148.6Is. 54.9,10
vor pieri dinaintea mea, zice Domnul, atunci sămânța lui Israel va înceta de a fi neam înaintea mea în veac. 37Așa zice Domnul: Dacă se pot măsura cerurile sus
31.37
Cap. 33.22.

și se pot cerceta temeliile pământului jos, atunci și eu voi lepăda toată sămânța lui Israel, pentru tot ce au făcut, zice Domnul. 38Iată, vin zile, zice Domnul, când cetatea se va zidi pentru Domnul, de la turnul lui Hananeel
31.38
Neem. 3.1Zah. 14.10
până la poarta din unghi. 39Și frânghia
31.39
Ezec. 40.8Zah. 2.1
de măsură va trece încă prin dreptul ei până la dealul Gareb și se va întoarce spre Goat. 40Și toată valea trupurilor moarte și a cenușii și toate ogoarele până la pârâul Chedron, până la unghiul porții
31.40
2 Cron. 23.15Neem. 3.28
cailor spre răsărit, vor fi sfinte
31.40
Ioel 3.17
pentru Domnul: nu se vor mai smulge, nici nu se vor mai surpa în veac.