Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Ieremia cumpără o țarină

321Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia în anul al zecelea

32.1
2 Reg. 25.1,2
al lui Zedechia, împăratul lui Iuda: anul acela era al optsprezecelea al lui Nebucadnețar. 2Și oastea împăratului Babilonului împresura atunci Ierusalimul și Ieremia prorocul era închis în curtea
32.2
Neem. 3.25
închisorii care era în casa împăratului lui Iuda. 3Căci Zedechia, împăratul lui Iuda, îl închisese, zicând: Pentru ce prorocești și zici: Așa zice Domnul: Iată
32.3
Cap. 34.2.

, voi da cetatea aceasta în mâna împăratului Babilonului și o va lua 4și Zedechia, împăratul lui Iuda, nu va
32.4
Cap. 34.3;
38.18,23
39.5
52.9
scăpa din mâna haldeilor, ci va fi dat în mâna împăratului Babilonului și va vorbi cu el gură către gură și ochii săi vor vedea ochii lui, 5și el va duce pe Zedechia la Babilon și va fi acolo până când
32.5
Cap. 27.22.

îl voi cerceta, zice Domnul: și chiar dacă
32.5
Cap. 21.4;
33.5
vă veți lupta cu haldeii, nu veți birui. 6Și Ieremia a zis: Cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 7Iată, Hanameel, fiul lui Șalum, unchiul tău, va veni la tine, zicând: Cumpără‐ți ogorul meu care este în Anatot: căci tu ai dreptul
32.7
Lev. 25.24,25,32Rut 4.4
de răscumpărare ca să‐l cumperi. 8Și Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine în curtea închisorii, după cuvântul Domnului și mi‐a zis: Cumpără, rogu‐te, ogorul meu care este în Anatot, care este în țara lui Beniamin, căci tu ai dreptul de moștenire și a ta este răscumpărarea; cumpără‐l pentru tine. Atunci am cunoscut că acesta era cuvântul Domnului. 9Și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul care este în Anatot și i‐am cumpănit
32.9
Gen. 23.16Zah. 11.12
banii, șaptesprezece sicli de argint. 10Și am iscălit zapisul și l‐am pecetluit și am luat martori și am cumpănit banii în cumpănă. 11Și am luat zapisul de cumpărare, pe cel care era pecetluit după lege și obicei, și pe cel care era deschis. 12Și am dat zapisul de cumpărare lui
32.12
Cap. 36.4.

Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, de față cu Hanameel, fiul unchiului meu, și de față cu martorii
32.12
Is. 8.2
care au iscălit zapisul de cumpărare, de față cu toți iudeii care ședeau în curtea închisorii. 13Și am poruncit lui Baruc de față cu ei, zicând: 14Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Ia aceste zapise, zapisul acesta de cumpărare, cel pecetluit și cel deschis, și pune‐le într‐un vas de lut ca să rămână multe zile. 15Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iarăși
32.15
Vers. 37, 43.

se vor cumpăra case și ogoare și vii în țara aceasta. 16Și după ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, m‐am rugat Domnului, zicând: 17Vai, Doamne Dumnezeule! Iată, tu ai făcut
32.17
2 Reg. 19.15
cerurile și pământul cu puterea ta cea mare și cu brațul tău întins; pentru tine nimic nu este prea greu:
32.17
Gen. 18.14Lc. 1.37
18Tu, care arăți îndurare la mii
32.18
Ex. 20.6
34.7Deut. 5.9,10
și răsplătești nelegiuirea părinților în sânul copiilor lor după ei, tu, Dumnezeul cel mare, cel puternic
32.18
Is. 9.6
, Domnul
32.18
Cap. 10, 16.

oștirilor este numele lui; 19mare
32.19
Is. 28.29
în sfat și puternic în faptă: ai cărui ochi
32.19
Iov 34.21Ps. 33.13Prov. 5.21
sunt deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să
32.19
Cap. 17.10.

dai fiecăruia după căile sale și după rodul faptelor sale; 20care ai făcut semne și minuni în țara Egiptului, până în ziua aceasta și în Israel și printre oameni; și ți‐ai făcut un nume
32.20
Ex. 9.161 Cron. 17.21Is. 63.12Dan. 9.15
ca în ziua de astăzi, 21și ai scos
32.21
Ex. 6.62 Sam. 7.231 Cron. 17.21Ps. 136.11,12
poporul tău Israel din țara Egiptului cu semne și cu minuni și cu mână tare și cu braț întins și cu groază mare; 22și le‐ai dat țara
32.22
Ex. 3.8,17
aceasta, pe care ai jurat părinților lor că le‐o vei da, țară în care curge lapte și miere; 23și au intrat și au stăpânit‐o, dar n‐au
32.23
Neem. 9.26Dan. 9.10‐14
ascultat de glasul tău, nici n‐au umblat în legea ta; n‐au făcut nimic din tot ce le‐ai poruncit să facă; așa că ai adus asupra lor tot răul acesta; 24iată, șanțurile au ajuns până la cetate ca s‐o ia și cetatea este
32.24
Vers. 25.36.

dată în mâna haldeilor care se luptă împotriva ei prin sabie
32.24
Cap. 14.12.

și foamete și ciumă: și ce ai vorbit s‐a împlinit; și iată, tu vezi aceasta; 25și tu, Doamne Dumnezeule, mi‐ai zis: Cumpără‐ți ogorul cu bani și ia martori… când totuși cetatea este
32.25
Vers. 24.

dată în mâna haldeilor! 26Atunci cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: 27Iată, eu sunt Domnul Dumnezeul
32.27
Num. 16.22
a toată carnea; este oare ceva prea greu
32.27
Vers. 17.

pentru mine? 28De aceea, așa zice Domnul: Iată, dau
32.28
Vers. 3.

cetatea aceasta în mâna haldeilor și în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și el o va lua. 29Și haldeii care luptă împotriva cetății acesteia vor veni și vor pune
32.29
Cap. 12.10;
37.8,10
52.13
foc cetății acesteia și o vor arde pe ea și casele pe acoperișurile
32.29
Cap. 19.13.

cărora au adus tămâie lui Baal și au vărsat daruri de băutură altor dumnezei ca să mă întărâte. 30Căci copiii lui Israel și copiii lui Iuda au făcut numai rău
32.30
Cap. 2.7;
3.25
7.22,26
22.21Ezec. 20.28
în ochii mei din tinerețea lor; căci copiii lui Israel numai m‐au întărâtat cu lucrul mâinilor lor, zice Domnul. 31Căci cetatea aceasta mi‐a fost spre mânie și spre urgie din ziua în care au zidit‐o până în ziua aceasta, ca s‐o îndepărtez
32.31
2 Reg. 23.27
24.3
dinaintea feței mele, 32pentru tot răul copiilor lui Israel și al copiilor lui Iuda pe care l‐au făcut ca să mă întărâte ei
32.32
Is. 1.4,6Dan. 9.8
, împărații lor, mai marii lor, preoții lor și prorocii lor și bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. 33Și și‐au întors
32.33
Cap. 2.27;
7.24
spatele spre mine și nu fața; și deși i‐am învățat, sculându‐mă de dimineață și învățându‐i,
32.33
Cap. 7.13.

n‐au ascultat ca să primească învățătură. 34Și au pus urâciunile
32.34
Cap. 7.30, 31;
23.11
lor în casa care se numește după numele meu, ca s‐o necurățească. 35Și au zidit înălțimile lui Baal, care sunt în Valea fiului lui Hinom, ca să treacă prin
32.35
Cap. 7.31;
19.5
foc lui Moloh
32.35
Lev. 18.211 Reg. 11.33
pe fiii lor și pe fetele lor, ceea ce nu
32.35
Cap. 7.31.

le‐am poruncit, nici în inimă nu mi s‐a suit, ca ei să facă urâciunea aceasta să tragă pe Iuda în păcat. 36Și acum deci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel despre cetatea aceasta de care voi ziceți: S‐a
32.36
Vers. 24.

dat în mâna împăratului Babilonului prin sabie și prin foamete și prin ciumă: 37Iată, îi voi aduna
32.37
Deut. 30.3Ezec. 37.21
din toate țările unde i‐am alungat în mânia mea și în furia mea și în aprindere mare: și‐i voi întoarce în locul acesta și‐i voi face să locuiască în
32.37
Cap. 23.6;
33.16
liniște. 38Și ei îmi vor
32.38
Cap. 24.7; 30.22, 31, 33.

fi popor și eu le voi fi Dumnezeu. 39Și le voi da o inimă
32.39
Cap. 24.7.
Ezec. 11.19,20
și o cale ca să se teamă de mine în toate zilele, pentru binele lor și al copiilor lor după ei. 40Și voi face
32.40
Is. 55.3
cu ei un legământ veșnic că nu mă voi întoarce îndărăt de la ei, făcându‐le bine; și voi pune frica
32.40
Cap. 31.33.

mea în inima lor, ca să nu se abată de la mine. 41Da, mă voi
32.41
Deut. 30.9Țef. 3.17
bucura de ei ca să le fac bine și‐i voi sădi
32.41
Cap. 24.6;
31.28Amos 9.15
în țara aceasta într‐adevăr cu toată inima mea și cu tot sufletul meu. 42Căci așa zice Domnul: Precum
32.42
Cap. 31.28.

am adus asupra poporului acestuia tot răul acesta mare, așa voi aduce asupra lor tot binele pe care l‐am vorbit cu privire la ei. 43Și se vor cumpăra
32.43
Vers. 15.

ogoare în țara aceasta despre
32.43
Cap. 33.10.

care ziceți: Este pustie, fără om și fără vită, este dată în mâna haldeilor. 44Oamenii vor cumpăra ogoare pentru argint și vor iscăli zapise și le vor pecetlui și vor lua martori în țara
32.44
Cap. 17.26.

lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului și în cetățile lui Iuda, în cetațile ținutului muntos și în cetățile șesului și în cetățile dinspre miazănoapte; căci voi întoarce
32.44
Cap. 33.7, 11, 26.

robia lor, zice Domnul.