Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Ieremia cumpără o țarină

321Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia în anul al zecelea

32.1
2 Reg. 25.1,2
al lui Zedechia, împăratul lui Iuda: anul acela era al optsprezecelea al lui Nebucadnețar. 2Și oastea împăratului Babilonului împresura atunci Ierusalimul și Ieremia prorocul era închis în curtea
32.2
Neem. 3.25
închisorii care era în casa împăratului lui Iuda. 3Căci Zedechia, împăratul lui Iuda, îl închisese, zicând: Pentru ce prorocești și zici: Așa zice Domnul: Iată
32.3
Cap. 34.2.
, voi da cetatea aceasta în mâna împăratului Babilonului și o va lua 4și Zedechia, împăratul lui Iuda, nu va
32.4
Cap. 34.3;
scăpa din mâna haldeilor, ci va fi dat în mâna împăratului Babilonului și va vorbi cu el gură către gură și ochii săi vor vedea ochii lui, 5și el va duce pe Zedechia la Babilon și va fi acolo până când
32.5
Cap. 27.22.
îl voi cerceta, zice Domnul: și chiar dacă
32.5
Cap. 21.4;
vă veți lupta cu haldeii, nu veți birui. 6Și Ieremia a zis: Cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 7Iată, Hanameel, fiul lui Șalum, unchiul tău, va veni la tine, zicând: Cumpără‐ți ogorul meu care este în Anatot: căci tu ai dreptul
32.7
Lev. 25.24,25,32Rut 4.4
de răscumpărare ca să‐l cumperi. 8Și Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine în curtea închisorii, după cuvântul Domnului și mi‐a zis: Cumpără, rogu‐te, ogorul meu care este în Anatot, care este în țara lui Beniamin, căci tu ai dreptul de moștenire și a ta este răscumpărarea; cumpără‐l pentru tine. Atunci am cunoscut că acesta era cuvântul Domnului. 9Și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul care este în Anatot și i‐am cumpănit
32.9
Gen. 23.16Zah. 11.12
banii, șaptesprezece sicli de argint. 10Și am iscălit zapisul și l‐am pecetluit și am luat martori și am cumpănit banii în cumpănă. 11Și am luat zapisul de cumpărare, pe cel care era pecetluit după lege și obicei, și pe cel care era deschis. 12Și am dat zapisul de cumpărare lui
32.12
Cap. 36.4.
Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, de față cu Hanameel, fiul unchiului meu, și de față cu martorii
32.12
Is. 8.2
care au iscălit zapisul de cumpărare, de față cu toți iudeii care ședeau în curtea închisorii. 13Și am poruncit lui Baruc de față cu ei, zicând: 14Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Ia aceste zapise, zapisul acesta de cumpărare, cel pecetluit și cel deschis, și pune‐le într‐un vas de lut ca să rămână multe zile. 15Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iarăși
32.15
Vers. 37, 43.
se vor cumpăra case și ogoare și vii în țara aceasta. 16Și după ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, m‐am rugat Domnului, zicând: 17Vai, Doamne Dumnezeule! Iată, tu ai făcut
32.17
2 Reg. 19.15
cerurile și pământul cu puterea ta cea mare și cu brațul tău întins; pentru tine nimic nu este prea greu:
32.17
Gen. 18.14Lc. 1.37
18Tu, care arăți îndurare la mii
32.18
Ex. 20.6
34.7Deut. 5.9,10
și răsplătești nelegiuirea părinților în sânul copiilor lor după ei, tu, Dumnezeul cel mare, cel puternic
32.18
Is. 9.6
, Domnul
32.18
Cap. 10, 16.
oștirilor este numele lui; 19mare
32.19
Is. 28.29
în sfat și puternic în faptă: ai cărui ochi
32.19
Iov 34.21Ps. 33.13Prov. 5.21
sunt deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să
32.19
Cap. 17.10.
dai fiecăruia după căile sale și după rodul faptelor sale; 20care ai făcut semne și minuni în țara Egiptului, până în ziua aceasta și în Israel și printre oameni; și ți‐ai făcut un nume
32.20
Ex. 9.161 Cron. 17.21Is. 63.12Dan. 9.15
ca în ziua de astăzi, 21și ai scos
32.21
Ex. 6.62 Sam. 7.231 Cron. 17.21Ps. 136.11,12
poporul tău Israel din țara Egiptului cu semne și cu minuni și cu mână tare și cu braț întins și cu groază mare; 22și le‐ai dat țara
32.22
Ex. 3.8,17
aceasta, pe care ai jurat părinților lor că le‐o vei da, țară în care curge lapte și miere; 23și au intrat și au stăpânit‐o, dar n‐au
32.23
Neem. 9.26Dan. 9.10‐14
ascultat de glasul tău, nici n‐au umblat în legea ta; n‐au făcut nimic din tot ce le‐ai poruncit să facă; așa că ai adus asupra lor tot răul acesta; 24iată, șanțurile au ajuns până la cetate ca s‐o ia și cetatea este
32.24
Vers. 25.36.
dată în mâna haldeilor care se luptă împotriva ei prin sabie
32.24
Cap. 14.12.
și foamete și ciumă: și ce ai vorbit s‐a împlinit; și iată, tu vezi aceasta; 25și tu, Doamne Dumnezeule, mi‐ai zis: Cumpără‐ți ogorul cu bani și ia martori… când totuși cetatea este
32.25
Vers. 24.
dată în mâna haldeilor! 26Atunci cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: 27Iată, eu sunt Domnul Dumnezeul
32.27
Num. 16.22
a toată carnea; este oare ceva prea greu
32.27
Vers. 17.
pentru mine? 28De aceea, așa zice Domnul: Iată, dau
32.28
Vers. 3.
cetatea aceasta în mâna haldeilor și în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și el o va lua. 29Și haldeii care luptă împotriva cetății acesteia vor veni și vor pune
32.29
Cap. 12.10;
foc cetății acesteia și o vor arde pe ea și casele pe acoperișurile
32.29
Cap. 19.13.
cărora au adus tămâie lui Baal și au vărsat daruri de băutură altor dumnezei ca să mă întărâte. 30Căci copiii lui Israel și copiii lui Iuda au făcut numai rău
32.30
Cap. 2.7;
în ochii mei din tinerețea lor; căci copiii lui Israel numai m‐au întărâtat cu lucrul mâinilor lor, zice Domnul. 31Căci cetatea aceasta mi‐a fost spre mânie și spre urgie din ziua în care au zidit‐o până în ziua aceasta, ca s‐o îndepărtez
32.31
2 Reg. 23.27
24.3
dinaintea feței mele, 32pentru tot răul copiilor lui Israel și al copiilor lui Iuda pe care l‐au făcut ca să mă întărâte ei
32.32
Is. 1.4,6Dan. 9.8
, împărații lor, mai marii lor, preoții lor și prorocii lor și bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. 33Și și‐au întors
32.33
Cap. 2.27;
spatele spre mine și nu fața; și deși i‐am învățat, sculându‐mă de dimineață și învățându‐i,
32.33
Cap. 7.13.
n‐au ascultat ca să primească învățătură. 34Și au pus urâciunile
32.34
Cap. 7.30, 31;
lor în casa care se numește după numele meu, ca s‐o necurățească. 35Și au zidit înălțimile lui Baal, care sunt în Valea fiului lui Hinom, ca să treacă prin
32.35
Cap. 7.31;
foc lui Moloh
32.35
Lev. 18.211 Reg. 11.33
pe fiii lor și pe fetele lor, ceea ce nu
32.35
Cap. 7.31.
le‐am poruncit, nici în inimă nu mi s‐a suit, ca ei să facă urâciunea aceasta să tragă pe Iuda în păcat. 36Și acum deci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel despre cetatea aceasta de care voi ziceți: S‐a
32.36
Vers. 24.
dat în mâna împăratului Babilonului prin sabie și prin foamete și prin ciumă: 37Iată, îi voi aduna
32.37
Deut. 30.3Ezec. 37.21
din toate țările unde i‐am alungat în mânia mea și în furia mea și în aprindere mare: și‐i voi întoarce în locul acesta și‐i voi face să locuiască în
32.37
Cap. 23.6;
liniște. 38Și ei îmi vor
32.38
Cap. 24.7; 30.22, 31, 33.
fi popor și eu le voi fi Dumnezeu. 39Și le voi da o inimă
32.39
Cap. 24.7.
și o cale ca să se teamă de mine în toate zilele, pentru binele lor și al copiilor lor după ei. 40Și voi face
32.40
Is. 55.3
cu ei un legământ veșnic că nu mă voi întoarce îndărăt de la ei, făcându‐le bine; și voi pune frica
32.40
Cap. 31.33.
mea în inima lor, ca să nu se abată de la mine. 41Da, mă voi
32.41
Deut. 30.9Țef. 3.17
bucura de ei ca să le fac bine și‐i voi sădi
32.41
Cap. 24.6;
în țara aceasta într‐adevăr cu toată inima mea și cu tot sufletul meu. 42Căci așa zice Domnul: Precum
32.42
Cap. 31.28.
am adus asupra poporului acestuia tot răul acesta mare, așa voi aduce asupra lor tot binele pe care l‐am vorbit cu privire la ei. 43Și se vor cumpăra
32.43
Vers. 15.
ogoare în țara aceasta despre
32.43
Cap. 33.10.
care ziceți: Este pustie, fără om și fără vită, este dată în mâna haldeilor. 44Oamenii vor cumpăra ogoare pentru argint și vor iscăli zapise și le vor pecetlui și vor lua martori în țara
32.44
Cap. 17.26.
lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului și în cetățile lui Iuda, în cetațile ținutului muntos și în cetățile șesului și în cetățile dinspre miazănoapte; căci voi întoarce
32.44
Cap. 33.7, 11, 26.
robia lor, zice Domnul.

33

Prorocire despre scăparea din Babilon

331Și cuvântul Domnului a fost a doua oară către Ieremia, pe când era închis

33.1
Cap. 32.2, 3.
în curtea închisorii, zicând: 2Așa zice Domnul care
33.2
Is. 37.26
face aceasta, Domnul care o întocmește ca s‐o întărească, Domnul
33.2
Ex. 15.3Amos 5.8
9.6
este numele lui: 3Strigă
33.3
Ps. 91.15
către mine și‐ți voi răspunde și‐ți voi arăta lucruri mari și neajunse, pe care nu le cunoști. 4Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel despre casele cetății acesteia și despre casele împăraților lui Iuda, care sunt sfărâmate de șanțuri
33.4
Cap. 32.24.
și de sabie: 5Ei vin să se lupte
33.5
Cap. 32.5.
cu haldeii, dar vin ca să le umple cu trupurile moarte ale oamenilor pe care i‐am lovit în mânia mea și în aprinderea mea și pentru toată răutatea cărora mi‐am ascuns fața de cetatea aceasta. 6Iată, îi voi da o legătură
33.6
Cap. 30.17.
a rănii și leacuri și‐i voi vindeca; și le voi descoperi belșug de pace și adevăr. 7Și voi întoarce
33.7
Cap. 30.3;
robia lui Iuda și robia lui Israel, și‐i voi zidi ca la început.
33.7
Is. 1.2630.2042.10
8Și‐i voi curăți
33.8
Ezec. 36.25Zah. 13.1Evr. 9.13,14
de toată nelegiuirea lor cu care au păcătuit împotriva mea și le voi ierta
33.8
Cap. 31.34.
toate nelegiuirile cu care au păcătuit împotriva mea și prin care s‐au răzvrătit împotriva mea. 9
33.9
Is. 62.7
Și această cetate îmi va fi un nume de bucurie, de laudă și de slavă înaintea tuturor neamurilor pământului care vor auzi tot binele pe care li‐l fac. Și se vor teme
33.9
Is. 60.5
și se vor cutremura de tot binele și de toată pacea pe care i‐o aduc. 10Așa zice Domnul: Iarăși se va auzi în locul acesta, de
33.10
Cap. 32.43.
care ziceți: Este pustiu, fără om și fără vită! în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, care sunt pustii, fără om și fără locuitor și fără dobitoc, 11glas
33.11
Cap. 7.34;
de bucurie și glas de veselie, glas de mire și glas de mireasă, glasul celor ce zic: Mulțumiți
33.11
1 Cron. 16.8,342 Cron. 5.13
7.3Ezra 3.11Ps. 136.1Is. 12.4
Domnului oștirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ține îndurarea lui! și al celor ce aduc jertfe
33.11
Lev. 7.12Ps. 107.22
116.17
de mulțumire în casa Domnului. Căci voi întoarce
33.11
Vers. 7.
robia țării ca la început, zice Domnul. 12Așa zice Domnul oștirilor: În locul
33.12
Is. 65.10
acesta, care este pustiu, fără om și fără vită, și în toate cetățile lui, iarăși va fi o locuință de păstori, care vor face să poposească turmele. 13În cetățile ținutului muntos
33.13
Cap. 17.26;
și în cetățile șesului și în cetățile de la miazăzi și în țara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului și în cetățile lui Iuda vor trece iarăși
33.13
Lev. 27.32
turmele pe sub mâinile celui ce le numără, zice Domnul. 14Iată
33.14
Cap. 23.5;
, vin zile, zice Domnul, când voi împlini
33.14
Cap. 29.10.
cuvântul cel bun pe care l‐am vorbit despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. 15În zilele acelea și în vremea aceea voi face să răsară lui David o Odraslă
33.15
Is. 4.2
11.1
de dreptate și va face judecată și dreptate în țară. 16În zilele
33.16
Cap. 23.6.
acelea Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște: și acesta este numele cu care se va numi: Domnul, Dreptatea noastră. 17Căci așa zice Domnul: Nu va
33.17
2 Sam. 7.161 Reg. 2.4Ps. 89.29,36Lc. 1.32,33
lipsi din David bărbat care să șadă pe scaunul de domnie al casei lui Israel, 18nici dintre preoți, leviți, nu va lipsi un bărbat înaintea mea ca să aducă arderi de tot
33.18
Rom. 12.1
15.161 Pet. 2.5,9Ap. 1.6
și să facă să fumege daruri de mâncare și să facă jertfe în toate zilele. 19Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: 20Așa zice Domnul: Dacă puteți
33.20
Ps. 89.37Is. 54.9
să rupeți legământul meu cu privire la ziuă și legământul meu cu privire la noapte, așa ca ziua și noaptea să nu fie la vremea lor, 21atunci se va rupe și legământul
33.21
Ps. 89.34
meu cu David, robul meu, ca să n‐aibă fiu să domnească pe scaunul său de domnie și cu leviții, preoții, slujitorii mei. 22Precum
33.22
Gen. 13.16
15.5
22.17
oștirea cerurilor nu se poate număra, nici nisipul mării măsura, așa voi înmulți sămânța lui David, robul meu, și pe leviții care‐mi slujesc. 23Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: 24Oare n‐ai luat seamă ce a vorbit poporul acesta, zicând: Cele
33.24
Vers. 21.22.
două familii pe care le‐a ales Domnul, le‐a lepădat? Așa disprețuiesc ei pe poporul meu încât nu mai este un neam înaintea lor. 25Așa zice Domnul: Dacă legământul
33.25
Vers. 20.
meu cu privire la ziuă și noapte nu stă, dacă n‐am întemeiat
33.25
Ps. 74.16,17
104.19
așezămintele cerurilor și pământului, 26atunci
33.26
Cap. 31.37.
voi lepăda și sămânța lui Iacov și a lui David, robul meu, încât să nu iau din sămânța lui domni peste sămânța lui Avraam, Isaac și Iacov; căci voi întoarce
33.26
Vers. 7.11.
robia lor și mă voi îndura de ei.

34

Prorocie despre soarta lui Ezechia

341Cuvântul care a fost către Ieremia de la Domnul, când

34.1
2 Reg. 25.1
Nebucadnețar, împăratul Babilonului și toată oastea lui și toate împărățiile
34.1
Cap. 1.15.
pământului care erau sub stăpânirea mâinii sale și toate popoarele se luptau împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților sale, zicând: 2Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Mergi și vorbește lui Zedechia, împăratul lui Iuda, și spune‐i: Așa zice Domnul: Iată,
34.2
Cap. 21.10;
voi da cetatea aceasta în mâna împăratului Babilonului și o va
34.2
Cap. 32.29. Vers. 22.
arde cu foc. 3Și tu
34.3
Cap. 32.4.
nu vei scăpa din mâna lui, ci vei fi prins și vei fi dat în mâna lui și ochii tăi vor vedea ochii împăratului Babilonului și gura ta va vorbi cu gura lui și vei merge la Babilon. 4Totuși, ascultă cuvântul Domnului, Zedechia, împărat al lui Iuda. Așa zice Domnul despre tine: Nu vei muri de sabie; 5vei muri în pace; și cu arderile
34.5
2 Cron. 16.14
21.19
părinților tăi, împăraților de mai înainte, care au fost mai înainte de tine, așa îți vor face o ardere
34.5
Dan. 2.46
și te vor
34.5
Cap. 22.18.
plânge, zicând: Vai, domnule! Căci eu am vorbit cuvântul, zice Domnul. 6Și prorocul Ieremia a vorbit toate cuvintele acestea către Zedechia, împăratul lui Iuda, în Ierusalim. 7Și oastea împăratului Babilonului se lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților lui Iuda care rămăseseră, împotriva Lachisului și împotriva Azechei, căci aceste cetăți
34.7
2 Reg. 18.13
19.82 Cron. 11.5,9
întărite rămăseseră neluate din cetățile lui Iuda. 8Cuvântul care a fost către Ieremia de la Domnul, după ce împăratul Zedechia făcuse legământ cu tot poporul care era în Ierusalim ca să le vestească slobozenie
34.8
Ex. 21.2Lev. 25.10
; 9ca
34.9
Neem. 5.11
fiecare să lase slobod pe robul său și fiecare pe roaba sa, evreu sau evreică, pentru ca nimeni
34.9
Lev. 25.39‐46
să nu facă robi din ei, din vreun iudeu, fratele său. 10Și toți mai marii și tot poporul, care intrase în legământ, au ascultat, ca fiecare să lase slobod pe robul său și fiecare pe roaba sa, ca să nu‐i mai facă robi: au ascultat și i‐au lăsat. 11Dar după aceea
34.11
Vers. 21. Cap. 37.5.
s‐au întors și au adus îndărăt pe robii și roabele pe care‐i lăsaseră slobozi și i‐au silit să fie robi și roabe. 12De aceea cuvântul Domnului a fost către Ieremia de la Domnul, zicând: 13Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Am făcut legământ cu părinții voștri în ziua când i‐am scos din țara Egiptului, din casa robiei, zicând: 14După trecere de șapte
34.14
Ex. 21.2
23.10Deut. 15.12
ani să lăsați fiecare pe fratele său evreu care s‐a vândut ție și ți‐a slujit șase ani: să‐l lași slobod de la tine. Dar părinții voștri nu m‐au ascultat, nici nu și‐au plecat urechea. 15Și voi, voi v‐ați întors în ziua aceasta și ați făcut ce este drept înaintea mea, vestind fiecare slobozenia aproapelui său: și ați făcut legământ
34.15
2 Reg. 23.3Neem. 10.29
înaintea mea în casa
34.15
Cap. 7.10.
care se numește după numele meu, 16dar v‐ați întors și ați pângărit
34.16
Ex. 20.7Lev. 19.12
numele meu și ați adus îndărăt fiecare pe robul său și fiecare pe roaba sa, pe care i‐ați lăsat slobozi la voia lor și i‐ați silit ca să fie robi și roabe. 17De aceea așa zice Domnul: Voi nu m‐ați ascultat ca să vestiți fiecare slobozenie
34.17
Mat. 7.2Gal. 6.7Iac. 2.13
fratelui său și fiecare aproapelui său: iată, zice Domnul, eu vestesc asupra voastră slobozenia sabiei
34.17
Cap. 32.24, 36.
, ciumei și foametei, și vă voi da să fiți mânați încoace și încolo între toate împărățiile
34.17
Deut. 28.25,64
pământului. 18Și voi da pe oamenii care au călcat legământul meu, care n‐au împlinit cuvintele legământului pe care l‐au făcut înaintea mea (vițelul pe care l‐au tăiat
34.18
Gen. 15.10,17
în două și au trecut printre bucățile lui), 19pe mai marii lui Iuda și pe mai marii Ierusalimului, pe fameni și pe preoți și pe tot poporul țării care a trecut printre bucățile vițelului; 20îi voi da în mâna vrăjmașului lor și în mâna celor ce le caută viața: și trupurile lor moarte
34.20
Cap. 7.33;
vor fi ca mâncare păsărilor cerurilor și fiarelor pământului. 21Și voi da pe Zedechia, împăratul lui Iuda, și pe mai marii lui, în mâna vrăjmașilor lor și în mâna celor ce le caută viața și în mâna oștii împăratului Babilonului care
34.21
Cap. 37.5, 11.
s‐au suit de la voi. 22Iată
34.22
Cap. 37.8, 10.
, eu poruncesc, zice Domnul, și‐i voi aduce iarăși la cetatea aceasta și vor lupta împotriva ei și o vor lua și o vor
34.22
Cap. 38.3;
arde cu foc și voi face
34.22
Cap. 9.11;
cetățile lui Iuda o pustie fără locuitor.