Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
35

Recabiții

351Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, zicând: 2Du‐te la casa recabiților

35.2
2 Reg. 10.151 Cron. 2.55
și vorbește cu ei și adu‐i în casa Domnului în una din cămări
35.2
1 Reg. 6.5
și dă‐le vin să bea. 3Și am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, și pe frații săi și pe toți fiii săi și pe toată casa recabiților 4și i‐am adus în casa Domnului, în cămara fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, care era aproape de cămara mai marilor, care era asupra cămării lui Maaseia, fiul lui Șalum, păzitorul pragului
35.4
2 Reg. 12.9
25.181 Cron. 9.18,19
. 5Și am pus înaintea fiilor casei recabiților vase pline de vin și potire și le‐am zis: Beți vin! 6Dar ei au zis: Nu vom bea vin, căci Ionadab
35.6
2 Reg. 10.15
, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne‐a poruncit, zicând: Să nu beți vin nici voi, nici fiii voștri în veac; 7nici să zidiți casă, nici să semănați sămânță, nici să sădiți vie, nici să le aveți; ci să locuiți în corturi în toate zilele voastre, ca să
35.7
Ex. 20.12Ef. 6.2,3
trăiți multe zile pe fața pământului unde stați. 8Și noi am ascultat de glasul lui Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, în tot ce ne‐a poruncit, ca să nu bem vin în toate zilele noastre, noi, nevestele noastre, fiii noștri și fetele noastre; 9și să nu ne zidim case ca să le locuim; și nici n‐avem vie sau țarină sau sămânță, 10ci am locuit în corturi și am ascultat și am făcut după toate cele ce ne‐a poruncit Ionadab, tatăl nostru. 11Și a fost așa: când s‐a suit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în țară, am zis: Veniți și să mergem în Ierusalim dinaintea oștii haldeilor și dinaintea oștii Sirienilor! Și așa locuim în Ierusalim. 12Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: 13Mergi și zi oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: Oare nu veți
35.13
Cap. 32.33.
primi învățătură ca să ascultați de cuvintele mele? zice Domnul. 14Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, pe care le‐a poruncit fiilor săi, să nu bea vin, se îndeplinesc, și până în ziua de astăzi ei nu beau, căci au ascultat de porunca tatălui lor. Dar
35.14
2 Cron. 36.15
eu v‐am vorbit sculându‐mă de dimineață
35.14
Cap. 7.13;
și vorbind și nu m‐ați ascultat. 15Și am
35.15
Cap. 7.25;
trimis la voi pe toți slujitorii mei, pe proroci, sculându‐mă de dimineață, și trimițându‐i, zicând: Întoarceți‐vă
35.15
Cap. 18.11;
acum fiecare de la calea sa cea rea și îndreptați‐vă faptele și nu mergeți după alți dumnezei ca să le slujiți, și veți locui în țara pe care v‐am dat‐o vouă și părinților voștri! Dar nu v‐ați plecat urechea și nu m‐ați ascultat. 16Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, au îndeplinit porunca tatălui lor pe care le‐a poruncit‐o, dar poporul acesta nu m‐a ascultat. 17De aceea așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce asupra lui Iuda și asupra tuturor locuitorilor Ierusalimului tot răul pe care l‐am rostit împotriva lor; pentru că
35.17
Prov. 1.24Is. 65.12
66.4
le‐am vorbit, dar n‐au ascultat și am strigat către ei, dar n‐au răspuns. 18Și Ieremia a zis casei recabiților: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Fiindcă ați ascultat de porunca lui Ionadab, tatăl vostru, și ați păzit toate poruncile lui și ați făcut după toate cele ce v‐a poruncit el, 19de aceea așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Nu va lipsi lui Ionadab, fiul lui Recab, bărbat care să stea
35.19
Cap. 15.19.
înaintea mea în toate zilele.

36

Cartea lui Ieremia arsă

361Și a fost așa: în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost către Ieremia cuvântul acesta de la Domnul, zicând: 2Ia‐ți

36.2
Is. 8.1Ezec. 2.9Zah. 5.1
un sul de carte și scrie
36.2
Cap. 30.2.
în el toate cuvintele pe care ți le‐am vorbit împotriva lui Israel și împotriva lui Iuda și împotriva tuturor
36.2
Cap. 25.15, etc.
neamurilor, din ziua când ți‐am vorbit, din zilele lui Iosia
36.2
Cap. 25.3.
, până în ziua aceasta. 3Poate
36.3
Vers. 7. Cap. 26.3.
că va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i‐l fac, ca să se întoarcă
36.3
Cap. 1.8.
fiecare de la calea sa cea rea și ca să le iert nelegiuirea și păcatul. 4Și Ieremia a chemat
36.4
Cap. 32.12.
pe Baruc, fiul lui Neriia; și Baruc
36.4
Cap. 45.1.
a scris în sulul de carte din gura lui Ieremia toate cuvintele Domnului pe care i le‐a vorbit. 5Și Ieremia a poruncit lui Baruc, zicând: Eu sunt închis, nu pot să intru în casa Domnului; 6dar intră tu și citește de pe sulul pe care l‐ai scris din gura mea, cuvintele Domnului în urechile poporului în casa Domnului în ziua
36.6
Lev. 16.29
23.27‐32Fapte. 27.9
de post; și să le citești și în urechile întregului Iuda care vin din cetățile lor. 7Poate
36.7
Vers. 3.
că cererea lor va cădea înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea sa cea rea; căci mare este mânia și furia pe care a rostit‐o Domnul împotriva acestui popor. 8Și Baruc, fiul lui Neriia, a făcut după toate cele ce‐i poruncise Ieremia, prorocul, citind de pe carte cuvintele Domnului în casa Domnului. 9Și a fost așa: în anul al cincilea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au vestit un post înaintea Domnului pentru tot poporul din Ierusalim și pentru tot poporul care venea din cetățile lui Iuda la Ierusalim. 10Și Baruc a citit de pe carte cuvintele lui Ieremia în casa Domnului, în cămara lui Ghemaria, fiul lui Șafan, cărturarul, în curtea de sus, la intrarea
36.10
Cap. 26.10.
porții celei noi a casei Domnului, în urechile întregului popor. 11Și Mica, fiul lui Ghemaria, fiul lui Șafan, a auzit toate cuvintele Domnului din carte 12și s‐a coborât la casa împăratului în cămara cărturarului și, iată, toți mai marii ședeau acolo: Elișama, cărturarul, Delaia, fiul lui Șemaia, și Elnatan, fiul lui Acbor, și Ghemaria, fiul lui Șafan, și Zedechia, fiul lui Hanania și toți mai marii. 13Atunci Mica le‐a spus toate cuvintele pe care le‐a auzit când citea Baruc în carte în urechile poporului. 14Și toți mai marii au trimis la Baruc pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Șelemia, fiul lui Cuși, zicând: Ia în mâna ta sulul în care ai citit în urechile poporului și vino. Și Baruc, fiul lui Neriia, a luat sulul în mână și a venit la ei. 15Și ei i‐au zis: Acum șezi și citește‐l în urechile noastre. Și Baruc a citit în urechile lor. 16Și a fost așa: cum au auzit ei toate cuvintele s‐au uitat înspăimântați unul la altul și au zis lui Baruc: Vom spune împăratului toate cuvintele acestea. 17Și au întrebat pe Baruc, zicând: Spune‐ne acum: Cum ai scris toate cuvintele acestea din gura lui? 18Atunci Baruc le‐a zis: El mi‐a spus cu gura toate cuvintele acestea și eu scriam cu cerneală în carte. 19Și mai marii au zis lui Baruc: Du‐te, ascunde‐te, tu și Ieremia, și să nu știe nimeni unde sunteți. 20Și au intrat la împărat în curte, dar au lăsat sulul în cămara lui Elișama, cărturarul; și au spus toate cuvintele în urechile împăratului. 21Și împăratul a trimis pe Iehudi să ia sulul și l‐a luat din cămara lui Elișama, cărturarul. Și Iehudi l‐a citit în urechile împăratului și în urechile tuturor mai marilor care stăteau lângă împărat. 22Și împăratul ședea în casa
36.22
Amos 3.15
de iarnă, în luna a noua: și înaintea lui era un foc în vatră arzând. 23Și a fost așa: când Iehudi citea trei sau patru fețe, împăratul le tăia cu cuțitul cărturarului și le arunca în focul care era în vatră, până când a fost mistuit tot sulul în focul care era în vatră. 24Și nu s‐au înspăimântat, nici nu și‐au sfâșiat
36.24
2 Reg. 22.11Is. 36.22
37.1
hainele, nici împăratul, nici vreunul din slujitorii lui care auziseră cuvintele acestea. 25Ba încă Elnatan și Delaia și Ghemaria se rugaseră de împărat ca să nu ardă sulul, dar el nu i‐a ascultat. 26Și împăratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul împăratului, și lui Seraia, fiul lui Azriel, și lui Șelemia, fiul lui Abdeel, să prindă pe Baruc, cărturarul și pe Ieremia, prorocul: dar Domnul i‐a ascuns. 27Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, după ce a ars împăratul sulul și cuvintele pe care le‐a scris Baruc din gura lui Ieremia, zicând: 28Ia‐ți din nou un alt sul și scrie în el toate cuvintele de mai înainte, care au fost în sulul dintâi pe care l‐a ars Ioiachim, împăratul lui Iuda. 29Și să spui despre Ioiachim, împăratul lui Iuda: Așa zice Domnul: Tu ai ars sulul acesta, zicând: De ce ai scris în el, zicând: Împăratul Babilonului va veni și va nimici țara aceasta și va stârpi din ea pe om și dobitoc? 30De aceea, așa zice Domnul despre Ioiachim, împăratul lui Iuda: Nu va avea pe nimeni
36.30
Cap. 22.30.
care să șadă pe scaunul de domnie al lui David; și trupul lui mort va fi lepădat ziua la căldură
36.30
Cap. 22.19.
și noaptea la frig. 31Și voi cerceta nelegiuirea lui în el și în sămânța lui și în slujitorii lui: și voi aduce asupra lor și asupra locuitorilor Ierusalimului și asupra bărbaților lui Iuda tot răul pe care l‐am rostit împotriva lor și n‐au ascultat. 32Atunci Ieremia a luat un alt sul și l‐a dat lui Baruc, fiul lui Neriia, cărturarul, și el a scris în el din gura lui Ieremia toate cuvintele cărții pe care o arsese în foc Ioiachim, împăratul lui Iuda; și s‐au mai adăugat la ele multe cuvinte asemănătoare.

37

Ieremia este bătut și închis

371Și Zedechia

37.1
2 Reg. 24.172 Cron. 36.10
, fiul lui Iosia, s‐a făcut împărat în locul lui Conia, fiul lui Ioiachim, pe care îl făcuse împărat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în țara lui Iuda. 2Dar
37.2
2 Cron. 36.12,14
nici el, nici slujitorii lui, nici poporul țării, n‐au ascultat cuvintele Domnului pe care le vorbise prin Ieremia, prorocul. 3Și împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Țefania
37.3
Cap. 21.1, 2;
, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia, zicând: Roagă‐te Domnului Dumnezeului nostru pentru noi. 4Și Ieremia intra și ieșea printre popor, căci nu‐l puseseră încă în închisoare. 5Și oastea
37.5
2 Reg. 24.7Ezec. 17.15
lui Faraon ieșise din Egipt și haldeii
37.5
Vers. 11. Cap. 34.21.
care împresurau Ierusalimul au auzit de știrea lor și s‐au suit de la Ierusalim. 6Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, prorocul, zicând: 7Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Așa să spuneți împăratului lui Iuda care
37.7
Cap. 21.2.
v‐a trimis la mine să mă întrebați: Iată, oastea lui Faraon, care a ieșit în ajutorul vostru, se va întoarce în Egipt în țara sa. 8Și
37.8
Cap. 34.22.
haldeii vor veni iarăși și vor lupta împotriva cetății acesteia și o vor lua și o vor arde cu foc. 9Așa zice Domnul: Nu vă înșelați, zicând: haldeii s‐au dus de la noi: căci nu s‐au dus. 10Căci chiar dacă
37.10
Cap. 21.4, 5.
ați fi bătut toată oastea haldeilor care se luptă împotriva voastră și ar fi rămas din ei numai bărbați răniți, totuși ei s‐ar scula fiecare în cortul său și ar arde cetatea aceasta cu foc. 11Și a fost așa: când s‐a suit oastea
37.11
Vers. 5.
haldeilor de la Ierusalim de frica oștii lui Faraon, 12Ieremia a ieșit din Ierusalim ca să se ducă în țara lui Beniamin să‐și ia partea sa în mijlocul poporului. 13Și a ajuns în poarta lui Beniamin și acolo era o căpetenie a străjii și numele lui era Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania. Și el a prins pe Ieremia prorocul, zicând: Tu treci la haldei. 14Atunci Ieremia a zis: Minciună; nu trec la haldei. Dar nu l‐a ascultat. Și Ireia a apucat pe Ieremia și l‐a dus la mai mari. 15Și mai marii s‐au mâniat pe Ieremia și l‐au bătut și l‐au pus în închisoare
37.15
Cap. 38.26.
în casa lui Ionatan, cărturarul; căci din ea făcuseră o temniță. 16Ieremia a intrat
37.16
Cap. 38.6.
în casa gropii și în gropi și Ieremia a rămas acolo multe zile. 17Și Zedechia, împăratul, a trimis și l‐a scos. Și împăratul l‐a întrebat în ascuns în casa sa și a zis: Este vreun cuvânt de la Domnul? Și Ieremia a zis: Este. Și a adăugat: Vei fi dat în mâna împăratului Babilonului. 18Și Ieremia a zis împăratului Zedechia: Ce am greșit eu înaintea ta sau înaintea slujitorilor tăi sau înaintea poporului acestuia de m‐ați pus în închisoare? 19Și unde sunt prorocii voștri care v‐au prorocit zicând: Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră și împotriva țării acesteia? 20De aceea ascultă acum, rogu‐te, domnul meu împărate: să cadă înaintea ta, rogu‐te, cererea mea și nu mă trimite iarăși în casa lui Ionatan, cărturarul, ca nu cumva să mor acolo. 21Atunci împăratul Zedechia a poruncit și au închis pe Ieremia în curtea
37.21
Cap. 32.2;
închisorii și‐i dădeau acolo în fiecare zi o pâine din ulița brutarilor, până
37.21
Cap. 38.9;
când s‐a sfârșit toată pâinea din cetate. Și Ieremia a rămas în curtea închisorii.