Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
36

Cartea lui Ieremia arsă

361Și a fost așa: în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost către Ieremia cuvântul acesta de la Domnul, zicând: 2Ia‐ți

36.2
Is. 8.1Ezec. 2.9Zah. 5.1
un sul de carte și scrie
36.2
Cap. 30.2.
în el toate cuvintele pe care ți le‐am vorbit împotriva lui Israel și împotriva lui Iuda și împotriva tuturor
36.2
Cap. 25.15, etc.
neamurilor, din ziua când ți‐am vorbit, din zilele lui Iosia
36.2
Cap. 25.3.
, până în ziua aceasta. 3Poate
36.3
Vers. 7. Cap. 26.3.
că va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i‐l fac, ca să se întoarcă
36.3
Cap. 1.8.
fiecare de la calea sa cea rea și ca să le iert nelegiuirea și păcatul. 4Și Ieremia a chemat
36.4
Cap. 32.12.
pe Baruc, fiul lui Neriia; și Baruc
36.4
Cap. 45.1.
a scris în sulul de carte din gura lui Ieremia toate cuvintele Domnului pe care i le‐a vorbit. 5Și Ieremia a poruncit lui Baruc, zicând: Eu sunt închis, nu pot să intru în casa Domnului; 6dar intră tu și citește de pe sulul pe care l‐ai scris din gura mea, cuvintele Domnului în urechile poporului în casa Domnului în ziua
36.6
Lev. 16.29
23.27‐32Fapte. 27.9
de post; și să le citești și în urechile întregului Iuda care vin din cetățile lor. 7Poate
36.7
Vers. 3.
că cererea lor va cădea înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea sa cea rea; căci mare este mânia și furia pe care a rostit‐o Domnul împotriva acestui popor. 8Și Baruc, fiul lui Neriia, a făcut după toate cele ce‐i poruncise Ieremia, prorocul, citind de pe carte cuvintele Domnului în casa Domnului. 9Și a fost așa: în anul al cincilea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au vestit un post înaintea Domnului pentru tot poporul din Ierusalim și pentru tot poporul care venea din cetățile lui Iuda la Ierusalim. 10Și Baruc a citit de pe carte cuvintele lui Ieremia în casa Domnului, în cămara lui Ghemaria, fiul lui Șafan, cărturarul, în curtea de sus, la intrarea
36.10
Cap. 26.10.
porții celei noi a casei Domnului, în urechile întregului popor. 11Și Mica, fiul lui Ghemaria, fiul lui Șafan, a auzit toate cuvintele Domnului din carte 12și s‐a coborât la casa împăratului în cămara cărturarului și, iată, toți mai marii ședeau acolo: Elișama, cărturarul, Delaia, fiul lui Șemaia, și Elnatan, fiul lui Acbor, și Ghemaria, fiul lui Șafan, și Zedechia, fiul lui Hanania și toți mai marii. 13Atunci Mica le‐a spus toate cuvintele pe care le‐a auzit când citea Baruc în carte în urechile poporului. 14Și toți mai marii au trimis la Baruc pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Șelemia, fiul lui Cuși, zicând: Ia în mâna ta sulul în care ai citit în urechile poporului și vino. Și Baruc, fiul lui Neriia, a luat sulul în mână și a venit la ei. 15Și ei i‐au zis: Acum șezi și citește‐l în urechile noastre. Și Baruc a citit în urechile lor. 16Și a fost așa: cum au auzit ei toate cuvintele s‐au uitat înspăimântați unul la altul și au zis lui Baruc: Vom spune împăratului toate cuvintele acestea. 17Și au întrebat pe Baruc, zicând: Spune‐ne acum: Cum ai scris toate cuvintele acestea din gura lui? 18Atunci Baruc le‐a zis: El mi‐a spus cu gura toate cuvintele acestea și eu scriam cu cerneală în carte. 19Și mai marii au zis lui Baruc: Du‐te, ascunde‐te, tu și Ieremia, și să nu știe nimeni unde sunteți. 20Și au intrat la împărat în curte, dar au lăsat sulul în cămara lui Elișama, cărturarul; și au spus toate cuvintele în urechile împăratului. 21Și împăratul a trimis pe Iehudi să ia sulul și l‐a luat din cămara lui Elișama, cărturarul. Și Iehudi l‐a citit în urechile împăratului și în urechile tuturor mai marilor care stăteau lângă împărat. 22Și împăratul ședea în casa
36.22
Amos 3.15
de iarnă, în luna a noua: și înaintea lui era un foc în vatră arzând. 23Și a fost așa: când Iehudi citea trei sau patru fețe, împăratul le tăia cu cuțitul cărturarului și le arunca în focul care era în vatră, până când a fost mistuit tot sulul în focul care era în vatră. 24Și nu s‐au înspăimântat, nici nu și‐au sfâșiat
36.24
2 Reg. 22.11Is. 36.22
37.1
hainele, nici împăratul, nici vreunul din slujitorii lui care auziseră cuvintele acestea. 25Ba încă Elnatan și Delaia și Ghemaria se rugaseră de împărat ca să nu ardă sulul, dar el nu i‐a ascultat. 26Și împăratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul împăratului, și lui Seraia, fiul lui Azriel, și lui Șelemia, fiul lui Abdeel, să prindă pe Baruc, cărturarul și pe Ieremia, prorocul: dar Domnul i‐a ascuns. 27Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, după ce a ars împăratul sulul și cuvintele pe care le‐a scris Baruc din gura lui Ieremia, zicând: 28Ia‐ți din nou un alt sul și scrie în el toate cuvintele de mai înainte, care au fost în sulul dintâi pe care l‐a ars Ioiachim, împăratul lui Iuda. 29Și să spui despre Ioiachim, împăratul lui Iuda: Așa zice Domnul: Tu ai ars sulul acesta, zicând: De ce ai scris în el, zicând: Împăratul Babilonului va veni și va nimici țara aceasta și va stârpi din ea pe om și dobitoc? 30De aceea, așa zice Domnul despre Ioiachim, împăratul lui Iuda: Nu va avea pe nimeni
36.30
Cap. 22.30.
care să șadă pe scaunul de domnie al lui David; și trupul lui mort va fi lepădat ziua la căldură
36.30
Cap. 22.19.
și noaptea la frig. 31Și voi cerceta nelegiuirea lui în el și în sămânța lui și în slujitorii lui: și voi aduce asupra lor și asupra locuitorilor Ierusalimului și asupra bărbaților lui Iuda tot răul pe care l‐am rostit împotriva lor și n‐au ascultat. 32Atunci Ieremia a luat un alt sul și l‐a dat lui Baruc, fiul lui Neriia, cărturarul, și el a scris în el din gura lui Ieremia toate cuvintele cărții pe care o arsese în foc Ioiachim, împăratul lui Iuda; și s‐au mai adăugat la ele multe cuvinte asemănătoare.

37

Ieremia este bătut și închis

371Și Zedechia

37.1
2 Reg. 24.172 Cron. 36.10
, fiul lui Iosia, s‐a făcut împărat în locul lui Conia, fiul lui Ioiachim, pe care îl făcuse împărat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în țara lui Iuda. 2Dar
37.2
2 Cron. 36.12,14
nici el, nici slujitorii lui, nici poporul țării, n‐au ascultat cuvintele Domnului pe care le vorbise prin Ieremia, prorocul. 3Și împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Țefania
37.3
Cap. 21.1, 2;
, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia, zicând: Roagă‐te Domnului Dumnezeului nostru pentru noi. 4Și Ieremia intra și ieșea printre popor, căci nu‐l puseseră încă în închisoare. 5Și oastea
37.5
2 Reg. 24.7Ezec. 17.15
lui Faraon ieșise din Egipt și haldeii
37.5
Vers. 11. Cap. 34.21.
care împresurau Ierusalimul au auzit de știrea lor și s‐au suit de la Ierusalim. 6Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, prorocul, zicând: 7Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Așa să spuneți împăratului lui Iuda care
37.7
Cap. 21.2.
v‐a trimis la mine să mă întrebați: Iată, oastea lui Faraon, care a ieșit în ajutorul vostru, se va întoarce în Egipt în țara sa. 8Și
37.8
Cap. 34.22.
haldeii vor veni iarăși și vor lupta împotriva cetății acesteia și o vor lua și o vor arde cu foc. 9Așa zice Domnul: Nu vă înșelați, zicând: haldeii s‐au dus de la noi: căci nu s‐au dus. 10Căci chiar dacă
37.10
Cap. 21.4, 5.
ați fi bătut toată oastea haldeilor care se luptă împotriva voastră și ar fi rămas din ei numai bărbați răniți, totuși ei s‐ar scula fiecare în cortul său și ar arde cetatea aceasta cu foc. 11Și a fost așa: când s‐a suit oastea
37.11
Vers. 5.
haldeilor de la Ierusalim de frica oștii lui Faraon, 12Ieremia a ieșit din Ierusalim ca să se ducă în țara lui Beniamin să‐și ia partea sa în mijlocul poporului. 13Și a ajuns în poarta lui Beniamin și acolo era o căpetenie a străjii și numele lui era Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania. Și el a prins pe Ieremia prorocul, zicând: Tu treci la haldei. 14Atunci Ieremia a zis: Minciună; nu trec la haldei. Dar nu l‐a ascultat. Și Ireia a apucat pe Ieremia și l‐a dus la mai mari. 15Și mai marii s‐au mâniat pe Ieremia și l‐au bătut și l‐au pus în închisoare
37.15
Cap. 38.26.
în casa lui Ionatan, cărturarul; căci din ea făcuseră o temniță. 16Ieremia a intrat
37.16
Cap. 38.6.
în casa gropii și în gropi și Ieremia a rămas acolo multe zile. 17Și Zedechia, împăratul, a trimis și l‐a scos. Și împăratul l‐a întrebat în ascuns în casa sa și a zis: Este vreun cuvânt de la Domnul? Și Ieremia a zis: Este. Și a adăugat: Vei fi dat în mâna împăratului Babilonului. 18Și Ieremia a zis împăratului Zedechia: Ce am greșit eu înaintea ta sau înaintea slujitorilor tăi sau înaintea poporului acestuia de m‐ați pus în închisoare? 19Și unde sunt prorocii voștri care v‐au prorocit zicând: Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră și împotriva țării acesteia? 20De aceea ascultă acum, rogu‐te, domnul meu împărate: să cadă înaintea ta, rogu‐te, cererea mea și nu mă trimite iarăși în casa lui Ionatan, cărturarul, ca nu cumva să mor acolo. 21Atunci împăratul Zedechia a poruncit și au închis pe Ieremia în curtea
37.21
Cap. 32.2;
închisorii și‐i dădeau acolo în fiecare zi o pâine din ulița brutarilor, până
37.21
Cap. 38.9;
când s‐a sfârșit toată pâinea din cetate. Și Ieremia a rămas în curtea închisorii.

38

Ieremia este aruncat într‐o groapă

381Și Șefatia, fiul lui Matan, și Ghedalia, fiul lui Pașhur, și Iucal

38.1
Cap. 21.1.
, fiul lui Șelemia, și Pașhur
38.1
Cap. 21.8.
, fiul lui Malchia, au auzit
38.1
Cap. 37.3.
cuvintele pe care le vorbise Ieremia la tot poporul, zicând: 2Așa zice Domnul: Cine
38.2
Cap. 21.9.
va rămâne în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete și de ciumă; dar cine va ieși la haldei va trăi și viața lui îi va fi ca pradă și va trăi. 3Așa zice Domnul: Cetatea
38.3
Cap. 21.10;
aceasta va fi dată în mâinile oștii împăratului Babilonului și el o va lua. 4Atunci mai marii au zis împăratului: Să fie
38.4
Cap. 26.11.
omorât, rugămu‐te, omul acesta, căci de ce să se slăbească mâinile bărbaților de război care au rămas în cetatea aceasta și mâinile întregului popor, vorbindu‐le astfel de cuvinte? Căci omul acesta nu caută binele poporului acestuia, ci răul. 5Și Zedechia, împăratul, a zis: Iată‐l în mâna voastră; căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. 6Atunci
38.6
Cap. 37.21.
au luat pe Ieremia și l‐au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care era în curtea închisorii, și au coborât pe Ieremia cu frânghii. Și în groapă nu era apă, ci noroi, și Ieremia s‐a afundat în noroi. 7Și Ebed‐Melec, etiopianul
38.7
Cap. 39.16.
, un famen care era în casa împăratului, a auzit că au pus pe Ieremia în groapă; împăratul ședea atunci în poarta lui Beniamin. 8Și Ebed‐Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului, zicând: 9Domnul meu, împărate, oamenii aceștia au făcut rău în tot ce au făcut prorocului Ieremia, pe care l‐au aruncat în groapă; și va muri de foamete în locul unde este, căci nu mai este pâine în cetate. 10Și împăratul a poruncit lui Ebed‐Melec, etiopianul, zicând: Ia de aici treizeci de oameni cu tine și scoate pe prorocul Ieremia din groapă mai înainte de a muri. 11Și Ebed‐Melec a luat pe oameni sub porunca lui și a intrat în casa împăratului dedesubtul vistieriei și a luat de acolo zdrențe vechi și petece rupte și le‐a coborât cu funii în groapă la Ieremia. 12Și Ebed‐Melec, etiopianul, a zis lui Ieremia: Pune, te rog, aceste zdrențe vechi și petecele cele rupte sub subțioarele tale, sub funii. Și Ieremia a făcut așa. 13Și au tras
38.13
Vers. 6.
pe Ieremia cu funiile și l‐au scos din groapă; și Ieremia a rămas în curtea
38.13
Cap. 37.21.
închisorii. 14Și Zedechia, împăratul, a trimis și au adus pe Ieremia prorocul la el în intrarea a treia care este în casa Domnului; și împăratul a zis lui Ieremia: Am să te întreb ceva; nu ascunde nimic de mine. 15Atunci Ieremia a zis lui Zedechia: Dacă‐ți voi spune, oare nu mă vei omorî? Și dacă te voi sfătui, nu mă vei asculta. 16Și Zedechia, împăratul, a jurat în ascuns lui Ieremia, zicând: Viu este Domnul, care ne‐a făcut acest suflet, că nu te voi omorî, nici nu te voi da în mâna oamenilor acestora care‐ți caută viața.
38.16
Is. 57.16
17Și Ieremia a zis lui Zedechia: Așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Dacă vei
38.17
2 Reg. 24.12
ieși de bunăvoie la mai marii
38.17
Cap. 39.3.
împăratului Babilonului, sufletul tău va trăi și cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc și vei trăi tu și casa ta. 18Dar dacă nu vei ieși la mai marii împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor și o vor arde cu foc și nu
38.18
Cap. 32.4;
vei scăpa din mâna lor. 19Și Zedechia împăratul a zis lui Ieremia: Mă tem de iudeii care au trecut la haldei, ca nu cumva să mă
38.19
1 Sam. 31.4
dea în mâna lor și să‐și bată joc de mine. 20Dar Ieremia a zis: Nu te vor da. Ascultă, te rog, glasul Domnului, în cele ce‐ți vorbesc și‐ți va fi bine și sufletul tău va trăi. 21Dar dacă nu vei voi să ieși, acesta este cuvântul pe care mi l‐a arătat Domnul: 22Iată, toate nevestele care au rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi scoase la mai marii împăratului Babilonului și ele vor zice: Prietenii tăi de aproape te‐au înșelat și te‐au biruit: dar când picioarele ți s‐au afundat în noroi, au dat înapoi. 23Și vor scoate pe toate nevestele tale și pe toți copiii
38.23
Cap. 39.6;
tăi la haldei și nu
38.23
Vers. 18.
vei scăpa din mâna lor; căci vei fi luat de împăratul Babilonului și vei face să fie arsă cetatea aceasta cu foc. 24Atunci Zedechia a zis lui Ieremia: Să nu știe nimeni cuvintele acestea și nu vei muri. 25Și dacă vor auzi mai marii că am vorbit cu tine și vor veni la tine și‐ți vor zice: Spune‐ne ce ai zis împăratului, nu ascunde de noi și nu te vom omorî; și ce ți‐a zis împăratul? 26Atunci să le spui: Eu mi‐am înfățișat cererea
38.26
Cap. 37.20.
înaintea împăratului ca să nu mă facă să mă întorc în casa lui Ionatan
38.26
Cap. 37.15.
să mor acolo. 27Și toți mai marii au venit la Ieremia și l‐au întrebat și el le‐a spus după toate aceste cuvinte pe care i le poruncise împăratul. Și au plecat în liniște de la el, căci lucrul nu se făcuse cunoscut. 28Și Ieremia a rămas
38.28
Cap. 37.21;
în curtea închisorii până în ziua când a fost luat Ierusalimul.