Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
44

Mustrarea iudeilor in Egipt

441Cuvântul care a fost către leremia despre toți iudeii care locuiau în țara Egiptului, care locuiau la Migdol

44.1
Ex. 14.2
și la Tahpanes
44.1
Cap. 43.7.
și la Nof
44.1
Is. 19.13
și în țara Patros, zicând: 2Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Ați văzut tot răul pe care l‐am adus asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăților lui Iuda; și iată, astăzi sunt o pustie
44.2
Cap. 9.11;
și niciun om nu locuiește în ele, 3pentru răutatea lor pe care au făcut‐o, întărâtându‐mă, ducându‐se să ardă tămâie
44.3
Cap. 19.4.
și să slujească
44.3
Deut. 13.6
32.17
altor dumnezei pe care nu i‐au cunoscut, nici ei, nici voi, nici părinții voștri. 4Și am
44.4
2 Cron. 36.1525.4
26.5
29.19
trimis la voi pe toți robii mei, pe proroci, sculându‐mă de dimineață și trimițându‐i zicând: Nu faceți această urâciune pe care o urăsc. 5Dar n‐au ascultat, nici nu și‐au plecat urechea, ca să se întoarcă de la răutatea lor ca să nu ardă tămâie altor dumnezei. 6De aceea aprinderea mea și mânia mea s‐a vărsat
44.6
Cap. 42.18.
și s‐a aprins în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului și au ajuns o pustie și o pustietate ca în ziua aceasta. 7Și acum așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: De ce faceți acest rău
44.7
Num. 16.38
mare împotriva sufletului vostru ca să se stârpească dintre voi, din mijlocul lui Iuda, bărbat și femeie, copil și prunc, ca să nu vi se lase nicio rămășiță, 8întărâtându‐mă
44.8
Cap. 25.6, 7.
cu lucrările mâinilor voastre, arzând tămâie altor dumnezei în țara Egiptului unde ați venit să stați vremelnic, ca să fiți stârpiți și să ajungeți de blestem
44.8
Cap. 12.18. Vers. 12.
și de ocară printre toate neamurile pământului? 9Oare ați uitat răutățile părinților voștri și răutatea împăraților lui Iuda și răutatea nevestelor lor și răutatea voastră și răutatea nevestelor voastre, pe care au făcut‐o în țara lui Iuda și în ulițele Ierusalimului? 10Nu s‐au smerit nici până în ziua de astăzi, nici nu s‐au temut,
44.10
Prov. 28.14
nici n‐au umblat în legea mea și în așezămintele mele, pe care le‐am pus înaintea voastră și înaintea părinților voștri. 11De aceea așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, îmi voi pune
44.11
Lev. 17.10
20.5,6Amos 9.4
fața împotriva voastră spre rău și ca să stârpesc pe tot Iuda. 12Și voi lua rămășița lui Iuda care și‐a îndreptat fețele ca să intre în țara Egiptului, să stea vremelnic acolo, și vor fi nimiciți
44.12
Cap. 42.15, 16, 17, 22.
toți: vor cădea în țara Egiptului; vor fi nimiciți de sabie, de foamete, de la mic până la mare: vor muri de sabie și de foamete și vor fi de blestem
44.12
Cap. 12.18.
, de groază și de afurisenie și de ocară. 13Și voi pedepsi
44.13
Cap. 43.11.
pe cei ce locuiesc în țara Egiptului, cum am pedepsit Ierusalimul prin sabie, prin foamete și prin ciumă. 14Și nimeni din rămășița lui Iuda care a intrat în țara Egiptului ca să stea vremelnic acolo nu va scăpa, nici nu va rămâne ca să se întoarcă în țara lui Iuda unde dorește sufletul lor să se întoarcă să locuiască acolo; căci nu se vor întoarce
44.14
Vers. 28.
decât cei ce vor scăpa. 15Atunci toți bărbații care știau că nevestele lor au ars tămâie altor dumnezei și toate femeile care erau de față, o adunare mare, tot poporul care locuia în țara Egiptului, în Patros, a răspuns lui Ieremia, zicând: 16Nu
44.16
Cap. 6.16.
te vom asculta în ce privește cuvântul pe care ni l‐ai vorbit în numele Domnului, 17ci vom face orice cuvânt care a ieșit din gura noastră
44.17
Num. 30.12Deut. 23.23Jud. 11.36
, arzând tămâie împărătesei
44.17
Cap. 7.18.
cerurilor și turnându‐i daruri de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și mai marii noștri, în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului; căci atunci aveam belșug de pâine și eram bine și n‐am văzut niciun rău. 18Dar de când am încetat să ardem tămâie împărătesei cerurilor și să‐i turnăm daruri de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete. 19Și când
44.19
Cap. 7.18.
ardeam tămâie împărătesei cerurilor și‐i turnam daruri de băutură, oare fără bărbații noștri îi făceam noi turte ca să ne închinăm ei și‐i turnam daruri de băutură? 20Atunci Ieremia a zis către tot poporul, către bărbați și către femei și către tot poporul care‐i dăduse acest răspuns, zicând: 21Oare nu de tămâia pe care ați ars‐o în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, voi și părinții voștri, împărații voștri și mai marii voștri și poporul țării, și‐a adus aminte Domnul și i s‐a suit la inimă? 22Și Domnul n‐a mai putut să vă sufere pentru răutatea faptelor voastre, pentru urâciunile ce ați făcut și țara voastră a ajuns pustie
44.22
Cap. 25.11, 18, 38.
și de groază și de blestem, fără
44.22
Vers. 6.
locuitor ca astăzi. 23Pentru că ați ars tămâie și pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și n‐ați ascultat de glasul Domnului și n‐ați umblat în legea lui și în așezămintele lui și în mărturiile lui, de aceea
44.23
Dan. 9.11,12
a venit peste voi răul acesta, ca astăzi. 24Și Ieremia a zis către tot poporul și către toate femeile: Ascultați cuvântul Domnului, tot Iuda, care sunteți
44.24
Cap. 43.7. Vers. 15.
în țara Egiptului! 25Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zicând: Voi
44.25
Vers. 15, etc.
și nevestele voastre ați vorbit cu gurile voastre și ați și împlinit cu mâinile voastre ce ați zis: Vom împlini juruințele noastre pe care le‐am juruit ca să ardem tămâie împărătesei cerurilor și să‐i turnăm daruri de băutură. Împliniți deci juruințele voastre și faceți în totul juruințele voastre. 26Deci ascultați cuvântul Domnului, tot Iuda, care locuiți în țara Egiptului: Iată, am jurat
44.26
Gen. 22.16
pe numele meu
44.26
Ezec. 20.39
cel mare, zice Domnul, că numele meu nu va mai fi chemat în gura niciunui om din Iuda în toată țara Egiptului, zicând: Viu este Domnul! 27Iată, voi veghea
44.27
Cap. 1.10;
asupra lor spre rău și nu spre bine; și toți bărbații lui Iuda care sunt în țara Egiptului vor fi nimiciți
44.27
Vers. 12.
de sabie și de foamete până vor pieri cu totul. 28Și cei ce
44.28
Vers. 14.
vor scăpa de sabie, puțini la număr, se vor întoarce din țara Egiptului în țara lui Iuda și toată rămășița lui Iuda care a venit în țara Egiptului ca să stea vremelnic acolo vor cunoaște al cui cuvânt
44.28
Vers. 17, 25, 26.
va sta, al meu sau al lor. 29Și acesta vă va fi semnul, zice Domnul, că vă voi pedepsi în locul acesta ca să cunoașteți că cuvintele mele vor sta
44.29
Ps. 33.11
negreșit împotriva voastră spre rău. 30Așa zice Domnul: Iată, voi
44.30
Cap. 46.25, 26.
da pe Faraon Hofra, împăratul Egiptului, în mâna vrăjmașilor săi și în mâna celor ce‐i caută viața, cum am dat pe Zedechia
44.30
Cap. 39.5.
, împăratul lui Iuda, în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, vrăjmașul său și care‐i căuta viața.

45

Mângâiere îndreptată lui Baruc

451Cuvântul

45.1
Cap. 36.1, 4, 32.
pe care l‐a vorbit Ieremia prorocul lui Baruc, fiul lui Neriia, când a scris cuvintele acestea în carte din gura lui Ieremia, în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, zicând: 2Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre tine, Baruc: 3Tu ai zis: Vai de mine! Căci Domnul a adăugat întristare la durerea mea; am ostenit de suspinarea mea și nu aflu odihnă. 4Așa să‐i zici: Așa zice Domnul: Iată, ce am zidit
45.4
Is. 5.5
voi surpa și ce am sădit voi smulge, adică toată țara aceasta. 5Și cauți tu oare pentru tine lucruri mari? Nu le căuta! Căci, iată
45.5
Cap. 25.26.
, voi aduce rău peste toată carnea, zice Domnul, dar ție îți voi da viața ta ca pradă
45.5
Cap. 21.9;
, în toate locurile unde vei merge.

46

Prorocii împotriva Egiptului

461Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia prorocul despre

46.1
Cap. 25.15, etc.
neamuri. 2Despre Egipt, despre oastea
46.2
2 Reg. 23.292 Cron. 35.20
lui Faraon Neco, împăratul Egiptului, care era lângă râul Eufrat la Carchemiș, pe care Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a bătut‐o în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. 3Pregătiți scutul
46.3
Cap. 51.11, 12.
și pavăza și apropiați‐vă de luptă! 4Înhămați caii și încălecați, călăreților! Înșirați‐vă cu coifuri! Ascuțiți sulițele, îmbrăcați zalele!… 5De ce îi văd înspăimântați, dând dosul? Și de ce vitejii lor sunt doborâți și fug și nu se uită înapoi? Frica
46.5
Cap. 6.25;
este în toate părțile, zice Domnul. 6Cel iute să nu fugă și cel viteaz să nu scape! Spre miazănoapte, chiar lângă râul Eufrat, s‐au poticnit
46.6
Dan. 11.19
și au căzut. 7Cine este acesta care se suie ca Nilul, ale cărui ape se rostogolesc ca
46.7
Is. 8.7,8Dan. 11.22
râurile? 8Egiptul se suie ca Nilul și apele lui se rostogolesc ca râurile. Și zice: Mă voi sui, voi acoperi pământul, voi nimici cetățile și pe locuitorii lor! 9Suiți‐vă, cailor și mânați cu furie, carelor! Și să iasă vitejii: Cuș și Put, care mânuiesc scutul și ludimii care
46.9
Is. 66.19
mânuiesc și întind arcul! 10Căci ziua aceasta este ziua Domnului Dumnezeului oștirilor, o zi
46.10
Is. 13.6Ioel 1.15
2.1
de răzbunare ca să‐și răzbune pe potrivnicii săi: și sabia
46.10
Deut. 32.12Is. 34.6
va mânca și se va sătura și se va îmbăta de sângele lor. Căci Domnul Dumnezeul oștirilor are o jertfă
46.10
Țef. 1.7Ezec. 39.17
în țara dinspre miazănoapte, lângă râul Eufrat. 11Suie‐te în Galaad
46.11
Cap. 8.22;
și ia leac alinător, fecioară
46.11
Is. 47.1
, fiică a Egiptului. În zadar înmulțești leacurile: nu este vindecare
46.11
Ezec. 30.21
pentru tine. 12Neamurile au auzit de rușinea ta și strigătul tău a umplut pământul. Căci omul viteaz s‐a poticnit de cel viteaz, amândoi au căzut împreună. 13Cuvântul pe care l‐a vorbit Domnul lui Ieremia prorocul despre venirea lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, ca să
46.13
Is. 19.1Ezec. 29
30
32
lovească țara Egiptului. 14Spuneți în Egipt și dați de știre în Migdol și dați de știre în Nof și în Taphanes. Ziceți: Înșiră‐te
46.14
Vers. 3.4.
și pregătește‐te, căci sabia
46.14
Vers. 10.
a mâncat împrejurul tău. 15De ce sunt măturați cei puternici ai tăi? N‐au stat, căci Domnul i‐a răsturnat. 16El a făcut pe mulți să se poticnească, da, au căzut
46.16
Lev. 26.27
unul peste altul; și au zis: Sculați‐vă și să ne întoarcem la poporul nostru și la țara nașterii noastre, dinaintea sabiei apăsătoare. 17Ei au strigat acolo: Faraon, împăratul Egiptului, este doar un vuiet; a lăsat să treacă vremea hotărâtă. 18Viu sunt eu, zice Împăratul al
46.18
Is. 47.4
48.2
cărui nume este Domnul oștirilor, ca Taborul între munți și Carmelul lângă mare, așa va veni. 19Locuitoare
46.19
Is. 20.4
, fată a Egiptului, pregătește‐ți uneltele pentru
46.19
Cap. 18.18.
robie, căci Noful va fi o pustie și va fi ars, fără locuitor. 20Egiptul este o juncă
46.20
Osea 10.11
foarte frumoasă! Dar vine pieirea, vine de la
46.20
Cap. 1.14;
miazănoapte! 21Și simbriașii lui în mijlocul lui sunt ca vițeii îngrășați. Căci și ei s‐au întors îndărăt, au fugit cu toții, n‐au stat. Căci a venit peste ei ziua
46.21
Ps. 37.13
nenorocirii lor, vremea cercetării lor. 22Vuietul
46.22
Is. 29.4
său va merge ca un șarpe; căci vor merge cu o oaste și vor veni cu securi împotriva lui, ca tăietorii de lemne. 23Îi vor tăia
46.23
Is. 10.34
pădurea, zice Domnul, deși este de nepătruns, căci sunt mai mulți decât lăcustele
46.23
Jud. 6.5
și sunt fără număr. 24Fiica Egiptului este rușinată, este dată în mâna poporului de la
46.24
Cap. 1.15.
miazănoapte. 25Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: Iată, voi pedepsi pe Amon din
46.25
Ezec. 30.14,15,16Naum 3.8
No și pe Faraon și Egiptul și pe dumnezeii
46.25
Cap. 43.12, 13.
săi și pe împărații săi; da, pe Faraon și pe cei ce se încred în el; 26și‐i voi da
46.26
Cap. 44.30.
în mâna celor ce le caută viața și în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâna slujitorilor lui și apoi va fi
46.26
Ezec. 29.11,13,14
locuit ca în zilele de demult, zice Domnul. 27Dar
46.27
Is. 41.13,14
43.5
44.2
tu, robul meu Iacov, nu te teme, nici nu te înspăimânta, Israele! Căci iată, te voi mântui de departe și sămânța ta din țara robiei sale și Iacov se va întoarce și va avea odihnă și liniște și nimeni nu‐l va înspăimânta. 28Nu te teme, robul meu Iacov! Căci eu sunt cu tine, zice Domnul. Căci voi nimici de tot toate neamurile unde te‐am izgonit, dar pe tine nu
46.28
Cap. 10.24;
te voi nimici de tot, ci te voi mustra cu judecată și nu te voi socoti deloc nevinovat.