Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
46

Prorocii împotriva Egiptului

461Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia prorocul despre

46.1
Cap. 25.15, etc.
neamuri. 2Despre Egipt, despre oastea
46.2
2 Reg. 23.292 Cron. 35.20
lui Faraon Neco, împăratul Egiptului, care era lângă râul Eufrat la Carchemiș, pe care Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a bătut‐o în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. 3Pregătiți scutul
46.3
Cap. 51.11, 12.
și pavăza și apropiați‐vă de luptă! 4Înhămați caii și încălecați, călăreților! Înșirați‐vă cu coifuri! Ascuțiți sulițele, îmbrăcați zalele!… 5De ce îi văd înspăimântați, dând dosul? Și de ce vitejii lor sunt doborâți și fug și nu se uită înapoi? Frica
46.5
Cap. 6.25;
este în toate părțile, zice Domnul. 6Cel iute să nu fugă și cel viteaz să nu scape! Spre miazănoapte, chiar lângă râul Eufrat, s‐au poticnit
46.6
Dan. 11.19
și au căzut. 7Cine este acesta care se suie ca Nilul, ale cărui ape se rostogolesc ca
46.7
Is. 8.7,8Dan. 11.22
râurile? 8Egiptul se suie ca Nilul și apele lui se rostogolesc ca râurile. Și zice: Mă voi sui, voi acoperi pământul, voi nimici cetățile și pe locuitorii lor! 9Suiți‐vă, cailor și mânați cu furie, carelor! Și să iasă vitejii: Cuș și Put, care mânuiesc scutul și ludimii care
46.9
Is. 66.19
mânuiesc și întind arcul! 10Căci ziua aceasta este ziua Domnului Dumnezeului oștirilor, o zi
46.10
Is. 13.6Ioel 1.15
2.1
de răzbunare ca să‐și răzbune pe potrivnicii săi: și sabia
46.10
Deut. 32.12Is. 34.6
va mânca și se va sătura și se va îmbăta de sângele lor. Căci Domnul Dumnezeul oștirilor are o jertfă
46.10
Țef. 1.7Ezec. 39.17
în țara dinspre miazănoapte, lângă râul Eufrat. 11Suie‐te în Galaad
46.11
Cap. 8.22;
și ia leac alinător, fecioară
46.11
Is. 47.1
, fiică a Egiptului. În zadar înmulțești leacurile: nu este vindecare
46.11
Ezec. 30.21
pentru tine. 12Neamurile au auzit de rușinea ta și strigătul tău a umplut pământul. Căci omul viteaz s‐a poticnit de cel viteaz, amândoi au căzut împreună. 13Cuvântul pe care l‐a vorbit Domnul lui Ieremia prorocul despre venirea lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, ca să
46.13
Is. 19.1Ezec. 29
30
32
lovească țara Egiptului. 14Spuneți în Egipt și dați de știre în Migdol și dați de știre în Nof și în Taphanes. Ziceți: Înșiră‐te
46.14
Vers. 3.4.
și pregătește‐te, căci sabia
46.14
Vers. 10.
a mâncat împrejurul tău. 15De ce sunt măturați cei puternici ai tăi? N‐au stat, căci Domnul i‐a răsturnat. 16El a făcut pe mulți să se poticnească, da, au căzut
46.16
Lev. 26.27
unul peste altul; și au zis: Sculați‐vă și să ne întoarcem la poporul nostru și la țara nașterii noastre, dinaintea sabiei apăsătoare. 17Ei au strigat acolo: Faraon, împăratul Egiptului, este doar un vuiet; a lăsat să treacă vremea hotărâtă. 18Viu sunt eu, zice Împăratul al
46.18
Is. 47.4
48.2
cărui nume este Domnul oștirilor, ca Taborul între munți și Carmelul lângă mare, așa va veni. 19Locuitoare
46.19
Is. 20.4
, fată a Egiptului, pregătește‐ți uneltele pentru
46.19
Cap. 18.18.
robie, căci Noful va fi o pustie și va fi ars, fără locuitor. 20Egiptul este o juncă
46.20
Osea 10.11
foarte frumoasă! Dar vine pieirea, vine de la
46.20
Cap. 1.14;
miazănoapte! 21Și simbriașii lui în mijlocul lui sunt ca vițeii îngrășați. Căci și ei s‐au întors îndărăt, au fugit cu toții, n‐au stat. Căci a venit peste ei ziua
46.21
Ps. 37.13
nenorocirii lor, vremea cercetării lor. 22Vuietul
46.22
Is. 29.4
său va merge ca un șarpe; căci vor merge cu o oaste și vor veni cu securi împotriva lui, ca tăietorii de lemne. 23Îi vor tăia
46.23
Is. 10.34
pădurea, zice Domnul, deși este de nepătruns, căci sunt mai mulți decât lăcustele
46.23
Jud. 6.5
și sunt fără număr. 24Fiica Egiptului este rușinată, este dată în mâna poporului de la
46.24
Cap. 1.15.
miazănoapte. 25Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: Iată, voi pedepsi pe Amon din
46.25
Ezec. 30.14,15,16Naum 3.8
No și pe Faraon și Egiptul și pe dumnezeii
46.25
Cap. 43.12, 13.
săi și pe împărații săi; da, pe Faraon și pe cei ce se încred în el; 26și‐i voi da
46.26
Cap. 44.30.
în mâna celor ce le caută viața și în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâna slujitorilor lui și apoi va fi
46.26
Ezec. 29.11,13,14
locuit ca în zilele de demult, zice Domnul. 27Dar
46.27
Is. 41.13,14
43.5
44.2
tu, robul meu Iacov, nu te teme, nici nu te înspăimânta, Israele! Căci iată, te voi mântui de departe și sămânța ta din țara robiei sale și Iacov se va întoarce și va avea odihnă și liniște și nimeni nu‐l va înspăimânta. 28Nu te teme, robul meu Iacov! Căci eu sunt cu tine, zice Domnul. Căci voi nimici de tot toate neamurile unde te‐am izgonit, dar pe tine nu
46.28
Cap. 10.24;
te voi nimici de tot, ci te voi mustra cu judecată și nu te voi socoti deloc nevinovat.

47

Supunerea filistenilor prezisă

471Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia prorocul despre

47.1
Cap. 25.20.
filisteni, mai înainte ca
47.1
Amos 1.6,7,8
Faraon să fi lovit Gaza. 2Așa zice Domnul: Iată, se ridică ape
47.2
Is. 8.7
de la miazănoapte
47.2
Cap. 1.14;
și se vor face un potop și va năpădi țara și tot ce este în ea, cetatea și locuitorii săi: și oamenii vor striga și toți locuitorii țării vor urla 3de tropăitul
47.3
Cap. 8.16.
copitelor celor puternici ai săi, de uruitul carelor sale, de scârțâitul roților sale. Părinții nu se vor uita înapoi după copiii lor de slăbiciunea mâinilor, 4din pricina zilei care vine să nimicească pe toți filistenii, să stârpească din Tir
47.4
Cap. 25.22.
și din Sidon orice ajutor care rămâne. Căci Domnul va nimici pe filisteni, rămășița
47.4
Ezec. 25.16Amos 1.8
9.7
ostrovului
47.4
Gen. 10.14
Caftor. 5Peste Gaza
47.5
Amos 1.7Mica 1.16Țef. 2.1,7Zah. 9.5
a venit pleșuvia; Ascalonul
47.5
Cap. 25.20.
este stârpit cu rămășița văii lor!… Până când îți vei
47.5
Cap. 16.6;
face tăieturi? 6Ah, sabie
47.6
Deut. 32.41Ezec. 21.3,4,5
a Domnului, până când nu vei fi liniștită? Întră în teaca ta, odihnește‐te și fii liniștită. 7Cum să fii liniștită când Domnul
47.7
Ezec. 14.17
ți‐a dat o poruncă împotriva
47.7
Mica 6.9
Ascalonului și împotriva țărmului mării? — într‐acolo a rânduit‐o.

48

Pustiirea Moabului prezisă

481Despre Moab

48.1
Is. 15
1627.3Ezec. 25.9Amos 2.1,2
: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Vai de Nebo
48.1
Num. 32.38
33.47Is. 15.2
, căci este prădat; Chiriataimul
48.1
Num. 32.37
este rușinat, este luat; Misgabul este rușinat și înspăimântat! 2S‐a dus
48.2
Is. 16.4
slava Moabului; în Hesbon
48.2
Is. 15.4
au gândit rău împotriva lui: Veniți și să‐l stârpim, ca să nu mai fie un neam! Și tu, Madmenule, vei fi nimicit, sabia te va urmări. 3Un glas de strigăt
48.3
Vers. 5.
din Horonaim: Dărăpănare și nimicire mare! 4Moabul este prăpădit! Micuții săi au scos un strigăt. 5Căci la suișul
48.5
Is. 15.5
Luhitului se va înălța plâns peste plâns; căci la coborâșul Horonaimului se aude neliniștea strigătului de nimicire. 6Fugiți
48.6
Cap. 51.6.
, scăpați‐vă viețile și fiți ca un despuiat
48.6
Cap. 17.6.
în pustie! 7Căci pentru că te‐ai încrezut în lucrările tale și în vistieriile tale, vei fi luat și tu: și Chemoș
48.7
Num. 21.29Jud. 11.24Is. 46.1,2
va ieși în robie, preoții
48.7
Cap. 49.3.
săi și mai marii săi împreună. 8Și pustiitorul
48.8
Cap. 6.26. Vers. 18.
va veni în fiecare cetate și nicio cetate nu va scăpa; și valea va fi pierdută și podișul va fi nimicit, cum a vorbit Domnul. 9Dați
48.9
Ps. 55.6
aripi Moabului ca să zboare și să fugă! Căci cetățile sale se vor preface într‐o pustie, fără locuitor. 10Blestemat
48.10
Jud. 5.231 Sam. 15.3,91 Reg. 20.12
fie cel ce face cu nepăsare lucrul Domnului și blestemat fie cel ce își trage sabia de la sânge. 11Din tinerețea sa Moabul a fost liniștit și a stat nemișcat
48.11
Țef. 1.12
pe drojdiile sale. N‐a fost turnat din vas în vas, nici nu s‐a dus în robie. De aceea gustul său a rămas în el și mirosul său nu s‐a schimbat. 12De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când voi trimite la el pritocitori și‐l vor pritoci; și‐i vor goli vasele și‐i vor strica borcanele. 13Și Moabul se va rușina de Chemoș
48.13
Jud. 11.241 Reg. 11.7
cum s‐a rușinat
48.13
Osea 10.6
casa lui Israel de Betel
48.13
1 Reg. 12.29
, încrederea lor. 14Cum ziceți: Suntem viteji
48.14
Is. 16.6
și bărbați voinici pentru război? 15Moabul
48.15
Vers. 8, 9, 18.
este pustiit și cetățile lui s‐au suit în fum, tinerii lui cei aleși s‐au coborât
48.15
Cap. 50.27.
la junghiere, zice Împăratul
48.15
Cap. 46.18;
al cărui nume este Domnul oștirilor. 16Nenorocirea Moabului este aproape să vină și apăsarea lui se grăbește mult. 17Toți cei ce‐l înconjurați, jeliți‐l! Și toți cei ce cunoașteți numele lui, ziceți: Cum
48.17
Is. 9.4
14.4,5
s‐a sfărâmat toiagul cel puternic, nuiaua cea frumoasă! 18Pogoară‐te din slavă și șezi în secetă, locuitoare
48.18
Is. 47.1
, fiică a Dibonului
48.18
Num. 21.30Is. 15.2
. Căci prădătorul
48.18
Vers. 8.
Moabului se suie împotriva ta, ți‐a sfărâmat întăririle. 19Stai
48.19
Deut. 2.36
lângă cale și veghează, locuitoare a Aroerului
48.19
1 Sam. 4.13,16
! Întreabă pe fugar și pe cea scăpată. Zi: Ce s‐a făcut? 20S‐a rușinat Moabul, căci este surpat; urlați
48.20
Is. 16.7
și strigați. Spuneți în Arnon
48.20
Num. 21.13
că Moabul este pustiit. 21Și a venit judecata asupra țării podișului
48.21
Vers. 8.
, asupra Holonului și asupra Iahațului și asupra Mefaatului, 22și asupra Dibonului și asupra Neboului și asupra Bet‐Diblataimului, 23și asupra Chiriataimului și asupra Bet‐Gamului și asupra Bet‐Meonului 24și asupra Cheriiotului
48.24
Vers. 41.
și asupra Boțrei și asupra tuturor cetăților țării Moabului de departe și de aproape. 25S‐a tăiat cornul
48.25
Ps. 75.10
Moabului și s‐a frânt brațul
48.25
Ezec. 30.21
său, zice Domnul. 26Îmbătați‐l!
48.26
Cap. 25.15, 27.
Căci s‐a semețit împotriva Domnului; și Moabul se va tăvăli în vărsătura sa și va ajunge și el de râs. 27Căci nu ți‐a fost Israel
48.27
Țef. 2.8
de batjocură? A fost
48.27
Cap. 2.26.
el oare printre hoți, de clătinai din cap ori de câte ori vorbeai de el? 28Lăsați cetățile și locuiți în stânci
48.28
Ps. 55.6,7
, locuitori ai Moabului, și fiți ca porumbelul
48.28
Cânt. 2.14
care își face cuibul pe laturile gurii prăpăstiei. 29Noi am auzit de fudulia
48.29
Is. 16.6
Moabului, (este foarte mândru), înfumurarea lui și semeția lui și mândria lui și îngâmfarea inimii lui! 30Cunosc mânia sa, zice Domnul; lăudăroșiile lui sunt zadarnice: ei
48.30
Is. 16.6
nu fac cum spun. 31De aceea voi urla
48.31
Is. 15.5
16.7,11
pentru Moab și voi striga pentru tot Moabul; se vor jeli pentru bărbații din Chir‐Heres. 32O, vie
48.32
Is. 16.8,9
din Sibma, voi plânge pentru tine mai mult decât am plâns pentru Iaezer. Curpenii tăi au trecut peste mare, au ajuns până la marea Iaezerului. Jefuitorul a căzut asupra roadelor tale de vară și asupra culesului tău. 33A pierit bucuria
48.33
Is. 16.10Ioel 1.12
și veselia din câmpul cel mănos și din țara Moabului și am făcut să lipsească vinul din teasc. Nu vor mai călca cu chiuit; chiuitul nu va fi chiuit! 34Din pricina strigătului de la Hesbon
48.34
Is. 15.4,5,6
până la Eleale. Până la Iahaț și‐au ridicat glasul, de la Țoar
48.34
Is. 15.5,6
până la Horonaim, până la Eglat‐Șelișia. Căci și apele Nimrimului vor ajunge pustii. 35Și voi face să înceteze din Moab, zice Domnul, cel ce
48.35
Is. 15.2
16.12
jertfește pe înălțimi și cel ce arde tămâie dumnezeilor săi. 36De aceea îmi sună inima
48.36
Is. 15.5
16
pentru Moab ca fluierele și îmi sună inima ca fluierele pentru bărbații din Chir‐Heres. Pentru că belșugul pe care l‐a câștigat
48.36
Is. 15.7
este pierdut. 37Căci orice cap este chel
48.37
Is. 15.2,3
și orice barbă rasă; pe toate mâinile sunt tăieturi și pe coapse
48.37
Gen. 37.34
saci. 38Pe toate acoperișurile Moabului și pe ulițele lui este numai bocet. Căci am sfărâmat Moabul ca pe un vas
48.38
Cap. 22.28.
în care nu e nicio plăcere, zice Domnul. 39Ei urlă: Cât e de sfărâmat! Cum a întors Moabul spatele cu rușine! Și Moabul va fi de râs și de groază pentru toți cei ce‐l înconjoară. 40Căci așa zice Domnul: Iată, va zbura ca un vultur
48.40
Deut. 28.49Dan. 7.4Osea 8.1Hab. 1.8
și își va întinde
48.40
Is. 8.8
aripile asupra Moabului. 41Cheriotul este luat și întăriturile
48.41
Vers. 24.
sunt cuprinse și inima vitejilor Moabului va fi în ziua aceea ca inima
48.41
Is. 13.8
21.349.22,24Mica 4.9
unei femei în facere. 42Și Moabul va fi prăpădit, ca să nu
48.42
Ps. 83.4Is. 7.8
mai fie un popor, pentru că s‐a semețit împotriva Domnului. 43Frică
48.43
Is. 24.17,18
și groapă și cursă vor fi asupra ta, locuitor al Moabului, zice Domnul. 44Cel ce va fugi de frică va cădea în groapă și cel ce va ieși din groapă va fi prins în cursă. Căci eu voi aduce
48.44
Cap. 11.23.
asupra lui, asupra Moabului, anul cercetării lui, zice Domnul. 45Fugarii stau fără putere la umbra Hesbonului; căci un foc a
48.45
Num. 21.28
izbucnit din Hesbon și o flacără din mijlocul Sihonului și a mistuit colțul
48.45
Num. 24.17
Moabului și creștetul capului fiilor zarvei. 46Vai de tine
48.46
Num. 21.29
, Moabe! Poporul din Chemoș este pierdut. Căci fiii tăi sunt duși în robie și fiicele tale sunt roabe. 47Totuși, voi întoarce robia Moabului în zilele de pe
48.47
Cap. 49.6, 39.
urmă, zice Domnul. Până aici este judecata Moabului.