Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
47

Supunerea filistenilor prezisă

471Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia prorocul despre

47.1
Cap. 25.20.
filisteni, mai înainte ca
47.1
Amos 1.6,7,8
Faraon să fi lovit Gaza. 2Așa zice Domnul: Iată, se ridică ape
47.2
Is. 8.7
de la miazănoapte
47.2
Cap. 1.14;
și se vor face un potop și va năpădi țara și tot ce este în ea, cetatea și locuitorii săi: și oamenii vor striga și toți locuitorii țării vor urla 3de tropăitul
47.3
Cap. 8.16.
copitelor celor puternici ai săi, de uruitul carelor sale, de scârțâitul roților sale. Părinții nu se vor uita înapoi după copiii lor de slăbiciunea mâinilor, 4din pricina zilei care vine să nimicească pe toți filistenii, să stârpească din Tir
47.4
Cap. 25.22.
și din Sidon orice ajutor care rămâne. Căci Domnul va nimici pe filisteni, rămășița
47.4
Ezec. 25.16Amos 1.8
9.7
ostrovului
47.4
Gen. 10.14
Caftor. 5Peste Gaza
47.5
Amos 1.7Mica 1.16Țef. 2.1,7Zah. 9.5
a venit pleșuvia; Ascalonul
47.5
Cap. 25.20.
este stârpit cu rămășița văii lor!… Până când îți vei
47.5
Cap. 16.6;
face tăieturi? 6Ah, sabie
47.6
Deut. 32.41Ezec. 21.3,4,5
a Domnului, până când nu vei fi liniștită? Întră în teaca ta, odihnește‐te și fii liniștită. 7Cum să fii liniștită când Domnul
47.7
Ezec. 14.17
ți‐a dat o poruncă împotriva
47.7
Mica 6.9
Ascalonului și împotriva țărmului mării? — într‐acolo a rânduit‐o.

48

Pustiirea Moabului prezisă

481Despre Moab

48.1
Is. 15
1627.3Ezec. 25.9Amos 2.1,2
: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Vai de Nebo
48.1
Num. 32.38
33.47Is. 15.2
, căci este prădat; Chiriataimul
48.1
Num. 32.37
este rușinat, este luat; Misgabul este rușinat și înspăimântat! 2S‐a dus
48.2
Is. 16.4
slava Moabului; în Hesbon
48.2
Is. 15.4
au gândit rău împotriva lui: Veniți și să‐l stârpim, ca să nu mai fie un neam! Și tu, Madmenule, vei fi nimicit, sabia te va urmări. 3Un glas de strigăt
48.3
Vers. 5.
din Horonaim: Dărăpănare și nimicire mare! 4Moabul este prăpădit! Micuții săi au scos un strigăt. 5Căci la suișul
48.5
Is. 15.5
Luhitului se va înălța plâns peste plâns; căci la coborâșul Horonaimului se aude neliniștea strigătului de nimicire. 6Fugiți
48.6
Cap. 51.6.
, scăpați‐vă viețile și fiți ca un despuiat
48.6
Cap. 17.6.
în pustie! 7Căci pentru că te‐ai încrezut în lucrările tale și în vistieriile tale, vei fi luat și tu: și Chemoș
48.7
Num. 21.29Jud. 11.24Is. 46.1,2
va ieși în robie, preoții
48.7
Cap. 49.3.
săi și mai marii săi împreună. 8Și pustiitorul
48.8
Cap. 6.26. Vers. 18.
va veni în fiecare cetate și nicio cetate nu va scăpa; și valea va fi pierdută și podișul va fi nimicit, cum a vorbit Domnul. 9Dați
48.9
Ps. 55.6
aripi Moabului ca să zboare și să fugă! Căci cetățile sale se vor preface într‐o pustie, fără locuitor. 10Blestemat
48.10
Jud. 5.231 Sam. 15.3,91 Reg. 20.12
fie cel ce face cu nepăsare lucrul Domnului și blestemat fie cel ce își trage sabia de la sânge. 11Din tinerețea sa Moabul a fost liniștit și a stat nemișcat
48.11
Țef. 1.12
pe drojdiile sale. N‐a fost turnat din vas în vas, nici nu s‐a dus în robie. De aceea gustul său a rămas în el și mirosul său nu s‐a schimbat. 12De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când voi trimite la el pritocitori și‐l vor pritoci; și‐i vor goli vasele și‐i vor strica borcanele. 13Și Moabul se va rușina de Chemoș
48.13
Jud. 11.241 Reg. 11.7
cum s‐a rușinat
48.13
Osea 10.6
casa lui Israel de Betel
48.13
1 Reg. 12.29
, încrederea lor. 14Cum ziceți: Suntem viteji
48.14
Is. 16.6
și bărbați voinici pentru război? 15Moabul
48.15
Vers. 8, 9, 18.
este pustiit și cetățile lui s‐au suit în fum, tinerii lui cei aleși s‐au coborât
48.15
Cap. 50.27.
la junghiere, zice Împăratul
48.15
Cap. 46.18;
al cărui nume este Domnul oștirilor. 16Nenorocirea Moabului este aproape să vină și apăsarea lui se grăbește mult. 17Toți cei ce‐l înconjurați, jeliți‐l! Și toți cei ce cunoașteți numele lui, ziceți: Cum
48.17
Is. 9.4
14.4,5
s‐a sfărâmat toiagul cel puternic, nuiaua cea frumoasă! 18Pogoară‐te din slavă și șezi în secetă, locuitoare
48.18
Is. 47.1
, fiică a Dibonului
48.18
Num. 21.30Is. 15.2
. Căci prădătorul
48.18
Vers. 8.
Moabului se suie împotriva ta, ți‐a sfărâmat întăririle. 19Stai
48.19
Deut. 2.36
lângă cale și veghează, locuitoare a Aroerului
48.19
1 Sam. 4.13,16
! Întreabă pe fugar și pe cea scăpată. Zi: Ce s‐a făcut? 20S‐a rușinat Moabul, căci este surpat; urlați
48.20
Is. 16.7
și strigați. Spuneți în Arnon
48.20
Num. 21.13
că Moabul este pustiit. 21Și a venit judecata asupra țării podișului
48.21
Vers. 8.
, asupra Holonului și asupra Iahațului și asupra Mefaatului, 22și asupra Dibonului și asupra Neboului și asupra Bet‐Diblataimului, 23și asupra Chiriataimului și asupra Bet‐Gamului și asupra Bet‐Meonului 24și asupra Cheriiotului
48.24
Vers. 41.
și asupra Boțrei și asupra tuturor cetăților țării Moabului de departe și de aproape. 25S‐a tăiat cornul
48.25
Ps. 75.10
Moabului și s‐a frânt brațul
48.25
Ezec. 30.21
său, zice Domnul. 26Îmbătați‐l!
48.26
Cap. 25.15, 27.
Căci s‐a semețit împotriva Domnului; și Moabul se va tăvăli în vărsătura sa și va ajunge și el de râs. 27Căci nu ți‐a fost Israel
48.27
Țef. 2.8
de batjocură? A fost
48.27
Cap. 2.26.
el oare printre hoți, de clătinai din cap ori de câte ori vorbeai de el? 28Lăsați cetățile și locuiți în stânci
48.28
Ps. 55.6,7
, locuitori ai Moabului, și fiți ca porumbelul
48.28
Cânt. 2.14
care își face cuibul pe laturile gurii prăpăstiei. 29Noi am auzit de fudulia
48.29
Is. 16.6
Moabului, (este foarte mândru), înfumurarea lui și semeția lui și mândria lui și îngâmfarea inimii lui! 30Cunosc mânia sa, zice Domnul; lăudăroșiile lui sunt zadarnice: ei
48.30
Is. 16.6
nu fac cum spun. 31De aceea voi urla
48.31
Is. 15.5
16.7,11
pentru Moab și voi striga pentru tot Moabul; se vor jeli pentru bărbații din Chir‐Heres. 32O, vie
48.32
Is. 16.8,9
din Sibma, voi plânge pentru tine mai mult decât am plâns pentru Iaezer. Curpenii tăi au trecut peste mare, au ajuns până la marea Iaezerului. Jefuitorul a căzut asupra roadelor tale de vară și asupra culesului tău. 33A pierit bucuria
48.33
Is. 16.10Ioel 1.12
și veselia din câmpul cel mănos și din țara Moabului și am făcut să lipsească vinul din teasc. Nu vor mai călca cu chiuit; chiuitul nu va fi chiuit! 34Din pricina strigătului de la Hesbon
48.34
Is. 15.4,5,6
până la Eleale. Până la Iahaț și‐au ridicat glasul, de la Țoar
48.34
Is. 15.5,6
până la Horonaim, până la Eglat‐Șelișia. Căci și apele Nimrimului vor ajunge pustii. 35Și voi face să înceteze din Moab, zice Domnul, cel ce
48.35
Is. 15.2
16.12
jertfește pe înălțimi și cel ce arde tămâie dumnezeilor săi. 36De aceea îmi sună inima
48.36
Is. 15.5
16
pentru Moab ca fluierele și îmi sună inima ca fluierele pentru bărbații din Chir‐Heres. Pentru că belșugul pe care l‐a câștigat
48.36
Is. 15.7
este pierdut. 37Căci orice cap este chel
48.37
Is. 15.2,3
și orice barbă rasă; pe toate mâinile sunt tăieturi și pe coapse
48.37
Gen. 37.34
saci. 38Pe toate acoperișurile Moabului și pe ulițele lui este numai bocet. Căci am sfărâmat Moabul ca pe un vas
48.38
Cap. 22.28.
în care nu e nicio plăcere, zice Domnul. 39Ei urlă: Cât e de sfărâmat! Cum a întors Moabul spatele cu rușine! Și Moabul va fi de râs și de groază pentru toți cei ce‐l înconjoară. 40Căci așa zice Domnul: Iată, va zbura ca un vultur
48.40
Deut. 28.49Dan. 7.4Osea 8.1Hab. 1.8
și își va întinde
48.40
Is. 8.8
aripile asupra Moabului. 41Cheriotul este luat și întăriturile
48.41
Vers. 24.
sunt cuprinse și inima vitejilor Moabului va fi în ziua aceea ca inima
48.41
Is. 13.8
21.349.22,24Mica 4.9
unei femei în facere. 42Și Moabul va fi prăpădit, ca să nu
48.42
Ps. 83.4Is. 7.8
mai fie un popor, pentru că s‐a semețit împotriva Domnului. 43Frică
48.43
Is. 24.17,18
și groapă și cursă vor fi asupra ta, locuitor al Moabului, zice Domnul. 44Cel ce va fugi de frică va cădea în groapă și cel ce va ieși din groapă va fi prins în cursă. Căci eu voi aduce
48.44
Cap. 11.23.
asupra lui, asupra Moabului, anul cercetării lui, zice Domnul. 45Fugarii stau fără putere la umbra Hesbonului; căci un foc a
48.45
Num. 21.28
izbucnit din Hesbon și o flacără din mijlocul Sihonului și a mistuit colțul
48.45
Num. 24.17
Moabului și creștetul capului fiilor zarvei. 46Vai de tine
48.46
Num. 21.29
, Moabe! Poporul din Chemoș este pierdut. Căci fiii tăi sunt duși în robie și fiicele tale sunt roabe. 47Totuși, voi întoarce robia Moabului în zilele de pe
48.47
Cap. 49.6, 39.
urmă, zice Domnul. Până aici este judecata Moabului.

49

Pedeapsa amoniților

491Despre copiii

49.1
Ezec. 21.28
25.2Amos 1.13Țef. 2.8,9
lui Amon. Așa zice Domnul: Oare n‐are Israel fii? N‐are el moștenitor? De ce moștenește Malcom Gadul
49.1
Amos 1.13
și poporul său locuiește în cetățile lui? 2De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când voi face să se audă un strigăt de război în Raba
49.2
Ezec. 25.5Amos 1.14
copiilor lui Amon și va ajunge o grămadă pustie și cetățile ei vor fi arse cu foc și Israel va stăpâni pe cei ce l‐au stăpânit pe el, zice Domnul. 3Urlă, Hesboane! Căci Aiul este pustiit. Strigați, fiice ale Rabei! Încingeți‐vă
49.3
Is. 32.11
cu sac. Jeliți și umblați încoace și încolo înăuntrul îngrădirilor! Căci Malcom se va duce în robie cu preoții
49.3
Cap. 48.7.
și cu mai marii săi. 4De ce te fălești cu văile? Valea ta se va scurge, fiică
49.4
Cap. 3.14;
neascultătoare, care se încrede în vistieriile sale
49.4
Cap. 21.13.
, zicând: Cine va veni împotriva mea? 5Iată, voi aduce asupra ta frică, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, de la toți cei ce sunt împrejurul tău. Și veți fi izgoniți fiecare drept înaintea sa și nimeni nu va aduna pe fugari. 6Dar după aceea
49.6
Vers. 39. Cap. 48.47.
voi întoarce robia copiilor lui Amon, zice Domnul.

Pustiirea Edomului prezisă

7Despre

49.7
Ezec. 25.12Amos 1.11
Edom. Așa zice Domnul oștirilor: Oare nu
49.7
Obad. 9
mai este înțelepciune in Teman? S‐a pierdut
49.7
Is. 10
sfatul de la cei cuminți? Li s‐a dus înțelepciunea lor? 8Fugiți
49.8
Vers. 30.
, locuitori ai
49.8
Cap. 25.23.
Dedanului! Întoarceți‐vă înapoi, locuiți în gropi adânci! Căci voi aduce nenorocirea lui Esau asupra lui, vremea când îl voi cerceta. 9Dacă ar fi venit
49.9
Obad. 5
culegătorii de struguri la tine, oare nu ți‐ar fi lăsat boabe de cules? Dacă ți‐ar veni hoții noaptea, ar strica numai până s‐ar îndestula. 10Dar
49.10
Mal. 1.3
eu am dezgolit pe Esau, am descoperit locurile sale ascunse și
49.10
Is. 17.14
nu se va putea ascunde. Sămânța sa este pustiită și frații săi și vecinii săi: și el nu este. 11Lasă pe orfanii tăi, eu îi voi ține vii și văduvele tale să se încreadă în mine. 12Căci așa zice Domnul: Iată
49.12
Cap. 25.29.
, aceia a căror judecată nu era să bea din pahar, vor bea negreșit. Și tu, în adevăr, tu să fii nepedepsit deloc? Nu vei fi nepedepsit, ci vei bea negreșit. 13Căci m‐am jurat
49.13
Gen. 22.16Is. 45.23Amos 6.8
pe mine însumi, zice Domnul, că Boțra
49.13
Is. 34.6
63.1
va ajunge o groază, o ocară, o pustie și un blestem și toate cetățile ei vor fi pustii necurmate. 14Am auzit o știre
49.14
Obad. 1.2,3
de la Domnul și un sol este trimis între neamuri: Adunați‐vă și veniți împotriva lui și sculați‐vă la luptă! 15Căci iată, te‐am făcut mic între neamuri, disprețuit între oameni. 16Grozăvirea ta, mândria inimii tale te‐au amăgit, tu, care locuiești în crăpăturile stâncilor, care ții înălțimea dealului. Chiar
49.16
Obad. 4
de‐ți vei face cuibul
49.16
Iov 39.27
înalt ca vulturul, de acolo
49.16
Amos 9.2
te voi coborî, zice Domnul. 17Și Edomul va fi o groază, oricine
49.17
Cap. 18.16;
va trece pe lângă el se va îngrozi și va fluiera pentru toate rănile lui. 18Ca
49.18
Gen. 19.25Deut. 29.23Amos 4.11
în surparea Sodomei și Gomorei și cetăților vecine, zice Domnul, niciun om nu va locui acolo, nici fiu de om nu va sta vremelnic acolo. 19Iată
49.19
Cap. 50.44, etc.
, el se va sui ca un leu din umflarea
49.19
Cap. 12.5.
Iordanului împotriva locuinței tari; căci deodată îl voi face să fugă de acolo și oricine este un om ales îl voi pune peste el. Căci cine
49.19
Ex. 15.11
este ca mine? Și cine‐mi
49.19
Iov 41.10
va hotărî vremea? Și cine este păstorul care să stea înaintea mea? 20De aceea
49.20
Cap. 50.45.
, ascultați sfatul Domnului, pe care l‐a făcut împotriva Edomului și gândurile lui pe care le‐a gândit împotriva locuitorilor Temanului: De nu‐i vor trage cei mici ai turmei! De nu va pustii staulele lor peste ei. 21Se zguduie
49.21
Cap. 50.46.
pământul de sunetul căderii lor: este un strigăt și glasul lui se aude până la Marea Roșie. 22Iată
49.22
Cap. 4.13;
, se va sui și va zbura ca un vultur și își va întinde aripile împotriva Boțrei. Și în ziua aceea inima vitejilor Edomului va fi ca inima unei femei în facere.

Preziceri despre nimicirea Damascului

23Despre Damasc

49.23
Is. 17.1
37.13Amos 1.3Zah. 9.1,2
. Hamatul și Arpadul s‐au rușinat, căci au auzit o știre rea, sunt topiți. Lângă mare
49.23
Is. 57.20
este tulburare, nu poate sta liniștită. 24Damascul a slăbit, se întoarce să fugă și l‐a apucat groază, l‐au apucat strâmtorarea
49.24
Is. 13.830.6
și durerea ca pe o femeie în facere. 25Cum n‐a fost lăsată cetatea
49.25
Cap. 33.9;
de laudă, cetatea bucuriei mele
49.25
Cap. 50.30;
? 26De aceea tinerii
49.26
Amos 1.4
săi vor cădea pe ulițele ei și toți bărbații de război vor amuți în ziua aceea, zice Domnul oștirilor. 27Și voi aprinde un foc
49.27
Is. 21.13
în zidul Damascului și va mistui palatele lui Ben Hadad.

Împotriva Chedarului și Hațorului

28Despre Chedar

49.28
Jud. 6.3
și despre împărățiile Hațorului pe care le‐a bătut Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Așa zice
49.28
Iov 1.3
Domnul: Sculați‐vă și suiți‐vă la Chedar și jefuiți pe copiii răsăritului! 29Le vor lua corturile
49.29
Ps. 120.5
și turmele, le vor lua covoarele și toate vasele și cămilele. Și vor striga către ei: Groază
49.29
Cap. 6.25;
din toate părțile. 30Fugiți
49.30
Vers. 8.
, duceți‐vă departe, locuiți în gropi adânci, locuitori ai Hațorului, zice Domnul. Căci Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a făcut un plan împotriva voastră și a născocit un gând împotriva voastră. 31Sculați‐vă, suiți‐vă împotriva neamului
49.31
Ezec. 38.11
liniștit, care locuiește la adăpost, zice Domnul, care n‐are nici porți, nici zăvoare; ei locuiesc
49.31
Num. 23.9Deut. 33.28Mica 7.14
singuri. 32Și cămilele lor vor fi de pradă și mulțimea vitelor lor de jaf: și voi împrăștia
49.32
Vers. 36.
în toate vânturile pe cei ce
49.32
Cap. 9.26;
au colțurile părului tăiate și le voi aduce nenorocirea din toate părțile lor, zice Domnul. 33Și Hațorul
49.33
Cap. 9.21;
va fi un locaș al șacalilor, o pustie în veac. Omul
49.33
Vers. 18.
nu va locul acolo și nici fiu de om nu va sta vremelnic în el. 34Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, prorocul, despre Elam
49.34
Cap. 25.25.
, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, zicând: 35Așa zice Domnul oștirilor: Iată, voi frânge arcul Elamului
49.35
Is. 22.6
, începutul puterii lor. 36Și voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru capete ale cerurilor și‐i voi împrăștia spre toate aceste vânturi
49.36
Vers. 32.
. Și nu va fi niciun neam la care să nu vină cei izgoniți ai Elamului. 37Și voi face să se îngrozească Elamul dinaintea vrăjmașilor lor și dinaintea celor ce le caută viața. Și voi aduce rău asupra lor, aprinderea mâniei mele, zice Domnul. Și voi trimite
49.37
Cap. 9.16;
sabia după ei până când îi voi nimici. 38Și voi pune scaunul meu de domnie în Elam
49.38
Cap. 48.10.
și voi pierde de acolo pe împărat și pe mai mari, zice Domnul. 39Dar va fi așa: în zilele de pe urmă
49.39
Cap. 48.47. Vers. 6.
voi întoarce robia Elamului, zice Domnul.