Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
50

Nimicirea Babilonului și scăparea lui Israel

501Cuvântul pe care l‐a vorbit Domnul asupra

50.1
Is. 13.1
21.1
47.1
Babilonului, asupra țării haldeilor, prin Ieremia, prorocul. 2Spuneți între popoare, dați de știre și ridicați steagul! Dați de știre, nu ascundeți! Ziceți: Babilonul este luat! Bel
50.2
Is. 46.1
este rușinat, Merodacul este sfărâmat! Idolii
50.2
Cap. 43.12, 13.

săi s‐au rușinat, chipurile sale s‐au sfărâmat! 3Căci un neam
50.3
Is. 13.17,18,20
se suie de la
50.3
Cap. 51.48.

miazănoapte împotriva lui, care va face țara sa pustie și nimeni nu va locui în ea. De la om până la vită au fugit, s‐au dus. 4În zilele acelea și în vremea aceea, zice Domnul, copiii lui Israel vor veni, ei și copiii lui Iuda
50.4
Osea 1.11
împreună, vor merge
50.4
Ezra 3.12,13Ps. 126.5,6Zah. 12.10
pe cale plângând și vor căuta
50.4
Osea 3.5
pe Domnul Dumnezeul lor. 5Vor întreba de calea Sionului cu fețele într‐acolo, zicând: Veniți și să ne lipim de Domnul cu un legământ
50.5
Cap. 31.31, etc.;
32.40
veșnic care nu se va uita. 6Poporul meu a fost o turmă de oi
50.6
Is. 53.61 Pet. 2.25
pierdute; păstorii lor i‐au rătăcit, i‐au abătut
50.6
Cap. 2.20;
3.6,23
pe munți. Au mers de pe munte pe deal și au uitat locul de odihnă. 7Toți câți i‐au găsit i‐au mâncat
50.7
Ps. 79.7
și potrivnicii lor
50.7
Cap. 40.2, 3.
Zah. 11.5
au zis: Nu
50.7
Cap. 2.3.
Dan. 9.16
suntem vinovați, căci au păcătuit împotriva Domnului, locuința dreptății,
50.7
Ps. 90.1
91.1
împotriva Domnului, nădejdea
50.7
Ps. 22.4
părinților lor. 8Fugiți
50.8
Is. 48.20Zah. 2.6,7Ap. 18.4
din mijlocul Babilonului și ieșiți din țara haldeilor! Și fiți ca țapii înaintea turmei! 9Căci iată,
50.9
Cap. 25.14;
51.27
voi scula și voi face să se suie împotriva Babilonului o adunătură de neamuri mari din țara de la miazănoapte: și se vor înșira
50.9
Vers. 14.20.

împotriva lui și va fi luat de acolo. Săgețile lor vor fi ca ale viteazului iscusit: niciuna nu se va întoarce
50.9
2 Sam. 1.22
goală. 10Și Haldeea va fi o pradă: toți
50.10
Ap. 17.16
prădătorii ei se vor îndestula, zice Domnul. 11Căci v‐ați bucurat
50.11
Is. 47.6
, căci v‐ați veselit, prădători ai moștenirii mele; căci ați zburdat ca junca
50.11
Osea 10.11
în iarbă și ați nechezat ca cei puternici. 12Mama voastră se va rușina foarte mult, cea care v‐a născut va fi acoperită de ocară. Iată, va fi cea mai de pe urmă între neamuri, o pustie, un pământ sterp și o pustietate. 13Din pricina mâniei Domnului va fi nelocuită, va fi
50.13
Cap. 25.12.

cu totul pustie. Oricine
50.13
Cap. 49.17.

va trece pe lângă Babilon va fi uimit și va fluiera pentru toate rănile lui. 14Înșirați‐vă
50.14
Vers. 9. Cap. 51.2.

împotriva Babilonului de jur împrejur, toți
50.14
Cap. 49.35. Vers. 29.

cei ce întindeți arcurile! Trageți cu săgeata asupra lui, nu cruțați săgețile! Căci a păcătuit împotriva Domnului. 15Chiuiți împotriva lui de jur împrejur: El și‐a dat
50.15
1 Cron. 29.242 Cron. 30.8Plâng. 5.6Ezec. 17.18
mâna, întăriturile sale cad, zidurile
50.15
Cap. 51.58.

sale se surpă. Căci aceasta‐i răzbunarea
50.15
Cap. 51.6, 11.

Domnului. Răzbunați‐vă pe el. Faceți‐i cum
50.15
Ps. 137.8Ap. 18.6
a făcut și el. 16Stârpiți din Babilon pe semănător și pe cel ce mânuiește secera la vremea secerișului! Dinaintea sabiei asupritoare să se întoarcă fiecare la poporul său și să fugă fiecare
50.16
Is. 13.14
la țara sa. 17Israel este o oaie gonită.
50.17
Vers. 6.

Leii l‐au izgonit
50.17
Cap. 2.15.

. Mai întâi l‐a mâncat împăratul
50.17
2 Reg. 17.6
Asiriei și la urmă acest Nebucadnețar,
50.17
2 Reg. 24.10,14
împăratul Babilonului, i‐a sfărâmat oasele. 18De aceea așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și țara sa cum am pedepsit pe împăratul Asiriei. 19Și voi întoarce
50.19
Is. 65.10Ezec. 34.13,14
pe Israel la pășunea sa și va paște pe Carmel și pe Basan și sufletul lui se va îndestula pe muntele lui Efraim și în Galaad. 20În zilele acelea și în vremea aceea, zice Domnul, nelegiuirea
50.20
Cap. 31.34.

lui Israel se va căuta și nu va fi și păcatele lui Iuda, și nu se vor afla. Căci voi ierta pe cei ce‐i voi lăsa rămășiță.
50.20
Is. 1.9
21Suie‐te împotriva țării îndoitei răsculări
50.21
Ezec. 23.23
, împotriva ei și împotriva locuitorilor țării cercetării. Pustiește și nimicește în urmă‐le, zice Domnul, și fă întocmai cum ți‐am poruncit
50.21
2 Sam. 16.112 Reg. 18.252 Cron. 36.23Is. 10.6
44.28
48.14
. 22Un glas de luptă
50.22
Cap. 51.54.

este în țară și nimicire mare! 23Cum s‐a rupt și s‐a sfărâmat ciocanul
50.23
Is. 14.6
întregului pământ! Cum a ajuns Babilonul de groază printre neamuri! 24Ți‐am întins o cursă și te‐ai prins, Babilonule, fără
50.24
Cap. 51.8, 31, 39, 57.
Dan. 5.30,31
să prinzi de veste; ești aflat și ești prins. Căci te‐ai luptat împotriva Domnului. 25Domnul și‐a deschis vistieria și a scos armele
50.25
Is. 13.5
mâniei sale; căci Domnul Dumnezeul oștirilor are o lucrare în țara haldeilor. 26Veniți împotriva lui din orice parte; deschideți‐i grânarele. Puneți‐l în grămezi ca snopii și nimiciți‐l și să nu‐i rămână nicio rămășiță! 27Junghiați‐i toți taurii;
50.27
Ps. 22.12Is. 34.7
să se pogoare la junghiere! Vai de ei! Căci le‐a venit ziua, vremea cercetării
50.27
Cap. 48.44. Vers. 31.

lor. 28Glasul fugarilor și al celor scăpați din țara Babilonului ca să vestească
50.28
Cap. 51.10, 11.

în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea templului său! 29Chemați împreună arcașii împotriva Babilonului, toți
50.29
Vers. 14.

cei ce încordează arcul: tăbărâți împotriva lui de jur împrejur! Să nu scape nimeni din el. Răsplătiți‐i
50.29
Vers. 15. Cap. 51.56.
Ap. 18.6
după fapta sa, faceți‐i după toate cele ce a făcut. Căci
50.29
Is. 47.10
s‐a semețit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel. 30De aceea
50.30
Cap. 49.26;
51.4
tinerii săi vor cădea pe ulițe și toți bărbații săi de război vor fi nimiciți în ziua aceea, zice Domnul. 31Iată, eu sunt împotriva ta, semeție, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Căci ți‐a venit ziua
50.31
Vers. 27.

, vremea ca să te cercetez. 32Și semeția se va poticni și va cădea și nimeni nu o va ridica. Și voi aprinde
50.32
Cap. 21.14.

un foc în cetățile sale și va arde toate împrejurimile sale. 33Așa zice Domnul oștirilor: Copiii lui Israel și copiii lui Iuda au fost apăsați împreună: și toți cei ce i‐au luat robi i‐au ținut strâns: n‐au voit să le dea drumul. 34Răscumpărătorul lor este
50.34
Ap. 18.8
puternic; numele
50.34
Is. 47.4
lui este Domnul oștirilor. El le va apăra pricina ca să dea odihnă țării și va tulbura pe locuitorii Babilonului. 35O sabie este asupra haldeilor, zice Domnul, și asupra locuitorilor Babilonului și asupra mai marilor
50.35
Dan. 5.30
săi și asupra înțelepților
50.35
Is. 47.13
săi! 36O sabie este asupra lăudăroșilor
50.36
Is. 44.25
ca să înnebunească! O sabie este asupra vitejilor săi și se vor înspăimânta! 37O sabie este asupra cailor săi și asupra carelor
50.37
Cap. 25.20, 24.
Ezec. 30.5
sale și asupra amestecăturii lui care este în mijlocul lui și vor ajunge
50.37
Cap. 51.30.
Naum 3.13
ca femeile! O sabie este asupra vistieriilor lui și vor fi jefuite! 38Uscăciune
50.38
Is. 44.27Ap. 16.12
este asupra apelor sale și se vor usca! Căci este o țară de chipuri
50.38
Vers. 2. Cap. 51.44, 47, 52.

cioplite și sunt nebuni după grozăvii. 39De aceea
50.39
Is. 13.21,22
34.14Ap. 18.2
fiarele sălbatice ale pustiei și șacalii vor locui acolo și struții vor locui în el și în veac nu va mai fi locuit
50.39
Is. 13.20
: și nu va fi locuit din neam în neam. 40Așa cum
50.40
Gen. 19.25Is. 13.19
a surpat Dumnezeu Sodoma și Gomora și cetățile lor vecine, zice Domnul, așa niciun om nu va locui acolo, niciun fiu de om nu va sta vremelnic în el. 41Iată,
50.41
Vers. 9. Cap. 6.22;
25.14
51.27Ap. 17.16
un popor vine de la miazănoapte și un neam mare și împărați mulți se vor scula de la marginile pământului! 42Ei apucă
50.42
Cap. 6.23.

arcul și sulița
50.42
Is. 13.18
, sunt nemiloși, fără milă, glasul
50.42
Is. 5.30
lor mugește ca marea și încalecă pe cai, înșirați, fiecare, ca un bărbat de luptă împotriva ta, fiică a Babilonului. 43Împăratul Babilonului a auzit știrea lor și mâinile sale s‐au moleșit: l‐a cuprins strâmtorare și
50.43
Cap. 49.24.

dureri ca ale unei femei în facere. 44Iată
50.44
Cap. 49.19, etc.

, se va sui ca un leu din umflarea Iordanului împotriva locuinței tari: dar deodată îl voi face să fugă de la el. Și oricine este un om ales îl voi pune peste el. Căci
50.44
Iov 41.10
cine este ca mine? Și cine îmi va hotărî vremea? Și cine este păstorul care să stea înaintea mea? 45De aceea ascultați sfatul
50.45
Is. 14.24
Domnului pe care l‐a făcut împotriva Babilonului și gândurile lui pe care le‐a gândit împotriva țării haldeilor: De nu‐i vor trage cei mici ai turmei! De nu le va pustii staulele lor peste ei! 46Se zguduie pământul de vuietul
50.46
Ap. 18.9
luării Babilonului și strigătul lor s‐a auzit între neamuri.