Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Amenințarea împresurării

61Copii ai lui Beniamin, fugiți din mijlocul Ierusalimului și trâmbițați în Tecoa și ridicați un semn de foc în Bet‐Hacherem

6.1
Neem. 3.14
: căci răul
6.1
Cap. 1.14;
se arata de la miazănoapte și un prăpăd mare. 2Voi stârpi pe cea frumoasă și gingașă, pe fata Sionului. 3Păstorii și turmele lor vor veni la ea; își vor așeza corturile
6.3
2 Reg. 25.1,4
împotriva ei, în jur; vor paște fiecare în locul lui. 4Pregătiți
6.4
Cap. 51.27.
războiul împotriva ei. Sculați‐vă și să ne suim la amiază
6.4
Cap. 15.8.
. Vai de noi, căci ziua s‐a plecat, căci se întind umbrele de seară. 5Sculați‐vă și să ne suim noaptea și să‐i dărâmăm palatele. 6Căci așa a zis Domnul oștirilor: Tăiați copaci și faceți un val împotriva Ierusalimului. Aceasta este cetatea de cercetat. Este plină de apăsare în mijlocul ei. 7Cum își varsă fântâna
6.7
Is. 57.20
apa, așa își varsă ea răutatea: asuprire
6.7
Ps. 55.9,10,11Ezec. 7.11,23
și prăpăd se aud în ea; înaintea feței mele sunt necurmat lovitură și rană. 8Ia învățătură, Ierusalime, ca nu cumva să mi se înstrăineze
6.8
Ezec. 23.18Osea 9.12
sufletul de tine, ca nu cumva să te fac o pustie, o țară nelocuită. 9Așa zice Domnul oștirilor: Vor culege în totul, ca pe o vie, rămășița lui Israel. Pune iar mâna, ca și culegătorul la coșuri! 10Cui să‐i vorbesc și să‐i mărturisesc ca să mă asculte ei? Iată, urechea
6.10
Cap. 7.26. Fapt 7.51.
le este netăiată împrejur și nu pot s‐audă: iată
6.10
Cap. 20.8.
, cuvântul Domnului le este o ocară, n‐au plăcere de el. 11De aceea sunt plin
6.11
Cap. 20.9.
de mânia Domnului; sunt obosit de a o ține. Vars‐o asupra
6.11
Cap. 9.21.
pruncilor pe uliță și asupra adunării tinerilor; căci și bărbatul și nevasta vor fi luați și bătrânul și cel sătul de zile. 12Și casele
6.12
Deut. 28.30
lor vor trece în mâna altora, cu țarinele și nevestele împreună, căci îmi voi întinde mâna împotriva locuitorilor țării, zice Domnul. 13Căci de la cel mai mic al lor până la cel mai mare al lor, fiecare s‐a dedat la lăcomie de
6.13
Is. 56.1114.18
23.11Mica 3.5,11
bani; și de la proroc până la preot, fiecare lucrează cu înșelăciune. 14Și au vindecat cu ușurătate
6.14
Cap. 8.11.
spărtura fiicei poporului meu, zicând:
6.14
Cap. 4.10;
Pace, pace! Și nu este pace. 15Oare s‐au rușinat
6.15
Cap. 3.3;
ei că au făcut urâciune? Nu, nicidecum nu s‐au rușinat, nici nu cunosc ce este să roșească. De aceea vor cădea între cei ce cad; la vremea când îi voi cerceta, se vor poticni, zice Domnul. 16Așa zice Domnul: Stați pe căi și vedeți și întrebați de cărările cele vechi,
6.16
Is. 8.20Mal. 4.4Lc. 16.29
care este calea cea bună și umblați pe ea, și veți afla
6.16
Mat. 11.29
odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei au zis: Nu voim să umblăm pe ea. 17Am pus încă și păzitori peste voi, zicând: Ascultați sunetul trâmbiței. Dar ei au zis: Nu voim să ascultăm
6.17
Is. 21.11
58.1Ezec. 3.17Hab. 2.1
. 18De aceea, auziți, neamurilor, și cunoaște, o, adunare, ce este între ei. 19Auzi
6.19
Is. 1.2
, pământule! Iată, voi aduce rău asupra poporului acestuia, rodul
6.19
Prov. 1.31
gândurilor lor; căci n‐au ascultat de cuvintele mele și cât despre legea mea, au lepădat‐o. 20La ce vine la
6.20
Ps. 40.6
50.7,8,9Is. 1.11
66.3Amos 5.21Mica 6.6
mine tămâie din Seba
6.20
Is. 60.6
și trestia mirositoare dintr‐o țară depărată? Ardeile
6.20
Cap. 7.21.
de tot ale voastre nu‐mi sunt bine primite și jertfele voastre nu‐mi plac. 21De aceea așa zice Domnul: Iată, voi pune pietre de poticnire înaintea poporului acestuia și părinții și fiii se vor poticni de ele, vecinul și prietenul lui se vor pierde. 22Așa zice Domnul: Iată, vine un popor din țara de la miazănoapte
6.22
Cap. 1.15;
și un neam mare va fi trezit de la marginea pământului. 23Ei apucă arcul și sulița; sunt haini și fără milă; glasul lor urlă ca
6.23
Is. 5.30
marea; și călăresc pe cai, fiecare înșirat ca un bărbat pentru luptă, împotriva ta, fiică a Sionului. 24Noi le‐am auzit vestea: mâinile ne‐au slăbit, strâmtorarea
6.24
Cap. 4.31;
ne‐a cuprins și chin ca al unei femei în facere. 25Nu ieșiți la câmp, nici nu umblați pe cale; căci sabia vrăjmașului, groaza este în orice parte. 26Fată a poporului meu, încinge‐te cu sac
6.26
Cap. 4.8.
și tăvălește‐te
6.26
Cap. 25.34.
în cenușă; fă‐ți o jelire
6.26
Zah. 12.10
ca pentru un singur fiu, o plângere foarte amară; căci pustiitorul va veni deodată asupra noastră. 27Te‐am pus
6.27
Cap. 1.18;
în mijlocul poporului meu ca un topitor și un turn, ca să cunoști și să le cercetezi calea. 28Toți sunt neascultători
6.28
Cap. 5.23.
între neascultători, umblă cu clevetiri
6.28
Cap. 9.4.
; sunt aramă
6.28
Ezec. 22.18
și fier; sunt stricați cu toții. 29Foalele suflă tare; plumbul este mistuit de foc; în zadar topesc și iar topesc, căci cei răi nu sunt despărțiți; 30se vor numi argint
6.30
Is. 1.22
lepădat, căci Domnul i‐a lepădat.

7

Mustrări și amenințări

71Cuvântul care a fost de la

7.1
Cap. 26.2.
Domnul către Ieremia, zicând: 2Stai în poarta casei Domnului și strigă acolo cuvântul acesta și zi: Auziți cuvântul Domnului, toți din Iuda, care intrați prin porțile acestea ca să vă închinați înaintea Domnului. 3Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Îndreptați‐vă
7.3
Cap. 18.11;
căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. 4Nu vă încredeți
7.4
Mica 3.11
în cuvinte de minciună, zicând: Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului sunt acestea! 5Căci dacă vă veți îndrepta într‐adevăr căile și faptele, dacă veți face cu adevărat judecată
7.5
Cap. 22.3.
între om și aproapele său; 6dacă nu veți asupri pe străinul de loc, pe orfan și pe văduvă și nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și nu veți umbla
7.6
Deut. 6.14,15
8.19
11.28
după dumnezei străini spre paguba voastră, 7atunci
7.7
Deut. 4.40
vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara
7.7
Cap. 3.18.
pe care am dat‐o părinților voștri, în veci și pe veci. 8Iată, vă încredeți
7.8
Vers. 4.
în cuvinte de minciună
7.8
Cap. 5.31;
care nu folosesc. 9Ce? Furați,
7.9
1 Reg. 18.21Osea 4.1,2Țef. 1.5
ucideți, preacurviți, jurați strâmb, ardeți tămâie lui Baal și mergeți după alți dumnezei
7.9
Ex. 20.3
pe care nu‐i cunoașteți… 10și apoi veniți
7.10
Ezec. 23.39
și stați înaintea mea în casa aceasta, care se numește după numele meu
7.10
Vers. 11, 14, 30. Cap. 32.34;
și ziceți: Suntem scăpați!, ca să faceți toate aceste urâciuni? 11Oare casa aceasta
7.11
Is. 56.7
care se numește după numele meu este în ochii voștri o peșteră
7.11
Mat. 21.13Mc. 11.12Lc. 19.46
de tâlhari? Iată, eu însumi am văzut, zice Domnul. 12Dar duceți‐vă acum la locul
7.12
Ios. 18.1Jud. 18.31
meu care era în Silo, unde
7.12
Deut. 12.11
am pus să locuiască numele meu la început, și vedeți ce i‐am făcut
7.12
1 Sam. 4.10,11Ps. 78.60
, pentru răutatea poporului meu Israel! 13Și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, și v‐am vorbit, sculându‐mă de dimineață
7.13
2 Cron. 36.15
și vorbind, și n‐ați auzit, și v‐am chemat
7.13
Prov. 1.24Is. 65.12
66.4
și n‐ați răspuns: 14pentru aceasta voi face casei care se numește după numele meu, în care vă încredeți, și locului pe care vi l‐am dat vouă și părinților voștri, cum am făcut lui Silo
7.14
1 Sam. 4.10,11Ps. 78.60
. 15Și vă voi izgoni dinaintea feței mele, cum
7.15
2 Reg. 17.23
am izgonit pe toți frații voștri, pe toată sămânța
7.15
Ps. 78.67,68
lui Efraim. 16De aceea, nu te ruga
7.16
Ex. 32.1014.11
pentru poporul acesta și nu ridica nici strigăt sau rugăciune pentru el, nici nu mijloci către mine, căci
7.16
Cap. 15.1.
nu te voi asculta. 17Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului? 18Copiii
7.18
Cap. 44.17, 19.
strâng lemne și părinții aprind focul și femeile frământă aluatul ca să facă turte împărătesei cerurilor și să verse daruri de băutură dumnezeilor
7.18
Cap. 19.13.
străini, ca să mă întărâte la mânie. 19Oare pe mine mă întărâtă ei
7.19
Deut. 32.16,21
la mânie? zice Domnul. Oare nu pe ei înșiși, spre rușinea fețelor lor? 20De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, mânia mea și furia mea se va vărsa asupra locului acestuia, asupra omului și asupra dobitocului, asupra copacilor câmpului și asupra roadelor pământului; și vor arde și nu se vor stinge. 21Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Adăugați
7.21
Is. 1.11Amos 5.21Osea 8.13
arderile de tot ale voastre la jertfele voastre și mâncați carne. 22Căci n‐am vorbit
7.22
1 Sam. 15.22Ps. 51.16,17Osea 6.6
despre arderi de tot și jertfe cu părinții voștri, nici nu le‐am poruncit în ziua în care i‐am scos din țara Egiptului. 23Ci le‐am poruncit cuvântul acesta, zicând: Ascultați de glasul
7.23
Ex. 15.26Deut. 6.3
meu și eu vă voi fi
7.23
Ex. 19.5Lev. 26.12
Dumnezeu și voi îmi veți fi popor: și umblați pe toată calea pe care v‐o poruncesc, ca să vă fie bine. 24Dar
7.24
Ps. 81.11
n‐au ascultat și nu și‐au plecat urechea, ci au umblat
7.24
Deut. 29.19Ps. 81.12
după sfaturile lor și după învârtoșarea inimii lor rele; și au dat înapoi
7.24
Cap. 2.27;
și nu înainte. 25Din ziua în care au ieșit părinții voștri din țara Egiptului până în ziua de astăzi v‐am trimis
7.25
2 Cron. 36.1529.19
pe toți slujitorii mei, pe proroci, sculându‐mă în fiecare zi de
7.25
Vers. 13.
dimineață și trimițându‐i. 26Dar nu m‐au ascultat
7.26
Vers. 24. Cap. 11.8;
și nu și‐au plecat urechea și și‐au întărit
7.26
Neem. 9.17,29
grumazul, au făcut
7.26
Cap. 16.12.
mai rău decât părinții lor. 27Și tu le vei vorbi
7.27
Ezec. 2.7
toate aceste cuvinte, dar nu te vor asculta; și vei striga la ei, dar nu‐ți vor răspunde. 28Și le vei zice: Acesta este neamul care n‐a ascultat de glasul Domnului Dumnezeului său și care n‐a
7.28
Cap. 5.3;
primit îndreptarea; adevărul
7.28
Cap. 9.3.
s‐a pierdut și s‐a stins din gura lor. 29Tunde‐ți
7.29
Iov 1.20Is. 15.2Mica 1.16
părul, Ierusalime, și leapădă‐l, și înalță un bocet pe înălțimile goale! Căci Domnul a lepădat și a părăsit neamul mâniei sale. 30Căci copiii lui Iuda au făcut rău înaintea mea, zice Domnul. Și‐au pus urâciunile
7.30
2 Reg. 21.4,72 Cron. 33.4,5,7Ezec. 7.20
8.5,6Dan. 9.27
lor în casa care se numește după numele meu, ca s‐o necurățească. 31Și au zidit înălțimile Tofetului
7.31
2 Reg. 23.10
care este în valea fiului lui Hinom, ca să ardă
7.31
Ps. 106.38
pe fiii lor și pe fetele lor în foc, ceea ce n‐am poruncit
7.31
Deut. 17.3
și nu mi s‐a suit la inimă. 32De aceea, iată
7.32
Cap. 19.6.
vin zile, zice Domnul, când nu se va mai numi Tofet și Valea fiului lui Hinom, ci Valea Măcelului; și vor înmormânta
7.32
2 Reg. 23.10Ezec. 6.5
în Tofet până nu va mai fi loc. 33Și trupurile moarte
7.33
Deut. 28.26Ps. 79.216.4
34.20
ale acestui popor vor fi hrana păsărilor cerurilor și fiarelor pământului și nu va fi cine să le sperie. 34Și voi face să înceteze
7.34
Is. 24.7,825.10
33.11Ezec. 26.13Osea 2.11Ap. 18.23
din cetățile lui Iuda și din ulițele Ierusalimului glasul bucuriei și glasul veseliei, glasul mirelui și glasul miresei. Căci țara
7.34
Lev. 26.23Is. 1.7
3.26
va ajunge o pustie.

8

Nerușinarea lui Iuda

81În vremea aceea, zice Domnul, vor scoate oasele împăraților lui Iuda și oasele mai marilor lui și oasele preoților și oasele prorocilor și oasele locuitorilor Ierusalimului, din mormintele lor. 2Și le vor întinde în fața soarelui și în fața lunii și în fața întregii oști a cerurilor pe care le‐au iubit și cărora le‐au slujit

8.2
2 Reg. 23.5Ezec. 8.16
și după care au umblat și pe care le‐au căutat și cărora li s‐au închinat. Nu vor fi adunate
8.2
Cap. 22.19.
și nu vor fi înmormântate; vor fi gunoi
8.2
2 Reg. 9.36Ps. 83.1016.4
pe fața pământului. 3Și toată rămășița va alege mai bine moartea
8.3
Iov 3.21,22
7.15,16Ap. 9.6
decât viața, cei ce vor rămâne din această familie rea, care vor rămâne în toate locurile unde i‐am alungat, zice Domnul oștirilor. 4Și iarăși să le zici: Așa zice Domnul: Oare vor cădea oamenii și nu se vor scula? Se va abate cineva și nu se întoarce? 5De ce, deci, poporul acesta al Ierusalimului s‐a abătut cu o abatere
8.5
Cap. 7.24.
necurmată? Ei țin tare la înșelăciune,
8.5
Cap. 9.6.
nu voiesc să se întoarcă
8.5
Cap. 5.3.
. 6Am
8.6
2 Pet. 3.9
ascultat și am auzit: nu vorbesc drept. Nimeni nu se căiește de răutatea sa zicând: Ce am făcut? Fiecare se întoarce la alergătura sa ca un cal care se năpustește în luptă. 7Chiar și barza
8.7
Is. 1.3
în ceruri își cunoaște vremile; și turturica
8.7
Cânt. 2.12
și rândunica și cocostârcul își păzesc vremea venirii lor; dar poporul meu
8.7
Cap. 5.4, 5.
nu cunoaște legea Domnului. 8Cum ziceți: Suntem înțelepți și Legea
8.8
Rom. 2.17
Domnului este cu noi? Dar iată, pana mincinoasă a cărturarilor a lucrat cu neadevăr. 9Înțelepții
8.9
Cap. 6.15.
sunt rușinați, se înspăimântă și sunt prinși. Iată, ei au disprețuit cuvântul Domnului și ce înțelepciune este în ei? 10De aceea voi da nevestele
8.10
Deut. 28.30Amos 5.11Țef. 1.13
lor altora, țarinele lor, celor ce le vor stăpâni; căci fiecare, de la cel mai mic până la cel mai mare, este dedat la lăcomie de bani
8.10
Is. 56.11
; de la proroc până la preot, fiecare lucrează înșelăciune. 11Și au vindecat cu ușurătate
8.11
Cap. 6.14.
rana fiicei poporului meu, zicând: Pace
8.11
Ezec. 13.10
! Pace! Și nu era pace. 12Oare s‐au rușinat
8.12
Cap. 3.3;
ei când au făcut urâciune? Nu, nicidecum nu s‐au rușinat și nu cunosc ce este roșirea. De aceea vor cădea printre cei ce cad; la vremea cercetării lor vor cădea, zice Domnul. 13Îi voi mistui cu totul, zice Domnul: Nu vor fi struguri în viță
8.13
Is. 5.1Ioel 1.7
, nici smochine pe smochini
8.13
Mat. 21.19Lc. 13.6
; și frunza se va veșteji; și le‐am dat celor ce vor trece peste ei. 14De ce ședem liniștiți? Adunați‐vă
8.14
Cap. 4.5.
și să intrăm în cetățile întărite și să tăcem acolo. Căci Domnul Dumnezeul nostru ne‐a adus la tăcere și ne‐a dat să bem apă de fiere
8.14
Cap. 9.15;
. Căci am păcătuit împotriva Domnului. 15Am așteptat
8.15
Cap. 14.19.
pace, dar nu este niciun bine. Vreme de vindecare și iată, spaimă! 16Sforăitul cailor lui se aude de la Dan
8.16
Cap. 4.15.
: tot pământul tremură de sunetul nechezatului
8.16
Jud. 5.22
celor puternici ai lui; și au venit și au mâncat țara și tot ce este în ea, cetatea și locuitorii ei. 17Căci iată, voi trimite între voi șerpi, năpârci, pe care nu
8.17
Ps. 58.4,5Ecl. 10.11
vor fi descântece și vă vor mușca, zice Domnul. 18O, mângâierea mea în întristarea mea! Îmi bolește inima în mine. 19Iată glasul strigătului fiicei poporului meu dintr‐o țară
8.19
Is. 39.3
foarte depărtată: Oare nu este Domnul în Sion? Nu este Împăratul lui în el? De ce m‐au întărâtat
8.19
Deut. 32.21Is. 1.4
prin chipurile lor cioplite, prin deșertăciuni străine? 20A trecut secerișul, s‐a sfârșit vara și nu suntem mântuiți. 21Sunt zdrobit
8.21
Cap. 4.19;
de zdrobirea fiicei poporului meu; merg jelind
8.21
Ioel 2.6Naum 2.10
; m‐a cuprins spaima! 22Oare nu este leac alinător
8.22
Gen. 37.25
43.11
în Galaad? Oare nu este acolo vreun doctor? De ce nu se face vindecarea fiicei poporului meu?