Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Mustrări și amenințări

71Cuvântul care a fost de la

7.1
Cap. 26.2.

Domnul către Ieremia, zicând: 2Stai în poarta casei Domnului și strigă acolo cuvântul acesta și zi: Auziți cuvântul Domnului, toți din Iuda, care intrați prin porțile acestea ca să vă închinați înaintea Domnului. 3Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Îndreptați‐vă
7.3
Cap. 18.11;
26.13
căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. 4Nu vă încredeți
7.4
Mica 3.11
în cuvinte de minciună, zicând: Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului sunt acestea! 5Căci dacă vă veți îndrepta într‐adevăr căile și faptele, dacă veți face cu adevărat judecată
7.5
Cap. 22.3.

între om și aproapele său; 6dacă nu veți asupri pe străinul de loc, pe orfan și pe văduvă și nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și nu veți umbla
7.6
Deut. 6.14,15
8.19
11.28
după dumnezei străini spre paguba voastră, 7atunci
7.7
Deut. 4.40
vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara
7.7
Cap. 3.18.

pe care am dat‐o părinților voștri, în veci și pe veci. 8Iată, vă încredeți
7.8
Vers. 4.

în cuvinte de minciună
7.8
Cap. 5.31;
14.13,14
care nu folosesc. 9Ce? Furați,
7.9
1 Reg. 18.21Osea 4.1,2Țef. 1.5
ucideți, preacurviți, jurați strâmb, ardeți tămâie lui Baal și mergeți după alți dumnezei
7.9
Ex. 20.3
pe care nu‐i cunoașteți… 10și apoi veniți
7.10
Ezec. 23.39
și stați înaintea mea în casa aceasta, care se numește după numele meu
7.10
Vers. 11, 14, 30. Cap. 32.34;
34.15
și ziceți: Suntem scăpați!, ca să faceți toate aceste urâciuni? 11Oare casa aceasta
7.11
Is. 56.7
care se numește după numele meu este în ochii voștri o peșteră
7.11
Mat. 21.13Mc. 11.12Lc. 19.46
de tâlhari? Iată, eu însumi am văzut, zice Domnul. 12Dar duceți‐vă acum la locul
7.12
Ios. 18.1Jud. 18.31
meu care era în Silo, unde
7.12
Deut. 12.11
am pus să locuiască numele meu la început, și vedeți ce i‐am făcut
7.12
1 Sam. 4.10,11Ps. 78.60
, pentru răutatea poporului meu Israel! 13Și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, și v‐am vorbit, sculându‐mă de dimineață
7.13
2 Cron. 36.15
și vorbind, și n‐ați auzit, și v‐am chemat
7.13
Prov. 1.24Is. 65.12
66.4
și n‐ați răspuns: 14pentru aceasta voi face casei care se numește după numele meu, în care vă încredeți, și locului pe care vi l‐am dat vouă și părinților voștri, cum am făcut lui Silo
7.14
1 Sam. 4.10,11Ps. 78.60
. 15Și vă voi izgoni dinaintea feței mele, cum
7.15
2 Reg. 17.23
am izgonit pe toți frații voștri, pe toată sămânța
7.15
Ps. 78.67,68
lui Efraim. 16De aceea, nu te ruga
7.16
Ex. 32.1014.11
pentru poporul acesta și nu ridica nici strigăt sau rugăciune pentru el, nici nu mijloci către mine, căci
7.16
Cap. 15.1.

nu te voi asculta. 17Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului? 18Copiii
7.18
Cap. 44.17, 19.

strâng lemne și părinții aprind focul și femeile frământă aluatul ca să facă turte împărătesei cerurilor și să verse daruri de băutură dumnezeilor
7.18
Cap. 19.13.

străini, ca să mă întărâte la mânie. 19Oare pe mine mă întărâtă ei
7.19
Deut. 32.16,21
la mânie? zice Domnul. Oare nu pe ei înșiși, spre rușinea fețelor lor? 20De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, mânia mea și furia mea se va vărsa asupra locului acestuia, asupra omului și asupra dobitocului, asupra copacilor câmpului și asupra roadelor pământului; și vor arde și nu se vor stinge. 21Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Adăugați
7.21
Is. 1.11Amos 5.21Osea 8.13
arderile de tot ale voastre la jertfele voastre și mâncați carne. 22Căci n‐am vorbit
7.22
1 Sam. 15.22Ps. 51.16,17Osea 6.6
despre arderi de tot și jertfe cu părinții voștri, nici nu le‐am poruncit în ziua în care i‐am scos din țara Egiptului. 23Ci le‐am poruncit cuvântul acesta, zicând: Ascultați de glasul
7.23
Ex. 15.26Deut. 6.3
meu și eu vă voi fi
7.23
Ex. 19.5Lev. 26.12
Dumnezeu și voi îmi veți fi popor: și umblați pe toată calea pe care v‐o poruncesc, ca să vă fie bine. 24Dar
7.24
Ps. 81.11
n‐au ascultat și nu și‐au plecat urechea, ci au umblat
7.24
Deut. 29.19Ps. 81.12
după sfaturile lor și după învârtoșarea inimii lor rele; și au dat înapoi
7.24
Cap. 2.27;
32.33Osea 4.16
și nu înainte. 25Din ziua în care au ieșit părinții voștri din țara Egiptului până în ziua de astăzi v‐am trimis
7.25
2 Cron. 36.1529.19
pe toți slujitorii mei, pe proroci, sculându‐mă în fiecare zi de
7.25
Vers. 13.

dimineață și trimițându‐i. 26Dar nu m‐au ascultat
7.26
Vers. 24. Cap. 11.8;
17.23
25.3,4
și nu și‐au plecat urechea și și‐au întărit
7.26
Neem. 9.17,29
grumazul, au făcut
7.26
Cap. 16.12.

mai rău decât părinții lor. 27Și tu le vei vorbi
7.27
Ezec. 2.7
toate aceste cuvinte, dar nu te vor asculta; și vei striga la ei, dar nu‐ți vor răspunde. 28Și le vei zice: Acesta este neamul care n‐a ascultat de glasul Domnului Dumnezeului său și care n‐a
7.28
Cap. 5.3;
32.33
primit îndreptarea; adevărul
7.28
Cap. 9.3.

s‐a pierdut și s‐a stins din gura lor. 29Tunde‐ți
7.29
Iov 1.20Is. 15.2Mica 1.16
părul, Ierusalime, și leapădă‐l, și înalță un bocet pe înălțimile goale! Căci Domnul a lepădat și a părăsit neamul mâniei sale. 30Căci copiii lui Iuda au făcut rău înaintea mea, zice Domnul. Și‐au pus urâciunile
7.30
2 Reg. 21.4,72 Cron. 33.4,5,7Ezec. 7.20
8.5,6Dan. 9.27
lor în casa care se numește după numele meu, ca s‐o necurățească. 31Și au zidit înălțimile Tofetului
7.31
2 Reg. 23.10
care este în valea fiului lui Hinom, ca să ardă
7.31
Ps. 106.38
pe fiii lor și pe fetele lor în foc, ceea ce n‐am poruncit
7.31
Deut. 17.3
și nu mi s‐a suit la inimă. 32De aceea, iată
7.32
Cap. 19.6.

vin zile, zice Domnul, când nu se va mai numi Tofet și Valea fiului lui Hinom, ci Valea Măcelului; și vor înmormânta
7.32
2 Reg. 23.10Ezec. 6.5
în Tofet până nu va mai fi loc. 33Și trupurile moarte
7.33
Deut. 28.26Ps. 79.216.4
34.20
ale acestui popor vor fi hrana păsărilor cerurilor și fiarelor pământului și nu va fi cine să le sperie. 34Și voi face să înceteze
7.34
Is. 24.7,825.10
33.11Ezec. 26.13Osea 2.11Ap. 18.23
din cetățile lui Iuda și din ulițele Ierusalimului glasul bucuriei și glasul veseliei, glasul mirelui și glasul miresei. Căci țara
7.34
Lev. 26.23Is. 1.7
3.26
va ajunge o pustie.