Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Isus este dat în mâinile iudeilor

191Atunci

19.1
Mat. 20.19
27.26Mc. 15.15Lc. 18.33
dar Pilat a luat pe Isus și l‐a biciuit. 2Și ostașii au împletit o cunună de spini și i‐au pus‐o pe cap și l‐au îmbrăcat cu un veșmânt de purpură. 3Și veneau la el și ziceau: Bucură‐te, Împăratul iudeilor. Și‐i dădeau palme. 4Și Pilat a ieșit iarăși afară și le zice: Iată vi‐l aduc afară ca
19.4
Cap. 18.38. Vers. 6.
să cunoașteți că nu găsesc nicio vină în el. 5Deci Isus a ieșit afară, purtând cununa de spini și veșmântul de purpură. Și Pilat le zice: Iată omul. 6Deci când l‐au văzut mai marii preoților și slujitorii, au strigat zicând: Răstignește‐l, răstignește‐l! Pilat le zice
19.6
Fapte. 3.13
: Luați‐l voi și răstigniți‐l; căci eu nu găsesc vină în el. 7Iudeii i‐au răspuns: Noi avem o lege
19.7
Lev. 24.16
și după legea noastră trebuie să moară pentru că s‐a
19.7
Mat. 26.6510.33
făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. 8Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s‐a temut. 9Și a intrat iar în pretoriu și zice lui Isus: De unde ești tu? Dar
19.9
Is. 53.7Mat. 27.12,14
Isus nu i‐a dat niciun răspuns. 10Deci Pilat îi zice: Mie nu‐mi vorbești? Nu știi că am putere să‐ți dau drumul și am putere să te răstignesc? 11Isus i‐a răspuns: N‐ai
19.11
Lc. 22.53
avea putere asupra mea dacă nu ți‐ar fi fost dată de sus; pentru aceasta cel ce m‐a dat prins ție are mai mare păcat. 12De atunci Pilat încerca să‐i dea drumul. Iar iudeii strigau zicând: Dacă
19.12
Lc. 23.2
dai drumul la acesta, nu ești prieten al Cezarului; oricine
19.12
Fapte. 17.7
care se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. 13Deci Pilat, când a auzit cuvintele acestea, a adus afară pe Isus și a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. 14Și era
19.14
Mat. 27.62
Pregătirea Paștilor, era ca la al șaselea ceas. Și zice iudeilor: Iată Împăratul vostru. 15Ei au strigat deci: Ia‐l, ia‐l, răstignește‐l. Pilat le zice: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Mai marii preoților au răspuns: N‐avem
19.15
Gen. 49.10
împărat decât pe Cezarul.

Răstignirea

16Atunci

19.16
Mat. 27.26,31Mc. 15.15Lc. 23.25
li l‐a dat ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus. 17Și purtându‐și
19.17
Mat. 27.31,33Mc. 15.21,22Lc. 23.26,33
el însuși crucea a
19.17
Num. 15.36Evr. 13.12
ieșit la locul numit al Căpățânii, care pe evreiește se numește Golgota, 18unde l‐au răstignit și împreună cu el alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Isus. 19Și Pilat
19.19
Mat. 27.37Mc. 15.26Lc. 23.38
a scris și un titlu și l‐a pus pe cruce. Și era scris: ISUS DIN NAZARET ÎMPĂRATUL IUDEILOR. 20Mulți dintre iudei deci au citit acest titlu, pentru că locul unde a fost răstignit Isus era aproape de cetate: și era scris în evreiește, în latinește și în grecește. 21Deci mai marii preoților iudeilor ziceau lui Pilat: Nu scrie: Împăratul iudeilor! ci că el a zis: Sunt Împărat al iudeilor. 22Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris. 23Ostașii
19.23
Mat. 27.35Mc. 15.24Lc. 23.34
deci, după ce au răstignit pe Isus, i‐au luat hainele și au făcut patru părți, fiecărui ostaș o parte, și cămașa. Și cămașa era necusută, țesută de sus peste tot. 24Au zis deci între ei: Să n‐o sfâșiem, ci să aruncăm sorți pentru ea, a cui va fi. — Ca să se împlinească scriptura: Și‐au
19.24
Ps. 22.18
împărțit hainele între ei și au aruncat sorți pentru veșmântul meu. — Ostașii deci au făcut acestea. 25Și lângă
19.25
Mat. 27.55Mc. 15.40Lc. 23.49
crucea lui Isus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria nevasta lui Clopa
19.25
Lc. 24.18
și Maria Magdalena. 26Deci Isus, când a văzut pe mama sa și pe
19.26
Cap. 13.23;
ucenicul pe care‐l iubea stând alături, zice mamei sale: Femeie
19.26
Cap. 2.4.
, iată fiul tău! 27Apoi zice ucenicului: Iată mama ta! Și din acel ceas ucenicul a luat‐o la sine
19.27
Cap. 1.11;
. 28După aceasta Isus știind că toate s‐au sfârșit acum, ca
19.28
Ps. 69.21
să fie împlinită scriptura, a zis: Mi‐este sete. 29Și acolo era un vas plin cu oțet; deci au pus
19.29
Mat. 27.48
un burete plin de oțet într‐un isop și l‐au dus la gura lui. 30Și când a luat Isus oțetul, a zis: S‐a
19.30
Cap. 17.4.
sfârșit! Și a plecat capul și și‐a dat duhul.

Moartea lui Isus dovedită

31Deci iudeii, fiindcă era Pregătirea, ca să

19.31
Mc. 15.42Deut. 21.23
nu rămână pe cruce trupurile în Sabat, (căci
19.31
Vers. 42.
ziua acelui Sabat era mare), au rugat pe Pilat ca să le zdrobească fluierele picioarelor și să fie ridicați. 32Ostașii deci au venit și au zdrobit celui dintâi fluierele picioarelor și celuilalt împreună răstignit cu el. 33Dar când au venit la Isus și l‐au văzut că era mort acum, nu i‐au zdrobit fluierele picioarelor 34ci unul din ostași i‐a străpuns coasta cu o suliță și a
19.34
1 In. 5.6,8
ieșit îndată sânge și apă. 35Și cel ce a văzut a mărturisit și mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul ca și voi să credeți. 36Căci acestea s‐au făcut ca
19.36
Ex. 12.46Num. 9.12Ps. 34.20
să fie împlinită scriptura: Niciun os nu i se va zdrobi. 37Și iarăși altă scriptură zice: Vor
19.37
Ps. 22.16,17Zah. 12.10Ap. 1.7
privi spre cel pe care l‐au străpuns.

Îngroparea lui Isus

38Și după

19.38
Mat. 27.57Mc. 15.42Lc. 23.50
acestea Iosif din Arimatea, fiind ucenic al lui Isus, dar într‐ascuns, de
19.38
Cap. 9.22;
frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Isus, și Pilat i‐a dat voie. A venit deci și a ridicat trupul lui Isus. 39Și a venit și Nicodim
19.39
Cap. 3.1, 2;
, care venise la el întâia oară noaptea și a adus o amestecătură de smirnă și aloe, ca la o sută de litri. 40Au luat deci trupul lui Isus și l‐au
19.40
Fapte. 5.6
legat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au iudeii obiceiul să înmormânteze. 41Și în locul unde a fost răstignit era o grădină și în grădină un mormânt nou în care nimeni nu fusese pus vreodată. 42Au pus deci pe Isus acolo din
19.42
Is. 53.9
pricina Pregătirii iudeilor pentru că
19.42
Vers. 31.
mormântul era aproape.

20

Învierea lui Isus Hristos

201Iar în ziua

20.1
Mat. 28.1Mc. 16.1Lc. 24.1
întâi a săptămânii, Maria Magdalena de dimineață, pe când era încă întuneric, vine la mormânt și vede piatra ridicată de pe mormânt. 2Aleargă deci și vine la Simon Petru și la celălalt
20.2
Cap. 13.23;
ucenic pe care‐l iubea Isus și le zice: Au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l‐au pus. 3Petru
20.3
Lc. 24.12
și celălalt ucenic au ieșit deci și veneau spre mormânt. 4Și alergau amândoi împreună; și celălalt ucenic a alergat mai repede înaintea lui Petru și a venit cel dintâi la mormânt. 5Și plecându‐se, vede fâșiile
20.5
Cap. 19.40.
de pânză jos; totuși n‐a intrat înăuntru. 6Deci vine Simon Petru urmându‐l și a intrat în mormânt. Și privește fâșiile de pânză jos. 7Și ștergarul
20.7
Cap. 11.44.
care era pe capul lui nu era jos cu fâșiile de pânză, ci la o parte înfășurat într‐un loc. 8Atunci deci a intrat și celălalt ucenic, care a venit cel întâi la mormânt, și a văzut și a crezut. 9Căci încă nu știau scriptura
20.9
Ps. 16.10Fapte. 2.25‐31
13.34,35
că el trebuie să învie dintre cei morți. 10Ucenicii au plecat deci iarăși la ei acasă. 11Dar
20.11
Mc. 16.5
Maria stătea afară la mormânt plângând. Și pe când plângea, s‐a plecat să se uite în mormânt 12și zărește doi îngeri îmbrăcați în alb, șezând unul la cap și altul la picioare, unde era pus trupul lui Isus. 13Și ei îi zic: Femeie, de ce plângi? Ea le zice: Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l‐au pus. 14Când
20.14
Mat. 28.9Mc. 16.9
a zis aceasta, s‐a întors înapoi și zărește pe Isus stând și nu știa că este Isus. 15Isus îi zice: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, părându‐i‐se că este grădinarul, îi zice: Domnule, dacă l‐ai dus în altă parte, spune‐mi unde l‐ai pus și eu îl voi ridica. 16Isus îi zice: Mario. Ea se întoarce și‐i zice în evreiește: Rabuni (adică Învățătorule)! 17Isus îi zice: Nu mă atinge, căci încă nu m‐am suit la Tatăl meu: dar du‐te la frații
20.17
Lc. 24.16,31
mei și spune‐le: Mă
20.17
Ps. 22.22Mat. 28.10Rom. 8.29Evr. 2.11
sui la Tatăl meu și Tatăl vostru și la Dumnezeul
20.17
Cap. 16.28.
meu și Dumnezeul vostru. 18Maria Magdalena vine
20.18
Ef. 1.17
și vestește ucenicilor că a văzut pe Domnul și i‐a zis acestea.

Isus se arată ucenicilor

19Fiind

20.19
Mat. 28.10Lc. 24.10
deci seară în ziua aceea, în ziua întâi a săptămânii și când erau încuiate ușile unde erau ucenicii, de frica iudeilor, Isus a venit și a stat în mijloc și le zice: Pace vouă. 20Și când a zis aceasta, le‐a arătat mâinile și coasta. Ucenicii
20.20
Mc. 16.14Lc. 24.361 Cor. 15.5
s‐au bucurat deci când au văzut pe Domnul. 21Isus
20.21
Cap. 16.22.
le‐a zis deci iarăși: Pace vouă; cum
20.21
Mat. 28.182 Tim. 2.2Evr. 3.1
m‐a trimis pe mine Tatăl vă trimit și eu pe voi. 22Și când a zis aceasta, a suflat asupra lor și le zice: Luați Duh Sfânt. 23Ale căror
20.23
Mat. 16.19
18.18
păcate le iertați, iertate le sunt; ale căror le țineți, ținute sunt.

Isus se arată și lui Toma

24Dar Toma, unul dintre cei doisprezece, numit

20.24
Cap. 11.16.
Geamăn, nu era cu ei când a venit Isus. 25Ceilalți ucenici îi ziceau deci: Am văzut pe Domnul. Dar el le‐a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și nu voi pune degetul meu în locul cuielor și nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. 26Și după opt zile iarăși erau înăuntru ucenicii lui și Toma cu ei. Vine Isus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă. 27Apoi a zis lui Toma: Adu
20.27
1 In. 1.1
degetul tău aici și vezi mâinile mele și adu mâna ta și pune‐o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. 28Toma a răspuns și i‐a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu! 29Isus îi zice: Pentru că m‐ai văzut ai crezut; fericiți
20.29
2 Cor. 5.71 Pet. 1.8
cei ce n‐au văzut și totuși au crezut. 30Și Isus deci a făcut multe
20.30
Cap. 21.25.
alte semne înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. 31Iar
20.31
Lc. 1.4
acestea sunt scrise ca să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și
20.31
Cap. 8.15, 16;
crezând, să aveți viață în numele lui.

21

Arătarea la marea Tiberiadei

211După acestea Isus s‐a arătat iarăși ucenicilor la marea Tiberiadei; și s‐a arătat astfel. 2Erau împreună Simon Petru și Toma numit Geamăn și Natanael

21.2
Cap. 1.45.
cel de la Cana Galileei și ai
21.2
Mat. 4.21
lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui. 3Simon Petru le zice: Mă duc să pescuiesc. Ei îi zic: Venim și noi cu tine. Au ieșit și au intrat în corabie și în noaptea aceea n‐au prins nimic. 4Și când s‐a făcut dimineață, Isus a stat la țărm; totuși ucenicii nu știau
21.4
Cap. 20.14.
că este Isus. 5Deci Isus
21.5
Lc. 24.41
le zice: Copii, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei i‐au răspuns: Nu. 6Iar el le‐a zis
21.6
Lc. 5.4,6,7
: Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți afla. Au aruncat deci și nu mai puteau s‐o tragă de mulțimea peștilor. 7Ucenicul
21.7
Cap. 13.23;
acela pe care‐l iubea Isus zice deci lui Petru: Este Domnul. Deci Simon Petru, când a auzit că este Domnul, și‐a încins haina (căci era gol) și s‐a aruncat în mare. 8Iar ceilalți ucenici au venit cu corăbioare, (căci nu erau departe de pământ, ci ca la două sute de coți), târând mreaja cu pești. 9Deci când au ieșit la pământ, văd un foc de jăratic acolo și pește pus pe el și pâine. 10Isus le zice: Aduceți din peștii pe care i‐ați prins acum. 11Simon Petru deci s‐a suit și a tras mreaja la pământ, plină de pești mari, o sută cincizeci și trei; și deși erau atât de mulți, mreaja nu s‐a rupt. 12Isus le zice: Veniți
21.12
Fapte. 10.41
de prânziți. Niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să‐l întrebe: Tu cine ești? știind că este Domnul. 13Isus vine și ia pâinea și le dă, asemenea și peștele. 14Acum aceasta este a treia
21.14
Cap. 20.19, 26.
oară când s‐a arătat Isus ucenicilor după ce s‐a sculat dintre cei morți.

Isus vestește moartea lui Petru

15Deci după ce au prânzit, Isus zice lui Simon Petru: Simone al lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El îi zice: Da, Doamne, tu știi că te iubesc. El îi zice: Paște mielușeii mei. 16El îi zice iarăși a doua oară: Simone al lui Iona, mă iubești? El îi zice: Da, Doamne, tu știi că te iubesc. El îi zice:

21.16
Fapte. 20.28Evr. 13.201 Pet. 2.25
5.2,4
Paște oițele mele. 17Îi zice a treia oară: Simone al lui Iona, mă iubești? Petru s‐a întristat că i‐a zis a treia oară: Mă iubești? Și i‐a zis: Doamne, știi toate
21.17
Cap. 2.24, 25;
, tu cunoști că te iubesc. Isus îi zice: Paște oile mele. 18Adevărat
21.18
Cap. 13.36.
, adevărat îți spun, când erai mai tânăr te încingeai și umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. 19Și a zis aceasta însemnând cu
21.19
2 Pet. 1.14
ce fel de moarte va slăvi pe Dumnezeu. Și după ce a zis aceasta, îi zice: Urmează‐mă. 20Petru, întorcându‐se, zărește venind în urmă pe ucenicul pe
21.20
Cap. 13.23, 25;
care‐l iubea Isus, care se rezemase la cină pe pieptul lui și zisese: Doamne, cine este cel ce te dă prins? 21Deci văzându‐l Petru, zice lui Isus: Doamne, dar acesta ce va fi cu el? 22Isus îi zice: Dacă voiesc ca el să rămână până
21.22
Mat. 16.27,28
25.311 Cor. 4.5
11.26Ap. 2.25
3.11
22.7,20
vin, ce te privește? Tu urmează‐mă. 23Deci a ieșit cuvântul acesta între frați că ucenicul acela nu va muri. Dar Isus nu i‐a zis că nu va muri, ci: Dacă voiesc ca el să rămână până vin, ce te privește? 24Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea și știm
21.24
Cap. 19.35; 3 In. 12.
că mărturia lui este adevărată. 25
21.25
Cap. 20.30.
Sunt și alte multe pe care le‐a făcut Isus, care, dacă s‐ar fi scris câte una, nici chiar lumea, mi se pare
21.25
Amos 7.10
, n‐ar cuprinde cărțile care s‐ar fi scris.