Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Propășirea și răbdarea lui Iov

11Era un bărbat în țara

1.1
Gen. 22.20,21
Uț și numele lui era Iov
1.1
Ezec. 14.14Iac. 5.11
; și bărbatul acesta era desăvârșit
1.1
Gen. 6.9
17.1
și drept și temător
1.1
Prov. 8.13
16.6
de Dumnezeu și se ferea de rău. 2Și i s‐au născut șapte fii și trei fete. 3Și averea lui era șapte mii de oi și trei mii de cămile și cinci sute de perechi de boi și cinci sute de măgărițe și o mulțime mare de slugi: și bărbatul acesta era mai mare decât toți copiii răsăritului. 4Și fiii lui mergeau unul la altul și făceau ospăț în casa fiecăruia la ziua sa; și trimiteau și chemau pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea cu ei. 5Și era așa: când treceau zilele ospătării, Iov trimitea și‐i sfințea: și se scula dis de dimineață și aducea arderi de tot
1.5
Gen. 8.20
, după numărul tuturor, căci Iov zicea: Poate că fiii mei au păcătuit și au blestemat
1.5
1 Reg. 21.10,13
pe Dumnezeu în inima lor. Așa făcea Iov întruna.

Satana cere să se atingă de Iov

6Și a fost așa: în ziua când

1.6
1 Reg. 22.19
fiii lui Dumnezeu au venit
1.6
Cap. 2.1.
să se înfățișeze înaintea Domnului a venit și Satana
1.6
1 Cron. 21.1Zah. 3.1
printre ei. 7Și Domnul a zis Satanei: De unde vii? Și Satana a răspuns Domnului și a zis: Din cutreierarea
1.7
Cap. 2.2.
pământului și umblarea pe el. 8Și Domnul a zis Satanei: Te‐ai uitat
1.8
Cap. 2.3.
tu la robul meu Iov, că nu este nimeni ca el pe pământ, bărbat desăvârșit
1.8
Vers. 1.
și drept, temător de Dumnezeu și care se ferește de rău? 9Și Satana a răspuns Domnului și a zis: Oare în zadar se teme Iov de Dumnezeu? 10Oare nu l‐ai îngrădit
1.10
Ps. 34.7Is. 5.2
pe el și casa lui și tot ce este al lui de jur împrejur? I‐ai binecuvântat lucrul
1.10
Ps. 128.1,2Prov. 10.22
mâinilor și i‐ai înmulțit averea în țară. 11Dar ia întinde‐ți
1.11
Cap. 2.5;
acum mâna și atinge tot ce este al lui și te va blestema
1.11
Is. 8.21Mal. 3.13,14
în față. 12Și Domnul a zis Satanei: Iată tot ce este al lui este în mâna ta; numai nu întinde mâna asupra lui însuși. Și Satana a ieșit din fața Domnului. 13Și a fost așa: într‐o zi fiii lui și fetele
1.13
Ecl. 9.12
lui mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. 14Și a venit un sol la Iov și a zis: Boii arau și măgărițele pășteau lângă ei, 15și sabeenii s‐au aruncat asupra lor și i‐au luat și au ucis pe tineri cu ascuțișul sabiei; și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun. 16Pe când vorbea încă el, a venit altul și a zis: Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile și pe tineri și i‐a mistuit și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun. 17Pe când încă vorbea el, a venit un altul și a zis: Haldeii au făcut trei cete, și s‐au aruncat asupra cămilelor și le‐au luat și au ucis pe tineri cu ascuțișul sabiei; și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun. 18Pe când încă vorbea el, a mai venit un altul și a zis: Fiii
1.18
Vers. 4, 13.
tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut, 19și iată a venit un vânt mare de peste pustie și a lovit cele patru colțuri ale casei și ea a căzut peste tineri și au murit; și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun. 20Și Iov s‐a sculat și și‐a rupt
1.20
Gen. 37.29Ezra 9.3
mantaua și și‐a ras capul și a căzut
1.20
1 Pet. 5.6
la pământ și s‐a închinat. 21Și a zis: Gol
1.21
Ps. 49.17Ecl. 5.151 Tim. 6.7
am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce acolo: Domnul a dat
1.21
Ecl. 5.19Iac. 1.17
și Domnul a luat
1.21
Mat. 20.15
; binecuvântat
1.21
Ef. 5.201 Tes. 5.18
fie numele Domnului! 22În toate
1.22
Cap. 2.10.
acestea Iov n‐a păcătuit și n‐a învinuit pe Dumnezeu nebunește.

2

Satana învinuiește pe Iov

21Și a fost așa: în ziua

2.1
Cap. 1.6.
când au venit fiii lui Dumnezeu să se înfățișeze înaintea Domnului a venit și Satana între ei, să se înfățișeze înaintea Domnului. 2Și Domnul a zis Satanei: De unde vii? Și Satana a răspuns
2.2
Cap. 1.7.
Domnului și a zis: Din cutreierarea pământului și din umblarea pe el. 3Și Domnul a zis Satanei: Te‐ai uitat la robul meu Iov că nimeni nu este ca el pe pământ, bărbat desăvârșit
2.3
Cap. 1.1, 8.
și drept, temător de Dumnezeu și care se ferește de rău? Și rămâne statornic
2.3
Cap. 27.5, 6.
în desăvârșirea sa deși m‐ai îmboldit împotriva lui ca să‐l înghit
2.3
Cap. 9.17.
fără pricină. 4Și Satana a răspuns Domnului și a zis: Piele pentru piele; da, tot ce are omul va da pentru viața sa. 5Dar cu adevărat întinde‐ți
2.5
Cap. 1.11.
mâna acum și atinge‐te de osul
2.5
Cap. 19.20.
lui și de carnea lui și te va blestema în față! 6Și Domnul
2.6
Cap. 1.12.
a zis Satanei: Iată, este în mâna ta, numai cruță‐i viața. 7Și Satana a ieșit din fața Domnului și a lovit pe Iov cu bube rele de la talpa
2.7
Is. 1.6
piciorului până la creștet. 8Și el a luat un ciob să se scarpine cu el și a șezut în cenușă
2.8
2 Sam. 13.19Ezec. 27.30Mat. 11.21
. 9Și nevastă‐sa i‐a zis: Tot ești
2.9
Cap. 21.15.
statornic
2.9
Vers. 3.
în desăvârșirea ta? Blestemă pe Dumnezeu, și mori! 10Dar el i‐a zis: Vorbești cum ar vorbi una din cele fără minte. Ce? Am primit
2.10
Cap. 1.21.
de la Dumnezeu binele, și răul să nu‐l primim? În toate
2.10
Cap. 1.22.
acestea Iov n‐a păcătuit
2.10
Ps. 39.1
cu buzele sale. 11Și trei prieteni
2.11
Prov. 17.17
ai lui Iov au auzit de tot răul acesta care venise peste el și au venit fiecare din locul său: Elifaz, Temanitul
2.11
Gen. 36.11Ier. 49.7
și Bildad Șuahitul
2.11
Gen. 25.2
și Țofar Naamatitul; și s‐au vorbit între ei să vină să‐l compătimească
2.11
Cap. 42.11.
și să‐l mângâie. 12Și și‐au ridicat ochii de departe și nu l‐au cunoscut; și și‐au înălțat glasul și au plâns. Și și‐au rupt fiecare mantaua și și‐au presărat
2.12
Neem. 9.1Plâng. 2.10Ezec. 27.30
pulbere peste capete spre ceruri. 13Și au șezut jos cu el pe pământ șapte zile și șapte
2.13
Gen. 50.10
nopți și niciunul nu i‐a vorbit un cuvânt, căci vedeau că mâhnirea lui era foarte mare.

3

Plângerea lui Iov

31După aceasta Iov și‐a deschis gura și și‐a blestemat ziua. 2Și Iov a răspuns și a zis: 3Pierdută

3.3
Cap. 10.18, 19.
să fie ziua în care m‐am născut și noaptea care a zis: S‐a zămislit un copil de parte bărbătească! 4Ziua aceea să fie întuneric; să n‐o caute Dumnezeu de sus, și să nu lumineze lumina peste ea! 5Întunericul
3.5
Cap. 10.21, 22;
și umbra morții s‐o ceară; un nor să locuiască peste ea; tot ce întunecă ziua s‐o înspăimânte! 6Noaptea aceea să dea negura peste ea; să nu se bucure între zilele anului, să nu vină în numărul lunilor! 7Iată, noaptea aceea să fie stearpă; niciun glas bucuros să nu vină în ea! 8S‐o blesteme cei ce blestemă ziua, cei ce
3.8
Ier. 9.17,18
sunt gata să deștepte Leviatanul! 9Să se întunece stelele amurgului ei; să aștepte lumină și să nu fie, nici să nu vadă genele zorilor! 10Pentru că n‐a închis ușile pântecelui mamei mele, și n‐a ascuns necazul dinaintea ochilor mei. 11De ce
3.11
Cap. 10.18.
n‐am murit în pântece? De ce nu mi‐am dat duhul când am ieșit din pântece? 12Pentru ce m‐au primit genunchii
3.12
Gen. 30.3Is. 66.12
? Și pentru ce țâțele, ca să sug? 13Căci acum aș zăcea și aș fi liniștit; aș dormi și aș avea odihnă: 14cu împărații și sfetnicii pământului, care și‐au zidit
3.14
Cap. 15.28.
locuri pustii; 15sau cu mai marii care aveau aur și își umpleau casele cu argint: 16sau ca o naștere timpurie
3.16
Ps. 58.8
ascunsă, n‐aș mai fi fost, ca pruncii care n‐au văzut lumina! 17Acolo cei răi încetează de a tulbura și cei istoviți se odihnesc. 18Acolo cei prinși sunt ușurați cu toții, n‐aud
3.18
Cap. 39.7.
glasul celui ce‐i îmboldește. 19Cei mici și cei mari sunt acolo, și robul e slobod de domnul său. 20Pentru ce se dă
3.20
Ier. 20.18
lumină celui în necaz și viață celor amărâți
3.20
1 Sam. 1.102 Reg. 4.27Prov. 31.6
la suflet, 21care așteaptă
3.21
Ap. 9.6
moartea și nu vine și sapă după ea mai mult decât ca după comori
3.21
Prov. 2.4
ascunse; 22care se bucură foarte mult și se veselesc când găsesc mormântul? 23Pentru ce se dă lumină omului căruia îi este ascunsă calea sa și pe care Dumnezeu l‐a îngrădit
3.23
Cap. 19.8.
? 24Căci suspinul meu vine înaintea pâinii mele și răcnetele mele se varsă ca apele. 25Căci de ce m‐am temut aceea a venit peste mine și de ce m‐am înspăimântat aceea m‐a ajuns. 26N‐am pace, n‐am liniște, n‐am odihnă și vine necaz.