Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Viclenia Gabaoniților

91Și a fost așa: după ce au auzit toți împărații de dincoace de Iordan

9.1
Num. 34.6
, în ținutul muntos și în șes și pe tot malul mării
9.1
Ex. 3.17
23.23
celei mari până în dreptul Libanului: hetitul, amoritul, cananitul, ferezitul, hevitul și iebusitul, 2s‐au adunat
9.2
Ps. 83.3,5
cu un gând ca să se bată cu Iosua și cu Israel. 3Și locuitorii
9.3
Cap. 10.2.
Gabaonului au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și Aiului
9.3
Cap. 6.27.
. 4Și au făcut și ei un vicleșug și s‐au dus și s‐au făcut ca și când ar fi fost soli, și au luat saci vechi pe măgarii lor și burdufuri vechi rupte și cârpite pentru vin, 5și încălțăminte veche și cârpită în picioarele lor și veșminte vechi pe ei; și toată pâinea lor de merinde era uscată și mucedă. 6Și s‐au dus la Iosua în
9.6
Cap. 5.10.
tabără la Ghilgal și i‐au zis lui și bărbaților lui Israel: Noi am venit dintr‐o țară depărtată și acum faceți legământ cu noi. 7Și bărbații lui Israel au zis
9.7
Cap. 11.19.
hevitului: Poate că tu locuiești între noi și
9.7
Ex. 23.32Deut. 7.2
20.16Jud. 2.2
cum să fac legământ cu tine? 8Și ei au zis lui Iosua
9.8
Deut. 20.112 Reg. 10.5
: Suntem robii tăi. Și Iosua le‐a zis: Cine sunteți și de unde veniți? 9Și ei i‐au zis: Robii tăi au venit dintr‐o țară foarte
9.9
Deut. 20.15
depărtată din pricina numelui Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit de
9.9
Ex. 15.14Ios. 2.10
vestea lui și tot ce a făcut în Egipt. 10și tot ce a
9.10
Num. 21.21,33
făcut celor doi împărați ai amoriților, care erau dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era în Aștarot. 11Și bătrânii noștri și toți locuitorii țării noastre ne‐au vorbit, zicând: Luați în mână merinde pentru drum și mergeți în întâmpinarea lor și ziceți‐le: Suntem robii voștri și acum faceți legământ cu noi. 12Această pâine a noastră am luat‐o caldă din casele noastre ca merinde în ziua când am ieșit ca să venim la voi și acum, iată este uscată și mucedă. 13Și aceste burdufuri de vin pe care le‐am umplut, iată s‐au rupt, și aceste veșminte ale noastre și încăltămintea noastră s‐au învechit de lungimea foarte mare a drumului. 14Și bărbații au luat din merindele lor și n‐au
9.14
Num. 27.21Is. 30.1,2Jud. 1.11 Sam. 22.10
23.10,11
30.82 Sam. 2.1,5,29
întrebat pe Domnul. 15Și Iosua a făcut pace
9.15
Cap. 11.19.
cu ei și a făcut legământ cu ei ca să‐i lase să trăiască și mai marii adunării le‐au jurat. 16Și a fost așa: după trecere de trei zile după ce au făcut legământ cu ei, au auzit că ei erau vecinii lor și locuiau între ei. 17Și copiii lui Israel au plecat și au venit în cetățile lor a treia zi. Și cetățile lor erau
9.17
Cap. 18.25, 26, 28.
: Gabaon și Chefira și Beerot și Chiriat‐Iearim. 18Și copiii lui Israel nu i‐au bătut fiindcă
9.18
Ps. 15.4Ecl. 5.2
mai marii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Și toată adunarea a cârtit împotriva mai marilor. 19Și toți mai marii au zis către toată adunarea: Le‐am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu ne putem atinge de ei. 20Să le facem această și să trăiască, pentru ca să nu fie asupra
9.20
2 Sam. 21.1,2,6Ezec. 17.13,15,18,19Zah. 5.3,4Mal. 3.5
noastră mânie pentru jurământul cu care le‐am jurat
9.20
2 Sam. 21.1,2,6Ezec. 17.13,15,18,19Zah. 5.3,4Mal. 3.5
. 21Și mai marii le‐au zis: Să trăiască! Și au fost tăietori de lemne
9.21
Deut. 29.11
și cărători de apă pentru toată adunarea, cum
9.21
Vers. 15.
ziseseră mai marii despre ei. 22Și Iosua i‐a chemat și le‐a vorbit, zicând: Pentru ce ne‐ați înșelat, zicând: Suntem
9.22
Vers. 6, 9.
foarte departe de voi! când voi
9.22
Vers. 16.
locuiți în mijlocul nostru? 23Și acum sunteți blestemați
9.23
Gen. 9.25
și nu veți înceta să fiți robi și tăietori
9.23
Vers. 21, 27.
de lemn și cărători de apă pentru casa Dumnezeului meu. 24Și ei au răspuns lui Iosua, zicând: Fiindcă s‐a spus robilor tăi că Domnul Dumnezeul tău a poruncit
9.24
Ex. 23.32Deut. 7.1,2
lui Moise, robul său, să vă dea toată țara și să nimicească pe toți locuitorii țării dinaintea voastră și ne‐am temut
9.24
Ex. 15.14
foarte mult pentru viețile noastre din pricina voastră și am făcut lucrul acesta. 25Și acum iată‐ne în mâna
9.25
Gen. 16.6
ta: fă cum este bine și drept în ochii tăi să ne faci! 26Și le‐a făcut așa și i‐a scăpat din mâna copiilor lui Israel și nu i‐au omorât. 27Și în ziua aceea Iosua i‐a făcut tăietori de lemne
9.27
Vers. 21, 23.
și cărători de apă pentru adunare și pentru altarul Domnului, până în ziua
9.27
Deut. 12.5
de astăzi în locul pe care l‐ar alege el.

10

Marea luptă de la Gabaon

101Și a fost așa: când a auzit Adoni‐Țedec, împăratul Ierusalimului, că Iosua

10.1
Cap. 6.21.
luase Aiul și‐l nimicise cu desăvârșire, că făcuse Aiului
10.1
Cap. 8.22, 26, 28.
și împăratului său cum făcuse Ierihonului și împăratului său și că locuitorii din
10.1
Cap. 9.15.
Gabaon făcuseră pace cu Israel și erau între ei, 2s‐au temut
10.2
Ex. 15.14,15,16Deut. 11.25
foarte mult, fiindcă Gabaonul era o cetate mare, ca una din cetățile domnești, și era mai tare decât Aiul și toți bărbații lui erau puternici. 3Și Adoni‐Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimis la Hoham, împăratul Hebronului, la Piream, împăratul Iarmutului, la Iafia, împăratul Lachisului, și la Debir, împăratul Eglonului, zicând: 4Suiți‐vă la mine și ajutați‐mă să batem Gabaonul, căci a făcut pace
10.4
Vers. 1. Cap. 9.15.
cu Iosua și cu copiii lui Israel. 5Și cei cinci împărați ai amoriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului, împăratul Eglonului, s‐au adunat
10.5
Cap. 9.2.
și s‐au suit, ei și toate oștile lor și au tăbărât înaintea Gabaonului și s‐au războit împotriva lui. 6Și bărbații din Gabaon au trimis la Iosua în tabără la
10.6
Cap. 5.10;
Ghilgal, zicând: Nu‐ți trage mâna de la robii tăi; suie‐te repede la noi și mântuiește‐ne și ajută‐ne; căci toți împărații amoriților, care locuiesc în ținutul muntos, s‐au adunat împotriva noastră. 7Și Iosua s‐a suit din Ghilgal, el și tot poporul de război
10.7
Cap. 8.1.
cu el și toți cei viteji la luptă. 8Și Domnul a zis lui Iosua: Nu te teme
10.8
Cap. 11.6.
de ei; căci i‐am dat în mâinile tale: niciun om
10.8
Cap. 1.5.
din ei nu va sta înaintea ta. 9Și Iosua a venit fără veste asupra lor: s‐a suit din Ghilgal toată noaptea. 10Și Domnul i‐a pus
10.10
Jud. 4.151 Sam. 7.10,12Ps. 18.14Is. 28.21
în învălmășeală înaintea copiilor lui Israel și i‐au măcelărit cu mare măcel la Gabaon, și i‐au urmărit pe calea suișului Bet‐Horonului
10.10
Cap. 16.3, 5.
și i‐au bătut până la Azeca
10.10
Cap. 15.35.
și până la Macheda. 11Și a fost așa: când fugeau ei dinaintea lui Israel și erau la pogorâșul Bet‐Horonului, Domnul
10.11
Ps. 18.13,14
77.17Is. 30.30Ap. 16.21
a aruncat din ceruri pietre mari asupra lor până la Azeca, și au murit. Mai mulți erau cei ce au murit de grindină, decât cei pe care i‐au ucis copiii lui Israel cu sabia.

Soarele și luna se opresc

12Și Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți înaintea copiilor lui Israel și a zis în ochii lui Israel: Soare

10.12
Is. 28.21Hab. 3.11
, oprește‐te asupra Gabaonului, și tu, lună, în
10.12
Jud. 12.12
valea Aialonului. 13Și soarele s‐a oprit și luna a stătut până s‐a răzbunat neamul asupra vrăjmașilor săi. Oare nu este
10.13
2 Sam. 1.18
scrisă aceasta în cartea lui Iașar? Și soarele a stătut în mijlocul cerurilor și nu s‐a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14Și n‐a fost
10.14
Is. 38.8
zi ca aceasta, nici înainte nici după aceea, când Domnul să asculte de glasul unui om; căci Domnul
10.14
Deut. 1.30
se lupta pentru Israel. 15Și Iosua
10.15
Vers. 43.
și tot Israelul cu el s‐a întors în tabără la Ghilgal. 16Și acei cinci împărați au fugit și s‐au ascuns în peșteră la Macheda. 17Și s‐a spus lui Iosua, zicând: Cei cinci împărați au fost aflați ascunși în peșteră la Macheda. 18Și Iosua a zis: Rostogoliți pietre mari la gura peșterii și puneți oameni lângă ea ca să‐i păzească. 19Și nu vă opriți, urmăriți pe vrăjmașii voștri și bateți coada oștirii lor, nu‐i lăsați să intre în cetățile lor; căci Domnul Dumnezeul vostru i‐a dat în mâna voastră. 20Și a fost așa: după ce Iosua și copiii lui Israel au sfârșit de măcelărit cu foarte mare măcel până au fost nimiciți, cei ce au scăpat dintre ei au intrat în cetățile întărite. 21Și tot poporul s‐a întors în pace în tabără la Iosua, la Macheda
10.21
Ex. 11.7
; nimeni nu și‐a ascuțit limba împotriva vreunuia din copiii lui Israel. 22Și Iosua a zis: Deschideți gura peșterii și aduceți la mine pe cei cinci împărați din peșteră. 23Și au făcut așa și au scos la el din peșteră pe cei cinci împărați: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului, pe împăratul Eglonului. 24Și a fost așa: după ce au adus pe acei împărați la Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a zis căpeteniilor bărbaților de război care merseseră cu el: Apropiați‐vă, puneți‐vă picioarele
10.24
Ps. 107.40
110.5
149.8,9Is. 26.5,6Mal. 4.3
peste grumajii acestor împărați. Și s‐au apropiat și și‐au pus picioarele peste grumajii lor. 25Și Iosua le‐a zis: Nu vă
10.25
Deut. 31.6,8
temeți nici nu vă spăimântați, întăriți‐vă și îmbărbătați‐vă
10.25
Deut. 3.21
7.19
, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora luptați. 26Și după aceasta Iosua i‐a bătut și i‐a ucis și i‐a spânzurat de cinci lemne și au stat
10.26
Cap. 8.29.
spânzurați de lemne până seara. 27Și a fost așa: pe vremea apusului soarelui Iosua a poruncit și i‐au coborât
10.27
Deut. 21.23
de pe lemne, și i‐au aruncat în peștera în care se ascunseseră și au pus pietre mari la gura peșterii până în ziua de astăzi.

Alte izbânzi ale lui Iosua

28Și în ziua aceea Iosua a luat Macheda, și a lovit‐o cu ascuțișul sabiei și a nimicit cu desăvârșire pe împăratul ei și toate sufletele care erau în ea; n‐a lăsat să scape niciunul și a făcut împăratului din Macheda

10.28
Cap. 6.21.
, cum făcuse împăratului Ierihonului. 29Și Iosua, și tot Israelul cu el, a trecut de la Macheda la Libna și s‐a luptat împotriva Libnei. 30Și Domnul a dat‐o și pe ea și pe împăratul ei în mâna lui Israel; și a bătut‐o cu ascuțișul sabiei și toate sufletele care erau în ea; n‐a lăsat să scape niciunul în ea și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului. 31Și Iosua, și tot Israelul cu el, a trecut de la Libna la Lachis și a tăbărât împotriva lui, și s‐a luptat cu el. 32Și Domnul a dat Lachisul în mâna lui Israel și l‐a luat a doua zi și l‐a bătut cu ascuțișul sabiei și pe toate sufletele care erau în el, după toate cele ce făcuse Libnei. 33Atunci Horam, împăratul Ghezerului, s‐a suit să ajute Lachisul. Și Iosua l‐a bătut pe el și pe poporul său până n‐a lăsat pe niciunul să scape. 34Și Iosua, și tot Israelul cu el, a trecut de la Lachis la Eglon, și au tăbărât împotriva lui și s‐au luptat cu el. 35Și l‐au luat în ziua aceea și l‐au bătut cu ascuțișul sabiei; și a nimicit cu desăvârșire în ziua aceea toate sufletele care erau în el după toate cele ce făcuse Lachisului. 36Și Iosua, și tot Israelul cu el, s‐a suit de la Eglon la
10.36
Cap. 14.13;
Hebron, și s‐au luptat cu el. 37Și l‐au luat și l‐au bătut cu ascuțișul sabiei și pe împăratul lui și toate cetățile lui și toate sufletele care erau în el; n‐a lăsat să scape niciunul după toate cele ce făcuse Eglonului. Și l‐a nimicit cu desăvârșire pe el și toate sufletele care erau în el. 38Și Iosua, și tot Israelul cu el, s‐a întors la
10.38
Cap. 15.15.
Debir și s‐a luptat cu el. 39Și l‐a luat și pe împăratul lui și toate cetățile lui și l‐a bătut cu ascuțișul sabiei și a nimicit cu desăvârșire toate sufletele care erau în el: n‐a lăsat să scape niciunul; cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei, așa a făcut Debirului și împăratului său. 40Și Iosua a bătut toată țara, muntele și miazăziua și câmpia și poalele munților și pe toți împărații lor: n‐a lăsat să scape niciunul
10.40
Deut. 20.16,17
, ci a nimicit cu desăvârșire tot ce sufla, cum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel. 41Și Iosua i‐a bătut de la
10.41
Gen. 10.19
Cades‐Barnea până la Gaza și toată țara
10.41
Cap. 11.16.
Gosen până la Gabaon. 42Și Iosua a luat dintr‐o singură dată pe toți acești împărați și țara lor
10.42
Vers. 14.
, căci Domnul Dumnezeul lui Israel se lupta pentru Israel. 43Și Iosua, și tot Israelul cu el, s‐a întors în tabără la Ghilgal.

11

Marea bătălie de la apele Merom

111Și a fost așa: când a auzit

11.1
Cap. 10.3.
Iabin, împăratul Hațorului, a
11.1
Cap. 19.15.
trimis la Iobab, împăratul Madonului și la împăratul Șimronului și la împăratul Acșafului, 2și la împărații, care erau la miazănoapte în ținutul muntos, și în
11.2
Num. 34.11
câmpie spre miazăzi de Chineret
11.2
Cap. 17.11.
și în șes și în înălțimile de la Dor spre apus, 3la Cananit spre răsărit și spre apus
11.3
Jud. 3.3
, și la amorit și la hetit și la ferezit și la iebusit în ținutul muntos, și la
11.3
Cap. 13.11.
hevit la picioarele Hermonului
11.3
Gen. 31.49
în țara Mițpa. 4Și au ieșit ei și toate oștirile lor cu ei, popor mult ca
11.4
Gen. 22.17
32.12Jud. 7.121 Sam. 13.5
nisipul care este pe țărmul mării în mulțime, și cai și care foarte multe. 5Și toți acești împărați s‐au întâlnit și au venit și au tăbărât împreună lângă apele Merom ca să se lupte cu Israel. 6Și Domnul a zis lui Iosua
11.6
Cap. 10.8.
: Nu te teme de ei, căci mâine pe vremea aceasta îi voi da pe toți uciși înaintea lui Israel; să tai
11.6
2 Sam. 8.4
vinele picioarelor cailor lor și să arzi cu foc carele lor. 7Și Iosua, și tot poporul de război cu el, a venit fără veste asupra lor, lângă apele Merom și au căzut asupra lor. 8Și Domnul i‐a dat în mâna lui Israel și i‐au bătut, și i‐au urmărit până la Sidonul
11.8
Cap. 13.6.
cel mare și până la Misrefot‐Maim și până la valea Mițpa către răsărit, și i‐au bătut până n‐au lăsat pe niciunul. 9Și Iosua le‐a făcut
11.9
Vers. 6.
cum îi zisese Domnul; a tăiat vinele picioarelor cailor lor și a ars cu foc carele loc. 10Și în vremea aceea Iosua s‐a întors înapoi și a luat Hațorul și a trecut prin ascuțișul sabiei pe împăratul lui, căci Hațorul mai înainte era capitala tuturor acestor împărății. 11Și au trecut prin ascuțișul sabiei toate sufletele care erau în el, nimicindu‐le cu desăvârșire; n‐a rămas niciunul care sufla; și a ars cu foc Hațorul. 12Și Iosua a luat toate cetățile acestor împărați și pe toți împărații lor, și i‐a trecut prin ascuțișul sabiei și i‐a nimicit cu desăvârșire
11.12
Num. 33.52Deut. 7.2
20.16,17
; cum poruncise Moise, robul Domnului. 13Numai Israel n‐a ars niciuna din cetățile care stăteau liniștite pe dealurile lor, afară de Hațor singur, pe care Iosua l‐a ars. 14Și copiii lui Israel au jefuit pentru ei toată prada acestor cetăți și vitele; numai au lovit cu ascuțișul sabiei pe fiecare om până i‐au nimicit: n‐au lăsat niciunul care sufla. 15
11.15
Ex. 34.11,12
Cum poruncise Domnul robului său Moise
11.15
Deut. 7.2
, așa a poruncit Moise lui Iosua și
11.15
Cap. 1.7.
Iosua a făcut așa: n‐a lăsat la o parte niciun cuvânt din tot ce poruncise Domnul lui Moise. 16Și Iosua a luat toată țara aceea
11.16
Cap. 12.8.
, ținutul muntos și toată
11.16
Cap. 10.41.
miazăziua și toată țara Gosenului și șesul și câmpia și ținutul muntos al lui Israel și șesul lui, 17
11.17
Cap. 12.7.
de la muntele Halac, care se înalță spre Seir, până la
11.17
Deut. 7.24
Baal‐Gad în valea Libanului la piciorul muntelui Hermon; și a luat pe toți împărații lor și i‐a bătut și i‐a omorât. 18Multe zile a făcut Iosua război cu toți acești împărați. 19N‐a fost cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel afară de Heviții
11.19
Cap. 9.3, 7.
care locuiau în Gabaon; toate le‐a luat prin război. 20Căci era de la Domnul
11.20
Deut. 2.30Jud. 14.41 Sam. 2.251 Reg. 12.15Rom. 9.18
că li s‐a învârtoșat inima ca să iasă împotriva lui Israel la luptă, ca să‐i nimicească cu desăvârșire și să nu li se arate nicio îndurare, ci să‐i nimicească
11.20
Deut. 20.16,17
după cum poruncise Domnul lui Moise. 21Și în vremea aceea Iosua a venit și a stârpit
11.21
Num. 13.22,33Deut. 1.28
pe Anachimi din ținutul muntos, din Hebron, din Debir, din Anab și din tot ținutul muntos al lui Iuda și din tot ținutul muntos al lui Israel; Iosua i‐a nimicit cu desăvârșire cu cetățile lor. 22N‐a rămas niciunul din anachimi în țara copiilor lui Israel; au rămas numai în Gaza, în Gat
11.22
1 Sam. 17.4
și în Asdod
11.22
Cap. 15.46.
. 23Și Iosua a luat toată țara
11.23
Num. 34.2
după toate cele ce zisese Domnul lui Moise
11.23
Num. 26.5317
18
19
și Iosua a dat‐o de moștenire lui Israel
11.23
Cap. 14.15;
după împărțirile lor pe seminții. Și țara s‐a odihnit de război.