Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Lista împăraților înfrânți

121Și aceștia sunt împărații țării, pe care i‐au bătut copiii lui Israel și au luat în stăpânire țara lor dincolo de Iordan, spre soare‐răsare, de la Valea

12.1
Num. 21.24
Arnonului până la muntele Hermon și toată
12.1
Deut. 3.8,9
câmpia spre răsărit: 2pe Sihon
12.2
Num. 21.24Deut. 2.33,36
3.6,16
, împăratul amoriților, care locuiau în Hesbon și domnia de la Aroer, care este pe malul văii Arnon și de la mijlocul văii și peste jumătate din Galaad până la râul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon 3și
12.3
Deut. 3.17
câmpia până la marea Chineret spre răsărit și până la marea câmpiei, Marea Sărată, spre răsărit, pe calea către
12.3
Cap. 13.20.
Bet‐Ieșimot și la miazăzi, sub poalele
12.3
Deut. 3.17
4.49
muntelui Pisga; 4și hotarul lui
12.4
Num. 21.35Deut. 3.4,10
Og, împăratul Basanului, din rămășița
12.4
Deut. 3.11
uriașilor
12.4
Deut. 1.4
, care locuia în Aștarot și în Edrei 5și domnia peste
12.5
Deut. 3.8
muntele Hermon și peste Salca
12.5
Deut. 3.10
și peste tot Basanul, până la
12.5
Deut. 3.14
hotarul Gheșuriților și Maacatiților și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6
12.6
Num. 21.24,33
Moise, robul Domnului, și copiii lui Israel i‐au bătut și Moise, robul Domnului
12.6
Num. 32.29,33Deut. 3.11,12
, a dat‐o spre stăpânire rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția lui Manase. 7Și aceștia sunt împărații țării pe care i‐au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan spre apus, de la Baal‐Gad, în valea Libanului până la
12.7
Cap. 11.17.
muntele Halac, care se înalță către Seir
12.7
Gen. 14.6
32.3Deut. 2.1,4
. Și Iosua a dat‐o în stăpânire semințiilor lui Israel
12.7
Cap. 11.23.
după împărțirile lor. 8
12.8
Cap. 10.40;
În munte și în șes, și în câmpie și la poalele munților și în pustie și în miazăzi: pe hetit
12.8
Ex. 3.8
23.23
, pe amorit, pe cananit, pe ferezit, pe hevit și pe iebusit: 9
12.9
Cap. 6.2.
împăratul Ierihonului, unul
12.9
Cap. 8.29.
; împăratul Aiului, care este lângă Betel, unul; 10
12.10
Cap. 10.23.
împăratul Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul; 11împăratul Iarmutului, unul; împăratul Lachisului, unul; 12
12.12
Cap. 10.33.
împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul; 13
12.13
Cap. 10.38.
împăratul Debirului, unul; împăratul Ghederului, unul; 14împăratul Hormei, unul; împăratul Aradului, unul; 15
12.15
Cap. 10.29.
împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul; 16
12.16
Cap. 10.28.
împăratul Machedei, unul
12.16
Cap. 8.17.
; împăratul Betelului, unul; 17împăratul Tapuahului, unul; împăratul Hefierului
12.17
1 Reg. 4.10
, unul; 18împăratul Afecului, unul; împăratul Lașaronului, unul; 19
12.19
Cap. 11.10.
împăratul Madonului, unul; împăratul Hațorului, unul; 20
12.20
Cap. 11.1;
împăratul Șimron‐Meronului, unul; împăratul Acșafului, unul; 21împăratul Taanacului, unul; împăratul Meghidoului, unul; 22împăratul Chedeșului
12.22
Cap. 19.37.
, unul; împăratul Iocneamului în Carmel, unul; 23a
12.23
Cap. 11.2.
împăratul Dorului în
12.23
Gen. 14.1,2Is. 9.1
înălțimea de la Dor, unul; împăratul Goimului în Ghilgal, unul; 24împăratul Tirței, unul. Toți împărații erau treizeci și unu.

13

Împărțirea țării

131Și Iosua

13.1
Cap. 14.10;
era bătrân, înaintat în zile, și Domnul i‐a zis: Tu ești bătrân, înaintat în zile și mai rămâne foarte mult pământ de stăpânit. 2
13.2
Jud. 3.1
Acesta este pământul ce mai rămâne: toate
13.2
Ioel 3.4
ținuturile filistenilor și toți gheșuriții
13.2
Vers. 13.
3de la
13.3
Ier. 2.18
Șihor, care este înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului spre miazănoapte; el se socotește ca al cananitului
13.3
Jud. 3.31 Sam. 6.4,16Țef. 2.5
; cinci domni ai filistenilor: cel din Gaza și cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat, cel din Ecron; și
13.3
Deut. 2.23
pe aviți; 4la miazăzi toată țara cananiților și Meara care este a sidoniților, pănă la Afec
13.4
Cap. 19.30.
, până la hotarul
13.4
Jud. 1.34
amoriților; 5și țara
13.5
1 Reg. 5.18Ps. 83.7Ezec. 27.9
ghibliților și tot Libanul spre soare‐răsare, de la
13.5
Cap. 12.7.
Baal‐Gad la piciorul muntelui Hermon până la intrarea în Hamat; 6toți locuitorii ținutului muntos de la Liban până la
13.6
Cap. 11.8.
Misrefot‐Maim, toți Sidoniții, eu
13.6
Cap. 29.13.
îi voi alunga dinaintea copiilor lui Israel; numai împarte‐o prin sorț ca moștenire lui Israel, cum ți‐am poruncit. 7Și acum
13.7
Cap. 14.1, 2.
împarte țara aceasta, ca moștenire celor nouă seminții și la jumătatea seminției lui Manase. 8Cu el rubeniții și gadiții și‐au luat moștenirea lor pe care
13.8
Num. 32.33Deut. 3.12,13
le‐a dat‐o Moise, dincolo de Iordan, spre răsărit, după cum le‐a dat Moise, robul Domnului; 9
13.9
Vers. 16.
de la Aroer, care este pe malul râului Arnon și cetatea care este în mijlocul râului și tot podișul Medeba până la Dibon; 10a
13.10
Num. 21.24,25
și toate cetățile lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea în Hesbon până la hotarul copiilor lui Amon; 11și Galaadul și
13.11
Cap. 12.5.
hotarul gheșuriților și maacatiților și tot muntele Hermon și tot Basanul până la Salca, 12toată împărăția lui Og în Basan, care domnia în Aștarot și în Edrei, el a rămas din rămășița
13.12
Deut. 3.11
uriașilor; și Moise i‐a bătut
13.12
Num. 21.24,35
și i‐a alungat. 13Și copiii lui Israel n‐au
13.13
Vers. 11.
alungat pe gheșuriți și pe maacatiți, și Gheșur și Maaca locuiesc în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi. 14Numai seminției lui Levi
13.14
Num. 18.20,23,24
nu i‐a dat moștenire; jertfele cu foc ale Domnului Dumnezeului lui Israel sunt moștenirea lor, după cum
13.14
Vers. 33.
le zisese el. 15Și Moise a dat seminției copiilor lui Ruben, după familiile lor. 16Și hotarul lor a fost de la
13.16
Cap. 12.2.
Aroer care este pe malul râului Arnon și cetatea
13.16
Num. 21.28
care este în mijlocul râului și toată câmpia
13.16
Num. 21.30
de lângă Medeba; 17Hesbonul și toate cetățile sale care sunt în câmpie: Dibonul și Bamot‐Baalul și Bet‐Baal‐Meonul, 18și Iahaț
13.18
Num. 21.33
și Chedemotul și Mefaatul 19și
13.19
Num. 32.37
Chiriataimul și
13.19
Num. 32.38
Sibma și Țeret‐Hașaharul, în muntele văii, 20și
13.20
Deut. 3.17
Bet‐Peorul și poalele lui Pisga și Bet‐Ieșimotul 21și
13.21
Deut. 3.10
toate cetățile câmpiei și toată împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon
13.21
Num. 21.24
, pe care l‐a bătut Moise, pe el și pe
13.21
Num. 31.8
mai marii Madianului, pe Evi și pe Rechem și pe Țur și pe Hur și pe Reba, căpetenii ale lui Sihon, locuitori ai țării. 22Și copiii lui Israel au omorât cu sabia pe
13.22
Num. 22.5
31.8
Balaam, fiul lui Beor, ghicitorul, între cei uciși de ei. 23Și hotarul copiilor lui Ruben a fost Iordanul și malul lui. Aceasta este moștenirea copiilor lui Ruben, după familiile lor, cetățile și satele lor. 24Și Moise a dat seminției lui Gad, copiilor lui Gad, după familiile lor. 25Și
13.25
Num. 32.35
hotarul lor a fost: Iaezer și toate cetățile Galaadului și jumătate din țara copiilor lui Amon până la Aroer, care este în dreptul
13.25
Num. 21.26,28,29Deut. 2.19Jud. 11.13,15
Rabei
13.25
2 Sam. 11.1
12.26
; 26și de la Hesbon până la Ramat‐Mițpe și Betonim și de la
13.26
Gen. 32.2
Mahanaim până la hotarul
13.26
Jud. 1.11
Debirului; 27și în vale, Bet‐Haramul și Bet‐Nimra și
13.27
Num. 32.36
Sucotul și Țafonui, rămăsița împărăției lui Sihon, împăratul Hesbonului, Iordanul și malul până la capătul mării
13.27
Gen. 33.171 Reg. 7.46
Chineret, dincolo de Iordan
13.27
Num. 34.11
spre răsărit. 28Aceasta este moștenirea copiilor lui Gad, după familiile lor, cetățile și satele lor. 29Și Moise a dat jumătății din seminția lui Manase și jumătății din seminția copiilor lui Manase după familiile lor. 30Hotarul lor a fost de la
13.30
Num. 32.411 Cron. 2.23
Mahanaim, tot Basanul, toată împărăția lui Og, împăratul Basanului, și toate târgurile lui Iair, care sunt în Basan, șaizeci de cetăți. 31Și jumătate din Galaad și
13.31
Cap. 12.4.
Aștarotul și Edreiul, cetățile împărăției lui Og în Basan, erau ale copiilor lui
13.31
Num. 32.39,40
Machir, fiul lui Manase, a jumătății fiilor lui Machir, după familiile lor. 32Acestea sunt cele pe care le‐a împărțit Moise ca moștenire în câmpiile Moabului, dincolo de Iordan, la Ierihon spre răsărit. 33
13.33
Vers. 14. Cap. 18.7.
Dar Moise n‐a dat moștenire seminției lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lor
13.33
Num. 18.20Deut. 10.9
18.1,2
, după cum le zisese el.

14

Împărțirea țării de la apusul Iordanului

141Acestea sunt cele pe care le‐au moștenit copiii lui Israel în țara Canaan, pe care le‐a împărțit lor spre moștenire

14.1
Num. 34.17,18
, Eleazar preotul și Iosua, fiul lui Nun, și capii părintești ai semințiilor copiilor lui Israel. 2Moștenirea lor a fost
14.2
Num. 26.55
33.54
34.13
prin sorți, cum poruncise Domnul prin Moise, la nouă seminții și o jumătate de seminție. 3
14.3
Cap. 13.8, 32, 33.
Căci Moise dăduse o moștenire celor două seminții și la o jumătate de seminție dincolo de Iordan, dar nu dăduse moștenire între ei Leviților. 4Căci
14.4
Gen. 48.51 Cron. 5.1,2
copiii lui Iosif erau două seminții, Manase și Efraim; și n‐au dat parte Leviților în țară, afară de cetăți de locuit și ocoalele lor pentru turmele lor și pentru bunurile lor. 5Copiii lui Israel au făcut cum
14.5
Num. 35.2
poruncise Domnul lui Moise și au împărțit țara.

Caleb câștigă Hebronul

6Și copiii lui Iuda s‐au apropiat de Iosua în Ghilgal; și Caleb, fiul lui Iefune

14.6
Num. 32.12
, Chenezitul, i‐a zis
14.6
Num. 14.24,30Deut. 1.36,38
: Tu știi cuvântul pe care l‐a vorbit Domnul către Moise, omul lui Dumnezeu, despre mine și despre tine în Cades‐Barnea
14.6
Num. 13.26
. 7Eu eram de patruzeci de ani când m‐a trimis
14.7
Num. 13.6
14.6
Moise, robul Domnului, din Cades‐Barnea să iscodesc țara și i‐am adus vorbă, cum era în inima mea. 8Și frații
14.8
Num. 13.31,32Deut. 1.28
mei care se suiseră cu mine făceau să se topească inima poporului, dar
14.8
Num. 14.24Deut. 1.36
cu am urmat pe deplin pe Domnul Dumnezeul meu. 9Și Moise a jurat în ziua aceea, zicând
14.9
Num. 14.23,24Deut. 1.36
: De nu va fi țara
14.9
Num. 13.22
pe care ți‐a călcat piciorul de moștenire ție și copiilor tăi în veac, căci ai urmat pe deplin pe Domnul Dumnezeul tău. 10Și acum iată Domnul m‐a păstrat viu, acești
14.10
Num. 14.30
patruzeci și cinci de ani, după cum a vorbit, când a vorbit Domnul cuvântul acesta către Moise, când umbla Israel prin pustie; și acum iată, astăzi sunt de optzeci și cinci de ani. 11Sunt încă tot
14.11
Deut. 34.7
așa de tare astăzi ca și în ziua în care m‐a trimis Moise: cum era puterea mea atunci, așa este puterea mea acum, pentru război și pentru
14.11
Deut. 31.2
a ieși și pentru a intra. 12Și acum, dă‐mi muntele acesta, despre care a vorbit Domnul în ziua aceea; căci ai auzit în ziua aceea că acolo sunt
14.12
Num. 13.28,33
anachimii și cetăți mari și întărite. Poate
14.12
Ps. 18.32,34
60.12Rom. 8.31
că Domnul va fi cu mine, și‐i voi alunga
14.12
Cap. 15.14.
, după cum a vorbit Domnul. 13Și Iosua l‐a
14.13
Cap. 22.6.
binecuvântat și a dat ca moștenire
14.13
Cap. 10.37;
Hebronul lui Caleb, fiui lui Iefune. 14De aceea Hebronul a ajuns moștenirea lui Caleb, fiul lui Iefune Chenezitul, până în ziua de astăzi
14.14
Cap. 21.12.
, pentru că a urmat
14.14
Vers. 8, 9.
pe deplin pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 15Și
14.15
Gen. 23.2
numele Hebronului mai înainte era Chiriat‐Arba; Arba era cel mai mare om între anachimi. Și țara s‐a
14.15
Cap. 11.23.
odihnit de război.