Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Împărțirea țării

131Și Iosua

13.1
Cap. 14.10;
era bătrân, înaintat în zile, și Domnul i‐a zis: Tu ești bătrân, înaintat în zile și mai rămâne foarte mult pământ de stăpânit. 2
13.2
Jud. 3.1
Acesta este pământul ce mai rămâne: toate
13.2
Ioel 3.4
ținuturile filistenilor și toți gheșuriții
13.2
Vers. 13.
3de la
13.3
Ier. 2.18
Șihor, care este înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului spre miazănoapte; el se socotește ca al cananitului
13.3
Jud. 3.31 Sam. 6.4,16Țef. 2.5
; cinci domni ai filistenilor: cel din Gaza și cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat, cel din Ecron; și
13.3
Deut. 2.23
pe aviți; 4la miazăzi toată țara cananiților și Meara care este a sidoniților, pănă la Afec
13.4
Cap. 19.30.
, până la hotarul
13.4
Jud. 1.34
amoriților; 5și țara
13.5
1 Reg. 5.18Ps. 83.7Ezec. 27.9
ghibliților și tot Libanul spre soare‐răsare, de la
13.5
Cap. 12.7.
Baal‐Gad la piciorul muntelui Hermon până la intrarea în Hamat; 6toți locuitorii ținutului muntos de la Liban până la
13.6
Cap. 11.8.
Misrefot‐Maim, toți Sidoniții, eu
13.6
Cap. 29.13.
îi voi alunga dinaintea copiilor lui Israel; numai împarte‐o prin sorț ca moștenire lui Israel, cum ți‐am poruncit. 7Și acum
13.7
Cap. 14.1, 2.
împarte țara aceasta, ca moștenire celor nouă seminții și la jumătatea seminției lui Manase. 8Cu el rubeniții și gadiții și‐au luat moștenirea lor pe care
13.8
Num. 32.33Deut. 3.12,13
le‐a dat‐o Moise, dincolo de Iordan, spre răsărit, după cum le‐a dat Moise, robul Domnului; 9
13.9
Vers. 16.
de la Aroer, care este pe malul râului Arnon și cetatea care este în mijlocul râului și tot podișul Medeba până la Dibon; 10a
13.10
Num. 21.24,25
și toate cetățile lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea în Hesbon până la hotarul copiilor lui Amon; 11și Galaadul și
13.11
Cap. 12.5.
hotarul gheșuriților și maacatiților și tot muntele Hermon și tot Basanul până la Salca, 12toată împărăția lui Og în Basan, care domnia în Aștarot și în Edrei, el a rămas din rămășița
13.12
Deut. 3.11
uriașilor; și Moise i‐a bătut
13.12
Num. 21.24,35
și i‐a alungat. 13Și copiii lui Israel n‐au
13.13
Vers. 11.
alungat pe gheșuriți și pe maacatiți, și Gheșur și Maaca locuiesc în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi. 14Numai seminției lui Levi
13.14
Num. 18.20,23,24
nu i‐a dat moștenire; jertfele cu foc ale Domnului Dumnezeului lui Israel sunt moștenirea lor, după cum
13.14
Vers. 33.
le zisese el. 15Și Moise a dat seminției copiilor lui Ruben, după familiile lor. 16Și hotarul lor a fost de la
13.16
Cap. 12.2.
Aroer care este pe malul râului Arnon și cetatea
13.16
Num. 21.28
care este în mijlocul râului și toată câmpia
13.16
Num. 21.30
de lângă Medeba; 17Hesbonul și toate cetățile sale care sunt în câmpie: Dibonul și Bamot‐Baalul și Bet‐Baal‐Meonul, 18și Iahaț
13.18
Num. 21.33
și Chedemotul și Mefaatul 19și
13.19
Num. 32.37
Chiriataimul și
13.19
Num. 32.38
Sibma și Țeret‐Hașaharul, în muntele văii, 20și
13.20
Deut. 3.17
Bet‐Peorul și poalele lui Pisga și Bet‐Ieșimotul 21și
13.21
Deut. 3.10
toate cetățile câmpiei și toată împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon
13.21
Num. 21.24
, pe care l‐a bătut Moise, pe el și pe
13.21
Num. 31.8
mai marii Madianului, pe Evi și pe Rechem și pe Țur și pe Hur și pe Reba, căpetenii ale lui Sihon, locuitori ai țării. 22Și copiii lui Israel au omorât cu sabia pe
13.22
Num. 22.5
31.8
Balaam, fiul lui Beor, ghicitorul, între cei uciși de ei. 23Și hotarul copiilor lui Ruben a fost Iordanul și malul lui. Aceasta este moștenirea copiilor lui Ruben, după familiile lor, cetățile și satele lor. 24Și Moise a dat seminției lui Gad, copiilor lui Gad, după familiile lor. 25Și
13.25
Num. 32.35
hotarul lor a fost: Iaezer și toate cetățile Galaadului și jumătate din țara copiilor lui Amon până la Aroer, care este în dreptul
13.25
Num. 21.26,28,29Deut. 2.19Jud. 11.13,15
Rabei
13.25
2 Sam. 11.1
12.26
; 26și de la Hesbon până la Ramat‐Mițpe și Betonim și de la
13.26
Gen. 32.2
Mahanaim până la hotarul
13.26
Jud. 1.11
Debirului; 27și în vale, Bet‐Haramul și Bet‐Nimra și
13.27
Num. 32.36
Sucotul și Țafonui, rămăsița împărăției lui Sihon, împăratul Hesbonului, Iordanul și malul până la capătul mării
13.27
Gen. 33.171 Reg. 7.46
Chineret, dincolo de Iordan
13.27
Num. 34.11
spre răsărit. 28Aceasta este moștenirea copiilor lui Gad, după familiile lor, cetățile și satele lor. 29Și Moise a dat jumătății din seminția lui Manase și jumătății din seminția copiilor lui Manase după familiile lor. 30Hotarul lor a fost de la
13.30
Num. 32.411 Cron. 2.23
Mahanaim, tot Basanul, toată împărăția lui Og, împăratul Basanului, și toate târgurile lui Iair, care sunt în Basan, șaizeci de cetăți. 31Și jumătate din Galaad și
13.31
Cap. 12.4.
Aștarotul și Edreiul, cetățile împărăției lui Og în Basan, erau ale copiilor lui
13.31
Num. 32.39,40
Machir, fiul lui Manase, a jumătății fiilor lui Machir, după familiile lor. 32Acestea sunt cele pe care le‐a împărțit Moise ca moștenire în câmpiile Moabului, dincolo de Iordan, la Ierihon spre răsărit. 33
13.33
Vers. 14. Cap. 18.7.
Dar Moise n‐a dat moștenire seminției lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lor
13.33
Num. 18.20Deut. 10.9
18.1,2
, după cum le zisese el.

14

Împărțirea țării de la apusul Iordanului

141Acestea sunt cele pe care le‐au moștenit copiii lui Israel în țara Canaan, pe care le‐a împărțit lor spre moștenire

14.1
Num. 34.17,18
, Eleazar preotul și Iosua, fiul lui Nun, și capii părintești ai semințiilor copiilor lui Israel. 2Moștenirea lor a fost
14.2
Num. 26.55
33.54
34.13
prin sorți, cum poruncise Domnul prin Moise, la nouă seminții și o jumătate de seminție. 3
14.3
Cap. 13.8, 32, 33.
Căci Moise dăduse o moștenire celor două seminții și la o jumătate de seminție dincolo de Iordan, dar nu dăduse moștenire între ei Leviților. 4Căci
14.4
Gen. 48.51 Cron. 5.1,2
copiii lui Iosif erau două seminții, Manase și Efraim; și n‐au dat parte Leviților în țară, afară de cetăți de locuit și ocoalele lor pentru turmele lor și pentru bunurile lor. 5Copiii lui Israel au făcut cum
14.5
Num. 35.2
poruncise Domnul lui Moise și au împărțit țara.

Caleb câștigă Hebronul

6Și copiii lui Iuda s‐au apropiat de Iosua în Ghilgal; și Caleb, fiul lui Iefune

14.6
Num. 32.12
, Chenezitul, i‐a zis
14.6
Num. 14.24,30Deut. 1.36,38
: Tu știi cuvântul pe care l‐a vorbit Domnul către Moise, omul lui Dumnezeu, despre mine și despre tine în Cades‐Barnea
14.6
Num. 13.26
. 7Eu eram de patruzeci de ani când m‐a trimis
14.7
Num. 13.6
14.6
Moise, robul Domnului, din Cades‐Barnea să iscodesc țara și i‐am adus vorbă, cum era în inima mea. 8Și frații
14.8
Num. 13.31,32Deut. 1.28
mei care se suiseră cu mine făceau să se topească inima poporului, dar
14.8
Num. 14.24Deut. 1.36
cu am urmat pe deplin pe Domnul Dumnezeul meu. 9Și Moise a jurat în ziua aceea, zicând
14.9
Num. 14.23,24Deut. 1.36
: De nu va fi țara
14.9
Num. 13.22
pe care ți‐a călcat piciorul de moștenire ție și copiilor tăi în veac, căci ai urmat pe deplin pe Domnul Dumnezeul tău. 10Și acum iată Domnul m‐a păstrat viu, acești
14.10
Num. 14.30
patruzeci și cinci de ani, după cum a vorbit, când a vorbit Domnul cuvântul acesta către Moise, când umbla Israel prin pustie; și acum iată, astăzi sunt de optzeci și cinci de ani. 11Sunt încă tot
14.11
Deut. 34.7
așa de tare astăzi ca și în ziua în care m‐a trimis Moise: cum era puterea mea atunci, așa este puterea mea acum, pentru război și pentru
14.11
Deut. 31.2
a ieși și pentru a intra. 12Și acum, dă‐mi muntele acesta, despre care a vorbit Domnul în ziua aceea; căci ai auzit în ziua aceea că acolo sunt
14.12
Num. 13.28,33
anachimii și cetăți mari și întărite. Poate
14.12
Ps. 18.32,34
60.12Rom. 8.31
că Domnul va fi cu mine, și‐i voi alunga
14.12
Cap. 15.14.
, după cum a vorbit Domnul. 13Și Iosua l‐a
14.13
Cap. 22.6.
binecuvântat și a dat ca moștenire
14.13
Cap. 10.37;
Hebronul lui Caleb, fiui lui Iefune. 14De aceea Hebronul a ajuns moștenirea lui Caleb, fiul lui Iefune Chenezitul, până în ziua de astăzi
14.14
Cap. 21.12.
, pentru că a urmat
14.14
Vers. 8, 9.
pe deplin pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 15Și
14.15
Gen. 23.2
numele Hebronului mai înainte era Chiriat‐Arba; Arba era cel mai mare om între anachimi. Și țara s‐a
14.15
Cap. 11.23.
odihnit de război.

15

Hotarele seminției lui Iuda

151Și sorțul seminției copiilor lui Iuda după familiile lor a fost

15.1
Num. 34.3
: până la hotarul Edomului
15.1
Num. 33.36
pustia Țin, spre miazăzi, în partea cea mai dinspre miazăzi. 2Și hotarul lor dinspre miazăzi era de la capătul Mării Sărate, de la limba care caută spre miazăzi 3și ieșea spre răsăritul
15.3
Num. 34.4
suișului Acrabim și trecea spre Țin și se suia pe la miazăzi spre Cades‐Barnea, și trecea la Hețron și se suia spre Adar și se întorcea spre Carcaa 4și trecea spre Ațmon
15.4
Num. 34.5
și ieșea la pârâul Egiptului, și ieșirile hotarului erau la mare. Acesta să fie hotarul vostru spre miazăzi. 5Și hotarul dinspre răsărit era Marea‐Sărată până la capătul Iordanului. Și hotarul dinspre miazănoapte era de la limba mării care este la capătul Iordanului 6și hotarul se suia spre
15.6
Cap. 18.19.
Bet‐Hogla și trecea spre miazănoapte de Bet‐Araba, și hotarul se suia până la piatra lui Bohan
15.6
Cap. 18.17.
, fiul lui Ruben 7și hotarul se suia spre Debir de la valea lui Acor
15.7
Cap. 7.26.
, și se întorcea spre miază noapte spre Ghilgal, care este în dreptul suișului Adumim, care este la miazăzi de pârâu, și hotarul trecea spre apele de la En‐Șemeș și ieșirile lui erau la
15.7
2 Sam. 17.171 Reg. 1.9
En‐Roguel. 8Și hotarul se suia pe valea fiului lui Hinom
15.8
Cap. 18.16.
către latura de miazăzi a Iebusitului
15.8
Cap. 18.28.
, care e Ierusalimul; și hotarul se suia până la vărful muntelui, care este în fața văii lui Hinom spre apus, care este la capătul văii Refaimilor
15.8
Cap. 18.16.
spre miazănoapte. 9Și hotarul a fost tras de la vârful muntelui, până la izvorul apelor Neftoah
15.9
Cap. 18.15.
, și ieșea spre cetățile muntelui Efron; și hotarul a fost tras prin Baala
15.9
1 Cron. 13.6
, sau Chiriat‐Iearim
15.9
Jud. 18.12
. 10Și hotarul se întorcea de la Baala spre apus până la muntele Seir și trecea spre latura muntelui Iearim, care este Chesalon, spre miazănoapte, și se cobora la Bet‐Șemeș și trecea pe la Timna
15.10
Gen. 38.18Jud. 14.1
. 11Și hotarul ieșea la latura Ecronului
15.11
Cap. 19.43.
spre miazănoapte, și hotarul a fost tras către Șicron și trecea de muntele Baala și ieșea spre Iabneel și ieșirile hotarului erau la mare. 12Și hotarul dinspre apus era marea cea mare
15.12
Vers. 47.
și malul ei. Acesta este hotarul copiilor lui Iuda de jur împrejur, după familiile lor. 13Și lui Caleb
15.13
Cap. 14.13.
, fiul lui Iefune, i‐a dat o parte între copiii lui Iuda, după porunca Domnului către Iosua: adică cetatea
15.13
Cap. 14.15.
lui Arba, tatăl lui Anac, care este Hebronul. 14Și Caleb a alungat de acolo pe cei
15.14
Jud. 1.10,20
trei fii ai lui Anac: pe Șeșai
15.14
Num. 13.22
și pe Ahiman și pe Talmai, care s‐au născut lui Anac. 15Și de acolo
15.15
Cap. 10.38.
s‐a suit împotriva locuitorilor din Debir; iar numele Debirului mai înainte era Chiriat‐Sefer. 16Și Caleb
15.16
Jud. 1.12
a zis: Celui ce va bate Chiriat‐Seferul și‐l va lua îi voi da pe fiică‐mea Acsa de nevastă. 17Și Otniel
15.17
Jud. 1.13
3.9
, fiul lui
15.17
Num. 32.12
Chenaz, fratele lui Caleb l‐a luat și i‐a dat pe fiică‐sa Acsa de nevastă. 18Și a fost așa: când
15.18
Jud. 1.14
a venit ea la el, ea a stăruit de el să ceară de la tatăl ei o țarină și ea s‐a dat jos
15.18
Gen. 24.641 Sam. 25.23
de pe măgar. Și Caleb i‐a zis: Ce voiești? 19Și ea a zis: Dă‐mi o binecuvântare
15.19
Gen. 33.11
, căci mi‐ai dat un pământ de miazăzi, dă‐mi și izvoare de apă. Și i‐a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. 20Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Iuda, după familiile lor.

Cetățile din Iuda

21Și cetățile de la capătul seminției copiilor lui Iuda către hotarul Edomului la miazăzi au fost: Cabțeelui și Ederul și Iagurul; 22China și Dimoan și Adada; 23și Chedeșul și Hațorul și Itnanul 24și Ziful și Telemul și Bealotul, 25și Hațor‐Hadata și Cheriot‐Hețronul, care este Hațorul: 26Amamul și Șema și Molada; 27Hațar‐Gada și Heșmonul și Bet‐Paletul 28și Hațar‐Șualul și Beer‐Șeba și Biziotia: 29Baala și Iimul și Ațemul; 30și Eltoladul și Chesilul și Horma; 31și Țiclagul

15.31
1 Sam. 27.6
și Madmana și Sansana 32și Lebaotul și Șilhimul și Ainul și Rimonul; toate cetățile: douăzeci și nouă cu satele lor. 33În șes erau: Eștaolul
15.33
Num. 13.23
și Țorea și Așna 34și Zanoahul și En‐Ganimul și Tapuahul și Enamul 35și Iarmutul și Adulamul și Soco și Azeca 36și Șaaraimul, și Aditaimul și Ghedera și Ghederotaimul: patrusprezece cetăți cu satele lor; 37Țenanul și Hadașa și Migdal‐Gadul, 38și Dileanul și Mițpe și Iocteelul
15.38
2 Reg. 14.7
, 39Lachisul și Boțcatul și Eglonul 40și Cabonul, Lahmasul, Chitlișul, 41Ghederotul și Bet‐Dagonul și Naama, Macheda: șaisprezece cetăți cu satele lor; 42Libna și Eterul și Așanul 43și Iiftah și Așna și Nețibul 44și Cheila și Aczibul și Mareșa: nouă cetăți cu satele lor; 45Ecronul și cetățile sale și satele sale. 46De la Ecron până la mare, toate vecinătățile Asdodului cu satele lor; 47Asdodul, cetățile sale și satele sale; Gaza, cetățile sale și satele sale, până la pârâul Egiptului
15.47
Vers. 4.
, și marea
15.47
Num. 34.6
cea mare și malul ei. 48Și în ținutul muntos: Șamirul și Iatirul și Soco 49și Dana și Chiriat‐Sana, care este Debirul 50și Anabul și Eștemo și Animul 51și Gosenul
15.51
Cap. 10.41;
și Holonul și Ghilo, unsprezece cetăți cu satele lor; 52Arabul și Duma și Eșeanul 53și Ianumul și Bet‐Tapuah și Afeca, 54și Humta și Chiriat‐Arba
15.54
Vers. 13. Cap. 14.15.
, care este Hebronul, și Țiorul: nouă cetăți cu satele lor; 55Maonul și Carmelul și Ziful și Iuta 56și Iizreelul și Iocdeamul și Zanoah 57și Cainul și Ghibea și Timna: zece cetăți cu satele lor; 58Halhul și Bet‐Țurul și Ghedorul 59și Maaratul și Bet‐Anotul și Elteconul: șase cetăți cu satele lor; 60Chiriat‐Baalul
15.60
Cap. 18.14.
care este Chiriat‐Iearimul și Raba: două cetăți cu satele lor. 61În pustie: Bet‐Araba și Midinul și Secaca 62și Nibșanul și Cetatea Sării și En‐Ghedi; șase cetăți cu satele lor. 63Și copiii lui Iuda
15.63
Jud. 1.8,212 Sam. 5.6
n‐au putut să alunge pe iebusiți, locuitorii Ierusalimului, ci iebusiții
15.63
Jud. 1.21
au locuit cu copiii lui Iuda în Ierusalim până în ziua de astăzi.