Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Hotarele seminției lui Iuda

151Și sorțul seminției copiilor lui Iuda după familiile lor a fost

15.1
Num. 34.3
: până la hotarul Edomului
15.1
Num. 33.36
pustia Țin, spre miazăzi, în partea cea mai dinspre miazăzi. 2Și hotarul lor dinspre miazăzi era de la capătul Mării Sărate, de la limba care caută spre miazăzi 3și ieșea spre răsăritul
15.3
Num. 34.4
suișului Acrabim și trecea spre Țin și se suia pe la miazăzi spre Cades‐Barnea, și trecea la Hețron și se suia spre Adar și se întorcea spre Carcaa 4și trecea spre Ațmon
15.4
Num. 34.5
și ieșea la pârâul Egiptului, și ieșirile hotarului erau la mare. Acesta să fie hotarul vostru spre miazăzi. 5Și hotarul dinspre răsărit era Marea‐Sărată până la capătul Iordanului. Și hotarul dinspre miazănoapte era de la limba mării care este la capătul Iordanului 6și hotarul se suia spre
15.6
Cap. 18.19.
Bet‐Hogla și trecea spre miazănoapte de Bet‐Araba, și hotarul se suia până la piatra lui Bohan
15.6
Cap. 18.17.
, fiul lui Ruben 7și hotarul se suia spre Debir de la valea lui Acor
15.7
Cap. 7.26.
, și se întorcea spre miază noapte spre Ghilgal, care este în dreptul suișului Adumim, care este la miazăzi de pârâu, și hotarul trecea spre apele de la En‐Șemeș și ieșirile lui erau la
15.7
2 Sam. 17.171 Reg. 1.9
En‐Roguel. 8Și hotarul se suia pe valea fiului lui Hinom
15.8
Cap. 18.16.
către latura de miazăzi a Iebusitului
15.8
Cap. 18.28.
, care e Ierusalimul; și hotarul se suia până la vărful muntelui, care este în fața văii lui Hinom spre apus, care este la capătul văii Refaimilor
15.8
Cap. 18.16.
spre miazănoapte. 9Și hotarul a fost tras de la vârful muntelui, până la izvorul apelor Neftoah
15.9
Cap. 18.15.
, și ieșea spre cetățile muntelui Efron; și hotarul a fost tras prin Baala
15.9
1 Cron. 13.6
, sau Chiriat‐Iearim
15.9
Jud. 18.12
. 10Și hotarul se întorcea de la Baala spre apus până la muntele Seir și trecea spre latura muntelui Iearim, care este Chesalon, spre miazănoapte, și se cobora la Bet‐Șemeș și trecea pe la Timna
15.10
Gen. 38.18Jud. 14.1
. 11Și hotarul ieșea la latura Ecronului
15.11
Cap. 19.43.
spre miazănoapte, și hotarul a fost tras către Șicron și trecea de muntele Baala și ieșea spre Iabneel și ieșirile hotarului erau la mare. 12Și hotarul dinspre apus era marea cea mare
15.12
Vers. 47.
și malul ei. Acesta este hotarul copiilor lui Iuda de jur împrejur, după familiile lor. 13Și lui Caleb
15.13
Cap. 14.13.
, fiul lui Iefune, i‐a dat o parte între copiii lui Iuda, după porunca Domnului către Iosua: adică cetatea
15.13
Cap. 14.15.
lui Arba, tatăl lui Anac, care este Hebronul. 14Și Caleb a alungat de acolo pe cei
15.14
Jud. 1.10,20
trei fii ai lui Anac: pe Șeșai
15.14
Num. 13.22
și pe Ahiman și pe Talmai, care s‐au născut lui Anac. 15Și de acolo
15.15
Cap. 10.38.
s‐a suit împotriva locuitorilor din Debir; iar numele Debirului mai înainte era Chiriat‐Sefer. 16Și Caleb
15.16
Jud. 1.12
a zis: Celui ce va bate Chiriat‐Seferul și‐l va lua îi voi da pe fiică‐mea Acsa de nevastă. 17Și Otniel
15.17
Jud. 1.13
3.9
, fiul lui
15.17
Num. 32.12
Chenaz, fratele lui Caleb l‐a luat și i‐a dat pe fiică‐sa Acsa de nevastă. 18Și a fost așa: când
15.18
Jud. 1.14
a venit ea la el, ea a stăruit de el să ceară de la tatăl ei o țarină și ea s‐a dat jos
15.18
Gen. 24.641 Sam. 25.23
de pe măgar. Și Caleb i‐a zis: Ce voiești? 19Și ea a zis: Dă‐mi o binecuvântare
15.19
Gen. 33.11
, căci mi‐ai dat un pământ de miazăzi, dă‐mi și izvoare de apă. Și i‐a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. 20Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Iuda, după familiile lor.

Cetățile din Iuda

21Și cetățile de la capătul seminției copiilor lui Iuda către hotarul Edomului la miazăzi au fost: Cabțeelui și Ederul și Iagurul; 22China și Dimoan și Adada; 23și Chedeșul și Hațorul și Itnanul 24și Ziful și Telemul și Bealotul, 25și Hațor‐Hadata și Cheriot‐Hețronul, care este Hațorul: 26Amamul și Șema și Molada; 27Hațar‐Gada și Heșmonul și Bet‐Paletul 28și Hațar‐Șualul și Beer‐Șeba și Biziotia: 29Baala și Iimul și Ațemul; 30și Eltoladul și Chesilul și Horma; 31și Țiclagul

15.31
1 Sam. 27.6
și Madmana și Sansana 32și Lebaotul și Șilhimul și Ainul și Rimonul; toate cetățile: douăzeci și nouă cu satele lor. 33În șes erau: Eștaolul
15.33
Num. 13.23
și Țorea și Așna 34și Zanoahul și En‐Ganimul și Tapuahul și Enamul 35și Iarmutul și Adulamul și Soco și Azeca 36și Șaaraimul, și Aditaimul și Ghedera și Ghederotaimul: patrusprezece cetăți cu satele lor; 37Țenanul și Hadașa și Migdal‐Gadul, 38și Dileanul și Mițpe și Iocteelul
15.38
2 Reg. 14.7
, 39Lachisul și Boțcatul și Eglonul 40și Cabonul, Lahmasul, Chitlișul, 41Ghederotul și Bet‐Dagonul și Naama, Macheda: șaisprezece cetăți cu satele lor; 42Libna și Eterul și Așanul 43și Iiftah și Așna și Nețibul 44și Cheila și Aczibul și Mareșa: nouă cetăți cu satele lor; 45Ecronul și cetățile sale și satele sale. 46De la Ecron până la mare, toate vecinătățile Asdodului cu satele lor; 47Asdodul, cetățile sale și satele sale; Gaza, cetățile sale și satele sale, până la pârâul Egiptului
15.47
Vers. 4.
, și marea
15.47
Num. 34.6
cea mare și malul ei. 48Și în ținutul muntos: Șamirul și Iatirul și Soco 49și Dana și Chiriat‐Sana, care este Debirul 50și Anabul și Eștemo și Animul 51și Gosenul
15.51
Cap. 10.41;
și Holonul și Ghilo, unsprezece cetăți cu satele lor; 52Arabul și Duma și Eșeanul 53și Ianumul și Bet‐Tapuah și Afeca, 54și Humta și Chiriat‐Arba
15.54
Vers. 13. Cap. 14.15.
, care este Hebronul, și Țiorul: nouă cetăți cu satele lor; 55Maonul și Carmelul și Ziful și Iuta 56și Iizreelul și Iocdeamul și Zanoah 57și Cainul și Ghibea și Timna: zece cetăți cu satele lor; 58Halhul și Bet‐Țurul și Ghedorul 59și Maaratul și Bet‐Anotul și Elteconul: șase cetăți cu satele lor; 60Chiriat‐Baalul
15.60
Cap. 18.14.
care este Chiriat‐Iearimul și Raba: două cetăți cu satele lor. 61În pustie: Bet‐Araba și Midinul și Secaca 62și Nibșanul și Cetatea Sării și En‐Ghedi; șase cetăți cu satele lor. 63Și copiii lui Iuda
15.63
Jud. 1.8,212 Sam. 5.6
n‐au putut să alunge pe iebusiți, locuitorii Ierusalimului, ci iebusiții
15.63
Jud. 1.21
au locuit cu copiii lui Iuda în Ierusalim până în ziua de astăzi.

16

Părțile lui Efraim

161Și sorțul copiilor lui Iosif a ieșit de la Iordan lângă Ierihon, până la apele Ierihonului către răsărit, spre pustia care suie de la Ierihon spre ținutul muntos al Betelului; 2și ieșea de la Betel spre Luz

16.2
Cap. 18.13.
și trecea la hotarul archiților spre Atarot 3și se cobora spre apus până la hotarul iafletiților, până la hotarul Bet‐Horonului
16.3
Cap. 18.13.
de jos și până la Ghezer
16.3
1 Cron. 7.281 Reg. 9.15
, și ieșirile lui erau la mare. 4Și copiii
16.4
Cap. 17.14.
lui Iosif, Manase și Efraim, și‐au luat‐o de moștenire. 5Și iată hotarul copiilor lui Efraim după familiile lor: hotarul moștenirii lor spre răsărit era Atarot‐Adarul
16.5
Cap. 18.13.
până la Bet‐Horonul
16.5
2 Cron. 8.5
de sus. 6Și hotarul ieșea spre apus la Micmetat
16.6
Cap. 17.7.
în partea de miazănoapte, și hotarul se întorcea spre răsărit până la Taanat‐Silo și trecea spre răsărit la Ianoah 7și se pogora de la Ianoah la Atarot
16.7
1 Cron. 7.28
și la Naarata și atingea Ierihonul și ieșea la Iordan. 8De la Tapuah hotarul mergea spre apus până la pârâul Cana
16.8
Cap. 17.9.
și ieșirile lui erau la mare. Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Efraim, după familiile lor, 9cu cetățile
16.9
Cap. 17.9.
care au fost deosebite pentru copiii lui Efraim în mijlocul moștenirii copiilor lui Manase, toate cetățile și satele lor. 10Și n‐au alungat
16.10
Jud. 1.291 Reg. 9.16
pe cananiți care locuiau în Ghezer, ci cananiții au rămas în mijlocul lui Efraim până în ziua de astăzi și l‐au făcut să dea bir.

17

Partea celeilalte jumătăți a lui Manase

171Și acesta a fost sorțul pentru seminția lui Manase (și el era

17.1
Gen. 41.51
46.20
48.18
întâiul născut al lui Iosif) pentru Machir
17.1
Gen. 50.23Num. 26.29
32.39,401 Cron. 7.14
, întâiul născut al lui Manase, tatăl lui Galaad; căci el a fost bărbat de război și a avut Galaadul
17.1
Deut. 3.15
și Basanul. 2Și sorțul a fost și pentru ceilalți
17.2
Num. 26.29‐32
copii ai lui Manase după familiile lor: pentru copiii lui Abiezer
17.2
1 Cron. 7.18
și pentru copiii lui Helec și pentru copiii lui
17.2
Num. 26.31
Azriel și pentru copiii lui Sihem și pentru copiii
17.2
Num. 26.32
lui Hefier și pentru copiii lui Șemida. Aceștia sunt copiii de partea bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor. 3Și Țelofhad
17.3
Num. 26.33
27.1
36.2
, fiul lui Hefier, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n‐avea fii, ci fete; și acestea sunt numele fetelor sale: Mahla și Noa, Hogla, Milca și Tirța. 4Și ele s‐au apropiat de Eleazar
17.4
Cap. 14.1.
preotul și de Iosua, fiul lui Nun, și de mai mari, zicând: Domnul
17.4
Num. 27.6,7
a poruncit lui Moise să ni se dea o moștenire între frații noștri. Și el le‐a dat, după porunca Domnului, o moștenire între frații tatălui lor. 5Și au căzut lui Manase zece părți afară de țara Galaad și Basan, care sunt dincolo de Iordan. 6Fiindcă fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui și țara Galaad a fost a celorlalți fii ai lui Manase. 7Și hotarul lui Manase era de la Așer până la Micmetat
17.7
Cap. 16.6.
care este înaintea Sihemului; și hotarul mergea spre dreapta până la locuitorii din En‐Tapuah. 8Țara Tapuah a căzut lui Manase, iar Tapuah
17.8
Cap. 16.8.
pe hotarul lui Manase era a copiilor lui Efraim. 9Și hotarul se cobora până la
17.9
Cap. 16.8.
pârâul Cana spre partea de miazăzi a pârâului; aceste cetăți
17.9
Cap. 16.9.
erau ale lui Efraim între cetățile lui Manase, și hotarul lui Manase era spre partea de miazănoapte a pârâului și ieșirile lui erau la mare. 10Spre miazăzi era a lui Efraim și spre miazănoapte a lui Manase și marea era hotarul lui și se întâlniau cu Așer către miazănoapte și cu Isahar către răsărit. 11Și Manase
17.11
1 Cron. 7.29
avea în Isahar și în Așer: Bet‐Șeanul
17.11
1 Sam. 31.101 Reg. 4.12
cu satele lui și Ibleamul cu satele lui, și pe locuitorii din Dor cu satele lui, și pe locuitorii din En‐Dor cu satele lui, și pe locuitorii din Taanac cu satele lui și pe locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei înălțimi. 12Și copiii
17.12
Jud. 1.27,28
lui Manase n‐au putut alunga pe locuitorii cetăților acestora, ci cananiții au izbutit să rămână în țara aceasta. 13Și a fost așa: când s‐au întărit copiii lui Israel, au făcut pe cananiți să dea
17.13
Cap. 16.10.
bir, dar nu i‐au alungat. 14Și copiii
17.14
Cap. 16.4.
lui Iosif au vorbit lui Iosua zicând: Pentru ce mi‐ai dat spre moștenire un
17.14
Gen. 48.22
singur sorț și o singură parte, căci eu sunt
17.14
Gen. 48.19Num. 26.34,37
popor mare după cum m‐a binecuvântat Domnul până acum? 15Și Iosua le‐a zis: Dacă ești popor mare, suie‐te la pădure și taie‐ți acolo în țara fereziților și a refaimiților, dacă ținutul muntos al lui Efraim este prea strâmt pentru tine. 16Și copiii lui Iosif au zis: Ținutul muntos nu este deajuns pentru noi, și toți cananiții care locuiesc în țara văii și cei care sunt în Bet‐Șean cu satele sale și cei care sunt în valea Izreel
17.16
Cap. 19.18.
au care
17.16
Jud. 1.19
4.3
de fier. 17Și Iosua a vorbit casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase, zicând: Tu ești popor mare și ai putere mare: nu vei avea un singur sorț, 18ci ținutul muntos va fi al tău și fiindcă este pădure, taie‐o, și ieșirile sale vor fi ale tale, căci vei alunga pe Cananiți deși au care
17.18
Deut. 20.1
de fier și deși sunt puternici.