Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Părțile lui Efraim

161Și sorțul copiilor lui Iosif a ieșit de la Iordan lângă Ierihon, până la apele Ierihonului către răsărit, spre pustia care suie de la Ierihon spre ținutul muntos al Betelului; 2și ieșea de la Betel spre Luz

16.2
Cap. 18.13.
și trecea la hotarul archiților spre Atarot 3și se cobora spre apus până la hotarul iafletiților, până la hotarul Bet‐Horonului
16.3
Cap. 18.13.
de jos și până la Ghezer
16.3
1 Cron. 7.281 Reg. 9.15
, și ieșirile lui erau la mare. 4Și copiii
16.4
Cap. 17.14.
lui Iosif, Manase și Efraim, și‐au luat‐o de moștenire. 5Și iată hotarul copiilor lui Efraim după familiile lor: hotarul moștenirii lor spre răsărit era Atarot‐Adarul
16.5
Cap. 18.13.
până la Bet‐Horonul
16.5
2 Cron. 8.5
de sus. 6Și hotarul ieșea spre apus la Micmetat
16.6
Cap. 17.7.
în partea de miazănoapte, și hotarul se întorcea spre răsărit până la Taanat‐Silo și trecea spre răsărit la Ianoah 7și se pogora de la Ianoah la Atarot
16.7
1 Cron. 7.28
și la Naarata și atingea Ierihonul și ieșea la Iordan. 8De la Tapuah hotarul mergea spre apus până la pârâul Cana
16.8
Cap. 17.9.
și ieșirile lui erau la mare. Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Efraim, după familiile lor, 9cu cetățile
16.9
Cap. 17.9.
care au fost deosebite pentru copiii lui Efraim în mijlocul moștenirii copiilor lui Manase, toate cetățile și satele lor. 10Și n‐au alungat
16.10
Jud. 1.291 Reg. 9.16
pe cananiți care locuiau în Ghezer, ci cananiții au rămas în mijlocul lui Efraim până în ziua de astăzi și l‐au făcut să dea bir.

17

Partea celeilalte jumătăți a lui Manase

171Și acesta a fost sorțul pentru seminția lui Manase (și el era

17.1
Gen. 41.51
46.20
48.18
întâiul născut al lui Iosif) pentru Machir
17.1
Gen. 50.23Num. 26.29
32.39,401 Cron. 7.14
, întâiul născut al lui Manase, tatăl lui Galaad; căci el a fost bărbat de război și a avut Galaadul
17.1
Deut. 3.15
și Basanul. 2Și sorțul a fost și pentru ceilalți
17.2
Num. 26.29‐32
copii ai lui Manase după familiile lor: pentru copiii lui Abiezer
17.2
1 Cron. 7.18
și pentru copiii lui Helec și pentru copiii lui
17.2
Num. 26.31
Azriel și pentru copiii lui Sihem și pentru copiii
17.2
Num. 26.32
lui Hefier și pentru copiii lui Șemida. Aceștia sunt copiii de partea bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor. 3Și Țelofhad
17.3
Num. 26.33
27.1
36.2
, fiul lui Hefier, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n‐avea fii, ci fete; și acestea sunt numele fetelor sale: Mahla și Noa, Hogla, Milca și Tirța. 4Și ele s‐au apropiat de Eleazar
17.4
Cap. 14.1.
preotul și de Iosua, fiul lui Nun, și de mai mari, zicând: Domnul
17.4
Num. 27.6,7
a poruncit lui Moise să ni se dea o moștenire între frații noștri. Și el le‐a dat, după porunca Domnului, o moștenire între frații tatălui lor. 5Și au căzut lui Manase zece părți afară de țara Galaad și Basan, care sunt dincolo de Iordan. 6Fiindcă fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui și țara Galaad a fost a celorlalți fii ai lui Manase. 7Și hotarul lui Manase era de la Așer până la Micmetat
17.7
Cap. 16.6.
care este înaintea Sihemului; și hotarul mergea spre dreapta până la locuitorii din En‐Tapuah. 8Țara Tapuah a căzut lui Manase, iar Tapuah
17.8
Cap. 16.8.
pe hotarul lui Manase era a copiilor lui Efraim. 9Și hotarul se cobora până la
17.9
Cap. 16.8.
pârâul Cana spre partea de miazăzi a pârâului; aceste cetăți
17.9
Cap. 16.9.
erau ale lui Efraim între cetățile lui Manase, și hotarul lui Manase era spre partea de miazănoapte a pârâului și ieșirile lui erau la mare. 10Spre miazăzi era a lui Efraim și spre miazănoapte a lui Manase și marea era hotarul lui și se întâlniau cu Așer către miazănoapte și cu Isahar către răsărit. 11Și Manase
17.11
1 Cron. 7.29
avea în Isahar și în Așer: Bet‐Șeanul
17.11
1 Sam. 31.101 Reg. 4.12
cu satele lui și Ibleamul cu satele lui, și pe locuitorii din Dor cu satele lui, și pe locuitorii din En‐Dor cu satele lui, și pe locuitorii din Taanac cu satele lui și pe locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei înălțimi. 12Și copiii
17.12
Jud. 1.27,28
lui Manase n‐au putut alunga pe locuitorii cetăților acestora, ci cananiții au izbutit să rămână în țara aceasta. 13Și a fost așa: când s‐au întărit copiii lui Israel, au făcut pe cananiți să dea
17.13
Cap. 16.10.
bir, dar nu i‐au alungat. 14Și copiii
17.14
Cap. 16.4.
lui Iosif au vorbit lui Iosua zicând: Pentru ce mi‐ai dat spre moștenire un
17.14
Gen. 48.22
singur sorț și o singură parte, căci eu sunt
17.14
Gen. 48.19Num. 26.34,37
popor mare după cum m‐a binecuvântat Domnul până acum? 15Și Iosua le‐a zis: Dacă ești popor mare, suie‐te la pădure și taie‐ți acolo în țara fereziților și a refaimiților, dacă ținutul muntos al lui Efraim este prea strâmt pentru tine. 16Și copiii lui Iosif au zis: Ținutul muntos nu este deajuns pentru noi, și toți cananiții care locuiesc în țara văii și cei care sunt în Bet‐Șean cu satele sale și cei care sunt în valea Izreel
17.16
Cap. 19.18.
au care
17.16
Jud. 1.19
4.3
de fier. 17Și Iosua a vorbit casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase, zicând: Tu ești popor mare și ai putere mare: nu vei avea un singur sorț, 18ci ținutul muntos va fi al tău și fiindcă este pădure, taie‐o, și ieșirile sale vor fi ale tale, căci vei alunga pe Cananiți deși au care
17.18
Deut. 20.1
de fier și deși sunt puternici.

18

Măsurarea și împărțirea pământului rămas

181Și toată adunarea copiilor lui Israel s‐a adunat la Silo

18.1
Cap. 19.51;
și au așezat
18.1
Jud. 18.311 Sam. 1.3,24
4.3,4
acolo cortul întâlnirii și țara era supusă înaintea lor. 2Și rămâneau între copiii lui Israel șapte seminții cărora nu li se împărțise moștenirea. 3Și Iosua a zis copiilor lui Israel: Până cănd
18.3
Jud. 18.9
vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara, pe care v‐a dat‐o Domnul Dumnezeul părinților voștri? 4Puneți dintre voi trei oameni de seminție și îi vom trimite și să se scoale și să străbată țara, și s‐o scrie după moștenirea lor, și să vină la mine. 5Și s‐o împartă în șapte părți. Iuda să stea
18.5
Cap. 15.1.
în hotarul său spre miazăzi și casa lui
18.5
Cap. 16.1, 4.
Iosif să stea în hotarul său spre miazănoapte. 6Și să scrieți țara în șapte părți și aduceți‐o aici la mine și voi arunca aici sorți
18.6
Cap. 14.2. Vers. 10.
pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. 7Căci leviții
18.7
Cap. 13.33.
n‐au parte între voi, căci preoția Domnului este moștenirea lor. Și Gad
18.7
Cap. 13.8.
, Ruben și jumătate din seminția lui Manase, și‐au luat moștenirea lor dincolo de Iordan, spre răsărit, pe care le‐a dat‐o Moise, robul Domnului. 8Și oamenii s‐au sculat și s‐au dus. Și Iosua a poruncit celor ce s‐au dus să scrie țara zicând: Mergeți și străbateți țara și scrieți‐o și întoarceți‐vă la mine și voi arunca aici sorți pentru voi, înaintea Domnului în Silo. 9Și oamenii s‐au dus și au trecut prin țară și au scris‐o într‐o carte în șapte părți după cetăți, și au venit la Iosua în tabără la Silo. 10Și Iosua a aruncat sorți pentru ei în Silo înaintea Domnului. Și Iosua a împărțit acolo țara copiilor lui Israel după împărțirile lor.

Părțile lui Beniamin

11Și a ieșit sorțul seminției copiilor lui Beniamin după familiile lor. Și hotarul sorțului lor a ieșit între copiii lui Iuda și copiii lui Iosif. 12Și hotarul

18.12
Cap. 16.1.
lor dinspre partea de miazănoapte era de la Iordan și hotarul se suia către latura Ierihonului spre miazănoapte și se suia în munte către apus, și ieșirile lui erau la pustia Bet‐Aven. 13Și hotarul trecea de acolo spre Luz
18.13
Gen. 28.19Jud. 1.23
către latura de miazăzi a Luzului, care este Betelul
18.13
Cap. 16.3.
, și hotarul se cobora la Atarot‐Adar pe lângă muntele care este în partea de miazăzi a Bet‐Horonului de jos. 14Și hotarul a fost tras și se întorcea către partea apuseană spre miazăzi, de la muntele care este înaintea Bet‐Horonului către miazăzi, și ieșirile lui la Chiriat‐Baal
18.14
Cap. 15.9.
, care este Chiriat‐Iearimul, cetate a copiilor lui Iuda. Aceasta era partea dinspre apus. 15Și latura de miazăzi era de la capătul Chiriat‐Iearimului și hotarul ieșea spre apus și ieșea spre izvorul
18.15
Cap. 15.9.
apelor Neftoah. 16Și hotarul se pogora la capătul muntelui care este înaintea văii Ben‐Hinom
18.16
Cap. 15.8.
, care este în valea Refaimiților către miazănoapte și cobora la valea lui Hinom în latura de miazăzi a iebusiților și se cobora la En‐Roguel
18.16
Cap. 15.7.
17și era tras la miazănoapte și ieșea la En‐Șemeș și ieșea la Ghelilot care este în fața suișului Adumimului și se pogora la piatra lui Bohan
18.17
Cap. 15.6.
, fiul lui Ruben, 18și trecea spre latura din dreptul Arabei spre miazănoapte și se pogora până la
18.18
Cap. 15.6.
Araba. 19Și hotarul trecea către latura Bet‐Hoglei spre miazănoapte și ieșirile hotarului erau la limba de miazănoapte a Mării Sărate, la capătul de miazăzi al Iordanului. Acesta era hotarul de miazăzi. 20Și Iordanul era hotarul lor în partea dinspre răsărit. Aceasta este moștenirea copiilor lui Beniamin, după hotarele ei de jur împrejur, după familiile lor. 21Și cetățile seminției copiilor lui Beniamin după familiile lor erau: Ierihonul și Bet‐Hogla și Emec‐Chețițul 22și Bet‐Araba și Țemaraimul și Betelul 23și Avim și Para și Ofra 24și Chefar‐Amonai și Ofni și Gheba: douăsprezece cetăți cu satele lor; 25Gabaonul și Rama și Beerotul 26și Mițpe și Chefira și Moța 27și Rechemul și Iirpeelul și Tareala 28și Țela și Eleful și Iebusul
18.28
Cap. 15.8.
, adică Ierusalimul, Ghibeat, Chiriatul: patrusprezece cetăți cu satele lor. Aceasta este moștenirea copiilor lui Beniamin după familiile lor.