Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Partea celeilalte jumătăți a lui Manase

171Și acesta a fost sorțul pentru seminția lui Manase (și el era

17.1
Gen. 41.51
46.20
48.18
întâiul născut al lui Iosif) pentru Machir
17.1
Gen. 50.23Num. 26.29
32.39,401 Cron. 7.14
, întâiul născut al lui Manase, tatăl lui Galaad; căci el a fost bărbat de război și a avut Galaadul
17.1
Deut. 3.15
și Basanul. 2Și sorțul a fost și pentru ceilalți
17.2
Num. 26.29‐32
copii ai lui Manase după familiile lor: pentru copiii lui Abiezer
17.2
1 Cron. 7.18
și pentru copiii lui Helec și pentru copiii lui
17.2
Num. 26.31
Azriel și pentru copiii lui Sihem și pentru copiii
17.2
Num. 26.32
lui Hefier și pentru copiii lui Șemida. Aceștia sunt copiii de partea bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor. 3Și Țelofhad
17.3
Num. 26.33
27.1
36.2
, fiul lui Hefier, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n‐avea fii, ci fete; și acestea sunt numele fetelor sale: Mahla și Noa, Hogla, Milca și Tirța. 4Și ele s‐au apropiat de Eleazar
17.4
Cap. 14.1.
preotul și de Iosua, fiul lui Nun, și de mai mari, zicând: Domnul
17.4
Num. 27.6,7
a poruncit lui Moise să ni se dea o moștenire între frații noștri. Și el le‐a dat, după porunca Domnului, o moștenire între frații tatălui lor. 5Și au căzut lui Manase zece părți afară de țara Galaad și Basan, care sunt dincolo de Iordan. 6Fiindcă fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui și țara Galaad a fost a celorlalți fii ai lui Manase. 7Și hotarul lui Manase era de la Așer până la Micmetat
17.7
Cap. 16.6.
care este înaintea Sihemului; și hotarul mergea spre dreapta până la locuitorii din En‐Tapuah. 8Țara Tapuah a căzut lui Manase, iar Tapuah
17.8
Cap. 16.8.
pe hotarul lui Manase era a copiilor lui Efraim. 9Și hotarul se cobora până la
17.9
Cap. 16.8.
pârâul Cana spre partea de miazăzi a pârâului; aceste cetăți
17.9
Cap. 16.9.
erau ale lui Efraim între cetățile lui Manase, și hotarul lui Manase era spre partea de miazănoapte a pârâului și ieșirile lui erau la mare. 10Spre miazăzi era a lui Efraim și spre miazănoapte a lui Manase și marea era hotarul lui și se întâlniau cu Așer către miazănoapte și cu Isahar către răsărit. 11Și Manase
17.11
1 Cron. 7.29
avea în Isahar și în Așer: Bet‐Șeanul
17.11
1 Sam. 31.101 Reg. 4.12
cu satele lui și Ibleamul cu satele lui, și pe locuitorii din Dor cu satele lui, și pe locuitorii din En‐Dor cu satele lui, și pe locuitorii din Taanac cu satele lui și pe locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei înălțimi. 12Și copiii
17.12
Jud. 1.27,28
lui Manase n‐au putut alunga pe locuitorii cetăților acestora, ci cananiții au izbutit să rămână în țara aceasta. 13Și a fost așa: când s‐au întărit copiii lui Israel, au făcut pe cananiți să dea
17.13
Cap. 16.10.
bir, dar nu i‐au alungat. 14Și copiii
17.14
Cap. 16.4.
lui Iosif au vorbit lui Iosua zicând: Pentru ce mi‐ai dat spre moștenire un
17.14
Gen. 48.22
singur sorț și o singură parte, căci eu sunt
17.14
Gen. 48.19Num. 26.34,37
popor mare după cum m‐a binecuvântat Domnul până acum? 15Și Iosua le‐a zis: Dacă ești popor mare, suie‐te la pădure și taie‐ți acolo în țara fereziților și a refaimiților, dacă ținutul muntos al lui Efraim este prea strâmt pentru tine. 16Și copiii lui Iosif au zis: Ținutul muntos nu este deajuns pentru noi, și toți cananiții care locuiesc în țara văii și cei care sunt în Bet‐Șean cu satele sale și cei care sunt în valea Izreel
17.16
Cap. 19.18.
au care
17.16
Jud. 1.19
4.3
de fier. 17Și Iosua a vorbit casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase, zicând: Tu ești popor mare și ai putere mare: nu vei avea un singur sorț, 18ci ținutul muntos va fi al tău și fiindcă este pădure, taie‐o, și ieșirile sale vor fi ale tale, căci vei alunga pe Cananiți deși au care
17.18
Deut. 20.1
de fier și deși sunt puternici.

18

Măsurarea și împărțirea pământului rămas

181Și toată adunarea copiilor lui Israel s‐a adunat la Silo

18.1
Cap. 19.51;
și au așezat
18.1
Jud. 18.311 Sam. 1.3,24
4.3,4
acolo cortul întâlnirii și țara era supusă înaintea lor. 2Și rămâneau între copiii lui Israel șapte seminții cărora nu li se împărțise moștenirea. 3Și Iosua a zis copiilor lui Israel: Până cănd
18.3
Jud. 18.9
vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara, pe care v‐a dat‐o Domnul Dumnezeul părinților voștri? 4Puneți dintre voi trei oameni de seminție și îi vom trimite și să se scoale și să străbată țara, și s‐o scrie după moștenirea lor, și să vină la mine. 5Și s‐o împartă în șapte părți. Iuda să stea
18.5
Cap. 15.1.
în hotarul său spre miazăzi și casa lui
18.5
Cap. 16.1, 4.
Iosif să stea în hotarul său spre miazănoapte. 6Și să scrieți țara în șapte părți și aduceți‐o aici la mine și voi arunca aici sorți
18.6
Cap. 14.2. Vers. 10.
pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. 7Căci leviții
18.7
Cap. 13.33.
n‐au parte între voi, căci preoția Domnului este moștenirea lor. Și Gad
18.7
Cap. 13.8.
, Ruben și jumătate din seminția lui Manase, și‐au luat moștenirea lor dincolo de Iordan, spre răsărit, pe care le‐a dat‐o Moise, robul Domnului. 8Și oamenii s‐au sculat și s‐au dus. Și Iosua a poruncit celor ce s‐au dus să scrie țara zicând: Mergeți și străbateți țara și scrieți‐o și întoarceți‐vă la mine și voi arunca aici sorți pentru voi, înaintea Domnului în Silo. 9Și oamenii s‐au dus și au trecut prin țară și au scris‐o într‐o carte în șapte părți după cetăți, și au venit la Iosua în tabără la Silo. 10Și Iosua a aruncat sorți pentru ei în Silo înaintea Domnului. Și Iosua a împărțit acolo țara copiilor lui Israel după împărțirile lor.

Părțile lui Beniamin

11Și a ieșit sorțul seminției copiilor lui Beniamin după familiile lor. Și hotarul sorțului lor a ieșit între copiii lui Iuda și copiii lui Iosif. 12Și hotarul

18.12
Cap. 16.1.
lor dinspre partea de miazănoapte era de la Iordan și hotarul se suia către latura Ierihonului spre miazănoapte și se suia în munte către apus, și ieșirile lui erau la pustia Bet‐Aven. 13Și hotarul trecea de acolo spre Luz
18.13
Gen. 28.19Jud. 1.23
către latura de miazăzi a Luzului, care este Betelul
18.13
Cap. 16.3.
, și hotarul se cobora la Atarot‐Adar pe lângă muntele care este în partea de miazăzi a Bet‐Horonului de jos. 14Și hotarul a fost tras și se întorcea către partea apuseană spre miazăzi, de la muntele care este înaintea Bet‐Horonului către miazăzi, și ieșirile lui la Chiriat‐Baal
18.14
Cap. 15.9.
, care este Chiriat‐Iearimul, cetate a copiilor lui Iuda. Aceasta era partea dinspre apus. 15Și latura de miazăzi era de la capătul Chiriat‐Iearimului și hotarul ieșea spre apus și ieșea spre izvorul
18.15
Cap. 15.9.
apelor Neftoah. 16Și hotarul se pogora la capătul muntelui care este înaintea văii Ben‐Hinom
18.16
Cap. 15.8.
, care este în valea Refaimiților către miazănoapte și cobora la valea lui Hinom în latura de miazăzi a iebusiților și se cobora la En‐Roguel
18.16
Cap. 15.7.
17și era tras la miazănoapte și ieșea la En‐Șemeș și ieșea la Ghelilot care este în fața suișului Adumimului și se pogora la piatra lui Bohan
18.17
Cap. 15.6.
, fiul lui Ruben, 18și trecea spre latura din dreptul Arabei spre miazănoapte și se pogora până la
18.18
Cap. 15.6.
Araba. 19Și hotarul trecea către latura Bet‐Hoglei spre miazănoapte și ieșirile hotarului erau la limba de miazănoapte a Mării Sărate, la capătul de miazăzi al Iordanului. Acesta era hotarul de miazăzi. 20Și Iordanul era hotarul lor în partea dinspre răsărit. Aceasta este moștenirea copiilor lui Beniamin, după hotarele ei de jur împrejur, după familiile lor. 21Și cetățile seminției copiilor lui Beniamin după familiile lor erau: Ierihonul și Bet‐Hogla și Emec‐Chețițul 22și Bet‐Araba și Țemaraimul și Betelul 23și Avim și Para și Ofra 24și Chefar‐Amonai și Ofni și Gheba: douăsprezece cetăți cu satele lor; 25Gabaonul și Rama și Beerotul 26și Mițpe și Chefira și Moța 27și Rechemul și Iirpeelul și Tareala 28și Țela și Eleful și Iebusul
18.28
Cap. 15.8.
, adică Ierusalimul, Ghibeat, Chiriatul: patrusprezece cetăți cu satele lor. Aceasta este moștenirea copiilor lui Beniamin după familiile lor.

19

Partea lui Simeon

191Și al doilea sorț a ieșit pentru Simeon, pentru seminția copiilor lui Simeon, după familiile lor, și moștenirea lor

19.1
Vers. 9.
a fost în mijlocul moștenirii copiilor lui Iuda. 2Și ei au avut
19.2
1 Cron. 4.28
în moștenirea lor: Beer‐Șeba și Șeba și Molada, 3și Hațar‐Șualul și Bala și Ațemul 4și Eltoladul și Betulul și Horma 5și Țiclagul și Bet‐Marcabotul și Hațar‐Susa 6și Bet‐Lebaotul și Șaruhenul: treisprezece cetăți cu satele lor; 7Ainul, Rimonul și Eterul și Așanul: patru cetăți cu satele lor 8și toate satele care erau în jurul acestor cetăți până la Baalat‐Beer sau Ramatul de miazăzi. Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Simeon după familiile lor. 9Moștenirea copiilor lui Simeon a fost luată din sorțul copiilor lui Iuda, căci partea copiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și
19.9
Vers. 1.
copiii lui Simeon au avut moștenire în mijlocul moștenirii lor.

Partea lui Zabulon

10Și al treilea sorț a ieșit pentru copiii lui Zabulon, după familiile lor, și hotarul moștenirii lor a fost până la Sarid. 11Și hotarul

19.11
Gen. 49.13
lor se suia spre apus până la Mareala, și atingea Dabeșetul și atingea râul care este în dreptul Iocneamului
19.11
Cap. 12.22.
. 12Și se întorcea de la Sarid spre răsărit, spre soare‐răsare, până la hotarul de la Chislot‐Tabor și ieșea la Dabrat și se suia la Iafia. 13Și de acolo trecea spre răsărit la Ghita‐Hefier, la Ita‐Cațin și ieșea la Rimon, care se întinde până la Nea. 14Și hotarul se întorcea spre miazănoapte la Hanaton și ieșirile lui erau în valea Iiftah‐Elului: 15și Catatul și Nahalalul și Șimronul și Iideala și Betleemul: douăsprezece cetăți cu satele lor. 16Aceasta este moștenirea copiilor lui Zabulon după familiile lor, aceste cetăți cu satele lor.

Partea lui Isahar

17Sorțul al patrulea a ieșit pentru Isahar, pentru copiii lui Isahar, după familiile lor. 18Și hotarul lor a fost până la Iizreel și Chesulot și Sunem, 19și Hafaraim și Șion și Anaharat 20și Rabit și Chișion și Abeț 21și Remet și En‐Ganim și En‐Hada și Bet‐Pațeț. 22Și hotarul atingea Taborul și Șahațima și Bet‐Șemeș și ieșirile hotarului lor erau la Iordan: șaisprezece cetăți cu satele lor. 23Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Isahar după familiile lor, cetățile cu satele lor.

Partea lui Așer

24Și sorțul al cincilea a ieșit pentru seminția copiilor lui Așer, după familiile lor. 25Și hotarul lor era: Helcatul și Hali și Betenul și Acșaful 26și Alamelecul și Ameadul și Mișealul și atingea Carmelul spre apus și Șihor‐Libnat 27și se întorcea spre soare‐răsare la Bet‐Dagon și atingea Zabulonul și valea Iiftah‐El spre miază‐noapte de Bet‐Emec și Neiel și ieșea la Cabul în stânga, 28și Ebron și Rehob și Hamon și Cana până la Sidonul

19.28
Cap. 11.8.
cel mare. 29Și hotarul se întorcea la Rama și până la cetatea întărită a Tirului și hotarul se întorcea la Hosa și ieșirile lui crau la mare în partea către Aczib
19.29
Gen. 38.5Jud. 1.31Mica 1.14
. 30Uma și Afecul și Rehobul: douăzeci și două de cetăți cu satele lor. 31Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Așer după familiile lor, aceste cetăți cu satele lor.

Partea lui Neftali

32Sorțul al șaselea a ieșit pentru copiii lui Neftali, pentru copiii lui Neftali după familiile lor. 33Și hotarul lor era de la Helef, de la stejarul din Țaananim, Adami‐Necheb și Iabneel, până la Lacum și ieșirile lui erau la Iordan. 34Și hotarul se întorcea

19.34
Deut. 33.23
de la apus la Aznot‐Tabor și de acolo ieșea la Hucoc și se atingea de Zabulon spre miazăzi și se atingea de Așer spre apus și de Iuda pe Iordan spre soare‐răsare. 35Și cetățile întărite erau: Țidimul, Țerul și Hamatul, Racatul și Chineretul 36și Adama și Rama și Hațorul 37și Chedeșul și Edreiul și En‐Hațorul 38și Iiereonul și Migdal‐Elul și Horemul și Bet‐Anatul și Bet‐Șemeșul: nouăsprezece cetăți cu satele lor. 39Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Neftali după familiile lor, cetățile cu satele lor.

Partea lui Dan

40Sorțul al șaptelea a ieșit pentru seminția copiilor lui Dan, după familiile lor. 41Și hotarul moștenirii lor era: Țoreaul și Eștaolul și Ir‐Șemeșul, 42Șaalabinul

19.42
Jud. 1.35
, Aialonul, Iitla, 43și Elonul și Timnata și Ecronul 44și Elteche și Ghibetonul și Baalatul 45și Iehudul și Bene‐Beracul și Gat‐Rimonul 46și Me‐Iarconul și Raconul cu hotarul în dreptul lui Iafo. 47Și hotarul
19.47
Jud. 18
copiilor lui Dan ieșea peste acestea. Și copiii lui Dan s‐au suit și s‐au luptat cu Leșem și l‐au luat, și l‐au lovit cu ascuțișul sabiei, și l‐au stăpânit și au locuit în el, și l‐au numit Lesem‐Dan, după numele lui Dan
19.47
Jud. 18.29
, tatăl lor. 48Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Dan după familiile lor, aceste cetăți cu satele lor.

Partea lui Iosua

49Și au sfărșit de împărțit țara de moștenire după hotarele ei. Și copiii lui Israel au dat o moștenire în mijlocul lor lui Iosua, fiul lui Nun. 50După porunca Domnului i‐au dat cetatea pe care a cerut‐o Timnat‐Serah

19.50
Cap. 24.30.
, în ținutul muntos al lui Efraim și a zidit cetatea și a locuit în ea. 51Acestea
19.51
Num. 34.17
sunt moștenirile, pe care Eleazar preotul și Iosua, fiul lui Nun, și capii părintești ai semințiilor copiilor lui Israel le‐au împărțit prin sorți în Silo
19.51
Cap. 18.1, 10.
, înaintea Domnului la intrarea cortului întălnirii. Și au sfârșit împărțirea țării.