Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Partea lui Simeon

191Și al doilea sorț a ieșit pentru Simeon, pentru seminția copiilor lui Simeon, după familiile lor, și moștenirea lor

19.1
Vers. 9.
a fost în mijlocul moștenirii copiilor lui Iuda. 2Și ei au avut
19.2
1 Cron. 4.28
în moștenirea lor: Beer‐Șeba și Șeba și Molada, 3și Hațar‐Șualul și Bala și Ațemul 4și Eltoladul și Betulul și Horma 5și Țiclagul și Bet‐Marcabotul și Hațar‐Susa 6și Bet‐Lebaotul și Șaruhenul: treisprezece cetăți cu satele lor; 7Ainul, Rimonul și Eterul și Așanul: patru cetăți cu satele lor 8și toate satele care erau în jurul acestor cetăți până la Baalat‐Beer sau Ramatul de miazăzi. Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Simeon după familiile lor. 9Moștenirea copiilor lui Simeon a fost luată din sorțul copiilor lui Iuda, căci partea copiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și
19.9
Vers. 1.
copiii lui Simeon au avut moștenire în mijlocul moștenirii lor.

Partea lui Zabulon

10Și al treilea sorț a ieșit pentru copiii lui Zabulon, după familiile lor, și hotarul moștenirii lor a fost până la Sarid. 11Și hotarul

19.11
Gen. 49.13
lor se suia spre apus până la Mareala, și atingea Dabeșetul și atingea râul care este în dreptul Iocneamului
19.11
Cap. 12.22.
. 12Și se întorcea de la Sarid spre răsărit, spre soare‐răsare, până la hotarul de la Chislot‐Tabor și ieșea la Dabrat și se suia la Iafia. 13Și de acolo trecea spre răsărit la Ghita‐Hefier, la Ita‐Cațin și ieșea la Rimon, care se întinde până la Nea. 14Și hotarul se întorcea spre miazănoapte la Hanaton și ieșirile lui erau în valea Iiftah‐Elului: 15și Catatul și Nahalalul și Șimronul și Iideala și Betleemul: douăsprezece cetăți cu satele lor. 16Aceasta este moștenirea copiilor lui Zabulon după familiile lor, aceste cetăți cu satele lor.

Partea lui Isahar

17Sorțul al patrulea a ieșit pentru Isahar, pentru copiii lui Isahar, după familiile lor. 18Și hotarul lor a fost până la Iizreel și Chesulot și Sunem, 19și Hafaraim și Șion și Anaharat 20și Rabit și Chișion și Abeț 21și Remet și En‐Ganim și En‐Hada și Bet‐Pațeț. 22Și hotarul atingea Taborul și Șahațima și Bet‐Șemeș și ieșirile hotarului lor erau la Iordan: șaisprezece cetăți cu satele lor. 23Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Isahar după familiile lor, cetățile cu satele lor.

Partea lui Așer

24Și sorțul al cincilea a ieșit pentru seminția copiilor lui Așer, după familiile lor. 25Și hotarul lor era: Helcatul și Hali și Betenul și Acșaful 26și Alamelecul și Ameadul și Mișealul și atingea Carmelul spre apus și Șihor‐Libnat 27și se întorcea spre soare‐răsare la Bet‐Dagon și atingea Zabulonul și valea Iiftah‐El spre miază‐noapte de Bet‐Emec și Neiel și ieșea la Cabul în stânga, 28și Ebron și Rehob și Hamon și Cana până la Sidonul

19.28
Cap. 11.8.
cel mare. 29Și hotarul se întorcea la Rama și până la cetatea întărită a Tirului și hotarul se întorcea la Hosa și ieșirile lui crau la mare în partea către Aczib
19.29
Gen. 38.5Jud. 1.31Mica 1.14
. 30Uma și Afecul și Rehobul: douăzeci și două de cetăți cu satele lor. 31Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Așer după familiile lor, aceste cetăți cu satele lor.

Partea lui Neftali

32Sorțul al șaselea a ieșit pentru copiii lui Neftali, pentru copiii lui Neftali după familiile lor. 33Și hotarul lor era de la Helef, de la stejarul din Țaananim, Adami‐Necheb și Iabneel, până la Lacum și ieșirile lui erau la Iordan. 34Și hotarul se întorcea

19.34
Deut. 33.23
de la apus la Aznot‐Tabor și de acolo ieșea la Hucoc și se atingea de Zabulon spre miazăzi și se atingea de Așer spre apus și de Iuda pe Iordan spre soare‐răsare. 35Și cetățile întărite erau: Țidimul, Țerul și Hamatul, Racatul și Chineretul 36și Adama și Rama și Hațorul 37și Chedeșul și Edreiul și En‐Hațorul 38și Iiereonul și Migdal‐Elul și Horemul și Bet‐Anatul și Bet‐Șemeșul: nouăsprezece cetăți cu satele lor. 39Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Neftali după familiile lor, cetățile cu satele lor.

Partea lui Dan

40Sorțul al șaptelea a ieșit pentru seminția copiilor lui Dan, după familiile lor. 41Și hotarul moștenirii lor era: Țoreaul și Eștaolul și Ir‐Șemeșul, 42Șaalabinul

19.42
Jud. 1.35
, Aialonul, Iitla, 43și Elonul și Timnata și Ecronul 44și Elteche și Ghibetonul și Baalatul 45și Iehudul și Bene‐Beracul și Gat‐Rimonul 46și Me‐Iarconul și Raconul cu hotarul în dreptul lui Iafo. 47Și hotarul
19.47
Jud. 18
copiilor lui Dan ieșea peste acestea. Și copiii lui Dan s‐au suit și s‐au luptat cu Leșem și l‐au luat, și l‐au lovit cu ascuțișul sabiei, și l‐au stăpânit și au locuit în el, și l‐au numit Lesem‐Dan, după numele lui Dan
19.47
Jud. 18.29
, tatăl lor. 48Aceasta este moștenirea seminției copiilor lui Dan după familiile lor, aceste cetăți cu satele lor.

Partea lui Iosua

49Și au sfărșit de împărțit țara de moștenire după hotarele ei. Și copiii lui Israel au dat o moștenire în mijlocul lor lui Iosua, fiul lui Nun. 50După porunca Domnului i‐au dat cetatea pe care a cerut‐o Timnat‐Serah

19.50
Cap. 24.30.
, în ținutul muntos al lui Efraim și a zidit cetatea și a locuit în ea. 51Acestea
19.51
Num. 34.17
sunt moștenirile, pe care Eleazar preotul și Iosua, fiul lui Nun, și capii părintești ai semințiilor copiilor lui Israel le‐au împărțit prin sorți în Silo
19.51
Cap. 18.1, 10.
, înaintea Domnului la intrarea cortului întălnirii. Și au sfârșit împărțirea țării.

20

Cetățile de scăpare

201Și Domnul a vorbit lui Iosua zicând: 2Vorbește copiilor lui Israel zicând: Hotărâți‐vă

20.2
Ex. 21.13Num. 35.6,11,14Deut. 19.2,9
cetățile de scăpare de care v‐am vorbit prin Moise, 3ca să fugă acolo ucigașul, care a ucis pe un om fără voie, din nebăgare de seamă; și ele vă vor fi spre scăpare dinaintea răzbunătorului de sânge. 4Și să fugă la una din cetățile acestea și să stea la intrarea porții cetății
20.4
Rut 4.1,2
, și să spună pricina sa în urechile bătrânilor acelei cetăți și ei să‐l strângă la ei în cetate, și să‐i dea un loc să locuiască între ei. 5Și dacă
20.5
Num. 35.12
răzbunătorul de sânge îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâna lui, fiindcă a ucis pe aproapele său fără voie și nu la urât mai înainte. 6Și să locuiască în cetatea aceasta până
20.6
Num. 35.12,25
va sta înaintea adunării la judecată, până la moartea marelui preot, care va fi în zilele acelea. Atunci ucigașul să se întoarcă și să vină în cetatea sa și în casa sa, în cetatea de unde a fugit. 7Și au sfințit Chedeșul
20.7
Cap. 21.32.
în Galileia, în ținutul muntos al lui Neftali și Sihemul
20.7
Cap. 21.21.
în ținutul muntos al lui Efraim și Chiriat‐Arba
20.7
Cap. 14.15;
sau Hebronul în ținutul muntos
20.7
Lc. 1.39
al lui Iuda. 8Și dincolo de Iordan lângă Ierihon spre răsărit, au hotărât Bețerul
20.8
Deut. 4.431 Cron. 6.78
în pustie, în podiș, din seminția lui Ruben, și Ramot
20.8
Cap. 21.38.
în Galaad din seminția lui Gad și Golanul
20.8
Cap. 21.27.
în Basan din seminția lui Manase. 9Acestea
20.9
Num. 35.15
au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii lui Israel și pentru străinul care stă vremelnic între ei, ca oricine ucide pe un om fără voie să fugă acolo și să nu moară de mâna răzbunătorului de sânge, până
20.9
Vers. 6.
va sta înaintea adunării.

21

Cetățile leviților

211Și capii părinților leviților s‐au apropiat de Eleazar

21.1
Cap. 14.1;
preotul și de Iosua, fiul lui Nun, și de capii părinților semințiilor copiilor lui Israel. 2Și le‐au vorbit în Silo
21.2
Cap. 18.1.
în țara Canaan, zicând: Domnul
21.2
Num. 35.2
a poruncit prin Moise să ni se dea cetăți de locuit cu împrejurimile lor pentru vitele noastre. 3Și copiii lui Israel au dat leviților din moștenirea lor, după porunca Domnului, aceste cetăți și împrejurimile lor. 4Și sorțul a ieșit pentru familiile cohatiților. Și copiilor lui Aaron preotul, din leviți, le‐au căzut
21.4
Vers. 8.19.
prin sorți treisprezece cetăți din seminția lui
21.4
Cap. 24.33.
Iuda, din seminția lui Simeon și din seminția lui Beniamin. 5Și ceilalți copii
21.5
Vers. 20, etc.
ai lui Chehat au avut prin sorți, zece cetăți din familiile seminției lui Efraim și din seminția lui Dan și din jumătatea seminției lui Manase. 6Și copiii
21.6
Vers. 27, etc.
lui Gherșon au avut prin sorți treisprezece cetăți din familiile seminției lui Isahar și din seminția lui Așer și din seminția lui Neftali și din jumătatea seminției lui Manase, în Basan. 7Copiii
21.7
Vers. 34, etc.
lui Merari după familiile lor au avut douăsprezece cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon. 8Și copiii
21.8
Vers. 3.
lui Israel au dat prin sorț leviților cetățile acestea cu împrejurimile lor, cum
21.8
Num. 35.2
poruncise Domnul prin Moise. 9Și au dat din seminția copiilor lui Iuda și din seminția copiilor lui Simeon cetățile acestea, care au fost numite pe nume, 10și care au fost ale copiilor lui Aaron
21.10
Vers. 4.
, din familiile chehatiților, din copiii lui Levi, căci sorțul întâi a fost pentru ei. 11Și le‐au dat cetatea
21.11
1 Cron. 6.55
lui Arba, tatăl lui
21.11
Cap. 15.13, 14.
Anac, care este Hebronul, în ținutul muntos
21.11
Cap. 20.7.
al lui Iuda, cu împrejurimile ei. 12Iar câmpiile
21.12
Cap. 14.14.
cetății și satele ei le‐au dat lui Caleb, fiul lui Iefune, ca stăpânire a sa. 13Și au dat
21.13
1 Cron. 6.57
copiilor lui Aaron preotul, cetatea de scăpare pentru ucigaș Hebronul
21.13
Cap. 15.54;
cu împrejurimile sale și Libna
21.13
Cap. 15.42.
cu împrejurimile sale 14și Iatirul
21.14
Cap. 15.48.
cu împrejurimile sale și Eștemoa
21.14
Cap. 15.50.
cu împrejurimile sale 15și Holonul
21.15
1 Cron. 6.58
cu împrejurimile sale și Debirul
21.15
Cap. 15.49.
cu împrejurimile sale 16și Ainul
21.16
1 Cron. 6.59
cu împrejurimile sale și Iuta
21.16
Cap. 15.55.
cu împrejurimile sale, Bet‐Șemeșul
21.16
Cap. 10.
cu împrejurimile sale: nouă cetăți din aceste două seminții. 17Și din seminția lui Beniamin: Gabaonul
21.17
Cap. 18.25.
cu împrejurimile sale și Gheba
21.17
Cap. 18.24.
cu împrejurimile sale, 18și Anatotul cu împrejurimile sale și Almonul
21.18
1 Cron. 6.60
cu împrejurimile sale: patru cetăți. 19Toate cetățile copiilor lui Aaron preotul erau: treisprezece cetăți cu împrejurimile lor. 20Și familiilor copiilor lui Chehat, Leviții
21.20
Vers. 5.
, rămași din copiii lui Chehat, cetățile din sorțul lor au fost din seminția lui Efraim. 21Și le‐au dat cetatea de scăpare pentru ucigaș Sihemul
21.21
Cap. 20.7.
cu împrejurimile sale în muntele lui Efraim și Ghezerul cu împrejurimile sale, 22și Chibțaimul cu împrejurimile sale și Bet‐Horonul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 23Și din seminția lui Dan: Elteche cu împrejurimile sale și Ghibetonul cu împrejurimile sale, 24și Aialonul cu împrejurimile sale și Gat‐Rimonul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 25Și din jumătatea seminției lui Manase: Taanacul cu împrejurimile sale și Gat‐Rimonul cu împrejurimile sale: două cetăți. 26Toate cetățile erau zece cu împrejurimile lor pentru familiile copiilor lui Chehat care au rămas. 27Și copiilor
21.27
Vers. 6.
lui Gherșon din familiile leviților din jumătatea seminției lui Manase au dat cetatea de scăpare pentru ucigaș: Golanul
21.27
Cap. 20.8.
în Basan cu împrejurimile sale și Beeștra cu împrejurimile sale: două cetăți. 28Și din seminția lui Isahar: Chișionul cu împrejurimile sale, Dabratul cu împrejurimile sale, 29Iarmutul cu împrejurimile sale, En‐Ganimul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 30Și din seminția lui Așer: Mișealul cu împrejurimile sale, Abdonul cu împrejurimile sale, 31Helcatul cu împrejurimile sale: și Rehobul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 32Și din seminția lui Neftali, cetatea de scăpare pentru ucigaș: Chedeșul
21.32
Cap. 20.7.
în Galileea cu împrejurimile sale și Hamot‐Dorul cu împrejurimile sale și Cartanul cu împrejurimile sale: trei cetăți. 33Toate cetățile gherșoniților după familiile lor erau treisprezece cetăți cu împrejurimile lor. 34Și familiilor copiilor lui Merari, celor
21.34
Vers. 7.
rămași din leviți, le‐au dat din seminția lui Zabulon: Iocneamul cu împrejurimile sale, Carta cu împrejurimile sale, 35Dimna cu împrejurimile sale, Nahalalul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 36Și din seminția lui Ruben: Bețerul
21.36
Cap. 20.8.
cu împrejurimile sale și Iahța cu împrejurimile sale. 37Chedemotul cu împrejurimile sale și Mefaatul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 38Și din seminția lui Gad, cetatea de scăpare pentru ucigaș: Ramotul
21.38
Cap. 20.8.
în Galaad cu împrejurimile sale și Mahanaimul cu împrejurimile sale, 39Hesbonul cu împrejurimile sale și Iaezerul cu împrejurimile sale: peste tot patru cetăți. 40Toate cetățile copiilor lui Merari, care au rămas din familiile leviților, după familiile lor și sorțul lor, erau douăsprezece cetăți. 41Toate
21.41
Num. 35.7
cetățile leviților, în mijlocul stăpânirii copiilor lui Israel, au fost patruzeci și opt de cetăți cu împrejurimile lor. 42Cetățile acestea aveau fiecare împrejurimi împrejurul său: așa erau toate cetățile acestea.

Făgăduința împlinită

43Și Domnul a dat lui Israel toată țara

21.43
Gen. 13.15
15.18
26.3
28.4,13
, pe care jurase s‐o dea părinților lor, și au stăpânit‐o și au locuit în ea. 44Și Domnul
21.44
Cap. 11.23;
le‐a dat odihnă de jur împrejur, potrivit cu tot ce jurase părinților lor, și din toți vrăjmașii lor n‐a stat un om
21.44
Deut. 7.24
înaintea lor: Domnul a dat pe toți vrăjmașii lor în mâna lor. 45N‐a căzut niciun
21.45
Cap. 23.14.
cuvânt din toate cuvintele bune, pe care le vorbise Domnul către casa lui Israel; toate s‐au întâmplat.